kviz iz biologije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KVIZ IZ BIOLOGIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KVIZ IZ BIOLOGIJE

play fullscreen
1 / 46

KVIZ IZ BIOLOGIJE

643 Views Download Presentation
Download Presentation

KVIZ IZ BIOLOGIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KVIZ IZ BIOLOGIJE ZA IX RAZRED

 2. 1. Šta je čelija?

 3. 2. Koja je razlika između Golđžijevog aparata i engoplazmatične mreže?

 4. 3. Šta su mitohondrije,a šta lizozomi?

 5. 4. Dopuni:Molekul DNK sastoji se od dva spiralno uvijena lanca između kojih postoje poprečne veze. Lance izgrađuju molekuli ___________ _________, dok su poprečne veze izgrađene od __________ _______.

 6. 5. Koja je razlika između kariotipa i kariograma?

 7. 6. Šta je mitoza,a šta mejoza?

 8. 7. Izbaci uljeza:-profaza,-interfaza,-metafaza,-anafaza, -telofaza.

 9. 8. Šta je zigot?

 10. 9. Dopuni: • U _____ dolazi do skraćivanja diobenog vretena. • U ______, od bjelančevinastih niti i centriola se obrazuje diobeno vreteno. • U ______ hromozom su ,,stigli” na polove ćelija, izdužuju se i opet dobijaju izgled dugačkih. Tankih niti. • U ______ hromozomi imaju izgled niti, koje počinju da se skraćuju i postaju deblje.

 11. 10. Kako se naziva direktna dioba ćelije, tj. jedra?

 12. 11. Gdje se najčešće nalazi epitelno tkivo?Kako se ono drugačije naziva?

 13. 12. Nabroj vrste vezivnog tkiva.

 14. 13. Najčvršća je hrskavica između kičmenih pršljenova. Zašto?

 15. 14. Opiši koštano tkivo.

 16. 15. Dopuni • __________ tkivo izgrađuje mišiće koji su vezani za kosti. • __________ je tečno vezivno tkivo. • __________ tkivo gradi zidove unutrašnjih organa: crijeva, sudova, mokraćne bešike. • Nervno tkivo grade nervne ćelije ________ i ________ ćelije- neuroglija. • ____________ ______ je materija koja se nalazi između ćelija tkiva.

 17. 16. Koja je uloga koštano-mišićnog sistema?

 18. 17. Šta štiti tijelo od isušivanja, infekcija i povreda?

 19. 18. Koji sistem luči hormone, organske materije koje regulišu rad organa i promet materija?

 20. 19. Dopuni: • Sistem za cirkulaciju- ovim sistemom se kreću tjelesne tečnosti koje prenose ______, ______ i druge materije. • Polni sistem- proizvodi polne ćelije i _______. • Sistem za varenje ima ulogu u ______ i upijanju hranjivih materija. • Sistem za izlučivanje- proizvodi _______, kojom se izlučuju štetne materije nastale u organizmu. • Sistem za razmjenu gasova- zadužen je za razmjenu gasova između organizma i ________.

 21. 20. Šta predstavlja sistem organa?

 22. 21. Za šta nam je potrebna hrana? (navedi 4 razloga)

 23. 22. Kako se drugačije nazivaju složeni, a kako prosti šećeri ?

 24. 23. Koliko posto organizma čine bjelančevine, koliko ugljeni hidrati, a koliko masti?

 25. 24. Šta je avitaminoza?

 26. 25. Nabroj 4 razloga zbog čega je voda potrebna našem organizmu

 27. 26. Nabroj organe za varenje.

 28. 27. Dopuni: • Zubi su usađeni u gornju i donju vilicu. Prvi zubi se zovu ______ zubi i ima ih ___. • ________ je najčešća bolest ljudi, a njeni uzročnici su bakterije. Zub posteje mekši i porozan i mijenja boju. • ______ otkidaju hranu • ______ kidaju hranu. • ______ zvaću hranu.

 29. 28. Dopuni: Prilikom gutanja _______ sprečava da hrana uđe u nosnu duplju, a __________ sprečava ulazak hrane u dušnik. ______ je kesasti organ u obliku slova J. ______ je najduži dio crijeva. Talasasti pokreti mišića koji pomjeraju hranu u jednom pravcu se nazivaju _________. __________ je upijanje hranjivih materija.

 30. 29. Izbaci uljeza: Tripsin, Himotripsin, Labferment, Amilaza, Lipaza, Maltaza.

 31. 30. Koja je razlika između mehaničkog i hemijskog varenja ?

 32. 31. Od čega se sastoji krv?

 33. 32. Koja je uloga leukocita?

 34. 33. Kojoj krvnoj grupi daje a od koje prima ? • AB+ • O-

 35. 34. Šta je krvni serum?

 36. 35. Šta je limfa?

 37. 36. Šta je srce?

 38. 37. Opiši arterije. ( uloga, kako su razgranate)

 39. 38. Kako funkcioniše srce?

 40. 39. Kako funkcioniše mali, a kako veliki krvotok? (opiši) Mali krvotok

 41. 40. Dopuni: • Limfa pritiče mnogo sporije od krvi, jer limfni sistem nema _____ kao što je srce. • Limfnom sistemu pripadaju i ______ i _______. • Slezina se nalazi u _____, _____ _____ ______ _____. • U slezini nastaju _______, razgrađuju se istrošeni _______, a ima i funkciju depoa krvi. • Krv bogata kiseonikom ili _______ krv. • Krv bogata ugljenik(IV)-oksidom ili _________ krv.

 42. 41. Šta je antigen,a šta antitijelo?

 43. 42. Kako napada fagocit, a kako limfocit?

 44. 43. Šta je imuno serum?

 45. 44. Dopuni: • Vazduh ulazi u tijelo kroz dva otvora na nosu-______. • Iz nosne duplje vazduh dolazi u _______-organ u kome se ukrštaju putevi _____ i ______. • Pluća su smještena u ______. Postoje ____ plućna krila, koja su ______, lijevo plućno krivo ima ____, a desno _____ režnja. • Prilikom disanja, pluća prate pokrete grudnog koša. Njega pokreću _______, ________ i __________. • U krvi se kiseonik vezuje za _______, gradeći __________. • Razmjena gasova između ćelija i krvi, kao i procesi razgradnje hranjivih materija i oslobađanje energije zove se- ______ ______.

 46. HVALA NA PAŽNJI Zapamtite: Važno je učestvovati.