slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Terminy składania wniosków o płatność

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Terminy składania wniosków o płatność - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej. Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów. Terminy składania wniosków o płatność

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Terminy składania wniosków o płatność' - addison-morse


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

slide2

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Terminy składania wniosków o płatność
 • płatność pierwsza: złożenie wraz z podpisaną umową o dofinansowanie harmonogramu płatności oraz zabezpieczenia umowy.
 • płatność pośrednia: składanie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 • wniosek końcowy: należy złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu oraz dokonać zwrotu niewykorzystanych środków, tj. oszczędności powstałych w okresie realizacji projektu.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Dokonywanie płatności
 • UFP wprowadza w systemie przepływu środków w programach finansowanych z funduszy strukturalnych instytucję Płatnika, którego funkcję ma pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
 • Płatności będą dokonywane z dwóch źródeł :
 • 85% „płatność ze środków europejskich” - płatność dokonywana przez BGK na podstawie zlecenia PARP
 • 15% „ współfinansowanie krajowe” (dotacja celowa)– płatność dokonywana przez PARP, obowiązek zwrotu na koniec roku budżetowego.
 • Oba źródła powinny być wypłacane w tym samym czasie
slide4

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Terminy weryfikacji wniosku o płatność
 • Wniosek o płatność:

weryfikacja wniosku w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku

 • Każda przedkładana wersja wniosku podlega ocenie w ciągu 20 dni roboczych.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w1
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem
 • Metody aktualizacji harmonogramu:
 • Wniosek o płatność,
 • Wniosek o zmianę harmonogramu przed złożeniem wniosku o płatność, nie później niż 30 dni przed planowanym końcem okresu realizacji projektu.
 • Aktualizacja harmonogramu wymaga zgody IP2.
 • Zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność Beneficjent ma prawo złożyć wniosek o płatność, w którym rozliczanych jest mniej niż 70% środków dotychczas przekazanych, o ile wynika to z harmonogramu płatności zaakceptowanego przez IP / IW (IP2).
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w2
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w3
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem
 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 1: otrzymane dofinansowanie 48 000 zł beneficjent nie wnioskuje o kolejną transzę za okres luty-marzec 2009 na kwotę 26 000 zł złożony 10.04.2009nie nalicza się odsetek
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w4
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem
 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 2: otrzymane dofinansowanie 48 000 zł (bez zmian) za okres kwiecień – czerwiec 2009 na kwotę 9 000 zł złożony 10.07.2009nie nalicza się odsetek (rozliczono ponad 70% otrzymanych transz: 35 000 / 48 000 = 72,9%)
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w5
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem
 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 3:łącznie otrzymane dofinansowanie 78 000 zł za okres lipiec - wrzesień 2009 na kwotę 19 000 zł złożony 10.10.2009nalicza się odsetki od kwoty pozostającej do rozliczenia (tj. 78 000 * 70% – 26 000 – 9 000 – 19 000 zł = 600 zł)Beneficjent nie otrzyma środków, o które wnioskował.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w6
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem
 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 4:łącznie otrzymane dofinansowanie 78 000 zł za okres październik - grudzień 2009 na kwotę 22 000 zł złożony 20.01.2010 roku
 • nalicza się odsetki od daty wypłaty środków do daty złożenia wniosku o płatność. Podstawę stanowi kwota: 78 000 * 70% – 54 000 = 600 zł
slide11

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Weryfikacja wniosku o płatność przez PARP
 • W przypadku błędów lub braków we wniosku PARP może zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o:
   • poprawę wniosku,
   • przesłanie brakujących informacji
   • udzielenie niezbędnych wyjaśnień,
   • przesłania wybranych lub wszystkich kserokopii dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność
 • Beneficjent dokonuje poprawy wniosku w wyznaczonym w piśmie przez PARP terminie pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy
slide12

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Zatwierdzenie wniosku o płatność przez PARP
 • Po zatwierdzeniu wniosku o płatność PARP przekazuje do Beneficjenta Informacjęo wynikach weryfikacji wniosku o płatność.
 • Informacja zawierać będzie:

a) wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;

b) wysokość rozliczonych korekt finansowych;

c) wysokość rozliczonych nieprawidłowości finansowych wraz z odsetkami;

d) wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach cross-financingu;

poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w7
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

e) podział na źródła finansowania wydatków zatwierdzonych w podziale na płatność ze środków europejskich i dotację celową;

f) wysokość kolejnej transzy do przekazania Beneficjentowi w podziale na płatność ze środków europejskich i dotację celową;

g) kwotę otrzymanych środków w ramach projektu w podziale na płatność ze środków europejskich i dotację celową.

slide14

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Rachunek bankowy projektu
 • Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionych kont bankowych do:
   • wpłat środków w ramach dofinansowania,
   • wpłat Beneficjentów Ostatecznych.
 • Opłaty związane z utrzymaniem rachunków bankowych mogą stanowić wydatki kwalifikowane.
 • Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją umowy powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków bankowych
slide15

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Warunki przekazywania transz Beneficjentom
 • posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionego rachunku bankowego,
 • Uwaga: Beneficjent zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania PARP zmianie wyodrębnionego rachunku
 • wydatkowanie co najmniej 70% dotychczas otrzymanych transz w okresie rozliczeniowym wniosku
 • Uwaga: Nieosiągnięcie powyższego procentu nie zwalnia z obowiązku składania terminowo wniosków o płatność
 • dostępność środków na finansowanie Działania.
slide16

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Zawieszenie wypłacania transz
 • może nastąpić w przypadku stwierdzenia:
 • nieprawidłowej realizacji Projektu,
 • utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 • dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami umowy,
 • na wniosek instytucji kontrolnych.
 • 2 .uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu nieprawidłowości
slide17

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Zwrot środków
 • następuje jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja jest przez Beneficjenta:
   • wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
   • wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
   • pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 • zwrot następuje na pisemne wezwanie PARP w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
 • zwrot następuje wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, liczonymi od dnia przekazania środków.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w8
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków
 • dotyczy Projektodawcy oraz Partnerów;
 • wymóg utrzymywania odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem;
 • ewidencja podlega weryfikacji w trakcie kontroli projektu na miejscu;
 • Ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji beneficjentów można podzielić na 2 grupy:
   • beneficjentów prowadzących pełną księgowość;
   • pozostałych beneficjentów nieprowadzących pełnej księgowości.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w9
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Pełna księgowość
 • należy prowadzić odrębną ewidencję księgową nie zaś odrębne księgi rachunkowe;
 • jednostka może tego dokonać poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na:
   • wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem,
   • wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.
slide20

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Brak pełnej księgowości
 • comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr … na koniec miesiąca : …/rok.
 • zestawienie powinno być kumulatywne i obejmować wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego,
 • sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów pośrednich.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w10
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • 1. Co do zasady jednostki sektora finansów publicznych objęte są obowiązkiem księgowań w proporcji:
 • - 85% (finansowanie z funduszy strukturalnych);
 • - 15% (współfinansowanie krajowe).
 • 2. Konieczność zachowana proporcji na koniec okresu realizacji projektu oraz dodatkowo na koniec każdego roku budżetowego.
slide22

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

Wkład prywatny w projekcie

Wkład własny w postaci wynagrodzeń:

 • „wkład wirtualny” wnoszony w postaci wynagrodzeń BO za czas uczestnictwa w projekcie,
 • musi wynikać z dokumentacji finansowej podmiotu wypłacającego wynagrodzenie i może podlegać kontroli,
 • wyliczony proporcjonalnie do czasu udziału w projekcie,
 • w projekcie rozliczany jest na podstawie oświadczenia.
slide23

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Rozliczanie wkładu prywatnego w projekcie
 • 1.Wkład gotówkowy – musi zostać zebrany na cele projektu,
 • 2. Wkład w postaci wynagrodzeń – na podstawie oświadczenia.
 • Uwaga: Możliwość uśredniania wkładu występuje:
   • w projektach zamkniętych - na poziomie poszczególnych firm, których pracownicy uczestniczą w projekcie,
   • w projektach otwartych - na poziomie szkoleń i jednego przedsiębiorstwa.
slide24

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

Wydatki pośrednie w ramach POKL

Metoda kosztowa

 • rozliczenie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – pełna dokumentacja kosztowa, wyciągi bankowe, opisy dokumentów,
 • możliwość rozliczenia wydatków do wysokości kwoty nie przekraczającej kwoty określonej w kosztorysie projektu.
slide25

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

Wydatki pośrednie – metoda ryczałtowa

 • rozliczanie na podstawie ryczałtu przyjętego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.
 • co do zasady obowiązkiem Beneficjenta jest bieżące, np.: comiesięczne, przeksięgowanie środków w ramach wydatków pośrednich z konta głównego projektu,
 • przyjęty limit procentowy w rozliczaniu wydatków będzie odnosił się zawsze do rzeczywiście poniesionych wydatków bezpośrednich pomniejszonych o cross-financing,
 • zmniejszenie puli wydatków bezpośrednich będzie wpływało na automatyczne obniżenie puli wydatków pośrednich,
 • podczas kontroli na miejscu weryfikowana będzie szczegółowo metodologia wyliczenia wydatków.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w11
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wydatki pośrednie – metoda ryczałtowa
 • Możliwość zmiany przyjętej metody ryczałtowej na kosztową w trakcie realizacji projektu:
 • konieczność akceptacji przez IP2;
 • ujęcie wydatków rozliczonych jako korektę finansową;
 • ponowne przedstawienie wydatków metodą kosztową we wniosku.
slide27

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

Zasady rozliczania wydatków we wniosku o płatność

We wniosku przedstawiane są wydatki projektu przypisane do każdego zadania oraz wydatków pośrednich,

Wydatki są weryfikowane i odnoszą się do budżetu zadaniowego nie zaś do budżetu szczegółowego,

Nie może zostać przekroczona łączna wartość wydatków zaplanowanych na personel w ramach zadania zarządzanie,

Możliwe jest rozliczanie wydatków innych niż założone w budżecie szczegółowym, jeśli są one ściśle związane z danym zadaniem.

Zgodnie z art. 190 UFP, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

slide28

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są:
 • faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty,
 • w przypadku amortyzacji – tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi,
 • w przypadku wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników projektu – oświadczenie poświadczające wysokość wkładu w postaci wynagrodzeń – zał. do Wytycznych PARP.
slide29

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Sposób opisywania dokumentacji księgowej
 • Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) posiadać opis zawierający co najmniej:
 • numer umowy o dofinansowanie projektu,
 • informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu

Społecznego,

 • nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach którego wydatek jest ponoszony (lub adnotację, że dotyczy dokument kosztów pośrednich),
 • kwotę kwalifikowaną w ramach danego zadania.
slide30

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Sposób opisywania dokumentacji księgowej c.d.
 • Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien:
 • zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej,
 • odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych - w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia publicznego,
 • nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu
slide31

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Odsetki i przychody w projekcie
 • Odsetki narosłe na koncie dotacji stanowią dochód Beneficjenta i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
 • Przychód powinien zostać wykazany we wniosku o płatność. Podlega zwrotowi przez Beneficjenta na koniec roku budżetowego, bądź na pisemne wezwanie IP2. Od przychodu nie są naliczane odsetki.
slide32

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – sposób wypełniania części finansowej
slide33

Zgodne z zatwierdzonym

wnioskiem o

dofinansowanie

Rodzaj płatności

„zaliczkowa”

Kwota zgodna

z harmonogramem płatności

Suma z załącznika 1 –

wszystkie wydatki rozliczane

we wniosku

Okres w którym zostały

poniesione i zaksięgowane

wydatki /pełny miesiąc/

slide34

Kol. nr 1

Zadania

zdefiniowane we

wniosku o

dofinansowanie

Kol. nr 2

Wydatki zgodne z

zatwierdzonym

wnioskiem o

dofinansowanie

Kol. nr 3

Kwoty wydatków

zgodnie z

załącznikiem nr 1

+ koszty pośrednie

Kol. nr 4

Wydatki

Kumulatywne

zatwierdzone

w Informacjach

o wynikach…

Kol. 5

Procentowa

wartość realizacji

projektu

slide35

Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem

Przychodem nie są odsetki bankowe !

slide36

Tabela:

 • wypełniana w przypadku wykrycia wydatków niekwalifikowalnych w poprzednich, zatwierdzonych wnioskach o płatność,
 • wypełniana w sposób pozwalający na identyfikację wydatku, którego korekta dotyczy.
slide37

W okresie, którego

dotyczy wniosek o płatność

Kumulatywnie

od początku projektu

Kwota rozliczonego

dofinansowania

Wkład prywatny

slide39

Kwoty kolejnych transz do

wypłaty

Okresy rozliczeniowe

(pełne miesiące kalendarzowe)

Informacja o całkowitych

planowanych wydatkach

kwalifikowalnych, w kolejnych

okresach rozliczeniowych

do zakończenia projektu

slide40

Dokumenty księgowe powinny być pogrupowane zgodnie z zadaniami

wskazanymi we wniosku o dofinansowanie

slide41

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Załącznik nr 1
  • dokumenty księgowe pogrupowane zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeżeli koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,
  • wydatki w ramach każdego zadania należy podsumować.,
  • jeśli w ramach jednego dokumentu księgowego rozliczane są wydatki mające różną stawkę VAT, pozycje z faktury należy pogrupować według stawek VAT,
  • w przypadku gdy dany wydatek został poniesiony z kilku źródeł należy go wykazać w osobnych wierszach podając w kolumnie 9 wartość wydatku sfinansowaną z danego źródła.
slide42

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • Pozostałe załączniki do wniosku o płatność
 • załącznik nr 2 – szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia,
 • informacja o wszystkich uczestnikach projektu (wersja elektroniczna),
 • wyciągi bankowe z przyporządkowaniem wydatków do pozycji z załącznika nr 1,
 • raporty kasowe (bez załączników) bądź podpisane przez beneficjenta zestawienie płatności gotówkowych z przyporządkowaniem wydatków do pozycji z załącznika nr 1,
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 • harmonogram płatności.