men zdroje kvet v r a v eu po jej m roz en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH Osnova: Obecný přehled energetické účinnosti ve světě jako důvod k prosazování KVET Jak se vyvíjí a bude vyvíjet postavení KVET a DE v rámci EU. HRUBÉ ROZDĚLENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ VE SVĚTE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ' - admon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
men zdroje kvet v r a v eu po jej m roz en
MENŠÍ ZDROJE KVET V ČR A V EU PO JEJÍM ROZŠÍŘENÍ

Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH

Osnova:

 • Obecný přehled energetické účinnosti ve světě jako důvod k prosazování KVET
 • Jak se vyvíjí a bude vyvíjet postavení KVET a DE v rámci EU
hrub rozd len spot eby energi ve sv te
HRUBÉ ROZDĚLENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ VE SVĚTE
 • TRVALÝ PŘÍKON 1 ČLOVĚKA:
 • 1. USA 12 kW
 • 2. země EU 6 kW
 • 3. Země třetího světa 0,5 kW
 • V průmyslově vyspělých zemích se spotřebovává 90% veškerých světových energetických zdrojů.
 • Tomu odpovídá i podíl průmyslových zemí na emisích CO2.
 • Byli jsme svědky dopadu nárůstu spotřeby oceli v Číně na celosvětovou výrobu oceli, až Číňané usednou do aut bude obdobná situace u ropy.
 • Problémy s dodávkou elektřiny jsou již dnes v Číně kritické.

!!!VYSOKÝ POTENCIÁL K ÚSPORÁM!!!

sv t a evropa v slech
SVĚT A EVROPA V ČÍSLECH:
 • Celosvětově vyrobíme ze 100% paliva pouze 32,7% elektřiny, v Evropě 33,2%!!!
 • Ještě horší je účinnost v dopravě!
 • Příklad: jeden rohlík sníme a dva vyhodíme!!!
 • Pouze celosvětové T&D ztráty ve výši 1338 TWh by stačily na pokrytí spotřeby domácností a služeb v celé Evropě!
 • T&D ztráty pouze v Evropě jsou 7 x vyšší, než celková spotřeba elektřiny v ČR!
 • Ztráty nevyužitím tepla při výrobě elektřiny jsou minimálně 12 x vyšší než T&Da to není akceptovatelné v budoucnosti!!!
klimatick a energetick poruchy v budoucnu b n
KLIMATICKÉ A ENERGETICKÉ PORUCHY V budoucnu běžné!
 • Povodně v Evropě v posledních letech (2000, 2002)
 • Vedra v loňském létě
 • Tání ledovců a s tím způsobený vzestup mořské hladiny
 • Trvalejší efekty v dlouhodobém horizontu – globální oteplování, změna klimatických pásem
slide6

JEDINÉ ŘEŠENÍ – SNÍŽIT SPOTŘEBU PALIV

 • vytvořením prostoru pro nové vysoce účinné technologie v oblasti výroby elektřiny
 • minimalizovat ztráty elektřiny při dopravě - decentralizace
 • liberalizace celého sektoru v dlouhodobém horizontu povede k v budoucnosti k tržnímu prosazení se účinnějších technologií.
 • Dočasně je a bude celosvětově nutná podpora KVET z prozaického důvodu – nové zdroje vzhledem k odepsanosti centrálních zdrojů nejsou schopny cenově konkurovat
 • obchod s emisemi bude významným faktorem k tržnímu ocenění KVET
slide8

EVROPSKÉ ZEMĚ, SITUACE

• Ceny elektřiny v EU byly pod úrovní prosté reprodukce

• Trh s plynem zůstává stále neotevřen, ceny plynu se pohybují s cenou ropy, naproti tomu je trh s uhlím a ropou již plně otevřen

• Je téměř nemožné postavit jakoukoliv novou výrobní kapacitu, schopnou konkurovat starým zdrojům

• Od roku 2005 se může objevit nedostatek výrobních kapacit

slide9

DIRECTIVA 2004/8/EC

z 11 února 2004

Na podporu kogenerace, založené na výrobě užitečného tepla na vnitřním evropském trhu a doplnění Direktivy

92/42/EEC

Publikováno v Official Journal dne 21.02.2004

slide10

CO MUSÍ BÝT ZAPRACOVÁNO ČESKÉHO PRÁVA?

 • Kogenerace (KVET) – znamená současnou výrobu užitečného tepla a elektrické (nebo mechanické) energie ve společném technologickém procesu
 • Užitečné teplo – teplo, produkované v KVET k pokrytí ekonomicky ospravedlnitelných potřeb pro vytápění , ohřev, chlazení nebo pro technologické účely
 • Ekonomicky ospravedlnitelná potřeba tepla – je potřeba tepla, která nepřevyšuje potřeby tepla pro vytápění, ohřev, chlazení nebo pro technologické účely, které by jinak byly uspokojeny na základě tržních podmínek jinak, než z KVET, nebo je doposud uspokojována z jiných zdrojů, než KVET.
 • Tyto pojmy například vylučují provoz kogenerace, kde už nějaká KVET existuje, pak se nejedná o užitečné teplo.
dal definice
DALŠÍ DEFINICE
 • Elektřina z KVET
 • Záložní elektřina – elektřina, která musí být dodána ze sítě v době přerušení kogeneračního procesu nebo v době provádění údržby či při odstávce z důvodu poruchy.
 • Špičková elektřina – je elektřina, která je dodávána ze sítě v případě, kdy je příkon objektu vyšší, než výkon zdroje KVET.
 • Celková účinnost zdroje KVET – porovnávání ročních výrob elektřiny a tepla a spotřeb paliva
 • Elektrická účinnost zdroje KVET
 • Tepelná účinnost zdroje KVET
 • Vysoce účinná KVET
 • Mikrokogenerace
 • Malá kogenerace
 • Referenční hodnota pro oddělenou výrobu
dal vypl vaj c povinnosti
DALŠÍ VYPLÝVAJÍCÍ POVINNOSTI
 • Do doby, než budou stanoveny harmonizační referenční hodnoty účinností pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla dle bodu Komisí EU, stanoví tyto hodnoty pro výpočet účinností KVET stát (MPO, ERÚ,…)..
 • Osvědčení o původu elektřiny z KVET (garance původu) – je nutno stanovit odpovědnou autoritu, orgán, ministerstvo
 • Zpracovat rozbor národního potenciálu pro vysoce účinnou KVET v rozsahu dle směrnice, včetně vysoce účinné mikrokogenerace a v termínu nejpozději do 31.12.2005 odeslat Komisi..
 • Stanovit orgán (ministerstvo), které má zpravodajskou povinnost vyplývající ze směrnice 2004/8/EC vůči Komisi . Nejpozději do 31.12.2006 a pak každé tři roky vyhodnocovat pokrok při zvyšování podílů kogenerace a plnění národního potenciálu.
 • Ministerstvo (MPO, ERU, SEI, ..) je povinno do konce roku 2004 předložit Komisi údaje o výrobě elektřiny a tepla v KVET a úsporách energií v souladu s metodikou v příloze 3 za rok 2003 nejpozději do konce roku 2004
dal vypl vaj c povinnosti1
DALŠÍ VYPLÝVAJÍCÍ POVINNOSTI
 • Přednostní připojení u všech KVET
 • Zjednodušit připojení KVET o malém výkonu k distribučním soustavám bez jakýchkoliv administrativních poplatků či administrativních bariér
 • Provozovatelé distribučních soustav jsou povinni akceptovat připojení ¨mikrokogenerace k distribučním soustavám po předložení typového schválení příslušné jednotky certifikačním nebo schvalovacím orgánem, uznávaným v EU, a to bez jakýchkoliv administrativních poplatků či administrativních bariér.
 • Zajistit nediskriminační postavení výrobce z decentrálního zdroje elektřiny
definice zdroj kvet
DEFINICE ZDROJŮ KVET
 • Za elektřinu, vyrobenou v KVET se rozumí elektřina, vyrobená v technologických procesech, využívajících zařízení:
 • a) kombinované cykly plynové turbíny s využitím tepla
 • b) parní protitlaké turbíny
 • c) parní kondenzační odběrové turbíny
 • d) plynové turbíny s využitím tepla
 • e) motory s vnitřním spalováním (pístové)
 • f) mikroturbíny
 • g) Stirlingovy motory
 • h) palivové články
 • i) parní motory
 • j) organické Rankin – Clausiovy cykly
 • k) všechny další podobné technologie, v souladu s definicí v §..(bod2)
definice elekt iny z kvet
DEFINICE ELEKTŘINY Z KVET

Množství elektřiny z KVET bude stanoveno jako

celková roční produkce měřená na svorkách generátoru u následujících jednotek:

 • V KVET typu b), d), e), f), g a h) s celkovou roční účinností nejméně 75%, a v jednotkách typu a) a c) podle účinností vyšší než 80%.
 • V KVET, které nedosahují účinností dle předchozího bude množství elektřiny z KVET stanoveno dle následujícího vzorce:

EKVET = HKVET . C

kde

E KVET je roční množství elektřiny z KVET

C poměr elektřina/teplo

HKVET je množství užitečného tepla z KVET, kalkulované pro tento význam jako celkové teplo mínus teplo vyrobené v samostatných kotlech nebo teplo na regeneraci před vstupem do turbíny, atd.

Není-li C známo, použije se:

Kombinovaný cyklus s plynovou turbínou a využitím tepla: 0,95

Protitlaká parní turbína 0,45

Kondenzační odběrová turbína 0,45

Plynová turbína s využitím tepla 0,55

Spalovací motor 0,75

vysoce inn kvet
VYSOCE ÚČINNÁ KVET
 • Pro účely tohoto zákona se vysoce účinnou KVET rozumí taková KVET, která plní následující kritéria:
  • produkce z KVET přináší úspory primárních paliv, kalkulovaných podle bodu b) nejméně 10% ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. To znamená, že PES musí být rovno nebo větší než 10%.
  • Produkce z mikrokogenerace kogenerace je vždy považována za vysoce účinnou.
 • Výpočet energetických úspor výpočet energetických úspor je prováděn podle následujícího vzorce:
 • 1
 • PES = 1 - ------------------------------------ x 100%
 • KVET Hη KVET Eη
 • -------------- + ---------------
 • Ref Hη Ref Eη
krit ria pro rozbor n p
KRITÉRIA PRO ROZBOR N.P.
 • Typy paliv, které budou použity k realizaci potenciálu vysoce účinné KVET, včetně možnosti využití OZE pro KVET.
 • Typy kogeneračních technologií dle tohoto zákona, které budou využity k realizaci národního potenciálu pro vysoce účinnou KVET
  • Typy oddělené výroby elektřiny a tepla, kterou KVET nahradí
  • Rozdělení potenciálu na modernizaci starých zařízení a výstavbu nových kapacit
 • Tento rozbor bude obsahovat vhodné mechanismy pro vyhodnocení efektivity vynaložených nákladů ve vyjádření PES (primárních energetických úspor), zahrnujících zvýšení podílu vysoce účinné KVET v národním mixu.
 • Rozbor národního potenciálu pro vysoce účinnou KVET určí potenciál ve vztahu k časovým rámcům 2010, 2015 a 2020 a bude obsahovat příslušné odhady nákladů na jednotlivé částky.
ocen n kvet
OCENĚNÍ KVET
 • Stanovit podpůrný mechanismus pro vysoce účinnou KVET (příplatky k výkupním cenám elektřiny z KVET, certifikáty),tak, aby bylo dosaženo postupné naplňování potenciálu pro vysoce účinnou kogeneraci.

Při stanovování výše podpory by se tedy mělo přihlédnout k:

  • úspoře primárních paliv, vzniklých použitím vysoce účinné KVET. Příspěvek by měl být diferencován podle velikosti rozdílu mezi celkovou účinností dané KVET a referenční hodnotou pro účinnou KVET).
  • investiční náročnosti do technologií vysoce účinné KVET
  • ceně paliva
  • Mělo by být zajištěno stabilní cenové prostředí pro investory na dobu minimálně 10 roků podobně jako OZE
slide19

OCENĚNÍ KVET

 • Enviromentální ocenění elektřiny z KVET by mělo být závislé na míře využití paliva, diferencované a kompatabilní s OZE (zelené certifikáty, příplatky, atd.)
 • Mělo by být více oceněn decentrální způsob výroby elektřiny – diskuze G komponenty, atd. Ve stávající legislativě je řešeno i když ne dostatečně příplatky za DE.
 • Ocenění ušetřených ztrát vlivem DE
 • Ocenění schopnosti poskytovat systémové služby – ocenění kratšího denního provozu (návrh COGEN - tabulka)
 • Interakcí s jinými nástroji, jako jsou např. emisní obchodování
 • příbuzná legislativa EU - Energetické provedení budov (povinnost zvážit možnost KVET v budovách o ploše větší než 1000 m2), Energetická účinnost a energetické služby (ročně ušetřit 1 energií)
enviroment ln ocen n kvet p jklad
ENVIROMENTÁLNÍ OCENĚNÍ KVET – PŘÍJKLAD
 • KJ TEDOM CENTO 160 – ZEMNÍ PLYN
  • Elektrický výkon 160 kW
  • Tepelný výkon 232 kW
  • Příkon vstupního paliva 472 kW

Bilance CO2 na 1 MWh při náhradě tepla z uhlí:

Vyprodukované emise v KJ +0,590 t CO2

Srovnatelné CO2 v kond. el. (úspora) -1,2120 t CO2

Úspora CO2 využitím tepla -0,6920 t CO2

Celková úspora CO2 v KJ -1,314 t CO2

Celková úspora CO2 při náhradě tepla z ZP -1,000 t CO2

Finanční vyjádření:

10 až 50,- EUR/t CO2 300 až 1970,- Kč/MWh

Přiměřené ocenění KVET by se tedy mohlo pohybovat kolem

800,- Kč/MWh při plném využití tepla.

slide23

DÍLČÍ ZÁVĚR

 • Direktiva 8 tvoří rámec pro budoucí rozvoj KVET
 • Direktiva definuje nástroje podpory
 • Komise připraví implementaci
 • Členské státy musí implementovat
 • Členské státy musí připravit požadovanou dokumentaci
 • KVET je levnou cestou k dosažení potřebných energetických úspor a redukci emisí
 • KVET zvyšuje spolehlivost a bezpečnost dodávek
 • KVET nabízí místní produkci v blízkosti odběratele
jak vypad sou asnost v r
JAK VYPADÁ SOUČASNOST V ČR?
 • Potřeba nových centrálních zdrojů v ČR není aktuální, 30% elektřiny jde na export
 • Nové kapacity, které by měly nahradit odstavené centrální elektrárny, by měly být vysoce účinné decentrální zdroje KVET v rámci potenciálu, který bude třeba naplňovat
 • Je-li naším národním cílem nezávislé a úsporné státní energetické hospodářství, pak musíme nalézt a nastavit daně a zákony tak, abychom ho dosáhli.
jak je to s emisemi sklen kov ch plyn u n s
JAK JE TO S EMISEMI SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ U NÁS?
 • Emise skleníkových plynů na obyvatele jsou v ČR asi o 1/3 vyšší než v členských státech EU a v přepočtu na jednotku HDP jsou více než dvojnásobné, přes 11 tun CO2 na hlavu ročně. Tradiční průmysloví obři Evropy přitom vykazují méně: Velká Británie 9,1a Německo 10,4 tuny na hlavu, nemluvě o skandinávských zemích s méně než sedmi tunami.
 • Tlak na zvyšování počtu povolenek k produkci CO2 není správná cesta. Energetičtí manažeři, pokud jimi jsou by naopak měli zastávat cestu ke zvyšování účinnosti přeměny energií a k úsporám paliv.
 • Je třeba snížit energetickou náročnost v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na 60 až 70 procent současné spotřeby primárních energetických zdrojů v roce 2030.
 • KVET JE JEDNA Z NEJLEVNĚJŠÍCH CEST.
pln z v r
ÚPLNÝ ZÁVĚR
 • Perspektivu menších kogeneračních zdrojů v EU vidím pozitivně. Jsem rád, že EU vidí nutnost změnit energetické myšlení lidstva.
 • Věřím, že si ČR nevyloží vše po svém a k problému se postaví seriózně a objektivně. Poučili jsme se již mnohokrát.
 • Je opravdu nejvyšší čas se chovat energeticky rozumně!!!!!
d kuji za pozornost a p padn p eta en asov ho limitu

DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘÍPADNÉ PŘETAŽENÍ ČASOVÉHO LIMITU

Josef Jeleček

COGEN CZECH

Předseda sdružení

www.cogen.cz