Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(1)

De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(1)

143 Views Download Presentation
Download Presentation

De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(1) →Mededinging is het geheel van gedragingen van alle deelnemers aan het marktverkeer, gericht op de verkrijging van een zo gunstig mogelijke marktpositie (Van der Kooij/Mulder). →Eerlijke mededinging dient vrij te zijn: → Beperking van die vrijheid is slechts bij uitzondering toelaatbaar

 2. De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(3) →De IE wetten zijn te beschouwen als een door de wetgever verrichtte afweging van het belang van de vrije en van de eerlijke mededinging. →Dat betekent dat de rechter zich terughoudend dient op te stellen met het geven van een verbod op grond van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen. Vrije mededinging vergt dat er meerdere aanbieders van goederen en diensten zijn

 3. De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(4) → Hoge Raad: Bij het profiteren van prestaties geldt als uitgangspunt dat dit toelaatbaar is. Bijzondere omstandigheden kunnen het profiteren onrechtmatig maken. → Hyster/Karry Krane (1953): bijv. indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht.

 4. De techniekrestrictie bij slaafse navolging (ON)GEOORLOOFDE MEDEDINGING(5) Verwarring is dus aanvaardbaar indien die niet kan worden vermeden zonder dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid.

 5. De techniekrestrictie bij slaafse navolging Multiplicité des formes(1) • Merkenrecht en bescherming tegen slaafse nabootsing beogen gevaar voor verwarring tegen te gaan: de identiteit van een product als middel voor communicatie met het publiek. • Als verwarring uit merkenrechtelijk oogpunt moet worden getolereerd vanwege de vrijhoud behoefte, dan geldt dat ook bij de beoordeling van de slaafse nabootsing.

 6. De techniekrestrictie bij slaafse navolging Multiplicité des formes(2) • Als dus bij toepassing van de leer van het Europese Hof een vorm vrij door concurrenten mag worden nagevolgd, ook als dit gevaar voor verwarring oplevert, dan lijkt het niet aannemelijk dat het Europese Hof een verbod wel toelaatbaar acht wegens slaafse nabootsing via het gemene recht.

 7. De techniekrestrictie bij slaafse navolging PRECEDENT(1) Dior/Evora (1997): “dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van de beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend.”

 8. De techniekrestrictie bij slaafse navolging PRECEDENT(2) IDG/Beele (HvJEG 1982) Een rechterlijk verbod wegens slaafse nabootsing tegen de importeur van uit Duitsland afkomstige producten vormt een belemmering van het vrije goederenverkeer en derhalve in beginsel een door art. 30 EG Verdrag verboden maatregel van gelijke werking.

 9. De techniekrestrictie bij slaafse navolging PRECEDENT(3) IDG/Beele (2) Een nationale rechtspraak die de slaafse, verwarring stichtende nabootsing van eens anders product verbiedt, kan inderdaad dienen ter bescherming van de consumenten en ter bevordering van de eerlijkheid van de handelstransacties, doelstellingen van algemeen belang, die het bestaan kunnen rechtvaardigen van belemmeringen voor het intracommunitaire verkeer.

 10. De techniekrestrictie bij slaafse navolging PRECEDENT(4) IDG/Beele (3) Dan wordt de nationale uitspraak getoetst aan het evenredigheidsbeginsel. Gaat de uitspraak verder dan noodzakelijk is voor de doelstelling van algemeen belang? Bij die toetsing moet vandaag de dag worden achtgeslagen op wat het Hof EG overweegt in Philips/Remington als van algemeen belang.

 11. De techniekrestrictie bij slaafse navolging Merkenrecht en bescherming tegen slaafse nabootsing beogen gevaar voor verwarring tegen te gaan: de identiteit van een product als middel voor communicatie met het publiek. Als dus verwarring in merkenrechtelijke zin geduld moet worden vanwege de techniekrestrictie, dan wordt een verbod op basis van art. 6:162 BW dat ertoe dient die verwarring op te heffen een verkapte beperking van de interstatelijke handel. Dat is slechts anders indien er meer aan de hand is.

 12. World Trade Center (WTC) Strawinskylaan 1347 1077 XX Amsterdam T 020 - 718 38 00 F 020 - 718 38 01 www.sbhr.nl