terveys 2000 koulutus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Terveys 2000 koulutus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Terveys 2000 koulutus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Terveys 2000 koulutus - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Terveys 2000 koulutus. KTL 3.6.2003. Sisältö. Tutkimusasetelmat Otanta-asetelma Ositus ja ryvästys Painokertoimet Esimerkit SAS/SUDAAN Stata R Kysymykset ja keskustelu. Tutkimusasetelmat. Poikkileikkaustutkimus Kahden riippumattoman otoksen vertailu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Terveys 2000 koulutus' - ada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sis lt
Sisältö
 • Tutkimusasetelmat
 • Otanta-asetelma
  • Ositus ja ryvästys
  • Painokertoimet
 • Esimerkit
  • SAS/SUDAAN
  • Stata
  • R
 • Kysymykset ja keskustelu
tutkimusasetelmat
Tutkimusasetelmat
 • Poikkileikkaustutkimus
 • Kahden riippumattoman otoksen vertailu
 • Mini-Suomi –otoksen toistomittaustutkimus
 • Kohortti- ja upotetut tapaus-verrokkitutkimukset
ositus ja ryv stys
Ositus ja ryvästys
 • Suomi jaettiin 20 ositteeseen
 • Suurimmat kaupungit muodostivat 15 ositetta
 • Lopuista 5 ositteesta (miljoonapiiristä)poimittiin 65 terveyskeskuspiiriä (ryvästä) 234:stä
 • 8028 havaintoyksilöä poimittiin
  • yli 80-vuotiaita kaksinkertaisella todennäköisyydellä
  • havaintojen lukumäärä ositetta kohden vastasi ositteen väkilukua
kaksitasoisen otannan vaikutuksia
Kaksitasoisen otannan vaikutuksia
 • Kustannussäästöjä aineiston keräämisessä
 • Samasta terveyskeskuspiiristä poimittujen henkilöiden välillä riippuvuuksia:
  • Maantieteelliset etäisyydet pieniä
  • Sukulaisuussuhteita enemmän
  • Monet palvelut yhteisiä
 • Riippuvuuksien huomioiminen analyyseissä välttämätöntä
painokertoimien taustaa
Painokertoimien taustaa
 • Yksilöillä erilaiset poimintatodennäköisyydet
  • Yli 80-vuotiailla kaksinkertainen poimintatodennäköisyys
  • Esim. suora keskiarvo havainnoista tuottaa harhaisen arvion väestökeskiarvosta
  • Ratkaisu: painotettu keskiarvo, jossa yli 80-vuotiailla painoiksi asetetaan 1/2
painokertoimet ja kato
Painokertoimet ja kato
 • Yksilöiden osallistumisaktiivisuus vaihtelee
 • Jos osallistuneetja katotapaukset ovat…
  • samanlaisia, erot voidaan korjata melko hyvin (esim. vain iästä ja sukupuolesta johtuva kato)
   • oletus havaittujen ja katotapausten samankaltaisuudesta
  • erilaisia, erojen huomioiminen on vaikeaa (usein esim. terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät muuttujat)
   • kadon luonteesta vahvoja oletuksia, joiden testaaminen vaikeaa
painokertoimien taustaa1
Painokertoimien taustaa
 • Painokertoimilla voidaan korjata tunnetuista tekijöistä johtuvan kadon vaikutusta
 • Terveys 2000 –painokertoimissa huomioitu
erilaisia painokertoimia
Erilaisia painokertoimia
 • Osallistuminen voidaan määritellä eri tavoilla
 • Terveys 2000 –osallistuneiden määrät eri painoilla:
  • Unionipaino: osallistunut vähintään yhteen tutkimuspisteeseen (n = 7112)
  • Ravintokyselypaino: Osallistunut ravintokyselyyn(n = 6005)
  • ”Kaikki”-paino: Osallistunut tutkimuspisteeseen tai vastannut karhu- tai puhelinhaastatteluun (n = 7415)
  • Leikkauspaino: osallistunut kaikkiin tutkimuspisteisiin (n = 5482)
v est painot vs analyysipainot
Väestöpainot vs. analyysipainot
 • Analyysipainoja käytetään erilaisten keskiarvojen, prevalenssien ja regressiomallien estimoinnissa
 • Väestöpainoja käytetään vain estimoitaessa erilaisia totaaleja, kuten ominaisuuden X lukumääriä väestössä
painomuuttujan valinta
Painomuuttujan valinta
 • Analyysimuuttujien puuttuvan tiedon profiilin pitäisi vastata painomuuttujan puuttuvia tietoja
 • Leikkauspainojen käyttäminen saattaa karsia merkittävän osan havaintoyksilöistä
 • Unionipainot sopivat useimpiin tilanteisiin
 • Ravintokyselyssä osallistumisprofiili poikkeaa selvästi unionipainojen profiilista
 • ”Kaikki”-painoissa mukana on yksilöitä, joista on vain vähän tietoja
painotuksen ja osituksen vaikutuksia
Painotuksen ja osituksen vaikutuksia
 • Tarkastellaan esimerkkejä, joissa keskiarvoja estimoidaan
  • … painotuksella tai ilman, ja
  • … huomioimalla ositus/ryvästys tai ei
 • Keskiarvoesimerkkien tuloksia voidaan havaita myös monimutkaisemmissa analyyseissä
esimerkkimuuttujat
Esimerkkimuuttujat
 • Ikä
 • Systolinen verenpaine SystBP
 • Painoindeksi BMI
 • Kokonaiskolesteroli
tunnusluvut
Tunnusluvut
 • Keskiarvo, joka kuvaa 30+ -vuotiaiden keskiarvoa
 • Estimoitu keskivirhe (s.e.)
 • DEFT eli ”Design Factor” on suhteellinen ero keskivirheissä (ja luottamusvälin leveydessä), jos jätetään huomioimatta painot sekä ositus- ja ryvästystiedot
 • DEFF ”Design Effect” on DEFT 2
johtop t ksi otanta asetelman huomioimisesta
Johtopäätöksiä otanta-asetelman huomioimisesta
 • Painokertoimien huomioiminen tuottaa oikean piste-estimaatin
 • Rypäiden (erityisesti tk-piirien) sisäinen homogeenisuus ja erot verrattuna toisiin rypäisiin aiheuttavat sisäkorreloituneisuutta, mikä voi muuttaa huomattavasti estimoituja keskivirheitä verrattuna analyysiin yksinkertaisella satunnaisotannalla
lukum rien estimointi
Lukumäärien estimointi
 • Monellako 30+ -vuotiaalla on ominaisuus X?
 • Terveys 2000 –tutkimuksen 30+ -vuotiaiden perusjoukossa on 3,254,681 ihmistä
 • Käytetään väestöpainokertoimia, jotka kuvaavat kuinka montaa kohdeperusjoukon ihmistä kohdehenkilö kuvaa, ja painotettua summaa tutkimusmuuttujasta
lukum r estimointiesimerkki
Lukumääräestimointiesimerkki
 • Kuinka monella 30+ -vuotiaalla systolinen verenpaine on yli 140? Mikä on keskivirhe?
 • Käytetään väestöpainoja ja ositus-ryvästystietoja
esimerkkiaineisto
Esimerkkiaineisto

Selittäjiä:

 • ikä (jatkuvana tai 6-luokkaisena) ikaja ika6
 • sukupuoli sp2
 • siviilisääty aa01
 • painoindeksi (body mass index) BMI
 • kokonaiskolesteroli T114
 • HDL-kolesteroli T115 ja
 • portaiden nouseminen PortaanNousu.
vastemuuttuja
Vastemuuttuja
 • Jatkuva: systolinen verenpaine SystBp2
 • Binäärinen SystBp2_01:
  • arvo on 1, jos yli 140
  • muuten 0
 • Kolmiluokkainen SystBp2_123:
  • arvo on 1, jos alle 120
  • arvo on 2, jos välillä 120, 160
  • muuten 3
mallivakiointi
Mallivakiointi
 • Mikä on muuttujan Y keskiarvo (tai prevalenssi) eri determinanttimuuttujan arvoilla, jos sekoittavan tekijän jakauma olisi sama?
 • Determinanttimuuttuja voi olla esim. sukupuoli
 • Mallivakiointi predictive marginal:
  • determinanttimuuttujan X havaittu arvo muutetaan arvoksi x kaikilla yksilöillä,
  • lasketaan ennustearvo jokaiselle yksilölle ja
  • lasketaan keskiarvo ennusteista
 • Hyöty: vertailukelpoisuus hyvä, koska erilaisilla tekijän X arvoilla x muuttujan Y arvoon vaikuttavien muiden tekijöiden jakauma on sama
mallivakiointi jatkoa
Mallivakiointi (jatkoa)
 • Miksi ei sijoiteta kaavoihin yksinkertaisesti kovariaattien keskiarvoja?
 • Estimoitaessa prevalenssia mallivakioitu tulos voi erota merkittävästi havaitusta prevalenssista
mallivakiointiesimerkki jatkuva vaste
Mallivakiointiesimerkki: jatkuva vaste
 • Vasteena systolinen verenpaine, lineaarinen regressiomalli
 • Selittäjinä BMI, sukupuoli, 6-luokkainen ikä, kokonaiskolesteroli ja siviilisääty
mallivakiointiesimerkki bin rinen vaste
Mallivakiointiesimerkki: binäärinen vaste
 • Vasteena systolinen verenpaine (”1” = yli 140, logit-malli)
 • Selittäjinä BMI, sukupuoli, 6-luokkainen ikä, kokonaiskolesteroli ja siviilisääty
esimerkit
Esimerkit
 • Perustunnusluvut (keskiarvot, taulukoinnit)
 • Lineaarinen regressiomalli
 • Logistinen regressiomalli
 • Moniluokkainen logistinen regressiomalli
  • Järjestysasteikollinen vaste
  • Luokiteltu vaste