slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

ยินดีต้อนรับ. คณะติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 1 กรกฎาคม 2556. กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้. ประเด็นที่ 1. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adler


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ยินดีต้อนรับ

คณะติดตามและประเมินผลฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

1 กรกฎาคม 2556

slide2

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

slide3

ประเด็นที่ 1.2

ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

slide4

ข้อมูลสารสนเทศ

 • จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 ที่เข้าสอบ จำนวน 1,689 คน
 • มีผลสอบความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคำนวณ และด้านเหตุผล ดังนี้
slide5

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

1. กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ แนวทางขับเคลื่อน จัดทำโครงการ

2. ดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน

ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • จัดประชุมครูผู้สอนชั้น ป.3 ชี้แจงแนวทางการจัดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
 • จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานประเมินระดับ สพป.
 • - ประชาสัมพันธ์การสอบให้ผู้ปกครองทราบทุก รร./ทุกคน

3. ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการครู ป.1 เรื่อง เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว
 • - ประชุมเชิงปฏิบัติการครู ป.3 เรื่อง พัฒนาความรักการอ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์

4. ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน นักเรียนชั้น ป.3-ป.6

 • สพป.พบ.2 กำหนดกลยุทธ์เฉพาะด้านการอ่านออก เขียนได้ เพื่อเป็นเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น ป.3
 • อ่านออกเขียนได้ 100 %
 • พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียนนักเรียนชั้น ป.2 กลุ่มเป้าหมาย 54 ร.ร.
 • - พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียนนักเรียนชั้น ป.3 กลุ่มเป้าหมาย 47 ร.ร.
slide6

ปัญหา/อุปสรรค

 • 1. ข้อจำกัดความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานด้านการอ่าน
 • เขียนภาษาไทย
 • 2. การนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครูและบูรณาการความรู้ เทคนิค
 • ในกระบวนการเรียนการสอน
 • 3. พัฒนาด้านการอ่านเขียนภาษาไทยที่อาศัยระยะเวลานานในกลุ่มผู้เรียนที่ใช้
 • ภาษาถิ่นในการสื่อสารซึ่งมีภาษาพูด อ่าน เขียนเป็นของตนเองที่ไม่มีฐานภาษา
 • มาจากภาษาไทย เช่น กะเหรี่ยง มอญ เขมร
slide7

จุดที่ควรพัฒนา

 • 1. วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองที่มีข้อจำกัดทางความสามารถ
 • ด้านการอ่าน เขียนภาษาไทย
 • 2. วิธีบูรณาการองค์ความรู้ เทคนิคสู่กระบวนการเรียนการสอน/การปฏิบัติในชั้นเรียน
 • ของครู
 • 3. การใช้วิจัยเป็นฐานและใช้ BBL ในการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยที่อาศัยระยะ
 • เวลานานในกลุ่มผู้เรียนที่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารซึ่งมีภาษาพูด อ่าน เขียน
 • เป็นของตนเองที่ไม่มีฐานภาษามาจากภาษาไทย เช่น กะเหรี่ยง มอญ เขมร
slide8

แนวทางการพัฒนา

 • 1. การนำแนวคิด หลักการ วิธีการห้องเรียนกลับด้าน (ทำการบ้านที่โรงเรียน)
 • มาใช้พัฒนาการอ่าน
 • 2. ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีบูรณาการองค์ความรู้ เทคนิคสู่กระบวนการเรียนการสอน/
 • การปฏิบัติในชั้นเรียนของครูอย่างหลากหลาย
 • 3. ส่งเสริมความสามารถการพัฒนาผู้เรียนที่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารซึ่งมีภาษาพูด อ่าน
 • เขียนเป็นของตนเองที่ไม่มีฐานภาษามาจากภาษาไทย (เช่น กะเหรี่ยงมอญ เขมร )
 • โดยใช้ BBL ทั้งกับเด็กปกติให้พัฒนาความสามารถด้านอ่าน เขียน
slide9

ประเด็นที่ 1.5

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
 • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • จากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
slide10

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป.6 (O-NET )

slide11

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป.6 (O-NET )

สาระการเรียนรู้หลักที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 2554 มีจำนวน 1รายการ

slide12

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

7. จัดสอบ LAS นร. ป.2 ป.5 และ ม.2 ทุกคน ใน 5 วิชาหลัก

8. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบ ONETป.6, ม.3 ในแต่ละศูนย์เครือข่าย

ในรูปฐานการเรียนรู้

9. สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่าย และทุกโรงเรียน เพื่อดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของโรงเรียนและศูนย์เครือข่าย

10.ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยทุกระดับชั้น

11.พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมค่ายวิชาการแบบเข้ม (O-NET) ครูผู้สอนป.6 และ ม.3 เพื่อวิเคราะห์

และสร้างข้อสอบให้สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง 51

และมีนำข้อสอบไปใช้พัฒนาผู้เรียน,กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ให้ครู ป.1-ม.3

12.จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียน ป.1 – ป.6

slide13

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 • 13. พัฒนาครูสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการอบรม
 • เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย, อบรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์,อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระเศรษฐศาสตร์
 • 14. พัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม inspiring science
 • 15. มีการนิเทศติดตามระดับศูนย์อำเภอ และศูนย์เครือข่ายโดยรองผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย
 • 16. มอบเกียรติบัตรเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET
 • อยู่ในระดับดี
 • 17. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ O-NET ด้วยวิธีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และ ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์
 • ให้ผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญของการสอบ
slide14

ปัญหา/อุปสรรค

 • 1. มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 75 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 59.05 ของโรงเรียนทั้งหมด
 • ทำให้เกิดปัญหาโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และบางโรงเรียนไม่มี
 • ผู้บริหารโรงเรียน
 • 2. ความรู้ความเข้าใจรูปแบบการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน
slide15

จุดที่ควรพัฒนา

1. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติวิชา

3. รูปแบบการวัดและประเมินผล

4. ระบบการนิเทศติดตาม กำกับของโรงเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การสร้างขวัญกำลังใจของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น

2. จัดให้มีครูผู้สอนตรงสาขาวิชามากขึ้น

slide16

กลยุทธ์ที่ 2

 • ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
slide17

ประเด็นที่ 2.2

 • ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู
 • และมีความสำนึกในความเป็นไทย
slide18

จำนวนโรงเรียนในสังกัด 126 โรงเรียน

มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 16,260 คน

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม

กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทยครบทุกคน

slide19

ผลการพัฒนานักเรียนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ผลการพัฒนานักเรียนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้

 • ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)

2.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด

 • ด้านความกตัญญู

โรงเรียนวัดหนองแก

 • ด้านความสำนึกในความเป็นไทย

1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ

2. โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

slide20

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 • 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • 2.จัดทำคู่มือการดำเนินงานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
 • 3. จัดตั้งโรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • 4.จัดประชุมโรงเรียนลูกข่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ 1ครั้ง
 • 5.จัดตลาดนัดคุณธรรมปีการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอวิธีการปฏิบัติ
 • ที่เป็นเลิศและประสบความสำเร็จ
 • 6. ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นระยะ และเข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนแม่ข่าย
 • 7. สพป.ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนในสถานศึกษา โดยได้จัดทำ
 • โครงการค่ายโครงงานคุณธรรม, โครงการปกป้องลูกหลานด้วยวิถีคนเมืองเพชร,
 • โครงการเด็กดีเมืองเพชรหัวใจไทยแท้
slide21

ปัญหา/อุปสรรค

 • 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่น ทำให้นโยบาย
 • ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่อเนื่อง
 • 2. เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยเหนือ
 • มีการปรับเปลี่ยนบางส่วน ทำให้การเก็บข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย
 • จุดที่ควรพัฒนา

ด้านความต่อเนื่องของเป้าหมายและนโยบายของการดำเนินงานด้านการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมของทุกระดับ

slide22

แนวทางการพัฒนา

1. เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนคงไว้ในด้านวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ของแต่ละโรงเรียน และให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ถึงแม้มีการเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา

2. ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเป้าหมาย นโยบายด้านการปลูกฝังคุณธรรมของ

หน่วยเหนืออย่างใกล้ชิด และเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของโรงเรียนในสังกัดให้ครอบคลุมทุกด้าน

3. มีการมอบนโยบายด้านการรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนแก่สถานศึกษาในสังกัดที่ชัดเจน และมีการติดตาม

อย่างต่อเนื่อง

slide23

ประเด็นที่ 2.3

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

slide24

โรงเรียนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

ครบทุกกลุ่มสาระฯ จำนวน 91 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 126 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 72.22

 โครงการ/กิจกรรมของ สพป. ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554 โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

อย่างยั่งยืน จำนวน 50 โรงเรียน

3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย

slide25

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 • 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554
 • 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนระยะที่ 3 ครบทุกโรงเรียน
 • 3. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554
 • เมื่อวันที่ 17 - 18 ก.ค. 2555
 • 4. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนพฤษภาคม2556
 • 5. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย
 • เพื่อ
 • - คัดเลือกโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555 จำนวน 21 โรงเรียน
 • - นิเทศการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
 • - แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่าน Website ของกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.พบ.2
slide26

จุดที่ควรพัฒนา

 • การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในเป็นฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

 • นิเทศ online การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในเป็นฐานการเรียนรู้หลักปรัชญา
 • ของเศรษฐกิจพอเพียง
slide27

กลยุทธ์ที่ 3

 • ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
 • และลดความเหลื่อมล้ำ
 • ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
slide28

ประเด็นที่ 3.2

 • อัตราการออกกลางคันลดลง
slide29

นักเรียนปีการศึกษา 2554 จำนวน 12,443 คน ออกกลางคัน จำนวน 51 คน

คิดเป็นร้อยละ 0.40

นักเรียนปีการศึกษา 2555 จำนวน 12,333 คน ออกกลางคัน จำนวน 16 คน

คิดเป็นร้อยละ 0.13

อัตราการออกกลางคันปีการศึกษา 2555ลดลงจากปีการศึกษา 2554

ร้อยละ 0.27

slide30

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

การติดตามนักเรียนออกลางคันของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

 • 1.แจ้งสถานศึกษาต่าง ๆ ในการสำรวจรายชื่อและสาเหตุนักเรียนออกกลางคัน
 • 2.รวบรวมสรุปรายชื่อและสาเหตุนักเรียนออกลางคัน
 • 3.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเด็กออกกลางคัน
 • 4.ออกติดตาม ประสาน โรงเรียนผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนร่วมกัน
 • ปรึกษาหารือ เพื่อติดตามนักเรียนออกกลางคันให้กลับมาเข้าเรียน
 • 5.รวบรวมรายชื่อนักเรียนและสาเหตุการออกลางคัน รายงานผู้ดูแลระบบการช่วยเหลือนักเรียน
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือในอีกขั้นหนึ่ง
 • 6.สพป.พบ. 2 ได้จัดทำโครงการการศึกษาทางเลือก เพื่อช่วยเหลือเด็กออกลางคัน
 • 7.สถานศึกษา ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียนที่กลับเข้ามาเรียนต่อในรูปแบบต่าง ๆ
slide31

ปัญหา/อุปสรรค

 • ส่วนใหญ่นักเรียนมีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 37.03
 • รองลงมา คือ ปัญหาความยากจน และปัญหาการสมรส เป็นลำดับที่ 3
 • จุดที่ควรพัฒนา

ควรพัฒนาในเรื่องปัญหาครอบครัว เพราะส่วนใหญ่แล้ว บิดา มารดา แยกทางกัน

ไปมีครอบครัวใหม่ เด็กต้องอยู่กับ ย่า ยาย ทำให้เกิดปัญหาความยากจนตามมา

แนวทางการพัฒนา

เพิ่มความถี่ในการเยี่ยมบ้านเด็กและให้ครบทุกหลัง

slide32

ประเด็นที่ 3.3

 • ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
 • เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน
slide33

1. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสารเสพติดให้กับผู้เรียน

จำนวน 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผลการดำเนินงานที่ สพป. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา

2.1 จากการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการ ทำให้สถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ได้รับรางวัลตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น รางวัลเสมา ปปส.

กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 โรงเรียน ประเภทบุคคล จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 28

มกราคม 2556

2.2 ผลการประเมินผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของ สำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษาของ สพฐ. ผ่านเว็บไซต์ฐานข้อมูล http:/www.stabdb.com/chool

มีผลการประเมินมิติที่ 2 รายการมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับ 5 ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียน

เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น

ร้อยละ 92.85

slide34

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ระดับ สพป.

1. แจ้งนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อจัดทำ

แผนปฏิบัติการ

2.เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

3.สพป.พบ.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและ

ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (Potential Demand)

4.สพป.พบ.2 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

อย่างยั่งยืนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

5.นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

slide35

ระดับสถานศึกษา

1. สถานศึกษา จัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและ

ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(Potential Demand)

2. สถานศึกษา จัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา(Potential Demand)

3. สถานศึกษามีเครือข่ายในการทำงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา(Potential Demand) ร่วมกับภาคีเครือข่าย

4. สรุป รายงานสถานการณ์

slide36

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด

1. ในพื้นที่โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน (พื้นที่การแพร่ระบาดระดับจังหวัด)

มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพป.ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

จำนวน 4 โรงเรียน นักเรียน 726 คน

2. การพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีทักษะการจัดกิจกรรมตาม 5 มาตรการ

มีจำนวนครั้งและจำนวนคนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ

slide37

จุดที่ควรพัฒนา

ดำเนินการตามมาตรการ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่

มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ กำหนดเป้าหมาย

สถานศึกษา 2556 กระทรวงศึกษาธิการ

slide38

แนวทางการพัฒนา

ระดับเขต

1.สร้างความตระหนัก ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

ทักษะชีวิต มาตรการ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (พื้นที่การแพร่ระบาดระดับจังหวัด)

2.สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา(Potential Demand) โดยกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน

สารเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งบูรณการร่วมกันในสาระสุขศึกษา เน้นทักษะชีวิต

ด้วยกระบวนการ R.C.A. ระดับชั้น ป.5

3.สร้างเครือข่ายการทำงาน ขยายเครือข่ายทุกระดับ ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมระดมทรัพยากร

ในการทำงาน

slide39

กลยุทธ์ที่ 4

 • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 • ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
slide40

ประเด็นที่ 4.1

 • ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ที่พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน
 • ด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
slide41

ครู ป.1 ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา

ให้มีความรู้และทักษะ จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100

 ครู ป. 1 จัดทำหรือปรับแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง

จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100

slide42

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 • 1. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจรับส่งมอบ Tablet ให้กับโรงเรียน โดยมีศูนย์บริการ
 • Advice มาร่วมดำเนินการ
 • 2.ดำเนินการอบรม ให้กับศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ป.1 กับครู ICT ทุกโรงเรียนตามโครงการ
 • ประชุมอบรมปฏิบัติการการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2555
slide43

กระบวนการนิเทศ ติดตาม

เขตพื้นที่ได้จัดอบรมการบริหารจัดการการใช้ Tabletให้กับศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการออกนิเทศตามศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ

 • ผลการนิเทศ

พบว่า โรงเรียนมีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 60.42 โรงเรียนมีการจัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร้อยละ 56.25 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองเพื่อใช้คอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ 56.25 มีการนิเทศในรูปแบบวิจัย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมทอง และโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐรวมทั้งระบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ

slide44

ปัญหา/อุปสรรค

1. ทัศนคติของครูที่อายุมากที่มีต่อการใช้Tablet

2. ครูผู้สอนยังไม่ได้รับเครื่อง Tabletจึงทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์

 • จุดที่ควรพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปรับแผนการเรียนรู้โดยใช้ Tabletเพิ่มมากขึ้น

2. ส่งเสริมการติดตั้งระบบ Internetไร้สายให้ถึงห้องเรียนทุกระดับชั้น

โดยเฉพาะชั้น ป.1

slide45

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มเติมการนิเทศการใช้Tablet เพื่อปรับทัศนคติที่ดีต่อการใช้ Tablet

2. พัฒนาระบบการสอนเพื่อให้สื่อเนื้อหาในTabletสามารถนำเสนอผ่านหน้าจอ

เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน โดยการนำบทเรียนใน Tablet ลงใน

คอมพิวเตอร์พีซี และให้โรงเรียนหรือครูซื้อ Tablet ทั่วไป แล้วนำข้อมูลเนื้อหาติดตั้ง

เพื่อให้ครูมี Tablet ไว้เป็นสื่อเตรียมการสอนนักเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยได้ทดลอง

นำร่องแล้ว 3 โรงเรียน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

slide46

ประเด็นที่ 4.2

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

slide47

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,206 คน

 • โรงเรียน
 • - จำนวนครู 1,131 คน
 • - บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน - คน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • - บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.75 คน
 •  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง
 • เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,112 คน คิดเป็นร้อยละ 92.21
slide48

วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 • 1. สำรวจความต้องการ ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการจริง
 • 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม สถานที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 3. บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บไซต์ ของ สพป.พบ.2
 • 4. สำรวจความต้องการ ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการจริง โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 • 5. จัดค่ายอบรม 3 วัน ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • 6. จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและจัดการอบรมปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอน
 • ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา ( Teachers Kit )
 • 7. จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ใช้สื่อการเรียนการสอน Teachers Kit ชั้น ป.1- 3 ให้มีความรู้
 • ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษา
 • 8. นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
 • 9. สรุปรายงานผล
slide49

วิธีดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิธีดำเนินการพัฒนาบุคลากร

 • ได้ใช้วิธีการที่หลากหลายและสื่อสารหลายช่องทาง
 • 1. การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยเจ้าของภาษา
 • 2. จัดทำเอกสารและแจกให้บุคลากรทุกคนศึกษาและฝึกฝน
 • 3. เสียงตามสาย ให้ความรู้และฝึกร่วมกัน
 • 4. กำหนดช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ของวันพุธเป็น Speaking English Hour
 • เพื่อให้บุคลากรฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกันในชีวิตประจำวัน
 • 5. ประเมินผลและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรของโครงการ
 • 6. สพป.จัดจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศจำนวน 2 คน เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร/
 • จัดกิจกรรมกับคณะครู,นักเรียนทุกโรงเรียน ตามโครงการแผนปฏิบัติการ ปี 2556
slide50

จุดที่ควรพัฒนา

ให้ครูได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่เป็นชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษา

และควรจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูได้รับการฝึกประสบการณ์บ่อย ๆ ครั้ง

slide51

กลยุทธ์ที่ 5

 • พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 • ตามหลักธรรมาภิบาล
 • การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน
 • การจัดการศึกษา
slide52

ประเด็นที่ 5.3

 • (มาตรฐานที่ 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
 • การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
slide53

1. มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

 • ได้ดำเนินการพัฒนาครบทั้ง 4ด้าน
 • ด้านที่ 1 ด้านการบริหารวิชาการ
 • ชื่อนวัตกรรม การใช้ ICTนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
 • วิธีการดำเนินงาน
 • ประชุมปฏิบัติการ และนิเทศติดตามการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนและเปิดให้มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ
 • ผลการดำเนินงาน
 • การดำเนินงานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสามารถดำเนินการ
 • ได้หลายช่องทางนอกจากการดำเนินการที่โรงเรียนโดยตรงทำให้เกิดความเข้าใจ
 • และเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด
slide54

1. มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

 • ด้านที่ 1 ด้านการบริหารวิชาการ
 • ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ CNED MODEL
 • (ELearning online offline )
 • วิธีการดำเนินงาน
 • เป็นการบรรจุบทเรียนต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • การจัดการศึกษา พร้อมแนวข้อสอบที่สามารถทำแบบทดสอบได้จริง พร้อมระบบ
 • การประมวลผลที่สรุปและประเมินผลได้เลยหลังจากการส่งข้อสอบเสร็จสิ้น
 • ผลการดำเนินงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้กับสถานศึกษา นักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้
 • ได้อย่างกว้างขวาง
slide55

1. มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

 • ด้านที่ 2 ด้านการบริหารบุคคล
 • ชื่อนวัตกรรม การปรับปรุงการนำโปรแกรมทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
 • มาใช้ในการบริหารงานบุคคล
 • วิธีการดำเนินงาน
 • 1. ศึกษารายละเอียดการนำโปรแกรมมาใช้
 • 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการด้วยการจัดทำสำเนาคู่มือ
 • 3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
 • ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • 4. มีการสรุปรายงาน การติดตามผลการดำเนินการและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
 • ผลการดำเนินงาน
 • ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินการตรวจสอบ
 • ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้
slide56

1. มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

 • ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงบประมาณ
 • ชื่อนวัตกรรมการแก้ไขการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
 • วิธีดำเนินงาน
 • จัดทำคู่มือการแก้ไขการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
 • ผลการดำเนินงาน
 • โรงเรียนส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง
slide57

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารทั่วไป

ชื่อนวัตกรรม การนำโปรแกรม New E-Office มาใช้สนับสนุนงานสารบรรณ

ระบบเสนองานวินิจฉัยสั่งการแบบออนไลน์ ของ สพป.พบ. 2 เป็นแนวคิด ลดปริมาณ

การใช้กระดาษในสำนักงาน paperless office เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนองาน

 • ของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายบริหาร ระดับกลาง- สูง
 • วิธีการดำเนินงาน 1. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 • 2. การทดลองใช้ควบคู่ไปกับระบบเดิมที่ใช้อยู่เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่างๆ การดำเนินการ เริ่มต้นเป็นทางการ ปีงบประมาณ 2556 ระยะ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม 2555 เริ่มใช้ที่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
 • เดือนมีนาคม 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล ระยะ 6 เดือนหลัง ขยายครบทุกกลุ่ม
 • มีการจัดซื้อแท็บเล็ต ซัมซุงกาแล็กซี่ รุ่น p3100 จำนวน 7 เครื่อง เพื่อให้ รอง ผอ.สพป.พบ.2 ผ่านงานและอนุมัติงานแทน/ในฐานะ ผอ. มอบให้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556
slide58

วิธีการดำเนินงาน

3. การเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเอาใจใส่

และให้ความร่วมมือ ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

 • 4. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
 • 5. การปรับปรุงแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและ
 • ปรับปรุงให้เหมาะสมและถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน

โปรแกรม New E-Office สามารถใช้งานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสารบรรณ เช่น หนังสือภายใน (การเสนอเรื่อง การดูรายละเอียดรายชื่อเรื่อง การผ่านเรื่อง การออกเลขหนังสือส่ง การออกเลขคำสั่ง) หนังสือภายนอก (หนังสือเข้าใหม่ หนังสือรับแล้ว หนังสือมอบแล้ว หนังสือออก ส่งหนังสือ ส่งหนังสือเวียน นำเข้าหนังสือ ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือรับทั้งหมด ทะเบียนหนังสือส่ง)

slide59

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารทั่วไป

 • ชื่อนวัตกรรม ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นการนำ โปรแกรม E-Fillingมาใช้สนับสนุนงานสารบรรณระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ วิธีการดำเนินงาน
 • 1. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 • 2. การทดลองใช้ควบคู่ไปกับระบบเดิมที่ใช้อยู่เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
 • 3. การเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเอาใจใส่
 • และให้ความร่วมมือ ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ4. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา5. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
 • ผลการดำเนินงาน
 • โปรแกรม E-Fillingสามารถใช้งานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสารบรรณ
 • ในระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
slide60

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารทั่วไป

 • ชื่อนวัตกรรม การนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • (Education Area Management Support System : AMSS++) มาใช้
 • วิธีการดำเนินงาน
 • 1. การพัฒนาต่อยอดโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานจากโปรแกรมต้นแบบ
 • 2. การทดลองใช้ควบคู่ไปกับระบบการปฏิบัติงานเดิมที่ใช้อยู่
 • 3. การเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเอาใจใส่
 • และให้ความร่วมมือ ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
 • ผลการดำเนินงาน
 • โปรแกรม AMSS++ สามารถใช้งานเพื่อเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในงานบริหารทั่วไป งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล
 • และงานบริหารทางวิชาการ
slide61

2. มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 • คนในองค์กรมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ (System thinking)
 • การดำเนินงาน
 • - มีการวิเคราะห์ SWOT องค์กร
 • - มีการกำหนดนโยบาย ท่าชะบ้านแก่งโมเดล
 • - มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร
 • - มีการกำหนดโครงการเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • - มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • - มีการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล,
 • การให้บริการการเงิน, การบริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ
 • ผลการดำเนินงาน
 • การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 • เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบ และเป้าหมายที่ชัดเจน
slide62

2. มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. คนในองค์กรมีความสามารถในการรับรู้ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตน

ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก (mental model)

มีการดำเนินการและใช้งาน ดังนี้

Website สพป.พบ.2

 • E-Office
 • E- Filing
 •  Face book
 •  E-mail
 • ผลการดำเนินงาน
 • คนในองค์กรมีความสามารถในการรับรู้ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนให้เป็นไป
 • ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างกว้างขวางทันเหตุการณ์
slide63

2. มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. มีการบริหารองค์กรที่มุ่งสร้างบรรยากาศและจิตสำนึกให้กับบุคคลในองค์กรในการใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (Personal mastery)

การดำเนินงาน

 • 1. การจัดให้มีการอบรม สัมมนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ
 • 2. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • 3. การกำหนดเกณฑ์การเลื่อน บรรจุแต่งตั้ง ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาหรือผลการอบรมสัมมนาต่าง ๆ
 • ให้มีคะแนนที่สูงขึ้นในการประเมิน
 • 4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

ผลการดำเนินงาน

บุคคลในองค์กรใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

slide64

2. มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision)

การดำเนินงาน

 • 1. การประชุมกลุ่มย่อย
 • 2. การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
 • 3. การประชุมสภากาแฟ
 • 4. การประชุม รองฯ ผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม
 • 5. การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ,คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. และ
 • คณะกรรมการ กตปน.

ผลการดำเนินงาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พบ.2 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน

slide65

2. มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team learning)

การดำเนินงาน

 • 1. การรับฟังและเรียนรู้ (สำรวจ)
 • 2. การนำเข้าข้อมูล
 • 3. การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ
 • 4. จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
 • และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
 • 5. การวัดความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 • ของเขตพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

บุคลากรในสังกัดฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

slide66

ประเด็นที่ 5.4

 • (มาตรฐานที่ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับ
 • ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ
 • และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
slide67

มีแผนงาน/โครงการในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM)จำนวน 1 โครงการ

 • -โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน
 • 2. มีการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้องมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม จำนวน 1 โครงการ
 • - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
slide68

3. มีการส่งเสริมสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและความแตกต่างระหว่างบุคคล จำนวน 1 โครงการ

- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง

4. มีการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายช่องทาง

5. มีระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

slide69

ประเด็นที่ 5.6

(มาตรฐานที่ 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลที่ได้รับจากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

slide70

1. มีเครือข่ายที่ครอบคลุมตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

 การสร้างเครือข่ายครอบคลุมทุกภารกิจงาน

ประเภทบุคคล

การบริหารวิชาการ

- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอ สังกัด สพป.พบ.

- เครือข่ายชมรมครูปฐมวัย

- เครือข่ายชมรมครูแก่งกระจาน

- เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขยายโอกาส Online

- เครือข่ายชมรมครูคณิตศาสตร์ สพป.เพชรบุรี เขต 2

การบริหารบุคคล

- ชมรมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

 • การบริหารงบประมาณ
 • - ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.พบ.2
slide71

ประเภทบุคคล

การบริหารทั่วไป

- ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.พบ.2

- เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.พบ.2

 • ประเภทองค์กร
 • การบริหารวิชาการ
 • - เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอ สังกัด สพป.พบ.2
 • การบริหารบุคคล
 • - ชมรมผู้บริหาร สพป.พบ.2
 • การบริหารงบประมาณ
 • - ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.พบ.2
 • การบริหารทั่วไป
 • - ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.พบ.2
 • - เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.พบ.2
slide72

ประเภท ICT

การบริหารวิชาการ

- เครือข่ายนิเทศติดตามการศึกษาOnline

การบริหารบุคคล

- เครือข่ายการบริหารงานบุคคลด้วยระบบ AMSS ++

การบริหารงบประมาณ

- เครือข่ายการบริหารงบประมาณด้วยระบบ AMSS ++

การบริหารทั่วไป

- เครือข่ายการประสานงานด้วยระบบ CAT

- เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.พบ.2

slide73

2. จำนวนเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ผลงานที่เกิดจากเครือข่ายมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของเขตและสถานศึกษา

- การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- การนิเทศติดตามการประเมินผลภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับ

การประเมินภายนอก

 • 3. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 • ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย (ประเภทบุคคล องค์กร และ ICT)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากเครือข่าย
 • ทั้งภายในและภายนอก ในการบริหารจัดการ 4 ด้าน
slide74

4. ปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายประเภทบุคคล องค์กร และICT

 • - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการสนับสนุน ด้านทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน
 • 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของครู และบุคลากรในเครือข่ายที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุปได้ดังนี้
 • - ครู และบุคลากรในเครือข่าย จำนวน 126 คน
 • - ครูและบุคลากรในเครือข่ายที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 126 คน
 • - ผลสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100