slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน. วุฒิสุธี วร เจริญ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี. ขอบคุณเจ้าของความรู้ : ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิ ทูร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ : ศ.ดร.สุชาติ สังข์เกษม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ประเด็นพูดคุย. ผู้นำที่เป็นเลิศ ชุมชนตัวอย่าง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน

วุฒิสุธี วรเจริญ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ขอบคุณเจ้าของความรู้

: ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

: ศ.ดร.สุชาติ สังข์เกษม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

slide2
ประเด็นพูดคุย
 • ผู้นำที่เป็นเลิศ
 • ชุมชนตัวอย่าง
 • ถอดบทเรียนชุมชนตัวอย่าง
 • ชุมชนเข้มแข็ง
 • ออกแบบชุมชนของเรากัน...
slide3
ความสำคัญของผู้นำ
 • เป็นธรรมชาติ ขาดไม่ได้
 • เป็นความเป็นความตาย
 • เป็นจุดเปลี่ยนพลิกผัน
 • เป็นปัญหาในการสืบทอด
slide4
ความหมาย “ผู้นำ”
 • ผู้ที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยและคล้อยตามเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • ผู้ที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น
 • ทำให้คนอื่นเต็มใจทำงานให้กับผู้นำอย่างมีความสุข
slide5
ความหมาย “ผู้จัดการ”
 • ผู้จัดแจงให้งานสำเร็จลุล่วง โดยมีการจัดองค์กร การสั่งการและบังคับ ควบคุมให้เป็นไปตามแผน
slide6
ผู้นำ กับ ผู้จัดการ

มาจากการแต่งตั้ง

ปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่เท่าที่มีอำนาจ

มีอำนาจตามกฎหมาย

บริหารในสถานการณ์ปกติ

บำรุงรักษาสิ่งที่เป็นอยู่

คุณสมบัติประจำตัว

แสดงบทบาทเหนือตำแหน่งหน้าที่และความคาดหวัง

ผู้อื่นยอมปฏิบัติตาม

สร้างการเปลี่ยนแปลง

ฝ่าวิกฤติ พลิกสถานการณ์

slide7
คุณสมบัติผู้นำ
 • คุณสมบัติส่วนบุคคล
 • ความรู้ความสามารถ
 • บุคลิกภาพ
 • คุณสมบัติทางสังคม
 • คุณสมบัติเกี่ยวกับการทำงาน
 • พื้นฐานทางสังคม
slide8
ภาวะผู้นำ

เผด็จการ

ประชาธิปไตย

 • เผด็จการ ประชาธิปไตย

มอบงาน

ร่วมงาน

ขายงาน

สั่งงาน

slide9
ภาวะผู้นำ
 • สั่งงาน :หัวหน้าสั่ง ลูกน้องทำตามคำสั่ง
 • ขายงาน : หัวหน้าตัดสินใจ อธิบายให้ลูกน้องยอมรับและทำ
 • ร่วมงาน :หัวหน้าและลูกน้องปรึกษาหารือและร่วมกันตัดสินใจ
 • มอบงาน : ลูกน้องตัดสินใจ ทำตามวิธีของตนเอง
slide10
สั่งงาน
 • พนักงานใหม่ ขาดความรู้ ไม่มีประสบการณ์ พนักงานระดับล่าง
 • หัวหน้ารู้ดีที่สุด ไม่มีเวลา ต้องเด็ดขาด เน้นวินัย
 • ทหาร ตำรวจ
 • ภาวะวิกฤติ เร่งด่วน ความลับ
slide11
ขายงาน
 • ลูกน้องมีความรู้ ประสบการณ์ มีการศึกษา
 • หัวหน้ารู้ดีกว่า มีเวลา ต้องการให้รู้เหตุผล วิธีการตัดสินใจ ต้องการพัฒนาลูกน้อง ต้องการให้เกิดการยอมรับ
 • องค์กรทั่วไป ตำแหน่งระดับค่อนข้างสูง
 • ไม่เร่งด่วน ไม่ใช่นโยบาย ไม่เป็นความลับ
slide12
ร่วมงาน
 • ลูกน้องมีความรู้ ประสบการณ์ การศึกษาสูง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
 • หัวหน้าต้องการข้อมูล ความคิดหลากหลาย ต้องการยอมรับ พันธะผูกพัน พัฒนาทีม
 • วิชาการขั้นสูง วิธีการใหม่ ปัญหาใหม่ งานระดับสูง
 • ไม่ใช่ภาวะวิกฤติเร่งด่วนจนไม่มีเวลา ไม่เป็นความลับ
slide13
มอบงาน
 • ลูกน้องมีความรู้ ประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
 • หัวหน้าเชื่อมั่น ไว้ใจลูกน้อง ต้องการทดสอบลูกน้อง ต้องการสร้างความภูมิใจ
 • งานวิชาการ งานประจำ ไม่ซับซ้อน งานไม่เสียหาย
slide14
ภาวะผู้นำแบบ 360 องศา
 • ผู้บังคับบัญชา
 • ลูกน้อง
 • เพื่อนร่วมงาน
 • ผู้รับบริการ
 • ประชาชน
slide15
ผู้บังคับบัญชาต้องการผู้บังคับบัญชาต้องการ
 • Hand
 • Head
 • Heart
 • Honesty
 • Health
slide16
สิ่งที่ลูกน้องต้องการสิ่งที่ลูกน้องต้องการ
 • ความรัก
 • ความรู้
 • โอกาส
 • การอภัย
 • กำลังใจ
slide17
สิ่งที่เพื่อนร่วมงานต้องการสิ่งที่เพื่อนร่วมงานต้องการ
 • เปิดเผย
 • จริงใจ
 • ร่วมมือ
 • สนับสนุน
slide18
สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ
 • คุณภาพ
 • คุณลักษณะเฉพาะ
 • ราคา
 • การบริการ
 • ความปรารถนาดี
slide19
สิ่งที่ประชาชนต้องการสิ่งที่ประชาชนต้องการ

เสมอหน้า

มีคุณภาพ

มีน้ำใจ

โปร่งใส

รับผิดชอบ

ถูกต้อง

สะดวก

รวดเร็ว

ประหยัด

เป็นธรรม

ทั่วถึง

slide20
ผู้นำที่ไม่มีจริยธรรมผู้นำที่ไม่มีจริยธรรม

โทษคนอื่น

ลดคุณค่าศักดิ์ศรีของคนอื่น

ละเลยการพัฒนาพนักงาน

ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้อง

ไม่กล้าเผชิญความไม่ถูกต้อง

หยิ่งทะนง

คำนึงถึงตนเอง

ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ไม่ทำตามข้อตกลง พันธะสัญญา

ไม่ยุติธรรม

slide21
ผู้นำที่มีจริยธรรม

รับผิดชอบ

เคารพคนอื่น

ให้กำลังใจ พัฒนาพนักงาน

รับใช้และบริการผู้อื่น

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

อ่อนน้อมถ่อมตน

คำนึงถึงส่วนรวม

ซื่อสัตย์

ตรงไปตรงมา

รักษาคำมั่น ข้อผูกพัน

slide22

What Is “Talent”?

Present Performance

Talent

High

Low

High

Future Potential

Stars

Problem Child

Low

Cow

Deadwood

slide23

คำจำกัดความของการจำแนกพนักงานในองค์การคำจำกัดความของการจำแนกพนักงานในองค์การ

STAR:ผู้มีผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE) สูงกว่าระดับคาดหวังและมีศักยภาพ (POTENTIAL) หรือขีดความสามารถสูง

COW:ผู้มีผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE) สูงกว่าระดับคาดหวังแต่มีศักยภาพ (POTENTIAL) ไม่สูงนัก

PROBLEM ผู้มีผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE) ไม่สูงกว่าระดับคาดหวัง

CHILD: แต่มีศักยภาพ (POTENTIAL) สูง

DEAD WOOD:ผู้มีทั้งผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE)

และศักยภาพ(POTENTIAL)ต่ำ

slide24
กลยุทธ์การจัดการโดยทั่วไปกลยุทธ์การจัดการโดยทั่วไป

Star “Talent” ส่งเสริมให้รับผิดชอบงานสำคัญและพัฒนาในจุดอ่อนอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างการยอมรับในวงกว้าง ก่อนมอบหมายความรับผิดชอบมากขึ้นหรือเลื่อนตำแหน่ง

Cow มอบหมายภารกิจและงานเชิงปริมาณให้โอกาสพัฒนาตนเองสู่การเป็น Talent

Problem Child เนื่องจากมีศักยภาพดี แต่อาจมีปัญหา ทางทัศนคติกับภารกิจ จะต้อง Coach หรือ เปลี่ยนแปลงและย้ายงานสู่ความท้าทายใหม่ ๆ ถ้า Coach ดี จะเปลี่ยนเป็น Talent ได้ง่ายมาก

Dead Wood

มอบภารกิจที่มีผลกระทบกับองค์การไม่มากนักและไม่รบกวนผู้อื่น หาความสนใจจริงของพนักงาน ให้โอกาสสร้างความสำเร็จเล็ก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ

slide25
ลูกน้อง 3 ประเภท
 • ตั้งใจทำงาน ขยันขันแข็ง แต่ทำงานได้น้อยกว่าเป้าหมาย
 • ทำงานตามหน้าที่ ทำงานตามกำหนดเวลา กลับตรงเวลา ไม่มีขาด ไม่มีเกิน เป็นจำพวกไม่ได้ทำมากกว่าทำไม่ได้
 • มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น แคล่วคล่อง ว่องไว แต่มีจุดอ่อนคือ “ทำงานเกินคำสั่ง ทำงานล้ำเส้น”
 • ประเภทที่ 4 (ขี้เกียจทำงาน มาช้า กลับเร็ว)...มี แต่ให้ออกจากงานไปแล้ว!!!
slide26
ระดับการสื่อสารของผู้นำ กับความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจและความร่วมมือ

สูง

ผนึกพลัง ประสานความต่าง (ชนะ / ชนะ)

ความไว้วางใจ

ให้ความนับถือ (ประนีประนอม)

ป้องกันตัว (ชนะ / แพ้ หรือ แพ้/ชนะ)

สูง

ต่ำ

ความร่วมมือ

สูง

slide27
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของผู้นำ
 • การตระหนักรู้ในตนเอง
 • การควบคุมตนเอง
 • การมีแรงจูงใจ
 • การมีความรู้สึกร่วม
 • การมีทักษะในการเข้าสังคม
slide28
การตระหนักรู้ในตนเอง

คำนิยาม

ลักษณะที่แสดง

 • ความสามารถในการตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและแรงผลักดันของตนเองได้ดี เช่นเดียวกับผลที่จะเกิดต่อความรู้สึกของคนอื่น
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 • มีการประเมินตนเองอย่างเป็นจริง
 • มีการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองด้วยอารมณ์ขัน
slide29
การควบคุมตนเอง

คำนิยาม

ลักษณะที่แสดง

 • ความสามารถในการควบคุมและเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์และโมหะจริตในการทำลาย
 • ความเอนเอียงที่จะชะลอการตัดสินใจเพื่อคิดพิจารณาก่อนดำเนินการ
 • มีความน่าไว้ใจ น่าเชื่อถือและมีคุณธรรม
 • ไม่วิตกกังวลในสถานการณ์ที่คลุมเครือ
 • มีความเปิดเผยจริงใจในการเปลี่ยนแปลง
slide30
การมีแรงจูงใจ

คำนิยาม

ลักษณะที่แสดง

 • ความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยเหตุผลที่มากกว่าเพียงแค่เงินและสถานภาพ
 • มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้นและความเพียรพยายาม
 • มีแรงผลักดันอย่างรุนแรงต่อการที่จะประสบความสำเร็จ
 • มองโลกในแง่ดี แม้ในเวลาที่ล้มเหลว
 • มีการอุทิศตัวให้กับองค์กร
slide31
การมีความรู้สึกร่วม

คำนิยาม

ลักษณะที่แสดง

 • ความสามารถในการเข้าใจที่มาหรือสาเหตุของอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลอื่น
 • ทักษะในการปฏิบัติต่อบุคคลตามการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลเหล่านั้น
 • มีความชำนาญในการสร้างและรักษาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
 • คุณสมบัติไวต่อความรู้สึกในวัฒนธรรมที่ต่างออกไป
 • ให้บริการแก่ลูกค้าและช่วยเหลือผู้มาร่วมงาน
slide32
การมีทักษะในการเข้าสังคมการมีทักษะในการเข้าสังคม

คำนิยาม

ลักษณะที่แสดง

 • ความเชี่ยวชาญในการจัดการกับความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
 • ความสามารถในการค้นหาพื้นฐานร่วมกันและสร้างสัมพันธภาพ
 • นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีการชักจูงโน้มน้าวใจ
 • เชี่ยวชาญในการสร้างและนำทีมงาน
slide33
การจูงใจบุคลากรในองค์กรเพื่อความสัมฤทธิผลของงานการจูงใจบุคลากรในองค์กรเพื่อความสัมฤทธิผลของงาน
 • ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • ให้ความเชื่อถือและช่วยสนับสนุน
 • มีการเสมอภาคและถ่วงดุลอำนาจ
 • ยอมเผชิญหน้ากันได้
 • พบปะ เสวนาระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
slide34
ผู้นำแห่งความเป็นเลิศผู้นำแห่งความเป็นเลิศ

เอื้ออำนวยให้เกิดการร่วมมือ

ประสานโดยใช้เป้าหมาย

สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ

เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน

ไม่ใช้อำนาจ ให้ทางเลือก วิธีการที่ต้องการ

พัฒนาความสามารถ ให้การสนับสนุนเต็มที่

รับรู้ในการมีส่วนสร้างความสำเร็จของงาน

เฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมตามโอกาส

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

มีวิสัยทัศน์

มีปฏิบัติทัศน์ หลับตาแล้วเห็นวิธีปฏิบัติ

สร้างวิสัยทัศน์และปฏิบัติทัศน์ร่วม

แสวงหาโอกาสที่ท้าทาย

กล้าเสี่ยง ทดลองเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

ประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่าง

สร้างความสำเร็จนำไปสู่ความก้าวหน้าและความผูกพัน

slide35
สัจจธรรมแห่งอำนาจ

ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลุ่มหลง

ยิ่งอยู่นาน ยิ่งคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน

ยิ่งอยู่นาน ยิ่งไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ยิ่งอยู่นาน ยิ่งสร้างความเสียหาย

ยิ่งสูง ยิ่งหนาว

ยิ่งสูง ยิ่งห่างไกลความจริง

ผู้ใดใช้ดาบ ผู้นั้นย่อมตายด้วยดาบ

อำนาจทำให้มัวเมา

อำนาจเบ็ดเสร็จทำให้มัวเมาแบบเบ็ดเสร็จ

slide36
สัจจธรรมแห่งอำนาจ
 • อำนาจมีไว้แบ่งปัน ไม่ใช่ผูกขาด
 • ยิ่งแบ่งปันอำนาจมาก ยิ่งมีอำนาจมาก
 • ยิ่งแบ่งปันอำนาจมาก ยิ่งเกิดอานิสงส์มาก
 • ผู้ใดผูกขาดอำนาจ ผู้นั้นจะถูกต่อต้าน
 • ผู้ใดผูกขาดอำนายมากที่สุด ผู้นั้นจะพินาศ
slide37

การทำงานเป็นทีม

พฤติกรรมในการทำงานของคนไทย

1. ทำคนเดียวเก่ง ทำเป็นทีมแย่

2. ชอบนำญาติมิตรเข้ามาร่วมงาน และวางตัวไม่เป็นกลาง

3. ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

แต่แสดงความเห็นนอกหน้า

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

แต่ขาดความต่อเนื่อง

slide38

คุณลักษณะผู้นำ

5. มีคุณธรรมสูง

HIGH MORAL INTERGRITY

6. ก่อให้เกิดศรัทธา

ABILITY TO MOTIVATE OTHER

7. มีวินัยในตนเอง

SELF DISCIPLINE

8. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

CHANGE AGENT

9. ปรับปรุงระบบงาน

PROJECT ORIENTATION

slide39

หลักปรัชญาของผู้นำ

 • 1. ทำใจว่าง จิตว่าง
 • 2. ใช้สมอง
  • 2.1 ปรีชาญาณ (Intellect)
  • 2.2 วิจารณญาณ (Reasoning)
  • 2.3 สำนึกในเหตุผล (Rationality)
 • 3. ตัดสินใจโดยคำนึงถึงเรื่องที่กำลังพิจารณา
 • บริบท จังหวะ เวลา โอกาส และความเสี่ยง มีสติ
 • 4. มองทิศทาง เป้าหมาย
slide40
คุณลักษณะผู้นำที่ไม่พึงประสงค์คุณลักษณะผู้นำที่ไม่พึงประสงค์
 • หน้ายิ้ม
 • มือไหว้
 • ใจอันธพาล
 • งานไม่พัฒนา
 • ริษยาเป็นประจำ
 • คิดแต่คว่ำองค์กร
 • เริงสำราญอยู่แต่อามิส
 • แสวงหาความผิดผู้อื่น
 • ชมชื่นแต่คำสอพลอ
 • แน่แหละหนอ..ผู้นำไทยที่ไม่พึงประสงค์
slide41
พฤติกรรมผู้นำที่ไม่พึงประสงค์ 11 ประการ
 • เย่อหยิ่ง (Arrogance) 
 • อ่อนไหวเกินความเป็นจริง (Melodrama) 
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย  (Volatility)
 • รอบคอบจนเกินเหตุ Excessive Caution) 
 • ไม่ไว้ใจใคร  (Habitual Distrust) 
 • ผู้นำที่ตัดขาดจากโลก (Aloofness) 
 • ผู้นำที่ชอบออกนอกกฎ (Mischievousness) 
 • ผู้นำที่ชอบทำตัวไม่เหมือนใคร (Eccentricity) 
 • ต่อต้านด้วยความเงียบ (Passive Resistance)
 • อมสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) 
 • ปากหวาน (Eagerness to please) 
slide42
ชุมชนเข้มแข็ง
 • ชม MV แล้วแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นดังนี้.-
  • สิ่งที่เห็น มีอะไรบ้าง
  • เห็นแล้วทำให้รู้และเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง
  • คิดว่าชุมชนที่เห็นเข้มแข็งหรือไม่
  • สิ่งที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดจากอะไร
public participation spectrum

เสริมอำนาจประชาชน

Empower

ร่วมมือ

Collaboration

Public Participation Spectrum

เกี่ยวข้อง

Involve

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Consult

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

Inform

public participation spectrum1

รัฐเปิดให้การมีส่วนร่วมสูงขึ้นรัฐเปิดให้การมีส่วนร่วมสูงขึ้น

เสริมอำนาจประชาชน

Empower

ร่วมมือ

Collaboration

เกี่ยวข้อง

Involve

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน(Public Participation Spectrum)

รับฟังความคิดเห็น

Consult

ให้ข้อมูลข่าวสาร

Inform

public participation spectrum2

ตัด

สิน

ใจ

เอง

เข้าร่วมทำงานด้วย

สมัครใจเข้าร่วม

ให้ความเห็น

รับฟัง

เสริมอำนาจประชาชน

Empower

ร่วมมือ

Collaboration

เกี่ยวข้อง

Involve

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน(Public Participation Spectrum)

รับฟังความคิดเห็น

Consult

ให้ข้อมูลข่าวสาร

Inform

การมีส่วนร่วมของประชาชน

slide46
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

LETTHEM DECIDE

slide47

เอกลักษณ์ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

คนมีความรู้

คนมีสุขภาพดี

คนมีอาชีพ-รายได้

คนมีศักดิ์ศรี มีสังคม

ร่วมเรียนรู้

คนริเริ่มและร่วมกันพัฒนา

คนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมชุมชน

คนมีแผนแก้ปัญหา/พัฒนาตนเอง

คนทุกกลุ่มมีโอกาส มีบทบาท

ร่วมติดตาม

ประเมินผล

ร่วมตัดสินใจ

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

คนทำการพัฒนา

’by People’

ร่วมรับประโยชน์

ร่วมดำเนินงาน

กิจกรรมพัฒนาสนองความต้องการของคน

ท้องถิ่น/รัฐยอมรับสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคน

การบริการพื้นฐานทั่วถึงเท่าเทียม

ท้องถิ่น/รัฐรับผิดชอบต่อคน โปร่งใส ตรวจสอบได้

การพัฒนาเพื่อคน

’for People’

คนได้รับการพัฒนา’of People’

slide48

กระบวนการชุมชน

การกระทำร่วมกันของคนในชุมชนการกระทำร่วมกันของคนในชุมชน

วิเคราะห์ชุมชน

เรียนรู้และตัดสินใจ

ติดตามประเมินผล

ดำเนินการ

วางแผน

slide49

วิเคราะห์ชุมชน

ตัดสินใจวางแผน

ติดตามประเมินผล

การกระทำร่วมกันของคนในชุมชน

แบ่งปันประโยชน์

ดำเนินการ

ข้อมูลชุมชน

เวทีชุมชน

แผนชุมชน

องค์กรเข้มแข็ง

กิจกรรมชุมชน

ทุนชุมชน

checklists
Checklists ความเข้มแข็งของชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน

กระบวนการตัดสินใจและเรียนรู้ของชุมชน

รูปแบบผู้นำชุมชน

ความคิดพื้นฐานของประชาชน

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ

บรรทัดฐานของชุมชน

slide51

คุณลักษณะของข้าราชการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนคุณลักษณะของข้าราชการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • พัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • เปิดให้เข้าถึง
 • รับฟัง
 • ตอบสนอง
 • แสดงความห่วงใยและเห็นใจ
 • ให้การศึกษาแก่ประชาชน
 • กระจายข้อมูลข่าวสาร
slide52
คนในสังคมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคนในสังคมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเชื่อและยอมรับสิทธิ อำนาจ และศักยภาพของชุมชน
 • เสริมแรงค่านิยมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • เผยแพร่ข่าวสารสนับสนุนการพัฒนาตนเองของชุมชนที่เข้มแข็งของชุมชน
 • สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • พัฒนาตนเองให้เป็น Empowering Actor
slide54
เทคนิคการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเทคนิคการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
 • เอกสารข้อเท็จจริง (Fact sheet)
 • จดหมายข่าว
 • รายงานการศึกษา
 • การจัดวีดีทัศน์
 • เวทีนำเสนอข้อมูล
 • ทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโครงการ
 • การเปิด website ให้ข้อมูล
slide55
เทคนิคการรับฟังความคิดเห็นเทคนิคการรับฟังความคิดเห็น
 • การสัมภาษณ์รายบุคคล
 • การสนทนากลุ่มย่อย
 • การแสดงความคิดเห็นผ่าน website
 • การสำรวจความคิดเห็น
 • การเยี่ยมชมโครงการเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูล
 • การจัดเวทีเสาวนาประชาชน(Citizens’ panel)
 • การจัดทำประชาพิจารณ์
 • การจัดหาวิทยากรกระบวนการ (Facilitation)
slide56
เทคนิคการปรึกษาหารือ
 • การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการวางแผน/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory committee)
 • การจัดหาวิทยากรกระบวนการ
 • เวทีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder workshop)
 • การจัดฟอรัมเพื่อการวางแผน
 • การจัดทำแผนที่ความคิดและสร้างอนาคตร่วมกัน (future search conference)
slide57
หลักการเลือกเทคนิคการมีส่วนร่วมหลักการเลือกเทคนิคการมีส่วนร่วม
 • เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่แถลงไว้
 • มีทรัพยากรพอเพียงที่จะใช้ในการทำเทคนิค
 • สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังถูกต้อง
 • มีเวลาเหมาะสมและเพียงพอในการใช้เทคนิคนั้น ๆ
 • มีเครื่องมือและบุคลากรเพียงพอจะใช้เทคนิคนั้น
 • มีบุคลากรที่มีทักษะในเทคนิคนั้น
 • ทำให้ประชาชนพอใจ
 • ทำให้เกิด inputs ที่ต้องการ และนำไปตัดสินใจได้
 • เคยใช้ และประสบความสำเร็จ
slide58
การวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วมการวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วม
 • ระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
 • วิเคราะห์ความสำคัญ/อิทธิพล/และความวิตกกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย
 • คาดการณ์ระดับการโต้เถียง
 • ระบุขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจและวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม
 • ระบุเงื่อนไขพิเศษของชุมชน
 • เลือกระดับและเทคนิคการมีส่วนร่วม
 • เขียนโครงการมีส่วนร่วม
slide59
ร่วมด้วย ช่วยกัน
 • แบ่ง 5 กลุ่ม คือกลุ่มสังคม กลุ่มการเมืองการปกครอง กลุ่มศิลปวัฒนธรรม กลุ่มเศรษฐกิจ และกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 • แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ร่วมกันในประเด็นดังนี้.-
  • ปัจจุบันท่านคิดว่าชุมชนไทยมีปัญหาอะไรบ้าง พิจารณาเฉพาะประเด็นของกลุ่มตนเอง
  • สาเหตุปัญหามาจากอะไรบ้าง
  • ร่วมออกแบบชุมชนที่อยากให้เป็นตามความฝันของเราในด้านนั้นๆ
  • เวลาแบ่งกลุ่ม 30 นาที ผู้แทนกลุ่มนำเสนอกลุ่มละ 15 นาที
slide60
คุณคิดอย่างไรกับคำนี้.....คุณคิดอย่างไรกับคำนี้.....

IMPOSSIBLE

slide61
แต่สำหรับนักพัฒนา ต้องคิดว่า.....

I’m possible.