Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป PowerPoint Presentation
Download Presentation
สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป

สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป

211 Views Download Presentation
Download Presentation

สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ATPER สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป Association of Thai Professionals in Europe สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักวิชาชีพไทยที่มีถิ่นพำนักในทวีปยุโรป และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในทวีปยุโรป ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในปี พ.ศ.๒๕๓๖ และได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งและดำเนินงาน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ในขณะนั้นสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรปได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Association of Thai Professionals in Europe (ATPER) ที่ La Préfecture de Police Paris ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.๒๕๔๐

 2. ATPER สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป Committee and Co-ordinators (May 2005 – Present) President: Dr. Krisna Rungruangsak-Torrissen (Norway) Vice-president: Mr. Wanawit Ahkuputra (Finland) Treasurer: Dr. Krisna Rungruangsak-Torrissen (Norway) General secretary: Mrs. Sirilack Schmidt (Germany) IT secretary / Co-ordinator: Ms. Nitayaruk Chomchuen (Finland) Co-ordinators: Dr. Jirapha Liangsiri (Denmark) Dr. Ngampis Six-Aksornprai (France) Dr. Poramate Manoonpong (Germany) Mr. Natapong Thanachaiboot (Norway) Dr.Med.Sc. Nongnit Laytragoon-Lewin (Sweden) Mrs. Wasana Hunt (UK)

 3. ATPER main supports ”CONTRACT” between ATPER and the Reverse Brain Drain Programme (RBD) National Science & Technology Development Agency สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA, สวทช.) and Office of the Higher Education Commission (OHEC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 4. ATPER website www.atper.org ATPER member list ATPER Registration

 5. ATPER annual meeting in Europe ATPER2006 Meeting (Bonn, Germany) 49 Participants ATPER2008 Meeting (Helsinki, Finland) 30 Participants ATPER2009 Meeting (Paris, France) 40 Participants ATPER2011 Meeting (Copenhagen, Denmark) Provide candidates for OHEC for Thai universities and to plan projects with NSTDA researchers in Thailand

 6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุโรปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุโรปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 21 July2007, London, UK Organized by Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy, Brussels Thai Professionals Conference 2008: Science & Technology for National Development 2 – 3 June2008, Bangkok, Thailand, Organized by NSTDA and CHE (OHEC) Thai Professionals Conference 2010: Green Thailand และก้าวต่อไปของความร่วมมือระหว่างการอุดมศึกษาไทยและ นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ 5 – 7 July2010, Bangkok, Thailand Organized by NSTDA and OHEC and NRF

 7. ATPER activities (May 2005 – Present) โครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทย ประมาณ 30 โครงการ Feed Utilization in Aquatic Animals ม.เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา ม.แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์ จัดตั้งหน่วยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตว์ทางชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์” ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 7 เรื่องและ ระดับชาติ 4 เรื่อง

 8. การศึกษาชีววิทยาของการเคลื่อนฟัน ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล และ ม.สงขลานครินทร์ Geostatistics ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ และ กรมประมง จ.ภูเก็ต การพัฒนางานออกแบบและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจังหวัดเชียงราย

 9. โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ระบบควบคุมโครงข่ายประสาท ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาในยุโรป ประเทศฟินแลนด์ และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี เข้าร่วมโครงการ Overseas Thai Professionals Roadshow 22 – 26 มิถุนายน 2009 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมวางแผนในการจัด Travel Congress ระหว่าง Societe Odontologique de Paris (Dr. Ngampis Six-Aksornprai)และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งควรจะจัดขึ้นในราวเดือน เมษายน 2010

 10. Supply chain and logistics management Suranaree University University of the Thai Chamber of Commerce and ATPAC Dr. Jirapha Liangsiri Carlsberg Breweries A/S, Copenhagen, Denmark Arc Control, Green Energy and Knowledge Transfer มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยDr. Kesorn Pechrach Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom

 11. การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สนับสนุนโดย สวทช. 2007 – 2010) โดยDr. Krisna Rungruangsak-Torrissen (นายกสมาคมฯ) Institute of Marine Research, Norway Environmental project: Waste minimization program and increase management efficiency for food industry – Improvement in Thai food industry to achieve best practice on green productivity ม. เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (สนับสนุนโดย สถาบันอาหาร (National Food Institute)2007 – 2012) โดยDr. Suporn Koottatep (Freelance Environmentalist) ได้จัดทำข้อเสนอหลายโครงการรวมทั้งThailand–EC แต่ไม่สำเร็จ

 12. Plam Oil Industry Project Faculty of Engineering, Assumption University (50% from Leancom Oy in Finland 2008–2009, 2011–2013) Mr. Wanawit Ahkuputra(รองนายกสมาคมฯ) Privy Consulting, Myrskyluoto Oy, Finland Energy harvesting and power management systems from piezoelectric materials National Electronics and Computer Technology Center (Nectec) (2010–12) Dr. Kesorn Pechrach (Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom) Dr. Poramate Manoonpong (Bernstein Center for Computational Neuroscience, University of Gottingen, Germany)

 13. ATPER website www.atper.org ATPER member list ATPER Registration