Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ - PowerPoint PPT Presentation

inova n vouchery zl nsk ho kraje n stroj podpory spolupr ce firem a v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ

play fullscreen
1 / 23
Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ
114 Views
Download Presentation
adia
Download Presentation

Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012

 2. OBSAH PREZENTACE • CO JE TO INOVAČNÍ VOUCHER • PODPORA SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI • PODMÍNKY PRO ŽADATELE O INOVAČNÍ VOUCHER • PROCES POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH VOUCHERŮ • HARMONOGRAM A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ŽADATELE

 3. OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH • Inovační (znalostní) voucher = „slevový kupon“ pro podnikatele na nákup znalostí od vědeckovýzkumných (VaV) institucí • Cílem poskytování je: • stimulovat firmy, aby si vyzkoušely spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí • přinést firmám zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci

 4. OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH • Dlouhodobé zkušenosti z Evropy (Holandsko, Rakousko, Francie, Slovinsko) a ČR (Jihomoravský a Moravskoslezský kraj) • Ve Zlínském kraji pilotně od října 2011 – prvních 32 podpořených projektů podnikatelů • Společné znaky finančních schémat inovačních voucherů: • poměrně nízká výše poskytnuté dotace • jednoduchá a rychlá administrace (co nejjednodušší žádost, rychle zrealizovaná a proplacená zakázka, minimum nutných dokladů)

 5. SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI • Hodnota voucheru: 60-149 tis. Kč • Použití voucheru: Nákup služeb nabízených konkrétními vysokými školami v ČR, které by měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci konkrétní inovace produktu • Poskytovatelé služeb: • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně • Vysoké učení technické v Brně • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava • Mendelova univerzita v Brně • Masarykova univerzita Brno • Univerzita Palackého v Olomouci

 6. TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ (1) • Definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent • Přístup k výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu či výrobního zařízení, měření vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení • Návrh / vytvoření prototypu, funkčního vzorku či aplikace produktu (výrobního zařízení pro tento produkt)

 7. TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ (2) • Rozpracování / navržení designu produktu či výrobního zařízení • Analýza trhu / marketingová strategie – ve vazbě nainovaci konkrétního produktu • Inovační / technologický audit – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu • Optimalizace operačních procesů – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu

 8. PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A FINANČNÍ LIMIT • Prvotní spolupráce na daném typu služby s daným pracovištěm VŠ (ústav, katedra či obdobná forma) pro danou inovaci produktu • Cena zakázky: 80 – 199 tis. Kč (75% kryto inovačním voucherem, 25% vlastní zdroje žadatele) • Zdroje financování: ROP Střední Morava + Zlínský kraj (pro žádosti podnikatelů vyčleněno 6,67 mil. Kč, může být poskytnuto min. 44 inovačních voucherů)

 9. DALŠÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ • Proplacení inovačního voucheru: EX POST (po doložení úhrady zrealizované zakázky z účtu podnikatele v plné výši) • Inovační vouchery poskytovány vůči žadatelům v režimu „de minimis“

 10. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE (1) • Právnická osoba ve smyslu zákona č. 513/1990 Sb., Obchodní zákoník • Sídlo / provozovna na území Zlínského kraje • Výsledky spolupráce s využitím inovačního voucheru směřují do Zlínského kraje • Předpoklad posílení konkurenceschopnosti žadatele na stávajících trzích anebo získání nových trhů – v souvislosti s produkty, které zamýšlí žadatel inovovat (vyvinout)

 11. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE (2) • Výstup spolupráce spadá do vymezených odvětví • Doložení konkrétní nabídky spolupráce od konkrétní VŠ (tvoří přílohu žádosti o inovační voucher) • Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státu, nevyčerpání limitu de minimis, neprovázanosti s danou VŠ apod.

 12. ODVĚTVOVÉ VYMEZENÍ VHODNÝCH ŽADATELŮ Výstupy spolupráce s využitím inovačního voucheru musí směřovat do některého z následujících odvětví: • Zpracovatelský průmysl (sekce C, odvětví 10 – 33), vyjma ocelářství, stavby lodí, výroby syntetických vláken • Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D, odvětví 35) • Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E, odvětví 36-39) • Stavebnictví(sekce F, odvětví 41-43) • Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (sekce G, odvětví 45-47) • Doprava a skladování (sekce H, odvětví 49-53) • Informační a komunikační činnosti (sekce J, odvětví 58-63) • Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M, odvětví 69-75) • Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (sekce N, odvětví 82) • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (sekce S, odvětví 95)

 13. POSTUP ZÍSKÁNÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU

 14. SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE Smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru a realizace spolupráce • Poskytnutí inovačního voucheru schvaluje Rada Zlínského kraje (předpoklad duben 2013) • Po schválení Radou Zlínského kraje je žadatel informován o výsledku hodnocení – v případě, že je jeho žádost přijata, je vyzván k doložení podepsané Smlouvy o dílo s danou VŠ. • Zároveň je také úspěšný žadatel vyzván k podpisu trojstranné Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru (příjemce voucheru – Zlínský kraj – Řídící orgán ROP Střední Morava) definující podmínky poskytnutí inovačního voucheru. • Spolupráce s pracovištěm VŠ může být realizována ode dne schválení inovačního voucheru do 31. 3. 2014

 15. PROPLACENÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU VaV instituce (vysoká škola) žadatel o inovační voucher Úřad regionální rady a Zlínský kraj Předávací protokol a vystavení faktury Úhrada faktury VaV instituce Administrativní kontrola žádosti Žádost o proplacení inovačního voucheru Prostředky inovačního voucheru na účtu podnikatele Úhrada inovačního voucheru

 16. SHRNUTÍ HARMONOGRAMU (1) • Listopad 2012 – spuštění informační kampaně o inovačních voucherech ve Zlínském kraji • 7. 1. 2013 – 15. 2. 2013 – předpokládaný termín vyhlášení řízení k předkládání žádostí o inovační voucher (sběr žádostí) (čím dříve bude žádost odevzdána, tím větší šanci má žadatel na získání inovačního voucheru) • 02 – 03/2013 – hodnocení žádostí o inovační voucher

 17. SHRNUTÍ HARMONOGRAMU (2) • 04/2013– schválení příjemců inovačního voucheru Radou Zlínského kraje a podpis příslušných smluv • 04/2013 – 03/2014 (07/2013 – 03/2014 v případě zapojení náhradníků) – realizace zakázek spolupráce s VŠ podpořených inovačními vouchery • 05/2013 – 31. 3. 2014 – sběr žádostí o proplacení inovačního voucheru (při správně podané žádosti o proplacení jsou prostředky za inovační voucher na účtu podnikatele nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti)

 18. KOMUNIKACE MOŽNOSTÍ PODPORY • Web WWW.OBJEVTESMER.CZ - klíčový nástroj komunikace a zdroj všech podstatných informací • Budou také realizovány semináře, proběhne přímé oslovení podnikatelů dopisy či e-mailem, letáky, mediální kampaň…

 19. DŮLEŽITÉ KONTAKTY (1) Pro přípravu žádosti o inovační voucher a další otázky týkající se možné podpory jsou relevantní následující kontakty: • Úřad regionální rady (zlínské pracoviště) – kontaktní místo pro žadatele o inovační voucher (zde se předkládají žádosti a další podklady + podepisuje smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru). Kontaktní osoba je Ing. Zuzana Španielová (tel. 577043861, e-mail: zuzana.spanielova@rr-strednimorava.cz) • Jednotlivé VŠ zapojené do spolupráce – nabídka těchto VŠ a kontaktní osoby jsou zveřejněny na webu inovačních voucherů – www.objevtesmer.cz

 20. DŮLEŽITÉ KONTAKTY (2) Pro další informace o inovačních voucherech se můžete také obracet na: • Technologické inovační centrum s.r.o. – komunikuje s VŠ v rámci projektu, podporuje obecně spolupráci firem Zlínského kraje s akademickým sektorem – více k možnostem a nabídkám spolupráce VŠ pro inovační vouchery Vám sdělíIng. Lenka Kostelníková (tel. 573 776 251, e-mail: kostelnikova@ticzlin.cz) • Zlínský kraj – realizuje a spolufinancuje projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa“– kontaktní osobou pro informace o projektu jeIng. David Mareček (odbor strategického rozvoje kraje, tel. 577 043 413, e-mail: david.marecek@kr-zlinsky.cz)

 21. VÍCE O PROJEKTU a DOTAZY • Projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – II. etapa“ byl připraven Zlínským krajem ve spolupráci s Úřadem regionální rady ROP Střední Morava a Technologickým inovačním centrem s.r.o. (TIC) • Snahou je co nejjednodušší nastavení postupů pro podnikatele při žádosti o inovační voucher a dalších úkonech, zároveň jsme však limitováni z hlediska podmínek poskytování prostředků ze strukturálních fondů (ROP Střední Morava) • VAŠE DOTAZY K INOVAČNÍM VOUCHERŮM VE ZLÍNSKÉM KRAJI…..?

 22. SHRNUTÍ • S podporou ve formě inovačního voucheru ve výši do 150 tis. Kč můžete navázat prvotní spolupráci s konkrétním pracovištěm vybraných 6 vysokých škol • Žádosti o inovační voucher můžete zpracovat a odevzdat v průběhu ledna – února 2013 (čím dříve, tím lépe), kontaktním místem je zlínské pracoviště Úřadu regionální rady NUTS II. Střední Morava • Letos bylo podpořeno 32 podnikatelů v objemu cca 4,5 mil. Kč, na začátku příštího roku očekáváme min. 44 podpořených podnikatelů – objem zdrojů k dispozici je 6,67 mil. Kč • Doporučujeme již nyní kontaktovat vybrané pracoviště VŠ a dohodnout si spolupráci, zároveň navštivte pro podrobnější informace web www.objevtesmer.cz

 23. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST • Ing. David Mareček • Odbor strategického rozvoje kraje • Krajský úřad Zlínského kraje • david.marecek@kr-zlinsky.cz • Tel.: 577 043 413