CHÆ SOÁ ÑÖÔØNG HUYEÁT TRONG CHEÁ ÑOÄ AÊN KIEÂNG ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng t...
Download
1 / 15

ÑAËT VAÁN ÑEÀ - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

CHÆ SOÁ ÑÖÔØNG HUYEÁT TRONG CHEÁ ÑOÄ AÊN KIEÂNG ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân coù muïn tröùng caù.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÑAËT VAÁN ÑEÀ' - adara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CHÆ SOÁ ÑÖÔØNG HUYEÁT TRONG CHEÁ ÑOÄ AÊN KIEÂNG ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân coù muïn tröùng caù

Kavmak Y, Adisen E, Ilter N, Bidea A, Gurler D, Celik B Medical Health Center, University of Gazi, Ankara, Turkey.

Yesin [email protected]

J Am Acad Dermatol 2007 Nov; 57 (5): 819 – 23. Epub 2007 Jul 26.


ÑAËT VAÁN ÑEÀ ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân

Nhieàu nghieân cöùu cho raèng muïn tröùng caù coù theå phaùt trieån ôû nhöõng ngöôøi tuaân thuû cheá ñoä aên kieâng ñöôøng.

MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU

Nghieân cöùu veà moái lieân quan chæ soá ñöôøng trong cheá ñoä aên kieâng, löôïng ñöôøng trong maùu, möùc ñoä insulin trong huyeát thanh vaø muïn tröùng caù.


 • PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân

 • 49 beänh nhaân muïn tröùng caù /42 nhoùm chöùng.

 • Xeùt nghieäm luùc baét ñaàu nghieân cöùu:

 • . Ñöôøng huyeát luùc ñoùi .

 • .Yeáutoá taêng tröôûng I cuûa chaát töông töï Insulin . Yeáu toá taêng tröôûng cuûa chaát töông tö Insulin gaén keát vôùi protein 3 .

 • . Chæ soá leptin


 • PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU (tieáp) ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân

 • - Baûng caâu hoûi veà nhöõng thöùc aên thöôøng ngaøy cuûa ngöôøi tham gia nghieân cöùu.

 • Chæ soá ñöôøng huyeát vaø soá löôïng ñöôøng cung caáp trong cheá ñoä aên uoáng ñaõ ñöôïc tính toaùn.


KEÁT QUAÛ ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân

Khoâng coù söï khaùc bieät naøo ñöôïc quan saùt ôû beänh nhaân muïn tröùng caù vaø nhöõng ngöôøi chöùng veà ñöôøng huyeát, chæ soá insulin, leptin, chæ soá ñöôøng huyeát toaøn boä, hay löôïng ñöôøng ñöôïc cung caáp trong cheá ñoä aên kieâng


GIÔÙI HAÏN CUÛA NGHIEÂN CÖÙU ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân

Thoâng tin veà soá lieäu chæ thöïc hieän qua baûng caâu hoûi giôùi haïn ôû beänh nhaân trong cuoäc nghieân cöùu naøy.


KEÁT LUAÄN ÑÖÔØNG, INSULIN, yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin; yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein 3 vaø chæ soá leptin ôû beänh nhaân

Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy chæ soá ñöôøng huyeát trong cheá ñoä aên kieâng,löôïng ñöôøng haáp thu, chæ soá insulin khoâng ñoùng vai troø trong sinh beänh hoïc cuûa muïn tröùng caù ôû nhöõng beänh nhaân treû.

PMID: 17655968 [PubMed – inprocess)


Hieäu Quaû Cuûa Cheá Ñoä Aên Vôùi Chaát Ñaïm Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

Smith RN, Mann NJ, Braue A, Makelainen H, Varigos GA.

School of Applied Sciences, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia.

J Am Acad Dermatol 2007 Aug; 57 (2): 247 – 56. Epub 2007 APR 19.


ÑAËT VAÁN ÑEÀ Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

Chöa coù nghieân cöùu naøo thöïc hieän nhaèm tìm kieám moái lieân quan giöõa cheá ñoä aên treân muïn tröùng caù thoâng thöôøng

MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU

So saùnh hieäu quaû cuûa cheá ñoä aên kieâng ñöôøng vaø cheá ñoä aên ñöôøng cao veà maët laâm saøng vaø noäi tieát cuûa muïn tröùng caù thoâng thöôøng.


PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

43 beänh nhaân nam coù muïn tröùng caù hoaøn taát 12 tuaàn nghieân cöùu, song song ôû 2 cheá ñoä aên khaùc nhau.


 • PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU (tieáp) Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

 • Keát quaû ño löôøng ñaàu tieân cho thaáy coù söï thay ñoåi treân:

 • - Soá löôïng thöông toån muïn tröùng caù

 • Globulin gaén keát vôùi kích thích toá tình duïc

 • Chæ soá kích thích toá nam töï do

 • Yeáu toá taêng tröôûng I gioáng Insulin

 • - Yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein.


 • KEÁT QUAÛ Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

 • Sau12 tuaàn nghieân cöùu, soá löôïng thöông toån ñaõ giaûm nhieàu trong nhoùm nghieân cöùu (- 21,9 [khoaûng tin caäy 45%, 26,8 ñeán 19,0]) so vôùi nhoùm chöùng(-13,8 [-19,1 ñeán – 8,5], P=0,01.

 • Cheá ñoä aên cuûa nhoùm nghieân cöùu cuõng laøm:

 • . Giaûm caân (P = 0,001)

 • . Giaûm chæ soá kích thích toá nam töï do (P=0,04)

 • . Taêng yeáu toá taêng tröôûng gioáng Insulin gaén keát vôùi protein – 1(P=0,001)

 • So vôùi nhoùm coù cheáñoä aên nhieàu đường.


HAÏN CHEÁ Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

Nghieân cöùu naøy khoâng döï ñoaùn ñöôïc vai troø cuûa giaûm caân treân hieäu quaû toaøn boä cuûa ñieàu trò.


KEÁT LUAÄN Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

- Nghieân cöùu naøy gôïi yù caùc yeáu toá lieân quan ñeán dinh döôõng trong loái soáng, ñoùng vai troø quan troïng trong sinh beänh hoïc cuûa muïn tröùng caù.

- Tuy nhieân caàn xaùc ñònh theâm nhöõng keát quaû böôùc ñaàu naøy baèng nhöõng nghieân cöùu töông töï.


XIN CAÙM ÔN SÖÏ THEO DOÕI Cao, Löôïng Ñöôøng Thaáp So Vôùi Thoâng Thöôøng, Löôïng Ñöôøng Cao Keát Hôïp Vôùi Muïn Tröùng Caù Thoâng Thöôøng: Nghieân cöùu ngaãu nhieân, kín, coù kieåm chöùng

CUÛA QUYÙ VÒ ÑOÀNG NGHIEÄP


ad