KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Download
1 / 12

jayaEaI ela ko p`aqaimak iSaixaka kond`Iya ivaValaya BaartIya iva&ana saMsqaana baoMgalaU$ - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN BANGALORE REGION INSERVICE COURSE FOR PRIMARY TEACHERS 2010-11 II SPELL 24-12-2010 TO 2-1-2011 VENUE : K V DRDO, BANGALORE. ivaSaoYaNa. jayaEaI ela ko p`aqaimak iSaixaka kond`Iya ivaValaya BaartIya iva&ana saMsqaana baoMgalaU$.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'jayaEaI ela ko p`aqaimak iSaixaka kond`Iya ivaValaya BaartIya iva&ana saMsqaana baoMgalaU$' - adli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jayaeai ela ko p aqaimak isaixaka kond iya ivavalaya baartiya iva ana samsqaana baomgalau

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN BANGALORE REGIONINSERVICE COURSE FOR PRIMARY TEACHERS 2010-11 II SPELL 24-12-2010 TO 2-1-2011 VENUE : K V DRDO, BANGALORE


Jayaeai ela ko p aqaimak isaixaka kond iya ivavalaya baartiya iva ana samsqaana baomgalau

ivaSaoYaNa

jayaEaI ela ko

p`aqaimak iSaixaka

kond`Iya ivaValaya

BaartIya iva&ana saMsqaana

baoMgalaU$


D idyt samklpnaae m
]d\idYT saMklpnaae^M

1 naamavaalao SabdaoM ko saaqa ]icat ivaSaoYaNaaoM ka p`yaaoga krnaa.

2 iksaI BaI naamavaalao Sabd ko ilae ek sao AiQak ivaSaoYaNa ka p`yaaoga krnaa.

3 Sabd BaMD,ar kI vaRd\iQa.


Sa ica maom aap @yaa @yaa dok pato hom ek sabd m aom bata e
[sa ica~ maoM Aap @yaa @yaa doK pato hOM ? ek Sabd m,aoM bata[e.

 • Aasamaana

 • baadla

 • poD,

 • Gar

 • rasta

 • Pava-t phaD


Yaoo saba ica kosao hom ek vaa@ya maom vana na kiijae
yaoo saba ica~ kOsao hOM ? ek vaa@ya maoM vaNa-na kIijae.

 • Aasamaana ______ hO.

 • baadla ______ hOM.

 • poD, ______ hO.

 • yah Gar ______ hO.

 • yah rasta ______ hO.

 • yah pva-t ______ hO.


Jayaeai ela ko p aqaimak isaixaka kond iya ivavalaya baartiya iva ana samsqaana baomgalau

naIlaa

safod

hraBara

sauMdr

laMbaa

}^Mcaa

Aasamaana naIlaa hO.

baadla safod hOM.

poD, hra Bara hO.

Gar sauMdr hO.

rasta laMbaa hO.

Pava-t }^Mcaa hO.


Jayaeai ela ko p aqaimak isaixaka kond iya ivavalaya baartiya iva ana samsqaana baomgalau

[na vaa@yaaoM maoM naIlaa, safod, hra-Bara, sauMdr, laMbaa AaOr }^Mcaa yao Sabd naamavaalao (saM&a) Sabd kI ivaSaoYata bata rho hOM. [sa trh saM&a kI ivaSaoYata batanaovaalao SabdaoM kao ivaSaoYaNakhto hOM.


Aaor bai sabd
AaOr BaI Sabd

 • ivaSaala baD,a

 • safod sauMdr

 • CaoTo baDo sauMdr

 • CaoTa sauMdr kccaa

 • baD,a kalaa

 • sauMdr hra Bara baD,o


Icat ivasaoyanaaom sao vaa@ya puro kiijae
]icat ivaSaoYaNaaoM sao vaa@ya pUro kIijae :

1 baalak …………………fla Ka rha hO.

2 baccaa …………………… dUQa pI rha hO.

3 bagaIcao maoM ………………… fUla iKlao hOM.

4 yah ek ……………… poD, hO.

5 tajamahla ………………saMgamarmar sao banaa hO.


Jayaeai ela ko p aqaimak isaixaka kond iya ivavalaya baartiya iva ana samsqaana baomgalau

]%tr

1 maIza

2 zMD,a

3 sauMdr

4 saUKa

5 safodIcat ivasaoyana barkr khanai puri kiijae
]icat ivaSaoYaNa Barkr khanaI pUrI kIijae.

ek idna ek _____ baalak ek _____ poD, ko pasa Aayaa.]sanao doKa ik poD, pr bahut Aama lagao hue hOM.]sakao lagaa ik vao Aama bahut ____haoMgao.vah ]nhoM taoD,kr Kanaa caahta qaa.laoikna vah bahut _____ qaa AaOr Aama ka poD, bahut _____ qaa.]sanao naIcao doKa.vahIM pr ek _____ p%qar pD,a qaa.laD,ko nao p%qar ]zayaa. poD, pr maara.kuC Aama naIcao igaro.]sanao ]nhoM ]zayaa.Apnao _____ Baa[- kao BaI baulaayaa. daonaoM imalakr _____ Aama Kanao lagao.

(sahayak Sabd : kccao, CaoTa

,maIzo ,}^Mcao ,maja,baUt,

baD,o )