stichting europese fiscale studies heet u van harte welkom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom. Uw dagvoorzitter: Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze presentatie is na afloop van het seminar te downloaden op onze website:. Het Hof van Justitie EU: Fiscaal de maat genomen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stichting europese fiscale studies heet u van harte welkom

Stichting Europese Fiscale Studiesheet u van harte welkom

Uw dagvoorzitter:

Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk

Erasmus Universiteit Rotterdam

Deze presentatie is na afloop van het seminar te downloaden op onze website:

www.europesefiscalestudies.nl

het hof van justitie eu fiscaal de maat genomen

Het Hof van Justitie EU:Fiscaal de maat genomen

15.05 “Het Hof van Justitie EU: Fiscaal de maat genomen” Mr. S.C.W. Douma – Docent aan de universiteit Leiden, Belastingadviseur bij PwC, Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem

15.50 Vragen en discussie

16.20 “Hoe kijkt het HvJ tegen het nationale belastingrecht aan?”

Prof.mr. R. Barents – Directeur van het Directoraat Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie EU

17.05 Vragen en discussie

16.30 Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend borrel

www.europesefiscalestudies.nl

het hvj eu fiscaal de maat genomen

Het HvJ EU: Fiscaal de maat genomen

Mr. S.C.W. Douma

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem, Belastingadviseur bij PwC,

Docent aan de Universiteit Leiden

www.europesefiscalestudies.nl

slide4

Het dilemma

“[O]fschoon de directe belastingen tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, [zijn] deze niettemin verplicht (…) die bevoegdheid in overeenstemming met het recht van de Unie uit te oefenen”

[zaak C-440/08 Gielen, punt 36]

www.europesefiscalestudies.nl

slide5

Het dilemma

“Het staat de lidstaten derhalve onverminderd vrij om hun eigen belastingregeling te ontwerpen en in te richten en om over de noodzaak van de verdeling van hun fiscale bevoegdheid onderling afspraken te maken. Anderzijds volgt hieruit dat, bij gebreke van een harmonisatie van de nationale wetgevingen op dit gebied, de moeilijkheden die de marktdeelnemers ondervinden als gevolg van de verschillen tussen de belastingregelingen van de lidstaten, buiten de werkingssfeer van het Verdrag vallen.”

“[De lidstaten] kunnen evenwel niet meer voorbijgaan aan de beperkingen die met betrekking tot hun optreden gelden. Zij moeten erop toezien dat hun keuzes op fiscaal gebied in voldoende mate rekening houden met de mogelijke gevolgen ervan voor de goede werking van de interne markt. In die omstandigheden staat het aan het Hof om na te gaan of „transnationale situaties” die samenhangen met de uitoefening van de vrijheden van verkeer tussen de lidstaten, niet nadelig worden beïnvloed door de beslissingen van de nationale wetgever.”

[Conclusie A-G Poiares Maduro in zaak C-446/03 Marks & Spencer, punt 23-24]

www.europesefiscalestudies.nl

slide6

Huidige kritiek op het Hof

 • Te weinig respect voor fiscale soevereiniteit óf juist teveel
 • Kennis van nationaal en internationaal belastingrecht is ver onder de maat
 • Wetgever spelen zonder basis in de verdragen óf juist te bang om positieve regels te geven
 • Inconsistente en onduidelijke rechtspraak, leidend tot rechtsonzekerheid bij belastingplichtigen en lidstaten

www.europesefiscalestudies.nl

slide7

Hoe om te gaan met deze kritiek?

 • De onderbouwing van de kritiek bevat te vaak een petitio principii
 • Een theoretisch model dat los staat van de rechtspraak kan dienen als toetsingskader

www.europesefiscalestudies.nl

slide8

Alexy’s Theorie der Grundrechte

 • Onderscheid regels en beginselen
   • verschil wordt duidelijk bij botsing
 • Beginselen zijn ‘optimization requirements’
   • zij bestaan alleen prima facie (grootst mogelijke scope)
   • reikwijdte kan slechts worden bepaald in confrontatie met andere regels of beginselen
   • het zijn normen die eisen dat iets wordt gerealiseerd zoveel als feitelijk en juridisch mogelijk is

www.europesefiscalestudies.nl

slide9

Fiscale soevereiniteit als beginsel

 • Fiscale soevereiniteit: een prima facie algemene handelingsvrijheid van Staten
   • belastingjurisdictie wordt beperkt door internationaal recht
   • binnen ‘reserved domain’ vrijheid om het belastingstelsel te ontwerpen en doelstellingen van sociaal en economisch beleid na te streven

www.europesefiscalestudies.nl

slide10

Vrij verkeer als beginsel

 • Een prima facie verbod op elke hinderpaal voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal
   • elke belastingmaatregel die de uitoefening van vrije verkeer minder aantrekkelijk maakt valt binnen de reikwijdte van dit beginsel

www.europesefiscalestudies.nl

slide11

Theoretisch model

 • Tot welk nadeel leidt de belastingmaatregel?
 • Heeft de maatregel een respectvol doel?
 • Zo ja, is de maatregel geschikt om dit doel te bereiken?
 • Zo ja, heeft de maatregel een voldoende ‘degree of fit’ in relatie tot dit doel?
 • Zo ja, is de maatregel het meest subsidiaire middel om het doel te bereiken?
 • Zo ja, staat de inbreuk op het vrije verkeer in een redelijk evenwicht met het doel van de maatregel?

www.europesefiscalestudies.nl

slide12

Nadeelsidentificatie

 • Wat is de vordering van de belastinplichtige?
 • Nadelen veroorzaakt door dispariteiten vallen buiten het model
slide13

Respectvol doel

 • De idee van een ‘dubbele neutraliteit’
   • Fiscale maatregelen moeten een doel hebben dat extern is aan het veroorzaken van een nadeel
   • Het vrije verkeer moet de interne en externe doelstellingen van het belastingstelsel respecterenVgl. conclusie A-G Poiares Maduro in zaak C-446/03 Marks & Spencer, punt 67

www.europesefiscalestudies.nl

slide14

Geschiktheid

 • Pareto-optimaliteit
 • Maatregel moet in staat zijn het doel te bereiken

www.europesefiscalestudies.nl

slide15

Degree of fit

 • Pareto-optimaliteit
 • Vaststellen van over- en underinclusiveness in relatie tot het doel

www.europesefiscalestudies.nl

slide16

Subsidiariteit

 • Pareto-optimaliteit
 • Van twee maatregelen die beide tot hetzelfde doel leiden, moet de maatregel die het minste nadeel veroorzaakt worden gekozen

www.europesefiscalestudies.nl

slide17

Evenredigheid stricto sensu

 • Een evenwichtstest
 • Hoe groter de inbreuk op het vrije verkeer, des te sterker het belang moet zijn dat met het doel wordt nagestreefd

www.europesefiscalestudies.nl

slide18

Voorbeelden

 • De zaken Manninen en Kerckhaert & Morres worden beide verklaard door het model en zijn niet met elkaar in strijd
 • De zaken Bosal Holding, Marks & Spencer en Deutsche Shell worden alle verklaard door het model en zijn niet met elkaar in strijd
 • In de zaken Fokus Bank, Amurta, Commissie v. Italië and Commissie v. Spanje is het Hof in het licht van het model uit de bocht gevlogen

www.europesefiscalestudies.nl

slide19

Manninen (C-319/02)

Wel imputatiekrediet

Geen imputatie-krediet

Finse Oy

ZweedseAB

www.europesefiscalestudies.nl

slide20

Kerckhaert & Morres (C-513/04)

25% heffing; geen credit Franse div.bel.

25% heffing

BelgischeNV

15% bron-heffing

Franse SA

www.europesefiscalestudies.nl

slide21

Bosal Holding (C-168/01)

Rentelasten aftrekbaar

Rentelasten niet aftrekbaar

NL CO

NL CO

-/-

-/-

NL Sub

EU Sub

www.europesefiscalestudies.nl

slide22

Marks & Spencer (C-446/03)

Plc

+

Geen group relief voor operationeel verlies EU-dochter

Ltd

EU

-/-

-/-

www.europesefiscalestudies.nl

slide23

Deutsche Shell (C-293/06)

GmbH

-/-

Valutaverlies niet aftrekbaar wegens belastingverdrag Duitsland-Italië (vrijstelling v.i.-winst)

v.i.

www.europesefiscalestudies.nl

slide24

Fokus Bank (E-1/04) en volgende

Relevantie van belastingverrekening in de woonstaat?

UK Co

Norwegian Co

Imputatiekrediet

Div.bel en geen imputatiekrediet

Norwegian Sub

Norwegian Sub

www.europesefiscalestudies.nl

slide25

Conclusie

De rechtspraak draait om optimalisering en moet in dat licht worden beoordeeld

www.europesefiscalestudies.nl

slide26

Dank voor uw aandacht!

Sjoerd Douma

+31 71 527 8810

s.c.w.douma@law.leidenuniv.nl

www.europesefiscalestudies.nl

slide27

Hoe kijkt het HvJ tegen het nationale belastingrecht aan?

Prof.mr. R. Barents

Directeur van het Directoraat Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie EU

www.europesefiscalestudies.nl

slide28
Dank u voor uw aandacht

Ook dit jaar organiseren wij weer de PMDOU en PMIB

Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens de borrel

Klaas Meenhorst

Coördinator PMDOU

Klaas.meenhorst@europesefiscalestudies.nl

Sjoerd Janssen

Coördinator PMIB

Sjoerd.janssen@europesefiscalestudies.nl

www.europesefiscalestudies.nl