co ng nghe 9 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COÂNG NGHEÄ 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
COÂNG NGHEÄ 9

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

COÂNG NGHEÄ 9 - PowerPoint PPT Presentation

adonia
158 Views
Download Presentation

COÂNG NGHEÄ 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COÂNG NGHEÄ 9

 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ ? www.themegallery.com

 3. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Quan saùt hình, moâ taû caùc böôùc thöïc hieän quy trình giaâm caønh ? www.themegallery.com

 4. Caét caønh giaâm: d = 0,5cm, daøi: 5 – 7cm, coù töø 2 – 4 laù. Xöû lí caønh giaâm: nhuùng caønh giaâm saâu 1 – 2 cm trong thuoác kích thích ra reã töø 5 – 10s Caém caønh giaâm: saâu 3 – 5 cm, khoaûng caùch 5 x 5cm hoaëc 10 x 10cm Chaêm soùc caønh giaâm: töôùi nöôùc, phun thuoác, sau 15 ngaøy chuyeån ra vöôøn öôm www.themegallery.com

 5. Giaâm caønh coù öu, nhöôïc ñieåm gì ? Ưu điểm: • Giöõ ñöôïc ñaëc tính cuûa caây meï • Ra hoa quaû sôùm • Heä soá nhaân gioáng cao Nhöôïc điểm: Ñoøi hoûi kó thuaät vaø thieát bò caàn thieát www.themegallery.com

 6. GV soaïn:Nguyeãn Thò Hoaøng OanhTHCS Löông Theá Vinh-TPCT KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI( Cam, chanh ...) Coâng ngheä 9 Tieát 13 - Baøi 7 : www.themegallery.com

 7. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi www.themegallery.com

 8. Mít vaø Maêng cuït coù phaûi laø caây coù muùi khoâng ? Mít vaø Maêng cuït khoâng phaûi laø caây coù muùi. Caây coù muùi laø nhöõng caây thuoäc hoï Cam www.themegallery.com

 9. www.themegallery.com

 10. Vitamin A, B1, B2, C, E... Chaát khoaùng Ca, P... Ñöôøng Axit höõu cô Chaát xô www.themegallery.com

 11. Laáy tinh daàu (töø laù, voû quaû, hoa...): daàu goäi, daàu thôm, thuoác dieät muoãi... www.themegallery.com

 12. ÑOÏC BAÙO www.themegallery.com

 13. Laøm thuoác: ... www.themegallery.com

 14. Cheá bieán: nöôùc eùp, keïo, möùt, röôïu... www.themegallery.com

 15. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi - Cung caáp vitamin (A, B1, B2 ,C, E ...), chaát khoaùng (Ca, P...), chaát xô, ñöôøng, axit höõu cô... - Giaù trò khaùc + Laáy tinh daàu (töø laù, voû quaû...): daàu goäi, daàu thôm, thuoác dieät muoãi... + Laøm thuoác: ... + Cheá bieán: nöôùc eùp, keïo, möùt, röôïu... www.themegallery.com

 16. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi II. Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh. 1. Ñaëc ñieåm thöïc vaät - Hoï: Cam www.themegallery.com

 17. Reã: Goàm reã caùi aên saâu xuoáng ñaát, reã con phaân boá ôû taàng ñaát maët 10 – 30cm. reã con reã caùi www.themegallery.com

 18. Thaân goã Laù ñôn, moïc caùch www.themegallery.com

 19. Hoa: maøu traéng, moïc thaønh chuøm, coù muøi thôm, thöôøng ra cuøng vôùi laù non. Hoa löôõng tính Nhuïy Nhò www.themegallery.com

 20. Quaû: quaû moïng www.themegallery.com

 21. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi II. Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh. 1. Ñaëc ñieåm thöïc vaät - Hoï: Cam - Reã: Goàm reã caùi aên saâu xuoáng ñaát, reã con phaân boá ôû taàng ñaát maët 10 – 30cm. - Thaân goã - Laù: Laù ñôn www.themegallery.com

 22. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi II. Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh. 1. Ñaëc ñieåm thöïc vaät - Hoa: maøu traéng, moïc thaønh chuøm, coù muøi thôm, thöôøng ra cuøng vôùi laù non. Hoa löôõng tính - Quaû: quaû moïng www.themegallery.com

 23. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi II. Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh. 1. Ñaëc ñieåm thöïc vaät 2. Yeâu caàu ngoaïi caûnh www.themegallery.com

 24. www.themegallery.com

 25. HOAØN THAØNH SÔ ÑOÀ SAU ? Nhieät ñoä: 25 – 27oC Ñoä aåm: 70 – 80% 1000 – 2000 mm/naêm YC ngoaïi caûnh Löôïng möa : laø caây öa saùng AÙnh saùng: phuø sa, ñoä pH: 5,5 – 6,5 Ñaát: www.themegallery.com

 26. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi II. Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh. 1. Ñaëc ñieåm thöïc vaät 2. Yeâu caàu ngoaïi caûnh • Nhieät ñoä: 25 – 27oC • Ñoä aåm: 70 – 80%. • Löôïng möa: 1000 – 2000mm/naêm • AÙnh saùng: Laø caây öa saùng nhöng khoâng öa aùnh saùng maïnh www.themegallery.com

 27. Baøi 13 :KYÕ THUAÄT TROÀNG CAÂY AÊN QUAÛ COÙ MUÙI I. Giaù trò dinh döôõng cuûa caây aên quaû coù muùi II. Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh. 1. Ñaëc ñieåm thöïc vaät 2. Yeâu caàu ngoaïi caûnh • Ñaát: Ñaát phuø sa ven soâng, phuø sa coå, bazan, ñoä pH: 5,5 – 6,5 www.themegallery.com

 28. KIEÅM TRA KIEÁN THÖÙC ? www.themegallery.com

 29. 1 A Mít, daâu, cam... Caây aên quaû coù muùi goàm: B Chanh daây, cam, böôûi... C Saàu rieâng, maêng cuït... D D Cam, chanh, quaát... Cam, chanh, quaát... ContentsPowerPoint 2000 www.themegallery.com

 30. 2 A A Voû quaû, laù, hoa ÔÛ caây coù muùi, tinh daàu ñöôïc laáy chuû yeáu töø ? Voû quaû, laù, hoa B Thòt quaû C Voû caây D Reã caây ContentsPowerPoint 2000 www.themegallery.com

 31. 3 A Mieàn nam Caây aên quaû coù muùi ñöôïc troàng ôû: B Mieàn trung C Mieàn Baéc D D Caû nöôùc Caû nöôùc ContentsPowerPoint 2000 www.themegallery.com

 32. 4 Choïn caâu ñuùng hoaëc sai www.themegallery.com

 33. S S Ñ S Ñ www.themegallery.com

 34. DAËN DOØ • Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi trong SGK. • Ñoïc tröôùc baøi môùi. • Tìm hieåu moät soá gioáng caây coù muùi ôû ñòa phöông. www.themegallery.com