slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hälsokunskap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hälsokunskap

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Hälsokunskap - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Hälsokunskap. Hälsokunskapens grunder. Kursbok: Hälsokunskap för gymnasiet 1-2 Kannas, Eskola, Räsänen, Mustajoki sid. 7-92, 201 - 208 och 219 - 240 Uppgifter: Föredrag om sjukdomar, hemuppgifter, kursprov Bedömning: kursen bedöms med vitsord som bestäms av

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hälsokunskap' - adie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hälsokunskap

Hälsokunskapens grunder

slide2

Kursbok: Hälsokunskap för gymnasiet 1-2

  • Kannas, Eskola, Räsänen, Mustajoki
  • sid. 7-92, 201 - 208 och 219 - 240
 • Uppgifter: Föredrag om sjukdomar, hemuppgifter, kursprov
 • Bedömning: kursen bedöms med vitsord som bestäms av
    • Timaktivitet
    • Föredrag
    • Hemuppgifter
    • Kursprov
slide3

Varför hälsokunskap?

 • Allmänbildning och värderingar
 • Resurser
 • Stöder den unga människans utveckling
 • Hälsoproblem bland barn och unga
 • Förebyggandet av sjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv
 • Framtida yrkesutbildning inom hälsovården
 • Nya aktuella och akuta hälsofrågor
 • Ekonomiska aspekter
slide4

Vad är hälsa?

 • Många olika sätt att uppfatta, definiera och beskriva hälsa
 • T.ex. Hans Georg Gadamers definition:
  • ” Hälsa är inte ett tillstånd som man upplever inom sig, introspektivt. Det är snarare ett slags närvaro, att vara i världen, en samvaro med andra människor, ett aktivt och fruktbart engagemang med det som är viktigt i livet”
 • = hälsa på ”metanivå”
slide5

En mera officiell defenition är WHO:s hälsodefinition från 1948:

  • ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt (högsta möjliga) fysiskt, psykiskt och socialt (andligt/existentiellt) välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet”
 • Är målet möjligt att nå?
 • Skall betraktas som ett strävansmål, man skall arbeta och sträva mot målet, men kommer aldrig riktigt helt och fullt att nå det
 • Två vägar att sträva mot målet:
  • health protection (att skydda hälsan genom att undvika faktorerna som utgör någon form av hälsoriks)
  • healt promotion (att främja och stärka de faktorer som utgör ett skydd för hälsan)‏
slide6

WHO

 • World Health Organization, Världshälsoorganisationen
 • Organisationens syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt.
 • WHO hjälper till att bekämpa sjukdomar och att främja hälsa
 • Exempel på sjukdomar som WHO bekämpar:
 • Sars, Malaria, Aids och Schistosomiasis
 • Tillbaka
slide7

Enligt Aaron Antonovsky (1923-1994) finns det tre faktorer som gör att människan har förmågan att motstå ohälsofaktorer av olika slag:

  • En känsla av överblick (begriplighet)‏
  • En förståelse för sammanhang (hanterbarhet)‏
  • En uppfattning om mening (meningsfullhet)‏
 • Dessa tre faktorer sammanfattade han i begreppet KAS (Känsla Av Sammanhang)‏
 • KAS är människans sjätte sinne
 • Antonovsky satte fokuset på vad som orsakar hälsa (salutogenes) i stället för på vad som orsakar sjukdom (patogenes)‏
slide8

Salutogenes

 • Salus betyder hälsa (och var hälsans gudinna i den grekiska mytologin)‏
 • Genesis betyder ursprung eller uppkomst
 • Salutogen= faktorer som leder till hälsa
slide9

Salutogena faktorer

 • Familj och omgivning
 • 1. Hjälpa andra när dom behöver det
 • ("required helpfulness ")
 • 2. Tillitsfulla och intima relationer
 • 3. Betydelsefull annan person
 • 4. Klart definierade gränser och subsystem.
 • 5. Klara regler i hemmet
 • 6. Positiv föräldra-barn relation
 • 7. Delade värderingar
 • Individ
 • God social kapacitet
 • Positivt självförtroeend
 • Självständighet
 • Framgångsrik coping
 • Intelligens and kreativitet
 • Utveckling av speciella intressen och hobby
 • Impulskontroll
 • Hög aktivitet och energi
slide10

Främja och förebygga

 • Vår hälsa består av många olika beståndsdelar
 • Hälsan är beroende av olika faktorer, delas oftast in i 4 delar:
  • Arvsmassa
  • Levnadsvanor
  • Samhälle
  • Hälsovård
 • Hälsan kan främjas på många olika sätt. WHO indelar den hälsofrämjande verksamheten i fem delområden (s. 32)‏
slide11

Det bästa sättet att sköta en sjukdom är att förebygga den. Förebyggandet kan indelas i tre olika nivåer:

  • Primärprevention, syftar till att förebygga sjukdomar innan de bryter ut
  • Sekundärprevention, man försöker förhindra att ett problem förvärras/bryts ut
  • Tertiärprevention, försöker föhindra sjukdomen att förvärras
slide12

Vilka sjukdomar lider finländarna av?

 • Folksjukdomar = de vanligaste sjukdomarna som förorsakar mest lidande och flest dödsfall
 • I Finland klassificeras följande sjukdomar som folksjukdomar: hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, mentala störningar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, ämnesomsättningssjukdomar och sjukdomar i andningsorganen
slide13

Kronisk sjukdom= en sjukdomsom utvecklas långsamt och som inte kan botas, endast lindras

 • Hur förebygga folksjukdomarna?
 • Förutsättningen är att man vet vad som framkallar sjukdomen
 • Nästan alla folksjukdomar förorsakas av flera faktorer, bl.a. arvsmassa och levnadsvanor. Många folksjukdomar är kopplade till varandra
slide14

Mentala störningar

 • Svårt att definiera och klassificiera
 • mentala störningar.
 • Kan tala om ströning då en människas
 • sinnesstämning, känslor,
 • tankar eller beteende
 • förorsakar lidande – begränsar livet
 • I Finland insjuknar 1,5 procent av befolkningen i någon typ av mental störning. Var femte finländare lider av någon slags mental störning.
slide15

Depression:

  • 5–6 procent av befolkningen lider av svår depression. Av alla sjukdomar är depressionen nästan den vanligaste orsaken till oförmåga att funktionera
  • I allmänhet en kortvarig reaktion på olika förluster, men kan ifall den fortgår, förvandlas till en sjukdom
  • Hjärnverksamheten ändras, kan lätta på depressionssymptomen med hjälp av läkemedel
slide16

PSYKOS:

  • Psykoser är en samling psykiska besvär som kännetecknas av förvrängd verklighetsuppfattning.
  • Kallas ibland ett ’psykiskt chocktillstånd’
  • Psykoser kan vara akuta, och snabbt övergående eller återkommande. Orsakerna kan vara svåra att finna, men kan utlösas av inre svåra konflikter, förluster, social isolering, eller av biologiska förändringar i hjärnan.
slide17

Schizofreni: svåraste formen av psykos, innebär att en människan förlorar kontakten med verkligheten.En del har syn-hörsel, smak- och dofthallucinationer; särskilt inre röster upplevs ofta som väldigt skrämmande.

 • Bipolärt syndrom: Tidigare känt som manodepression. Den insjuknade upplever tidvis depressioner, tidvis starkt upprymda perioder. Däremellan är stämningsläget normalt
slide18

ÅNGEST:Ångest är en viktig signal som kan lära oss något om oss själva, och ångest i sig är inte sjukligt.

  • Kraftig, långvarig ångest kan bli handikappande, och beskrivs då ofta som olika ’ångestsyndrom’.
  • Kan upplevas som fysiska reaktioner: andnöd, magsmärtor, hjärtklappning/bröstsmärtor, torr mun. Eller som psykiska uttryck: överdriven oro, förvirring, rastlöshet, otålighet.
 • Beroendesjukdomar: man är beroende av en substans; detta leder till ett problem
slide19

Hjärt- och kärlsjukdomar

 • Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar i
 • hjärtats och resten av kroppens blodkärl
 • Hit räknas olika typer av
 • störningar i cirkulationssystemet:
  • Blodtryckssjukdom: trycket i
  • blodet som cirkulerar i kroppen
  • stiger i artärerna och förblir förhöjt
slide20

Kranskärlssjukdom: kranskärlen som förser hjärtat med syre och näringsämnen har förkalkats

  • Blodpropp i hjärtat/hjärtinfarkt: akut version av kranskärlssjukdom. Förkalkningen brister och en klump koagulerat blod bildas och täpper till blodkärlet
 • Hur förebygga?
  • Rök inte!
  • Ät hälsosamt, fiberrikt, fettsnålt och varierat. Undvik mättade fettsyror
  • Gå ner i vikt om du är överviktig
  • Motionera
slide21

Blodtryck

 • Systoliskt:

Artärtrycket i överarmen uppmätt i hjärthöjd när vänster kammare sammandras maximalt och pumpar ut blod i artären. Normalt 120-140 mmHg

 • Diastoliskt:

Vänster kammare är i vila och blodmängden i artären är minst. Normalt

70-90 mmHg

slide22

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

 • Till muskuloskeletala sjukdomar räknas skador som läks, ledförslitningar (artros) och långvariga inflammatoriska sjukdomar
 • Artros= ledbrosket förstörs, drabbar oftast knä- och höftledarna
 • Långledsreumatism: leden inflameras
 • OSTEOPOROS:Benskörhet är en sjukdom, som leder till att benstommen förlorar en del av sitt kalciuminnehåll och sin styrka.Sjukdomen är sällsynt före 55 års ålder. Förekomsten stiger kraftigt med åldern. Kvinnor drabbas oftare än män.
slide23

RYGGSJUKDOMAR: förekommer hos var tionde finländare, samhällsekonomiskt problem

  • Skolios:Skolios innebär att man
  • har en krokig ryggrad.
  • Ryggraden är böjd i sidled
  • åt vänster eller höger
  • när den betraktas rakt bakifrån
slide24

Cancer

 • Cancer hos kvinnor: cancer i brösten,
 • äggstockarna,livmoderhalsen, slidan,
 • urinblåsan
 • Cancer hos män: prostatacancer, testikelcancer 
 • Cancer i mage & tarm: cancer i bukspottkörteln, levern
 • magsäcken, matstrupen, tjock- och ändtarmen
 • Hudcancer: malignt melanom
 • Övriga cancersjukdomar: leukemi, cancer i njurarna, hjärntumörer, lungcancer, lymfkörtelcancer, skelettmetastaser, strupcancer
slide25

Carcinogen = cancerframkallande

 • Beningn = godartad tumör
 • Malign = elakartad tumör
 • Metastas = dottersvulst
 • Cytostatika = kemoterapi / cellgift
 • Hur förebygga?
  • Rök inte!, undvik för mycket solljus, skydda dig mot
  • Könssjukdomar, ät fiberrik mat, undvik alkohol, håll
  • vikten under kontroll
slide26

ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR

 • Diabetes: Diabetes är en grupp
 • sjukdomar där högt blodsocker är den
 • gemensamma nämnaren.
 • Typ 1-diabetes: juvenil diabetes, ungdomsdiabetes. Produktionen av insulin i etacellerna i bukspottskörteln minskar
 • Typ 2 –diabetes: vuxendiabetes, åldersdiabetes. Det finns mer insluin än normalt i blodet och cellerna kan inte utnyttja det (= insulinresistens)‏
slide27

Metaboliskt syndrom: talar om metaboliskt syndrom då en människa som har genetiskt anlag för rubbningar i fettomsättningen och eventuell övervikt som kan utveckla ett förstadium till diabetes.

 • Kolesterol: Det behövs i cellernas väggar, som isoleringsmaterial runt nervceller och som råvara för kroppens produktion av vissa hormoner t ex östrogen och testosteron.
  • Det goda:HDL-kolesterol (Hög Densitets Lipoprotein) utgör ca 25-30% av den totala mängden kolesterol i kroppen. Höga halter av HDL har en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Det onda: LDL-kolesterol (Låg Densitets Lipoprotein) är en riskfaktor för åderförkalkning. Höga halter av LDL är förenat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom medan låga halter minskar risken.
slide28

Fetma:

 • Fett är viktigt för människans överlevnad
 • Fetma är följden när storleken på fettcellerna eller andelen fettceller i kroppen ökar
 • Fetma definieras med hjälp av BMI (body mass index)‏
 • Fetma ökar riksen för andra sjukdomar
 • t.ex. Hög blodtryck, diabetes typ 2, gallsten, astma, snarkproblem, cancer, förslitningsskador i lederna, flrfettning av levern, blodfettsrubbningar, infertilitet
slide29

ALLERGIER

 • = annorlunda verkan
 • innebär att man reagerar kraftigt på naturligt förekommande proteiner. Kroppens immunförsvar bildar plötsligt antikroppar riktade mot specifika ämnen
slide30

LUNGSJUKDOMAR

 • Astma är ett kroniskt syndrom/tillstånd som karakteriseras av upprepade anfall med andnöd, hosta och ytlig andning
 • Det är ett irritationstillstånd som utlöser muskelspasm i luftvägarnas ringformade muskler och svullnad av slemhinnan i luftvägarna. Detta leder till förträngning av de mindre luftvägarna vilket hindrar luftens passage till och från lungorna.
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • ”Rökarsjukan”leder till att lungornas syreupptagningsförmåga minskar
slide31

SMITTSAMMA SJUKDOMAR

 • Smittsamma sjukdomar tillhör fortfarande de vanligaste sjukdomarna och är ett väsentligt problem både för samhället och för enskilda individer
 • Sjukdomar förorsakade av:
  • bakterier=Bakterier är encelliga mikroorganismer
  • som kan föröka sig självständigt genom delning
  • virus=Virus är mikroorganismer som inte
  • kan föröka sig utan hjälp av levande celler
  • svamp= enstaka celler eller trådbildande svamp
  • parasiter= en organism som lever i eller på en
  • annan levande organism och tar sin näring från
  • denna, samtidigt som den orsakar skada
slide32

INFLUENSA: en obehaglig virussjukdom som kännetecknas av hosta, muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber mellan 38 och 40 grader

 • Farliga bakterier:
  • Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner
  • Haemophilus influenzaekan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, t.ex. bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt, mindre vanligt, lunginflammation
  • Meningokockbakterier vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation
slide33

”Resenärsjukdomar”

 • DIARRÉ: tunn, ofta förekommande avföring
 • SALMONELLA: bakterie som angriper mage och tarm
 • MALARIA: en allvarlig febersjukdom