slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZABÁLYSÉRTÉS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZABÁLYSÉRTÉS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
adam-york

SZABÁLYSÉRTÉS - PowerPoint PPT Presentation

70 Views
Download Presentation
SZABÁLYSÉRTÉS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SZABÁLYSÉRTÉS 2014.IV.

 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről HATÁLYOS: 2012.IV.15. 2014.IV.

 3. MI MINŐSÜL SZABÁLYSÉRTÉSNEK? az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. 2014.IV.

 4. az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra • amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait. 2014.IV.

 5. KI KÖVETI EL? • TETTES (társtettes, közvetett tettes) • Felelősségre vonható: a felbujtó és a bűnsegéd is. 2014.IV.

 6. ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS • SZÁNDÉKOS VAGY • GONDATLAN 2014.IV.

 7. NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG SZABS: • ha a tevékenység vagy a mulasztás bűncselekményt valósít meg, • ha a tevékenységre vagy mulasztásra Tv. vagy Korm.r. közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 2014.IV.

 8. FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ OKOK - a cselekmény elkövetésekor a 14. életévét nem töltötte be, - a cselekményt az elmeműködésnek a beszámíthatóságot kizáró kóros állapotában, 2014.IV.

 9. - kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, - tévedésben, - jogos védelemben vagy végszükségben követte el • aki a cselekményt a beszámíthatóságot korlátozó elmeállapotban követte el XXX 2014.IV.

 10. BÜNTETÉSEK • Elzárás (1-60 NAP) • KM (6 ó- 180 ó) 6 ó=1 napi elzárás ./. 2014.IV.

 11. pénzbírság • 5 e -150 e 2014.IV.

 12. Elzárással is büntethetőnél 300 e Ft • NEM FIZETI MEG? Elzárás (5e=1 nap), de Km-val megváltható (km 1 nap= 6ó= 5e Ft) 2014.IV.

 13. HALMAZAT 22. § (1) • Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt vonják felelősségre, a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 90 nap, a pénzbírság felső határa a kiszabható pénzbírság felével emelkedik. 2014.IV.

 14. INTÉZKEDÉSEK • járművezetéstől eltiltás (1 hó-1 év) • elkobzás • figyelmeztetés • kitiltás. XXX 2014.IV.

 15. Nem lehet végrehajtani a szabálysértési - elzárás büntetést, a pénzbírságot, a km- t, a meg nem fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság helyébe lépő szabálysértési elzárást és - a nem teljesített km helyébe lépő szabálysértési elzárást, ha az alaphatározat jogerőre emelkedésétől számítva 1 év eltelt. 24. § (1) 2014.IV.

 16. A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK38. § • általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal • rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv • Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (NAV) • járás bíróság jár el(Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon ) 2014.IV.

 17. HELYSZÍNI BÍRSÁGOT SZABHAT KI • Rendőrség • járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, • NAV vámszerve, • hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, • közlekedési hatóság ellenőre, • közterület-felügyelő, • természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, • erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, • halászati őr, • mezőőr. 2014.IV.

 18. helyszíni bírság összege 5 e-50 e-ig • 6 hónapon belül újabb elkövetés esetén 70 e.-ig terjedhet. (99.§) 2014.IV.

 19. Szóbeli figyelmeztetés • Helyszíni intézkedés során a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, ha az elkövetett cselekmény oly csekély mértékben veszélyes a társadalomra, hogy még a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen. 2014.IV.

 20. BÍRÓSÁG • Szabs. hatóság határozata ellen benyújtott kifogást a járás bíróság bírálja el. • Elzárással is sújtható szabálysértés miatt I. fokon a járás bíróság jár el. II.fok: Törvényszék 2014.IV.

 21. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK • eljárás alá vont személy és KÉPVISELŐJE • Sértett és képviselője 2014.IV.

 22. KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK • elővezetés • szabálysértési őrizet • ruházat, csomag és jármű átvizsgálása • lefoglalás • rendbírság 2014.IV.

 23. Ügyintézési határidő • 30 + 30 nap 2014.IV.

 24. A szabálysértés büntethetőségének ELÉVÜLÉSE cselekmény elkövetése óta 6 hónap eltelt , MAX 2 ÉV. 2014.IV.

 25. Az elévülés határidejének kezdő napja az a nap, amikor a szabálysértés tényállása megvalósul, kísérlet esetén az a nap, amikor az ezt megvalósító cselekmény véget ér. 2014.IV.

 26. A szabálysértés miatt az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértési hatóság, a fegyelmi jogkör gyakorlója, az ügyészség és a bíróság által foganatosított eljárási cselekmények az elévülést félbeszakítják. • A félbeszakítás napjával az elévülési idő újrakezdődik. 2014.IV.

 27. Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól25. § a büntetést vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 2 év elteltével mentesül. 2014.IV.