J inakost jako výzva pro speciálněpedagogické myšlení (vzdělávání ) - PowerPoint PPT Presentation

j inakost jako v zva pro speci ln pedagogick my len vzd l v n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
J inakost jako výzva pro speciálněpedagogické myšlení (vzdělávání ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
J inakost jako výzva pro speciálněpedagogické myšlení (vzdělávání )

play fullscreen
1 / 16
J inakost jako výzva pro speciálněpedagogické myšlení (vzdělávání )
87 Views
Download Presentation
acacia
Download Presentation

J inakost jako výzva pro speciálněpedagogické myšlení (vzdělávání )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jinakost jako výzva pro speciálněpedagogickémyšlení (vzdělávání) Lea Květoňová, PedF UK Praha

 2. Jaká mohou být východiska nazírání na jinakost?

 3. Úcta k jinému

 4. Vztah jako odpovědnost, respekt a podpora

 5. Jak může profesní uplatnění speciálních pedagogů přispět k naplňování výše uvedené výzvy?

 6. Jak může studium speciální pedagogiky přispět k naplňování výše uvedené výzvy? Pedagogická fakulta University Karlovy, katedra speciální pedagogiky má akreditovány následující studijní programy:

 7. Bakalářskéstudium • Speciální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma) • Psychologie a speciální pedagogika (prezenční forma) • Specializace v pedagogice: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma) • Specializace v pedagogice: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání – speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma)

 8. Navazujícímagisterskéstudium • Speciální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma, v prezenční formě specializace Logopedie - Surdopedie) • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy speciální pedagogika – český jazyk (dvouoborové studium)

 9. Doktorskýstudijní program • Speciálnípedagogika

 10. Program Erasmus Mundus – MA/Mgr. in Special and InclusiveEducation • Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu Erasmus Mundus – MA/Mgr. in Special and InclusiveEducation stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí a zemí Evropské unie. Jedná se o integrovaný 16 měsíční program (90 ECTS) s jednotným kurikulem. • Program je otevřen studentům a akademickým pracovníkům ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí s odborným zaměřením na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti absolvují dílčí moduly na jednotlivých univerzitách dle studijního plánu. Studijní program směřuje k získání společného diplomu - joint-degree.

 11. Vybranévědeckovýzkumnéaktivitypracoviště • GA ČR Projekt Speciální pedagogika v podmínkách iluzivního vzdělávání (2009-2011) • Projekt byl zaměřen na problematiku vzdělávání vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzkum reflektoval sociální model postižení, možnosti speciálněpedagogické podpory vysokoškolským studentům jako je asistence, technická podpora, tlumočnické služby, individuální potřeby při výuce, examinaci a praxi studentů. • Cesty k inkuzi. Praha: Karolinim 2012

 12. GA ČR Projekt Quali-TYDES (2010 – 2013) • Společný projekt čtyř evropských partnerských univerzit. Cílem projektu bylo zjistit a vysvětlit, jak vybrané institucionální procesy ovlivňují život mladých lidí se zdravotním postižením. Pomocí kombinace kvalitativních výzkumných metod s kritickou analýzou institucionálních procesů jsme shromáždili poznatky vycházející ze zkušeností a aspirací mladých dospělých se zdravotním postižením žijících v České republice, Irsku, Rakousku a Španělsku. Dílčím cílem bylo ověřit výzkumný potenciál kvalitativních biografických výzkumných metod pro monitoring implementace mezinárodních lidsko-právních dokumentů.

 13. Rámcový program EU pro vědu a výzkum, aktivita 3 • DISCIT – PODPORA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘI NAPLŇOVÁNÍ JEJICH PLNOHODNOTNÉHO OBČANSTVÍ • Projekt DISCIT poskytuje nové poznatky o tom, jak jsou evropská společnost, členské státy EU a Evropská unie schopny dosahovat plného a účinného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti a evropské ekonomiky (aktivní občanství). Uplatnění konceptu aktivní občanství se odvíjí od pojmu "úplná a efektivní participace" v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, OSN. DISCIT zkoumá, zda je v evropské společnosti, v jednotlivých členských státech EU a v Evropské unii optimálně nastavena rovnováha různých typů sociálních politik.

 14. DISCIT bude ve vybraných zemích zkoumat šest oblastí důležitých pro osoby se zdravotním postižením • úloha sociálních služeb, zejména zda jsou sociální služby schopné oslovit osoby se zdravotním postižením, jak uspokojují jejich potřeby a nároky a jaký druh pomoci poskytují. Zvláštní pozornost bude věnována osobám s psychosociálním postižením, • silné a slabé stránky existujících přístupů k začleňování osob se zdravotním postižením na trhu práce; identifikace účinnějších způsobů, jak zvýšit zaměstnanost; • potřeba změn a strategií směřujících k podpoře úspěšného přechodu k bydlení v komunitě, k odstraňování překážek, které brání rozvoji komunitních životních podmínek • podmínky pro zajištění přístupnosti a dostupnosti nových technologií, aby se osoby se zdravotním postižením těšily plnému a účinnému zapojení do společnosti a nacházely způsoby, jak se více zapojit na trh práce • identifikace potenciální pasti chudoby a překážek ekonomické nezávislosti osob se zdravotním postižením a to v souvislosti se stávajícími sociálními transfery v celé Evropě a vytváření nových znalostí pro boj s chudobou a vytváření strategií pro finanční udržitelnost, která by zvýšila ekonomickou nezávislost těchto osob; • rozmanitost zavedených struktur, postupů a vzorců politické participace a reprezentace pro a osob se zdravotním postižením, včetně role organizací zdravotně postižených (DPOs) v procesu zvažování, rozhodování a implementaci politiky zdravotního postižení na mezinárodní, evropské, národní, regionální a lokální úrovni.

 15. Děkujizapozornost!