slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RENOWATOR PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

RENOWATOR - PowerPoint PPT Presentation

adila
128 Views
Download Presentation

RENOWATOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RENOWATOR Staże Ośrodka RENOWATOR

 2. NIETOPERZ czyli Laserowy system monitorowania odkształceń konstrukcji dachowych Projekt został zrealizowany w ramach stażu w IBS PAN w projekcie „Ośrodek RENOWATOR dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Jadwiga Duda

 3. Katastrofy budowlane w nowoczesnych halach wielkokubaturowych, z udziałem ludzi, jakie miały miejsce w Polsce, Niemczech i Rosji skłaniają do poszukiwań skutecznego systemu wczesnego ostrzegania. Idealnym rozwiązaniem jest Laserowy System Monitorowania Odkształceń Konstrukcji Dachowych Zawalona hala MTK Katowice

 4. Przeznaczenie • System Nietoperz służy do monitorowania ugięć konstrukcji dachowych obiektów wielkokubaturowych, szczególnie pod wpływem zalegającego śniegu, który może stanowić istotny procent masy konstrukcji. • Intensywne opady śniegu mogą stwarzać realne zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji. • Jedynym sposobem zarządzania tego rodzaju ryzykiem jest obiektywny i automatyczny monitoring ugięć krytycznych elementów konstrukcji. • Monitoring pozwala na podjęcie zabiegów prewencyjnych lub ewakuację obiektu w stanach podwyższonego ryzyka.

 5. Moduł komunikacyjny MOT Dalmierz Laserowy Moduł sprzęgający Zasilanie Schemat działania Urządzenie pomiarowe składa się z komercyjnego dalmierza laserowego, modułu komunikacyjnego (mota), modułu sprzęgającego dalmierz z motem oraz baterii zasilającej.

 6. Schemat działania System pomiarowy składa się z: urządzeń pomiarowych i stacji bazowej połączonych w sieć radiową oraz system powiadamiania.

 7. Cel Projektu Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wielkokubaturowych poprzez wytworzenie urządzenia do detekcji ugięć konstrukcji stalowych.

 8. Zakres projektu Projekt zawiera: • opracowanie systemu diagnostyki • wykonanie modelu • wykonanie prototypu • wykonanie serii pilotażowej urządzeń do detekcji. • przeprowadzenie działań certyfikacyjnych • promocję i reklamę

 9. Zakończenie projektu • Zakończeniem projektu jest: • wykonanie serii pilotażowej urządzeń • podpisanie umów z firmą asemblującą • podpisanie umowy z firmą produkującą obudowy

 10. Koszt jednego urządzenia Koszt (netto w złotych) 1 urządzenia: Dalmierz laserowy (powyżej 1000 sztuk) 400 Elektronika (mot) 100 Obudowa 50 Montaż 50 Opracowanie 50 Konsultacje, promocja 50 Razem: 700

 11. Kryterium sukcesu • Kryterium sukcesu projektu będzie: • zakończenie realizacji w wyznaczonym terminie i kosztach • uzyskanie niezbędnych certyfikatów • cena finalna produktu nie przekraczająca 2000 zł

 12. Sponsor Finansista Konsultanci Firma asemblująca Firma - obudowy Agencja reklamowa Elektronik Konstruktor Informatyk Hierarchia zasobów ludzkich Klient Szef projektu Elektronik Koordynator Kancelaria Prawna

 13. Harmonogram zadań Harmonogram zawiera szczegółowe zadania dotyczące: • biznesplanu • sposobu realizacji systemu pomiarowego • wykonania modelu • opracowania i wykonania serii prototypowej urządzenia • opracowania aplikacji użytkowej • wyboru firmy asemblującej • wyprodukowania serii pilotażowej • certyfikacji • promocji i reklamy • podpisania umów końcowych

 14. Sposób realizacji systemu pomiarowego

 15. Sposób realizacji systemu pomiarowego W rezultacie realizacji tych zadań został wybrany: • bezpośredni pomiar ugięcia przy pomocy laserowego pomiaru odległości, • komunikacja radiowa • wyposażenie urządzenia

 16. Wykonanie modelu i serii prototypowej

 17. Wykonanie modelu i serii prototypowej W tych zadaniach zaprojektowano i wykonano: • moduł sprzęgający dalmierz z motem • obudowę • oprogramowanie urządzenia pomiarowego i stacji bazowej • montaż urządzeń pomiarowych • uruchomienie i przetestowanie systemu pomiarowego

 18. Wyprodukowanie serii pilotażowej

 19. Wyprodukowanie serii pilotażowej W zadaniach tych opracowane zostały: • aplikacja użytkowa • wybrana została firma asemblująca • przygotowana została dokumentacja produkcyjna • przygotowano produkcję obudów • przygotowano produkcję elektroniki • przygotowano produkcyjne stanowisko testowe • wyprodukowano serię pilotażową • przetestowano serię pilotażową u użytkowników zewnętrznych • przygotowano instrukcję użytkową

 20. Ścieżka krytyczna

 21. Koszty i termin realizacji • koszt jednego urządzenia wynosi 700 złotych • koszt projektu około 200 000 złotych • przewidywany termin realizacji projektu około 200 dni

 22. Konkurencja

 23. Ocena ryzyka projektu • W tym projekcie największymi zagrożeniami są: • problemy techniczne sprzężenia dalmierza laserowego z motem • wpływ warunków zewnętrznych w halach produkcyjnych ( zapylenie, środowisko korozyjne) • zagrożenia wynikające z niedostatecznego przygotowania softweru