1 / 103

AVASKÜLER NEKROZ

AVASKÜLER NEKROZ. KEMİK İNFARKTI İSKEMİ SONUCU KEMİKTE OLUŞAN PATOLOJİK VE RADYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SPEKTRUMU. İNFEKTİF OLMAYAN, İSKEMİK OLAY SONUCU EPİFİZİAL VE SUBARTİKÜLER KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ  AVASKÜLER NEKROZ  ASEPTİK NEKROZ.

adamdaniel
Download Presentation

AVASKÜLER NEKROZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AVASKÜLER NEKROZ

 2. KEMİK İNFARKTI • İSKEMİ SONUCU KEMİKTE OLUŞAN PATOLOJİK VE RADYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SPEKTRUMU

 3. İNFEKTİF OLMAYAN, İSKEMİK OLAY SONUCU EPİFİZİAL VE SUBARTİKÜLER KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ  AVASKÜLER NEKROZ  ASEPTİK NEKROZ

 4. METAFİZ & DİAFİZDE YERLEŞİRSE  KEMİK İNFARKTI

 5. EN SIK NEDENLERİ • ALKOL • SCA, SLE, SKLERODERMA • ENDOJEN VE EKZOJEN STEROİD • PANKREATİT • TRAVMA • İDİYOPATİK, İYATROJENİK • CAİSSON HASTALIĞI

 6. PATOFİZYOLOJİ • ARTERİN MEKANİK BOZULMASI • VASKÜLER OKLÜZYON, KOMPRESYON • ARTMIŞ Kİ BASINCI • PRİMER HÜCRE ÖLÜMÜ • KOAGÜLOPATİ • DEĞİŞMİŞ LİPİD METABOLİZMASI

 7. EN SIK FEMUR METAFİZ & DİAFİZİ • TİBİA • HUMERUS • PELVİS

 8. DAHA SIK GENÇLERDE • TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE  ARTİKÜLER KOLLAPS • TOTAL KALÇA ARTROPLASTİLERİNİN % 18’İNDEN SORUMLU • ERKEN TANI VE TEDAVİ EKLEM REPLASMANINDAN KORUYOR

 9. STAGE I FEMUR BAŞI ON ‘DA STAGE II VE III İLE KARŞILAŞTIRINCA KOR DEKOMPRESYONU İLE MÜKEMMEL SONUÇ • N. Aigner, W. Schneider, V. Eberl and K. Knahr, Core decompression in early stages of femoral head osteonecrosis—an MRI-controlled study, Int Orthop26 (2002), pp. 31–35.

 10. KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ • ERKEN BULGULARI NONSPESİFİK • GÜVE YENİĞİ GÖRÜNÜMÜ  M.- B. AYIRIMI GÜÇ ( MR FAYDALI ) • ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÖDEM SANTRAL NEKROZ ALANLARI İLE DEVAM EDER

 11. MATÜR KEMİK İNFARKTININ TİPİK GÖRÜNÜMÜ; • MEDÜLLER KAVİTE İÇERİSİNDE SKLEROZ • SANTRAL RADYOLUSEN ALAN • SERPENTİN KALSİFİYE KENAR

 12. KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ ERKEN HASTALIKTA SENSİTİF DEĞİL • SADECE *CRESENT SİGN* OLUŞTUKTAN SONRA DİAGNOSTİK • EKLEM MESAFESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

 13. SİNTİGRAFİ • KEMİK SİNTİGRAFİSİ RADYOGRAFİYE GÖRE DAHA DUYARLI • DAHA ERKEN BULGU • SPESİFİK DEĞİL • Tc İŞARETLİ FOSFAT ANALOGLARI VE SÜLFÜR KOLLOİD • ON’DA FRAKTÜR VE TRANSİENT OSTEOPOROZ AYIRIMI YAPILAMIYOR

 14. BT • AKSİYEL BT KESİTLERİNDE SKLEROTİK PATERN • EVRELEMEDE KONVANSİYONEL RADYOGRAFİYE GÖRE DAHA DOĞRU • CERRAHİ PLANLANAN İLERİ OLGULARDA ARTİKÜLER FRAKTÜR ALANLARININ BELİRLENMESİ

 15. MR • TÜM KEMİKLERDE AVASKÜLER NEKROZ SİNYAL İNTENSİTELERİ BENZER • GADOLİNYUM ENJEKSİYONU  HİPERVASKÜLER VE NEKROTİK DOKU AYIRIMINI YAPIYOR

 16. FEMUR BAŞI İÇİN YAŞAYAN DOKU, T1’DE DÜŞÜK T2’DE İNTERMEDİATE/YÜKSEK SİNYALLİ NEKROTİK ALANLAR T1 VE T2 ‘DE DÜŞÜK SİNYALLİ

 17. İNFARKT ALANI SIKLIKLA HARİTA KONFİGÜRASYONUNDA • ERKEN DÖNEMDE KEMİKTE ÖDEM ALANLARI • DAHA SONRA SANTRAL NEKROZ ALANLARI VE KİSTİK DEJENERASYON

 18. T2’DE *DOUBLE LİNE SİGN* YAŞAYAN VE NEKROTİK DOKU ARASINDAKİ İNTERFAZDA

 19. LEZYON PERİFERİNDE SIKLIKLA YOĞUN BOYANMA

 20. MATÜR İNFARKTLAR T1 VE T2’DE DÜŞÜK SİNYALLİ ( Kİ FİBROZİSİ VE KALSİFİKASYON )

 21. MITCHELL SINIFLAMASI

 22. FRAKTÜRLER, T1’DE DÜŞÜK SİNYALLİ ALAN T2’DE YÜKSEK SİNYALLİ ÖDEM SUBKONDRAL FRAKTÜR DEĞİŞİK GÖRÜNÜMDE

 23. AYIRICI TANIDA  TRANSİENT MİGRATUAR OSTEOPOROZ • ETYOLOJİ ? • ERKEKLERDE • KEMİK DANSİTESİNDE GEÇİCİ AZALMA • AKUT AĞRI, EKLEM KISITLILIĞI • KENDİNİ SINIRLAR

 24. TRANSIENT OSTEOPOROZ • FEMUR BAŞI • FEMUR MEDİAL KONDİLİ • TALUS • DİĞER AYAK KEMİKLERİ

 25. MR’DA • KI ÖDEMİ • SUBKONDRAL LİNEER DEĞİŞİKLİK YOK

 26. CE T1 VE T2’DE EN AZ 4 MM KALINLIK, 12.5 MM UZUNLUKTA SUBKONDRAL HİPOİNTENS ALAN  ON İÇİN SPESİFİK

 27. OSTEONEKROZ KOMPLİKASYONLARI • İNFEKSİYON : PRİMER HASTALIK YA DA TEDAVİYE BAĞLI HEMATOJEN İMPLANTASYON KLİNİK VE RADYOLOJİK AYIRIM ZOR

 28. OSTEONEKROZ - OSTEOMYELİT • LOKALİZE AĞRI • EKSTREMİTEDE KALINLAŞMA • ATEŞ

 29. FOKAL OSTEOPENİ • PERMEATİF DEĞİŞİKLİKLER • KI ÖDEMİ ( MR’DA )

 30. MR’DA; • OM’DE T1 VE T2 ‘DE DÜŞÜK SİNYALLİ FİBRÖZ DOKU UNİFORM

 31. SİNÜS TRAKTI • SEKESTRUM • İNVOLUKRUM  KRONİK OM’DE

 32. SCA’DA İNFEKSİYÖZ OLGULARDA KALIN VE DÜZENSİZ PERİFERAL KM TUTULUMU, KEMİK İNFARKTINDA İNCE LİNEER TUTULUM

 33. RADYOLOJİK AYIRIM YAPILAMAZSA KEMİK BİYOPSİSİ

 34. MALİGN DEJENERASYON NADİR KOMPLİKASYON • DİAMETAFİZİAL BÖLGEDE KEMİK İNFARKTI SONRASI • UZUN LATENT DÖNEM • > 50 YAŞ ERKEKLERDE

 35. FİBROSARKOM • MFH • OSTEOSARKOM • ANJİOSARKOM

 36. BİLİNEN KEMİK İNFARKTINDA : KORTİKAL DESTRÜKSİYON YUMUŞAK DOKU KİTLESİ

 37. MR KİTLEYİ SUPERİMPOZE İNFARKTTAN AYIRIR • T1 DE İNTERMEDİATE STIR SEKANSINDA YÜKSEK SİNYALLİ LEZYON

More Related