Duurzame valorisatie van biomassa – het praktijkperspectief - PowerPoint PPT Presentation

addison-skinner
duurzame valorisatie van biomassa het praktijkperspectief n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Duurzame valorisatie van biomassa – het praktijkperspectief PowerPoint Presentation
Download Presentation
Duurzame valorisatie van biomassa – het praktijkperspectief

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Duurzame valorisatie van biomassa – het praktijkperspectief
112 Views
Download Presentation

Duurzame valorisatie van biomassa – het praktijkperspectief

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Duurzame valorisatie van biomassa –het praktijkperspectief Arjen Brinkmann Branche Vereniging Organische Reststoffen

  2. Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) • Sinds 1989 branche organisatie voor verwerkers van groenafval, GFT-afval en andere organische residuen • Circa 50 leden; > 70 locaties • Meerderheid van compostproducenten in Nederland • Groot deel van productie biomassa voor energiedoeleinden • Aanvankelijk uitsluitend compostering, thans ook levering van biomassa, vergisting, etc. -> commerciële belangen in zowel bio-energie, compost als innovatieve biobased toepassingen ‘Voor bedrijfsmatige en duurzame verwerking van organische reststoffen’

  3. Biomassa noodzakelijk in duurzame energiemix • In 2010: ca 4% hernieuwbare energie • 91 PJ bruto finaal eindverbruik energie • Waarvan ca 75% biomassa (68 PJ) • In 2020: 14 % hernieuwbare energie • Ca 300 PJ bruto finaal eindverbruik energie • Biomassa tussen 50 en 80% (150 – 240 PJ)

  4. Biomassa uit Nederland en via import • Twee marktsegmenten: • Bij- en meestook grote energiecentrales -> grote stromen, Europees gestandaardiseerde kwaliteiten, contracten etc. -> houtpellets uit Canada, USA, etc. -> aangevuld met andere reststromen uit buitenland en Nederland (ook torrefactie) • Stand-alone bio-energiecentrales -> van kWs tot > 10 MW, verbranding en vergisting -> verbranding hoofdzakelijk Nederlandse houtstromen -> vergisting mest en agrifood residuen N.B. Daarnaast export van Nederlandse biomassa

  5. Commerciële beschikbaarheid van NL biomassa • Potentieelstudies -> zie Koppejan et al., en anderen • Commercieel beschikbare biomassa: dat deel van de totaal geproduceerde en vrijkomende biomassa dat economisch rendabel is in te zetten voor bio-energieproductie • Beperkingen aan commerciële beschikbaarheid door: • Stand der techniek (o.m. heterogeniteit van biomassastromen) • Logistiek (oogst, opslag) • Perceptie (‘conflict’ met natuurbehoud/biodiversiteit) • Knelpunten in wet- en regelgeving -

  6. Uitsluiten van biomassa van afvalregelgeving? Uitsluiting zorgt voor: • Minder administratieve lasten (hoewel beperkt) • Minder discussie over emissieregime bij verbranding? Echter, zicht op stromen verdwijnt: • Toepassing voor bio-energie is commercieel ‘niet vanzelfsprekend’ • Weglekken van stromen naar illegale verwerking (milieurisico’s)

  7. Wenselijke inzet van biomassa voor energietoepassingen Vanuit duurzame energie optiek maximaal, vanuit een breder duurzaamheidsperspectief wordt beperkt door: • Concurrentie met bestaande alternatieve toepassingen voor biomassa: • Hout voor materiaaltoepassingen, bijvoorbeeld spaanplaat; • Reststromen uit agrifood sector als diervoeder • Afvalverbranding versus recycling • Concurrentie met nieuwe biobased toepassingen voor biomassa ->

  8. Afzet van groencompost naar sector (%)

  9. Duurzame valorisatie van biomassa vraagt…. • Méér productie van commercieel beschikbare biomassa, ondermeer door innovatieve gebiedsinrichting-concepten • Beleidsinstrumentarium dat de evenwichtige inzet van biomassa voor energie en andere toepassingen (materialen, compost, biobased) waarborgt • Reëel verwachtingspatroon t.a.v. technologie, logistiek, beleid (geen overspannen verwachtingen) • Een gesloten organische stof kringloop, t.b.v. behoud van bodemkwaliteit en productiviteit

  10. Dank voor uw aandacht! Branche Vereniging Organische Reststoffen Agro Business Park 38 6708 PW Wageningen Tel 0317-426755 brinkmann@bvor.nl