brandos egzaminai 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BRANDOS EGZAMINAI 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BRANDOS EGZAMINAI 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

BRANDOS EGZAMINAI 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

BRANDOS EGZAMINAI 2009. ATMINTIN Ė 2009 M. ABITURIENTUI Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė. I LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS (BE). Leidžiama laikyti lietuvių ir užsienio kalbų BE, turinčiam patenkinamus šių dalykų a) metinius įvertinimus,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BRANDOS EGZAMINAI 2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brandos egzaminai 2009

BRANDOS EGZAMINAI 2009

ATMINTINĖ 2009 M. ABITURIENTUI

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Sabūnienė

i leidimas laikyti brandos egzaminus be
I LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS (BE)
 • Leidžiama laikyti lietuvių ir užsienio kalbų BE, turinčiam patenkinamus šių dalykų
 • a) metinius įvertinimus,

b) išlaikytas įskaitas.

 • Leidžiama laikyti kitų dalykų BE, turinčiam patenkinamą pasirinkto egzamino dalyko metinį įvertinimą.
 • Leidžiama laikyti ne ugdymo plano BE, jei toks egzaminas pasirinktas 4-uoju arba 5-uoju. (Įskaitos nereikia, jei tai kalbos BE)
ii atleidimas nuo brandos egzamin
II ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ
 • Mokinys atleidžiamas nuo BE tik vadovaujantis patvirtintu ligų sąrašu. Šiuo atveju mokinys negali laikyti pasirinktų BE.
 • Ką reikia daryti?

Iki BE sesijos pradžios pateikti

 • prašymą direktoriui,
 • GKK pažymą.

Susirgus sesijos metu šiuos dokumentus mokinys ar jo artimieji gali pateikti ne vėliau kaip kitą dieną po pasirinkto BE.

iii egzamin pritaikymai mokiniams turintiems negali
III EGZAMINŲ PRITAIKYMAI MOKINIAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ
 • Ką reikia daryti?

BE pasirinkimo metu (iki vasario 27 d.) mokinys pateikia

 • prašymą direktoriui dėl egzamino užduoties pritaikymo,
 • GKK pažymą.
iv brandos egzamin be pasirinkimas be yra 2 tip valstybiniai ir mokykliniai
Valstybiniai ir mokykliniai:

lietuvių kalbos,

užsienio kalbų,

biologijos,

chemijos,

fizikos,

istorijos,

matematikos,

informacinių technologijų.

Mokykliniai:

geografijos,

dailės,

muzikos.

IV BRANDOS EGZAMINŲ (BE) PASIRINKIMASBE yra 2 tipų: valstybiniai ir mokykliniai
brandos atestatui gauti reikia
Brandos atestatui gauti reikia:
 • turėti patenkinamus individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus;
 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą ir privalomą bet kurio tipo lietuvių gimtosios kalbos BE;
 • išlaikyti 2 pasirinktus ugdymo plano dalykų mokyklinius ar valstybinius BE.
einam j met be sesijoje mokinys gali laikyti ne daugiau kaip 5 bet kurio tipo be
Einamųjų metų BE sesijoje mokinys gali laikyti ne daugiau kaip 5 bet kurio tipo BE:
 • 1 privalomą – lietuvių kalbos,
 • nuo 2-jų iki 4-ių – pasirinktus.

(Jei mokinys renkasi ketvirtą ar penktą BE, vienas ar du iš jų gali būti ne jo individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminai)

slide8
Mokinys, pasirinkęs valstybinį BE ir susirgęs pagrindinės sesijos metu, gali pasikeisti egzamino tipą į mokyklinį pakartotinėje sesijoje.
 • Ką reikia daryti?

Kartu su prašymu egzaminui atidėti ir motyvuojančiais atidėjimą dokumentais mokyklos direktoriui pateikti prašymą dėl egzamino(ų) tipo keitimo į mokyklinį.

mokinys negali perlaikyti einamais metais i laikyto egzamino
Mokinys negali perlaikyti einamais metais išlaikyto egzamino.

Mokinys negali laikyti pasirinkto BE, jeigu turi atitinkamo dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą.

Mokinys negali laikyti kalbų (gimtosios, užsienio) egzamino, jeigu neišlaikė įskaitos ir/ar turi nepatenkinamą kalbų dalykų metinį įvertinimą.

pra ym laikyti be teikimas
PRAŠYMŲ LAIKYTI BE TEIKIMAS
 • Kandidatai iki 2009 m. vasario 20 d. pateikia vienodos formos prašymus, kuriuose nurodo:
 • laikomus egzaminus,
 • egzaminų tipą,
 • laikomas įskaitas,
 • lietuvių kalbos įskaitos kalbėjimo temą.
 • Nuo 2009 m. vasario 27 d. keisti prašymų įrašų negalima.
slide11

__________________________________________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas,)

_____________________________________________________________

(telefonas, namų adresas)

Mokomoji kalba – lietuvių

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos Direktoriui

(mokyklos pavadinimas)

PRAŠYMAS

LAIKYTI ĮSKAITAS IR BRANDOS EGZAMINUS (PAVYZDYS)

______________________

(data)

Prašau 2009 metais leisti laikyti šias įskaitas ir Brandos egzaminus:

iv brandos egzamin atid jimas
IV BRANDOS EGZAMINŲ ATIDĖJIMAS
 • BE atidedamas pakartotinei sesijai

a) susirgus prieš egzaminą ar egzamino metu ir jo nebaigus,

b) dėl kitų svarbių priežasčių.

 • Ką reikia daryti:

Ne vėliau kaip kitą dieną po nelaikyto egzamino mokinys ar jo artimieji mokyklos direktoriui pateikia

a) prašymą dėl BE atidėjimo pakartotinei sesijai (galima prašyti keisti valstybinį egzamino tipą į mokyklinį),

b) medicininę pažymą ar kitą, priežastį paaiškinantį dokumentą.

v brandos egzamin sesijos
Pagrindinė sesija

(nuo gegužės 20 d. iki birželio 11 d.)

Pakartotinė sesija

(nuo birželio 12 d. iki liepos 3 d.)

BE šios sesijos metu laiko:

kandidai, kuriems egzaminas buvo atidėtas;

mokiniai, gavę nepatenkinamą BE įvertinimą pagrindinės sesijos metu.

V BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS
nauja pakartotin je sesijoje
Nauja pakartotinėje sesijoje

Jei mokinys atsisako laikyti mokyklinį(ius) BE pakartotinės sesijos metu, jis per 1 dieną po to, kai buvo paskelbti egzamino rezultatai, turi raštu pranešti mokyklos direktoriui.

Jei mokinys nepateikia minėtos informacijos ir neatvyksta į pakartotinės sesijos egzaminą(us), jis kompensuoja BE užduočių rengimo, pristatymo ir kt. išlaidas. Įmoka už 1 BE – 40 litų.

vi be pripa inimas i laikytu
VI BE PRIPAŽINIMAS IŠLAIKYTU
 • Pripažįstamas išlaikytu ir įvertinamas 10 balų pasirinktas mokyklinis BE, jeigu:

a) mokydamasis 3-4 gimnazijos klasėse mokinys tapo dalyko tarptautinės, šalies olimpiados, jaunųjų filologų konkurso (šiuo atveju pripažįstama 10 balų ir lietuvių kalbos įskaita) I – III vietų laimėtoju.

b) išlaikė tarptautinį dalyko egzaminą.

 • Ką reikia daryti:

iki dalyko mokyklinio BE dienos (jaunųjų filologų konkurso atveju – iki įskaitos dienos) mokyklos direktoriui pateikti

a) prašymą dėl egzamino pripažinimo,

b) laimėjimo ar išlaikymo dokumentą (originalą).

vii rezultat skelbimas
VII REZULTATŲ SKELBIMAS
 • Valstybinių BE rezultatų datas nustato švietimo ir mokslo ministras.
 • Mokyklinių BE rezultatai skelbiami:

a) pagrindinės sesijos – per 5 darbo dienas, o lietuvių kalbos ir informacinių technologijų – per 9 darbo dienas;

b) Pakartotinės sesijos – per 2 darbo dienas, matematikos, anglų kalbos, istorijos – per 3 darbo dienas, lietuvių kalbos, informacinių technologijų – per 4 darbo dienas.

Valstybinių BE rezultatų datas nustato švietimo ir mokslo ministras.

 • Gimnazijoje rezultatus asmeniškai mokiniui pateikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Sabūnienė, dalyko mokytojas arba klasės vadovas.
vii 1 reikalavimai kandidatams
VII-1 REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
 • Atvykdamas į egzaminą kandidatas privalo turėti asmens dokumentą su nuotrauka (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).
 • Kandidatai prie egzamino patalpos ateina ne vėliau kaip 15 min. prieš egzamino pradžią.
 • Į egzaminą atsineša tik rašymo priemones (pieštukus, mėlynus rašiklius) ir papildomas priemones, kurios nurodytos to dalyko egzamino vykdymo instrukcijoje. Mobiliųjų telefonų įsinešti į egzamino patalpą neleidžiama.
 • Kandidatui, vėluojančiam į egzaminą iki 30 min., užduočių atlikimo laikas nepratęsiamas.
 • Užsienio kalbos egzamino metu, vykstant klausymo testui, kandidatai į egzamino patalpą neįleidžiami.
vii 2 reikalavimai kandidatams
VII-2 REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
 • Kandidatui, neatvykusiam į egzaminą, jo dalį ar jo neišlaikiusiam, kitus egzaminus laikyti leidžiama.
 • Kandidatai turi rašyti tvarkingai ir įskaitomai, galutinius atsakymus rašyti tik mėlynu rašikliu.
 • Neįskaitomi, neaiškūs, taip pat tik pieštuku parašyti atsakymai vertinami kaip neteisingi.
 • Ne tam skirtoje vietoje parašyti atsakymai nevertinami.
 • Gali būti nevertinamas darbas, jame radus necenzūrinių užrašų, piešinių, kitų ženklų, leidžiančių identifikuoti asmenį.
 • Korektūros priemonėmis naudotis neleidžiama.
 • Jeigu kandidatui reikia keisti rašiklį, jis tai pasako egzamino vykdytojui.
 • Kandidatas iš egzamino patalpos gali išeiti ne ilgiau 5 minutėms, vykdytojo lydimas.
vii 3 reikalavimai kandidatams
VII-3 REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
 • Kandidatas klauso vykdytojų nurodymų, nesikalba tarpusavyje, neskolina savo priemonių kitiems.
 • Asmeninius daiktus (rankines, mobilius telefonus, ausinukus ir kt.) draudžiama įsinešti į egzamino patalpą.
 • Kandidatas, baigęs darbą anksčiau nei nustatyta egzamino instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip 15 min. iki egzamino pabaigos, atidavęs vykdytojui darbą, gali išeiti. Grįžti į egzaminą negalima.
 • Kandidatas negali likti egzamino patalpoje pertraukos metu.
viii atsakomyb
VIII ATSAKOMYBĖ

Kandidatas šalinamas iš egzamino (darbas nevertinamas ir neatidedamas pakartotinei sesijai) už:

 • trukdymą vykdytojams ar kitiems mokiniams,
 • nusirašinėjimą ar pasakinėjimą,
 • mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į egzamino patalpą,
 • vykdytojo nurodymų nevykdymą,
 • leidimą egzaminą vietoj savęs laikyti kitam asmeniui.
ix skundai
IX SKUNDAI
 • Mokinys, nesutinkantis su vyresniojo vykdytojo ar vertinimo komisijos pirminiko sprendimu nevertinti jo darbo per 3 dienas po sprendimo paskelbimo, mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos skundą su prašymu pakeisti sprendimą.
 • Skundus nagrinėjanti institucija priima 1 iš sprendimų:

- priimtas sprendimas nevertinti darbo pagrįstas ir teisėtas;

- įvertinti darbą, nes priimtas sprendimas nepagrįstas.

 • Gauti skundai išnagrinėjami per 15 darbo dienų. Nagrinėjimas nesiejamas su BE tvarkaraščiu.
 • Skundus nagrinėjančios institucijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas.
x apeliacijos
X APELIACIJOS
 • Kandidatai apeliacijas dėl valstybinio BE įvertinimo gali teikti mokyklos direktoriui per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos.
 • Valstybinių BE apeliacijos gali būti nagrinėjamos iki liepos 16 d.
 • Kandidatai apeliacijas dėl mokyklinio BE įvertinimo gali teikti mokyklos direktoriui per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos.
 • Apeliacijas dėl muzikos kūrybinės užduoties įvertinimo kandidatas gali teikti tik tuo atveju, jei užduotis buvo įrašyta į garso juostą, dailės – į vaizdo juostą, užfiksuota fotografijoje arba pateiktas pats kūrinys.
 • Mokyklinių BE apeliacijos išnagrinėjamos per 5 darbo dienas.
informacija apie egzaminus
INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
 • Su įskaitų ir egzaminų vykdymo instrukcijomis pasirašytinai supažindina atitinkamo dalyko mokytojas.
 • Išsami informacija apie BE tinklapyje www.egzaminai.lt
 • Klauskite apie BE forume www.nesinervink.lt
 • Informacija apie studijų programas tinklapiuose www.mokslas.lt

www.smm.lt

www.lamabpo.lt

slide25
Abiturientams, negrąžinusiems

vadovėlių, kitų knygų

mokytojams ar į biblioteką, per Brandos atestatų įteikimą nebus išduodami Brandos atestato priedai, todėl laiku surinkite mokytojų parašus atsiskaitymo už knygas lape. Nelaukite, kol mokytojai išeis atostogauti.