dom sax xml ado net n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOM & SAX XML & ADO.NET PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOM & SAX XML & ADO.NET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

DOM & SAX XML & ADO.NET - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

DOM & SAX XML & ADO.NET. GVTH: Phạm Anh Phương Email : paphuong@fit.hcmuns.edu.vn. Thời gian. 20 minutes. Tham khảo.  Websites : http://www.codeproject.com/cs/database/ADONET_and_XML.asp http://www.w3.org/XML http://www.xml.org

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DOM & SAX XML & ADO.NET


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dom sax xml ado net

DOM & SAX XML & ADO.NET

GVTH: Phạm Anh Phương

Email : paphuong@fit.hcmuns.edu.vn

th i gian
Thời gian

20 minutes

tham kh o
Tham khảo

 Websites :

http://www.codeproject.com/cs/database/ADONET_and_XML.asp

http://www.w3.org/XML

http://www.xml.org

http://www.informit.com/guides/content.asp?g=dotnet&seqNum=80&rl=1

 Thư viện MSDN

 Ebooks :

1/ The.Book.of.SAX-The.Simple.API.for.XML.pdf

2/ MS.Press.Applied.XML.Programming.For.Microsoft.Dot.NET.eBook-LiB.chm

m c l c
Mục lục

DOM & SAX

XMLDocument

XML & ADO.NET

dom l g
DOM là gì ?

The W3C Document Object Model (DOM) is a platform and language-neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure, and style of a document

Interface

dom l g1
DOM là gì ?

DOM được chia gồm 3 phần riêng biệt :

Core DOM

XML DOM

HTML DOM

Là tập đối tượng thao tác với tài liệu có cấu trúc, XML, HTML

dom l g2
DOM là gì ?

<< Interface >>

DOM

XXX Parser

HTML Parser

XML Parser

(.NET, .JAVA,..)

(IE 6, Firefox, ..)

xml dom l g

Name

first

Phuong

middle

Anh

last

Pham

XML DOM là gì ?
 • DOM xem tài liệu XML như 1 cây có cấu trúc
 • Tất cả Element, Attribute, Text đều có thể truy xuất (thêm, xóa và sửa)
 • Element, Attribute, Text được xem là Node
 • Tài liệu XML là 1 Node Tree

<?xml version="1.0" >

<name>

<first>Phuong</first>

<middle>Anh</middle>

<last>Pham</last>

</name>

node tree
Node Tree
 • Một cây gồm nhiều node dùng để thể hiện 1 tài liệu XML và sự kết nối giữa chúng

- Trong cây, node cao nhất gọi là root

- Mỗi node, trừ root ra có chính xác 1 node cha

- Một node có nhiều node con

- Node lá là node không có node con

- Siblings là những node có cùng cấp với node cha

xml dom parser
XML DOM Parser
 • Để đọc, cập nhật, tạo và thao tác 1 tài liệu XML ta cần 1 XML Parser
 • Có nhiều XML Parser được hỗ trợ trong hầu hết các ngôn ngữ (JAVA, JavaScript, .NET, ..)
 • Parser nạp tài liệu XML vào trong bộ nhớ máy tính và được xem dưới dạng cây Node
 • Sau đó, dữ liệu được thao tác và xử lý thông qua tập hàm XML DOM API
xml dom api

parentNode

firstChild

nextSibling

previousSibling

lastChild

XML DOM API
 • Duyệt các nodes :
  • parentNode
  • childNodes
  • firstChild
  • lastChild
  • nextSibling
  • previousSibling

Root Element

:

<

bookstore

>

Element

:

<

book

>

Element

:

<

book

>

Element

:

<

book

>

Element

:

<

book

>

xml dom api1
XML DOM API
 • Thao tác các Node:

- getElementsByTagName

- getElmentById

- getNamedItem

- setAttribute

- getAttribute

- removeChild

- removeAttribute

- replaceChild

- ..

slide16
SAX
 • SAX (Simple API for XML)
 • Performance và Memory không bị ảnh hưởng cho dù thao tác với tài liệu XML có dung lượng lớn
 • Event-Driven API
slide18
SAX
 • Xử lý dữ liệu ngay khi Parser chưa xử lý tòan bộ tài liệu XML (Khác so với DOM)
 • Dữ liệu sau khi được parse sẽ gửi đến Client Program thông qua các hàm Notification Method; dữ liệu này sau đó bị xóa
slide19
SAX
 • SAX được hỗ trợ trong JAVA nhưng chưa có trong .NET
 • Khuyết điểm:
  • Developer phải tạo cấu trúc lưu trữ thông tin riêng vì dữ liệu gửi về từ parser sẽ tự động mất sau khi đến Notification Method
  • SAX không phù hợp đối với các ứng dụng truy xuất ngẫu nhiên và thực hiện chỉnh sửa phức tạp
xmldocument1
XMLDocument
 • Là đối tượng dùng để thao tác với tài liệu XML trong .NET
 • Namespace : System.Xml
xmldocument3
XMLDocument
 • Đọc và lưu
 • Lấy Root Element :
xmldocument4
XMLDocument
 • Xóa Node
xmldocument5
XMLDocument
 • Thêm Node
xml ado net1
XML & ADO.NET
 • Đối tượng : DataSet
 • Ý nghĩa : Một Database nhưng được lưu trong memory
 • Thao tác :

- Tạo mối quan hệ giữa các bảng

- Thêm, xóa, sửa các record trong bảng

 • Với XML :

- Ghi dữ liệu thành file XML

- Đọc dữ liệu từ file XML và nạp lại vào DataSet

xml ado net2
XML & ADO.NET
 • Một số phương thức :
  • GetXml
  • GetXmlSchema
  • WriteXml
  • ReadXml
  • WriteXmlSchema
  • ReadXmlSchema
xml ado net3
XML & ADO.NET
 • Minh họa :