slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า - PowerPoint PPT Presentation


 • 410 Views
 • Uploaded on

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า. โดยธนิต โสรัตน์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 16-2008. การลดต้นทุน ด้านการขนส่ง. Goods & Service Flow. Material Requirement Flow. Information Flow. Fund Flow. Logistics Mean. Storage Flow.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า

โดยธนิต โสรัตน์

รองเลขาธิการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16-2008

ธนิต โสรัตน์

slide2
การลดต้นทุนด้านการขนส่งการลดต้นทุนด้านการขนส่ง

ธนิต โสรัตน์

logistics element

Goods & Service Flow

Material Requirement Flow

Information Flow

Fund Flow

Logistics Mean

Storage Flow

Consumption Sources

Origin Sources

Place Flow

Storage Flow

Time Flow

ที่มา : ธนิต โสรัตน์ (2007)

Logistics Element :- องค์ประกอบของโลจิสติกส์

ธนิต โสรัตน์

movement flow
กิจกรรมการเคลื่อนย้าย (Movement Flow)
 • การขนส่ง Transportation Flow
 • การเคลื่อนย้ายInformation Flow
 • การเคลื่อนย้าย Fund Flow

ธนิต โสรัตน์

slide5
“Logistics เป็นเรื่องของการบริหารกระบวนการส่งต่อสินค้า / บริการ ตั้งแต่จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ที่ดีจะช่วยลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำธุรกิจ คุณภาพของการส่งของถึงมือลูกค้าเกิดขึ้นได้ ต้องมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม ทั้งในด้านต้นทุน การรักษาสภาพสินค้า และการตรงต่อเวลาในการส่งของ”

ธนิต โสรัตน์

slide6

ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลง จะมีผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น

Logistics Cost per GDP

20

Sale

15

10

5

0

2

3

1

4

Sale Volume

ธนิต โสรัตน์

slide7

การลดต้นทุนโลจิสติกส์ควรจะเริ่มต้นจากไหนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ควรจะเริ่มต้นจากไหน

ต้นทุนรวมโลจิสติกส์ของไทยปี 2549 ประมาณ 17.24%

ธนิต โสรัตน์

managing freight transport
Managing Freight Transport การจัดการเกี่ยวกับต้นทุนด้านการขนส่ง
 • การขนส่งสินค้าจะเป็นเรื่องของการจัดการความสมดุลระหว่างต้นทุนการขนส่งที่เสียไป กับการส่งมอบที่ทันเวลา รวมทั้ง การแบกภาระความเสี่ยงจากการเสียหายของสินค้าหรือใน นัยหนึ่งก็คือการการจัดการความสมดุลของการให้บริการกับความเสี่ยงภัย

ธนิต โสรัตน์

transport balance management
Transport balance Managementการจัดการความสมดุลด้านขนส่งสินค้า

JIT

Cost/Price

Transport Cost Management

Material Requirementon Time

ธนิต โสรัตน์

slide10
การจัดการขนส่งมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลต่อการลดลงช่องว่างของระยะเวลาส่งมอบสินค้า (Transport Lead Time GAP) ก็จะไปกดดันให้สินค้าคงคลังลดลง

ธนิต โสรัตน์

TANIT SORAT

slide11
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนลดสินค้าคงคลัง

JIT Point

A

B

Loss in Cost

Loss in Sale

Early Time

Late Time

ส่งก่อนเวลา

ส่งหลังเวลา

Day / Time

Surplus Stocks

Buffer Time Point

Short Stocks

(สต๊อกขาด)

(สต๊อกเกิน)

ธนิต โสรัตน์

ที่มา : ธนิต โสรัตน์ (2007)

slide12

Balance costs between transport & inventory

การจัดการความสมดุลของต้นทุนสินค้าคงคลังกับค่าขนส่ง

Balancing

Transport Cost

Inventory Cost

(41%)

(47%)

ธนิต โสรัตน์

slide13

Safety stock can’t eliminate stock outs

Q’ty / ปริมาณ

ROP

Level

Safety Stock

Time / ระยะเวลา

Lead Time

Lead Time

Long Lead Time

Time

ธนิต โสรัตน์

ROP : Reorder Point

efficient in transport best practice
Efficient in Transport Best Practiceประสิทธิภาพของการจัดการขนส่งสินค้าที่เป็นเลิศ
 • ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขนส่งจะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพของการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
 • ต้นทุนของการขนส่งสินค้า จะมีลักษณะในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนสินค้าคงคลัง
 • ต้นทุนทั้งสินค้าคงคลังและค่าขนส่งต่างเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนกันทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ธนิต โสรัตน์

TANIT SORAT

slide15
โครงสร้างของต้นทุน ของผู้ประกอบการขนส่ง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost)
 • ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ(Space Available)
 • ค่าบริหารจัดการ (Overhead Expense)
 • ค่าซ่อมบำรุง
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเที่ยวกลับ (Back Haul)
 • ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษายานพาหนะ
 • Marginal Cost
 • ค่าประกันภัย (Insurance Cost)

ธนิต โสรัตน์

TANIT SORAT

slide16
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคาค่าขนส่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคาค่าขนส่ง
 • Densityปริมาตรของสินค้าที่รับบรรทุก
 • Back Haul ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งเที่ยวเปล่า
 • Full Truck Loadปริมาณ หรือน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุก จะมีผลต่อต้นทุนรวมน้อยมาก
 • Time loadingระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลง รวมถึงระยะทาง ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการรอรับ
 • Distance Service ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง
 • Liability costsเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการความรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหาย จำเป็นที่จะต้องมีการบวกค่าใช้จ่าย ในส่วนที่เป็นเรื่องของการประกันภัย

ธนิต โสรัตน์

oil crisis

How to deal with the oil crisis & higher cost

Oil Crisis

วิกฤติพลังงานกับต้นทุนโลจิสติกส์

ราคาดีเซล 6 เดือน สูงขึ้น 28.9%

ธนิต โสรัตน์

slide18
สัดส่วนการใช้น้ำมัน / ขาย

%

ธนิต โสรัตน์

trailer break down transport cost

How to deal with the oil crisis & higher cost

ต้นทุนสำคัญของขนส่ง (Trailer)Break Down Transport Cost
 • ค่าน้ำมัน / Fuel Cost 40-45%
 • ค่าหัวเที่ยวคนขับ / Driver Trip 12.40%
 • ค่าซ่อมแซม / Maintenance 10.41%
 • ค่าเสื่อมราคา / Depreciation 21.03%
 • ค่าเปลี่ยนยาง / Tire Cost 4.69%
 • ติดเครื่องนอน / Sleepy Running Engine Cost 0.34%

ธนิต โสรัตน์

slide20

Back Haul Strategies

การบริหารขนส่งเที่ยวเปล่า

ขนส่งเที่ยวเต็ม

Revenue

ขนส่งเที่ยวเปล่า

Cost

ความสมดุล

ธนิต โสรัตน์

slide21

Back Hauledge การลดขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อการประหยัดต้นทุนขนส่ง

Customers

ลูกค้า

ส่งสินค้าไป

TMS

Transportation

Management

System

Shippers

ผู้ผลิต

Suppliers

ซัพพลายเออร์

รับวัตถุดิบกลับ

ธนิต โสรัตน์

5rs delivery

Right Placeส่งมอบตรงสถานที่

Right Time ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ

5Rs

Just in Time

Right Quantity ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

Right Quality สินค้าตรงตามคุณภาพที่ตกลงกัน

Right Cost การส่งสินค้าตามราคาที่แข่งขัน

องค์ประกอบของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

ธนิต โสรัตน์

slide23
ความสำเร็จของการลดขนส่งเที่ยวเปล่าความสำเร็จของการลดขนส่งเที่ยวเปล่า
 • Collabolate / Network

ความร่วมมือในเครือข่าย

 • Hamonized & Standardize

มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน

 • Reliability

ความเชื่อมั่น

ธนิต โสรัตน์

slide24

ผู้ส่ง 1

ผู้รับ 1

Suppliers

คู่ค้า

ผู้รับ 2

แม่แบบการวางแผนขนส่งเที่ยวเปล่า

Information Flow

JIT

ผู้ส่ง 2

ธนิต โสรัตน์

slide25
โปรแกรมการติดตามรถด้วยระบบดาวเทียม (GPS)

แสดงตำแหน่งของรถ

แสดงสถานะของรถ

กราฟแสดงความเร็วของรถ

ธนิต โสรัตน์

customer requirement kpi

KPI / Score Card

Customer Requirement

การ KPI วัดผลการทำงาน

ธนิต โสรัตน์

slide27

กุญแจแห่งความสำเร็จในการลดต้นทุนขนส่ง กุญแจแห่งความสำเร็จในการลดต้นทุนขนส่ง

อยู่ที่การเลือกประเภทขนส่งประหยัดพลังงาน

International

91-96%

0.4-0.5%

Domestic

2%

88%

ธนิต โสรัตน์

slide28
ประสิทธิภาพของพลังงาน 1 ลิตร

ธนิต โสรัตน์

slide30

Advantage Comparative

High

ขนส่งระยะสั้น

Short Road

ขนส่งระยะยาว

Long Distance Transport

ขนส่งระยะสั้น

Short Road

TC3

TC2

Unimodal Transport / การขนส่งแบบโหมดเดียว

ต้นทุนรวมขนส่ง

Total Transport Cost

TC1

Multimodal Transport / การขนส่งหลายโหมด

Costal Ship / เรือชายฝั่ง

Road / ถนน

Road / ถนน

Low

Distance

ระยะทาง

Unloading

at Destination

Shift Mode

Loading at origin

Shift Mode

ธนิต โสรัตน์

slide31
ตัวอย่างยุทธศาสตร์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ตัวอย่างยุทธศาสตร์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
 • Just in Time Delivery
 • EOQ Inventory Dowsing
 • Lean Pull Production
 • Kanban Method
 • VMI : Vendor Managed Inventory
 • Multimodal Transport
 • Back Haul
 • E-Logistics

ธนิต โสรัตน์

slide32
JIT : Just in Time

การส่งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงตามความต้องการภายใต้ต้นทุนที่แข่งขัน

“Delivery the right items at the right place in the right need by the right time with the right cost”

ธนิต โสรัตน์

supply chain strategy key achievement
กุญแจแห่งความสำเร็จในการนำกลยุทธ์ไปใช้ในระบบโลจิสติกส์Supply Chain Strategy Key / Achievement
 • Chain Collaborate & Relationship
 • Economy of speedประหยัดจากความเร็ว
 • Lead Time การลดระยะเวลาการส่งมอบ
 • Demand Responsiveness การสนองต่อความต้องการลูกค้า
 • Reliability & Trust การสร้างความเชื่อมั่น
 • Total Cost Efficient ประสิทธิภาพของต้นทุนรวม
 • Supply Chain Integration การบูรณาการในโซ่อุปทาน
 • Value Added การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ธนิต โสรัตน์

slide34
การจัดการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการลดต้นทุนรวมของธุรกิจ

Reduce : Lead time

: Cost

: Loss Space

Increase : Core Competency

: Effectiveness

: Gain

ธนิต โสรัตน์

slide35
END

ธนิต โสรัตน์