Adm direkt r heidi e f kielland skogforum 7 november 2013
Download
1 / 31

Adm. direktør Heidi E.F. Kielland Skogforum, 7.november 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Adm. direktør Heidi E.F. Kielland Skogforum, 7.november 2013. Treindustrien er primært en byggevareindustri. Skogressursene – viktig for Norge. Skogressursene er fornybare og skogbruk er en viktig distriktsnæring med økonomisk betydning nasjonalt, regionalt og lokalt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Adm. direktør Heidi E.F. Kielland Skogforum, 7.november 2013' - adler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adm direkt r heidi e f kielland skogforum 7 november 2013

Adm. direktør Heidi E.F. Kielland

Skogforum, 7.november 2013Skogressursene viktig for norge
Skogressursene – viktig for Norge

Skogressursene er fornybare og skogbruk er en viktig distriktsnæring med økonomisk betydning nasjonalt, regionalt og lokalt.

I 2011 var stående volum rundt 880 mill. m3 og en årlig tilvekst på om lag 25 mill. m3. Avvirkningen har ligget på 35–40 pst. av tilveksten de siste årene.

Skogbruk, trelast- og trevareindustri og treforedlingsindustrien produserte varer for i underkant av 46 mrd. kroner i 2011. (LMD)


Produktene

 • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri.

 • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter.

 • Energi (varme)

  Bedriftene

 • 90 bedrifter

 • 90 prosent av norsk produksjon

 • Lokalisert nær råvaren

  Ansatte

 • Trelastindustrien: 5000 årsverk.

 • Totalt i tremekanisk industri: 12 000 årsverk

  Energi til produksjon:

 • 72 % bioenergi

 • 25 % vannkraft

 • 3 % fossilt

  Omsetning

 • Skogbruk, trelast- og trevareindustri og treforedlingsindustrien produserte varer for i underkant av 46 mrd. kroner i 2011. ( St.meld.39 2012-2013)

5


Bringo Sag

& Høvleri AS

Hollekve

Sag

Johan G.

Olsen AS

Langmorkje

Almenning

Skogmo

Bruk AS

Stangeskovene AS


Varestr mmen i trelastindustrien
Varestrømmen i trelastindustrien

 • Trelast 51 % ¾ byggtre – ¼ halvfabrikata*

 • Celluloseflis 26 % Spesialprodusert for papirproduksjon

 • Sagflis 14%Til plateproduksjon

 • Tørre biprodukter 4 %Til annen industri og energi

 • Tørkesvinn mm. 5 %

 • I alt 100%Sagtømmer

  * 20 prosent av trelasten eksporteres

 • I tillegg kommer ½ mill. kubikkmeter bark. Barken nyttes til energiproduksjon (80 %) og jordforbedring/hage/spesialprodukter (20 %)


Etter tofte
Etter Tofte……

 • Usikkerhet i hele verdikjeden knyttet til flis og massevirke

 • Økte transportkostnader

 • Skogeiere leverer til Tyskland og Sverige

 • Råvare eksport til Sverige er økende

  • Vanskelig å få sagtømmer, prisen er høy i forhold til mulig pris på trelast

  • Faste kostnader gjør at det allikevel er bedre å produsere

 • Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel både på trelast og tømmer gir store prisutslag

 • Import av ferdigvarer er økende

 • Underskudd i tremekanisk industri


Skogbasert industri er konkurranseutsatt
Skogbasert industri er konkurranseutsatt

 • Tre – og skognæringen, en del av global industri

 • Aktivitetsnivået i bygge- og anleggsmarkedet

 • Høyt norsk kostnadsnivå

 • Norsk markedet er attraktivt

 • Topografi

 • Myndighetsbestemte rammebetingelser

 • Mange og sterke særinteresser


Utfordringer og muligheter
Utfordringer og muligheter


Skogtilstanden i skandinavia
Skogtilstanden i Skandinavia

De ressursmessige forutsetninger for skogindustriell virksomhet i Norge er gode.

Kartet:

Jo mørkere farge, desto mer hogstmoden skog.

Vi avvirker mindre enn 40 prosent av tilveksten i skogen i Norge!


Markedstendenser
Markedstendenser

 • Prispress

 • Ulike konkurransevilkår

  • Lønnskostnader

  • Transport og samferdsel

  • Skatt og avgifter

 • Byråkrati

 • Energipriser

 • Økt arbeidsinnvandring

 • Import av byggevarer

  • HMS ofres

  • Kvalitet ofres

  • Miljø ofres


Kundene
Kundene

Hvem er kundene?

Deg og meg!


Samarbeid i verdikjeden
SAMARBEID I VERDIKJEDEN

 • SAMFERDSEL

 • SKATT OG AVGIFTER

 • KAPITAL

 • FORNYBARE RESSURSER


Satsing p skogbasert n ring
Satsing på skogbasert næring

 • Tiltakspakken

 • NTP

 • FoU

 • Statsbudsjettet

 • Samarbeidsavtalen

 • Regjeringsplattformen

 • Sundvollen erklæringen

Grunnlag for optimisme

Vi er for konkurranse!

Stiller krav til industrien

Stiller krav til rammebetingelser


Felles innspill til regjeringsplattformen
Felles innspill til regjeringsplattformen

FOKUS PÅ UTVIKLING I ALLE LEDD I VERDIKJEDEN


S rskilt satsing p tre og skogn ringen
Særskilt satsing på tre og skognæringen

 • SKOG 22 for å styrke konkurranseevne

 • Bedre samferdselsvilkårene for å møte konkurransen

 • Styrke produkt og teknologiutvikling

 • Nye kapitalkilder for produktutvikling og innovasjon


Muligheter
Muligheter

 • Handlingsregelen

 • Satsing på infrastruktur

 • Satsing på FoU

 • Fradragsordninger for boligsparing

 • Offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket

 • Utbyggingen av fornybar energi må økes

 • Skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet

 • Utrede ROT fradrag

 • Økt bruk av oljepenger til investeringer

 • Flerårige budsjetter

 • Avskrivningsreglene

 • Offentlige anskaffelser

 • Ambisiøse mål for inntak av lærlinger

 • Forenkling plan – og byggeprosesser OBS!

 • Utbygging av helsebygg

 • Utfasing av fossilt brensel i bygg

Muligheter i begrensingene,

ikke begrensingene i mulighetene


Signaler gir forventninger
Signaler gir forventninger

Fjerner en viktig hindring for å stimulerer til økt bruk av biobrensel


Signaler gir forventninger1
Signaler gir forventninger

 • I fjor ble det bygd kun 92 km ny skogsbilvei, mot 500 km i 1993

 • Effektivisere skogsdriften er positivt for konkurranseevnen til industrien

 • Kun 0,5 % av det produktive skogarealet er gjenstand for avvirking hvert år

 • Skogsindustrien – en del av klimaløsningen:

 • Grønn industri

 • Fornybare bygningsmaterialer

 • Energiløsninger


Rammebetingelser for industrien
RAMMEBETINGELSER FOR INDUSTRIEN

 • Bedre konkurranseevnen:

 • Samferdsel

 • Skatt og avgifter

 • Må bli lønnsomt å investere i norsk industri

 • Like konkurransevilkår

 • Import av byggevarer, moduler og elementer

 • Miljøkrav?

 • Kvalitet?

 • Kompetanse?

 • Omdømme for byggenæring?

 • Forenkling versus behov for kontroll

 • Stimulere markedet – bygge nok boliger

 • Fornybare ressurser

 • Produktutvikling

  • Kvalitet eller pris i fokus?

  • Produktutvikling og nye produkter = FoU

Snakke sammen!


Konkurransedyktige rammevilk r
Konkurransedyktige rammevilkår

 • Internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår

 • SKOG 22:

  • Strategisk satsning på skogen som nasjonal ressurs skal bidra til bærekraftig utvikling

 • Nye produkter og produksjonsmetoder:

  • Omfattende forsknings- og utviklingsinnsats

  • MEN – det krever at vi sikrer eksisterende industri

 • Regjeringen må etablere dialog for å berge verdikjeden på kort sikt

 • Kommuner og fylker må legge premisser for bruk av fornybare ressurser

  • Energiløsninger

  • Bygg

  • Bidra til innovasjon

  • Samferdsel – utnytte vegnettets kapasitet

Tenk globalt handle lokalt!


Innovasjon gjennom innkj p
Innovasjon gjennom innkjøp

 • Offentlige anskaffelser

  • Benytt mulighetene

  • Etterspør innovasjon = Næringsutvikling

  • Pris versus kvalitet

  • Krav til dokumentasjon knyttet til miljøegenskaper (EPD)

  • Overvåke at sluttproduktet er i overenstemmelse med bestilling

  • DIBK har ikke tilstrekkelig kapasitet til kontroll, det stiller ekstra krav til bestiller

  • Gå utover minstekrav på miljøsiden

  • Ved anbud, etterspør lærebedrifter og stille krav til bruk av lærlinger

  • Seriøsitet

   • Ensidig prisfokus fremmer useriøse aktører

ROLLEMODELLER

MARKEDSUTVIKLERE


Klimaplaner fra ord til handlinger
Klimaplaner- fra ord til handlinger

 • Fylker og kommuner skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

 • Materialbruk i bygg er sentralt i forhold til klimautfordringene - fokus på fornybare løsninger.

 • Verktøy til beregning av klimagassregnskap for ulike byggematerialer finnes tilgjengelig, må benyttes i klimaplanene (Statsbygg)

 • Fornybar ressurs

 • Grønn industri – klimanøytral bioenergi i produksjonen

 • Fornybare bygningsmaterialer

 • Lagring av karbon i bygg er bedre enn at skogen dør på rot


Forskriftsendring

SAMFERDSEL

FORSKRIFTSENDRING

Vi gir nå tømmertransporten bedre rammevilkår, samtidig som hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt, sier samferdselsminister Marit Arnstad

TØMMERVOGNTOG 60 T

Vi ber videre Vegdirektoratet oppjustere riksveglister for tømmertransport så snart aktuelle strekninger er ferdig vurdert.

Vi ber også direktoratet følge opp arbeidet i forhold til å få vurdert fylkes/kommunalvegnettet for økt totalvekt.


Tiltak vei transport
TILTAK VEI TRANSPORT

Gjennomgang av fylkes -og kommunale veg lister - utnyttelsen av veinettets kapasitet

Flaskehalser for godstransport fjernes ved enkle tiltak som skilting og lysregulering

Kommuner og fylkeskommuner må snarest prioritere utbedringer av flaskehalser

Veier med 8 tonn sommeraksellast og 10 tonn vinteraksellast må åpnes for 60 tonn totalvekt

Modulvogntogordningen = permanent ordning

NTP for veg investeringer må følges opp

OPPFØLGING PÅGÅR


Konomisk effekt
ØKONOMISK EFFEKT

Hele landet

170,7 mill.

Økonomiske gevinster ved økt vogntoglengde til 24 meter og 60 tonn totalvekt

Telemark

14 mill.

Hedmark

33,2 mill.

Akershus

19 mill.

Oppland

20,6 mill.

Buskerud

22 mill.


Tiltak kai og jernbane
TILTAK KAI OG JERNBANE

Tømmerkai i tilknytning til jernbane (Drammen og Herre i Bamble)

Kapasitetsøkende tiltak på jernbane (forlengelse av eksisterende, krysningsspor på Kongsvingerbanen)

Utbedre terminaler for omlasting fra bil til bane, på terminalene ved Kongsvinger, Bø i Telemark, Elverum, og Koppang

Ny terminal for omlasting av tømmer fra bil til jernbane i Hønefossområdet og i Kvam

Gradvis oppbygging av kai struktur langs norskekysten som har store tømmerressurser, for å sikre eksisterende norsk treforedlingsindustri.

Utbedre terminalstruktur og sidespor til tømmerterminaler på Sørlandsbanen og Treungenbanen (Jordøya/Simonstad i Åmli kommune).

Forsere elektrifisering av Solør- og Rørosbanene


SAMARBEID

SKOGSDRIFT

TØMMER

RÅVARER

LOGISTIKK

VAREFLYT

RÅVARER

LOGISTIKK

FERDIGVARER

PRODUKSJON

MARKED

FoU

INNOVASJON

RAMMEBETINGELSER

 • SKOG 22 STRATEGI:

 • KONKURANSEKRAFT

 • INNOVASJON OG FoU-og alt henger sammen med alt!

IKKE LA NORGE RÅTNE PÅ ROT!


ad