APM
Download
1 / 27

APM & Co ????, ????, ????? ???? ' - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

APM & Co עמית, פולק, מטלון ושות '. הנחיות כלליות בתחום ההגבלים העסקיים. אגודת האקטוארים בישראל אפריל 2013 עו"ד אלדד כורש. מהו הגבל עסקי?. " הג בל עסקי : הסדר כובל , מונופולין או מיזוג חברות ." מגביל את התחרות בעסקים באמצעות: " הסדר כובל " - הסדר העלול לפגוע בתחרות.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'APM & Co ????, ????, ????? ???? '' - adria-ewing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Apm co

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'

הנחיות כלליות

בתחום ההגבלים העסקיים

אגודת האקטוארים בישראל

אפריל 2013

עו"ד אלדד כורש


Apm co

מהו הגבל עסקי?

"הגבל עסקי:הסדר כובל, מונופולין או מיזוג חברות."

מגביל את התחרות בעסקים באמצעות:

 • "הסדר כובל" - הסדר העלול לפגוע בתחרות.

 • "מונופולין"- דחיקת מתחרים מהשוק וניצול מעמד לרעה (קבוצת ריכוז – תיקון 12).

 • "מיזוג" - "בליעת" מתחרים ויצירת ריכוז כוח.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

הסדר כובל

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988

הסדר כובל

2. (א) הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

הסדר כובל

"הסדר..מגביל עצמו...עלול להפחית או למנוע את התחרות"

 • לא נדרשת כוונה להפחית תחרות די שזו תוצאה מסתברת ואפשרית על פי ההסדר.

 • לא נדרש ביצוע ההסדר די ביצירת ההסכמה הכובלת (פס"ד נחושתן).

 • אין נפקות למבחן התוצאה (האם נפגעה התחרות בפועל) די בחשש לפגיעה בתחרות

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

החזקות החלוטות- “per se”

סעיף 2(ב) לחוק

"מבלי לגרוע מכלליות סעיף 2(א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד העניינים הבאים:

 • המחירשיידרש, שיוצע או שישולם;

 • הריווחשיופק;

 • חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו;

 • כמות הנכסים או השירותים שבעסק,איכותםאוסוגם."

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

הסדרה פרטנית בחוק לפעילותם של איגודים עסקיים

סעיף 5 לחוק

"קו פעולהשקבע איגוד עסקילחבריו או חלקםהעלול למנוע או להפחית תחרות בעסקים ביניהם,או קו פעולה כאמור שהמליץ עליו לפניהם, יראו כהסדר כובל כאמור בסעיף 2, ואת האיגוד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל על פיו כצד להסדר כובל".

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

מהו איגוד עסקי?

 • "איגוד עסקי"– "חבר בני-אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד, שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו".

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

מהו קו פעולה?

 • למונחקו פעולהאין הגדרה מפורשת בחוק;

 • ביה"ד להגבלים עסקיים קבע כי קו פעולה עשוי להתקיים גם כאשר מדובר בהמלצה מכללא ולא רק בהנחיה או הוראה מחייבת1;

 • החרמת מתחרה על ידי איגוד עסקי מהווה, בין היתר, גם קו פעולה במובן של סעיף 25;

 • קביעת מחיר שרות בהתאם למידע המועבר במסגרת איגוד עסקי מהווה קו פעולה של איגוד עסקי, ומשכך הסדר כובל;

1.ערר 2/89 מועצת המובילים בישראל נ' הממונה על ההגבלים העסקיים.

2. קביעה מיום 24.5.1994 בדבר קיום הסדר כובל – פעילות איגוד סוכנות השחקנים.

3. ת"פ 4016-06-12 מדינת ישראל נ' שוהם ואח' (9.12.2012)

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

מהו קו פעולה?

 • ירידה לכדאיות הכלכלית של מהלך עסקי שבתחרות הוא קו פעולה אסור... כל מנהל אמור לעצב באופן עצמאי את המדיניות העסקית שברצונו לאמץ3;

 • עוד נאמר בעניין זה: " די בסקירה שהועברה בישיבה בדבר אי הכדאיות הכלכלית, כביכול, שבהתקשרות לפי המכרז, בכדי להוות המלצה אסורה על קו פעולה".

3. החלטה של הרשות להגבלים עסקיים בעניין- קו פעולה של ארגון בתי חולים פרטיים לחולים כרוניים.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

איגוד עסקי- החשש התחרותי

 • "איגודים עסקיים מעוררים תדיר חששות בשדה התחרות... ישיבתם המשותפת של המתחרים בענף, קיומם של דיונים, החלפת דעות והחלפת מידע על המתרחש בענף, עלולים לגלוש לכדי שיתוף פעולה מפורש או משתמע בשדה התחרות בין חברים באיגוד עסקי... ולכדי העברת מידע אשר עשוי להשפיע על התנהלות החברים/המתחרים בשדה התחרות...כל אלה הופכים את האיגוד העסקי לבריה שמעסיקה את מערך ההגבלים העסקיים ואשר מחייבת בחינה ביקורתית של פעולותיה המשיקות לתחרות המסחרית שבין החברים בה".1

1. החלטת הממונה להגבלים עסקיים בעניין קו פעולה של ארגון בתי חולים פרטיים לחולים כרוניים

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

איסור עריכת הסדר כובל אלא אם אושר

סעיף 4 לחוק קובע איסור להיות צד להסדר כובל אלא אם אושר לפי אחד מהמנגנונים הבאים:

 • פטורים קבועים בחוק (סעיף 3)

 • אישור על-ידי בית-הדין (סעיף 9)

 • פטור ספציפי על ידי הממונה (סעיף 14)

 • פטורי סוג (סעיף 15א)

 • סמכות השר לפטור מטעמים של מדיניות חוץ או

 • בטחון המדינה (סעיף 52)

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

תוצאות הסדר כובל שנוצר בניגוד לחוק

 • עוולה נזיקית (סעיף 50 לחוק ההגבלים העסקיים)

 • עבירה פלילית (סעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים)

 • חוזה בלתי חוקי ולכן בטל (סעיף 30 לחוק החוזים)

 • חשיפה לתביעה ייצוגית (חוק תובענות ייצוגיות)

 • עיצום כספי (סעיף 50ד לחוק ההגבלים העסקיים)

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

כתב אישום נגד התאחדות הקבלנים לחוק

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

כתב אישום נגד התאחדות הקבלנים לחוק

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

כתב אישום נגד התאחדות הקבלנים לחוק

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co
כתב אישום נגד איגוד שמאי לחוקהביטוח בישראל

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co
כתב אישום נגד איגוד שמאי לחוקהביטוח בישראל

האיגוד המליץ לחבריו לנקוט בצעדים הבאים:

קביעת שכר טרחה בהתבסס על נתונים שונים שפורטו ע"י האיגוד והיו"ר.

קביעת שכר טרחה מינימאלי מומלץ.

הימנעות מהצעת הצעות למכרז לקבלת שירותי שמאות.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co
עיצום כספי לחוק

תיקון לחוק משנת 2012.

סכומי מקסימום:

אדם פרטי או תאגיד- עד מיליון ₪ (הפרה של דרישה טכנית – עד 300,000 ₪);

תאגיד שמחזור המכירות שלו עולה על עשרה מיליון ₪ – 8% ממחזור המכירות ולא יותר מ-24 מיליון ₪ (הפרה טכנית – 3% מהמחזור ולא יותר משמונה מיליון ₪).

הפקדת הסמכות בידי הממונה (בכפוף לחובת היוועצות).

זכות שימוע בכתב ובעל פה.

זכות ערר לבית הדין.

סיכון כפול ("עובדות חדשות או ראיות חדשות").

איסור ביטוח ושיפוי

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

הנחיות לחוקכלליות

 • ייחודיות פעילות אגודת האקטוארים

 • לאור ייחודיות הפעילות – הרחקת צל של חשש הגבלי מפעילות האגודה.

 • שימו לב!

  • ההנחיות כוללניות, רחבות ואינן מחליפות ייעוץ משפטי פרטני.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

כללי התנהגות בפגישות: לחוק

 • לכל ישיבה יוכן ויופץ מראש סדר יום, המפרט את נושאי הישיבה.

 • בכל ישיבה יידונו רק אותם נושאים, הכלולים בסדר היום.

 • ייערך פרוטוקול של כל ישיבה.

 • בכל מקרה בו עולה חשש, לפיו עלול להיווצר הסדר כובל או קו פעולה פסול, יש להפסיק את הדיון ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

נושאים לחוקלא לדיון

 • כללי:

 • לא יועבר מידע שאינו נחוץ לשם קביעת סטנדרטים מקצועיים של ניתוח אקטוארי בתחומים רזרבות בביטוח כללי, חיים ובריאות.

  • האיסור- הן בשוק הביטוח והן בשוק האקטואריה

   נושאים ספיציפיים:

 • תוכניות עסקיות כלליות או פרטניות (עבר או עתיד)

 • עלויות (בין אם נגבות ובין אם משולמות)

 • מדיניות תמחור ומחירים (בין אם נגבים ובין אם משולמים)

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

נושאים לחוקלא לדיון

נושאים ספיציפיים:

 • מאפייני שירותים

 • בסיסי נתונים

 • מידע על לקוחות וספקים

 • אין מניעה לעסוק במידע שהפך לנחלת הכלל

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

פעילות מול רשויות השלטון לחוקגילוי דעת 1/00

 • פעילות משותפת של מתחרים, שנועדה לגרום לנקיטת פעולה כלשהי בידי רשות שלטונית או להביא להימנעות מנקיטתה, לא תעלה כדי הסדר כובל, בכפוף לתנאי גילוי הדעת.

 • אין מניעה כי נציגי האגודה ישתפו פעולה או יבצעו פעילות לובי, מפגשים עם מחוקקים, רגולטורים או רשויות מוסמכות אחרות, בנוגע לחקיקה אן להפעלת סמכויות שלטוניות ומנהליות שלהם.

 • החרגה של בעל מונופולין.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

התנאים בהם לא תהווה הפעילות המשותפת הסדר כובל, בעיני הממונה

 • מטרת שיתוף הפעולה להניע את הרשות השלטונית לנקוט בפעולה שלטונית-ריבונית המצויה בסמכותה, או להימנע מנקיטתה.

 • פעולות השכנוע מתבצעות תוך הצגתו של מידע נכון, מלא ואמין.

 • במסגרת שיתוף הפעולה לא מועבר בין הצדדים מידע שהעברתו צפויה באופן סביר לגרוע מן התחרות בין העסקים החולקים במידע.

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

התנאים בהם לא תהווה הפעילות המשותפת הסדר כובל, בעיני הממונה

 • לא מוחלף בין הצדדים מידע, שעניינו הצעדים שינקוט מי מהם כתוצאה משינוי הנסיבות שייוצר, אם תינקט על-ידי הרשות השלטונית הפעולה אותה הצדדים מבקשים, או שאת נקיטתה מבקשים למנוע.

 • בכל מקרה יתבצעו המגעים בין הצדדים בדרך המצמצמת באופן סביר חשש לפגיעה בתחרות. 

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

כתב ההתחייבות המשותפת הסדר כובל, בעיני הממונה

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


Apm co

תודה על ההקשבה המשותפת הסדר כובל, בעיני הממונה

APM&Coעמית, פולק, מטלון ושות'


ad