Φορείς Y λοποίησης Συντονιστής : Δήμος Τήνου - PowerPoint PPT Presentation

adam-williamson
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Φορείς Y λοποίησης Συντονιστής : Δήμος Τήνου PowerPoint Presentation
Download Presentation
Φορείς Y λοποίησης Συντονιστής : Δήμος Τήνου

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Φορείς Y λοποίησης Συντονιστής : Δήμος Τήνου
105 Views
Download Presentation

Φορείς Y λοποίησης Συντονιστής : Δήμος Τήνου

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης-SOL-BRINE LIFE 09 ENV/GR/000299 Στόχοι Έργου: Το Ευρωπαϊκό έργο SOL-BRINE αποσκοπεί στον άρτιο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την λειτουργία, την βελτιστοποίηση και την αξιολόγηση ενός ενεργειακά αυτόνομου πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης(αλμόλοιπο)από μονάδες αφαλάτωσης παράγοντας υψηλής ποιότητας νερό και άλας εμπορικής αξίας. Το σύστημα επεξεργασίας στοχεύει στην ολική εξάλειψη της άλμης υιοθετώντας την αρχή των μηδενικών υγρών αποβλήτων (Zero Liquid Discharge –ZLD) παραμένοντας σε πλήρη συμβατότητα και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EC). Τόπος υλοποίησης του έργου: Νήσος Τήνος • Πρόκειται για ένα σύστημα με πλήρη ενεργειακή αυτονομία χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια η οποία θα δεσμεύεται μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος και θα μετατρέπεται σε θερμότητα με την χρήση εναλλακτών θερμότητας (ηλιακοί συλλέκτες). • Συστατικά μέρη του συστήματοςεπεξεργασίας: • Εξατμιστήρας πολλαπλών βαθμίδων (MED) • Κρυσταλλωτήρας • Ξηραντήρας • Φωτοβολταϊκό σύστημα • Ηλιακοί συλλέκτες • Μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων χημικών διεργασιών, από το συμπύκνωμα της άλμης παράγονται δύο ρεύματα: α) υγροποιημένος ατμός, από τον οποίο επιτυγχάνεται ανάκτηση καθαρού νερού(>90%) κατάλληλο προς πόση, ύδρευση, άρδευση και β) στερεό άλας μεγάλης χρηστικής αξίας το οποίο θα μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο. • Οιαρνητικέςπεριβαλλοντικέςεπιπτώσειςτων μονάδων αφαλάτωσης συνίστανται αφενός στην απόρριψη της άλμης στους υδάτινους αποδέκτες και αφετέρου στιην αύξηση των εκπομπών CO2 λόγω της χρήσης συμβατικών καυσίμων συμβάλλοντας έτσι στην κλιματική αλλαγή. • Το σύστημα επεξεργασίας SOL-BRINE θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασίατων επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων καταργώντας την έως σήμερα επιτακτική ανάγκη διάθεσης της άλμης. Επιπλέον, το καινοτόμο αυτό σύστημα αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 καθώς και στην εξοικονόμηση καυσίμων και ενέργειας παράμετροι οι οποίες συνδέονται με την μεταφορά της άλμης, την τελική της απόθεση, καθώς και την μετέπειτα επεξεργασία αυτής. Διαδικτυακός τόπος: http://uest.ntua.gr/solbrine Προϋπολογισμός Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.209.689,00 € Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 604.844,00 € Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας (%):50% Φορείς Yλοποίησης Συντονιστής: Δήμος Τήνου ΣυνεργαζόμενοιΦορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Culligan Hellas