slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Проект Добре дошли в 5 клас родители! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Проект Добре дошли в 5 клас родители!

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Проект Добре дошли в 5 клас родители! - PowerPoint PPT Presentation

abril
207 Views
Download Presentation

Проект Добре дошли в 5 клас родители!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Проект Добре дошли в 5 клас родители! СфинансоватаподкрепатанаСтоличнаобщина ПрограмаЕвропа, 2014 г. и сереализира в подкрепанакандидатуратанаСофия и Югозападенрегионза Европейскастолицанакултурата 2019 г. Асоциация Родители Район Красно село

 2. Цел на проекта • прилагането на добра европейска практика за активно включване на родителите на петокласници и на класните ръководители на пети клас в осмислянето и прилагането на общи модели на позитивно възпитание за подобряване на взаимодействието между семейството и училището • привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и • изграждане на по-привлекателен образ на Столичен район Красно село.

 3. Специфични цели • уеднаквяване на представите на класните ръководители и родителите на петокласници относно трудностите в адаптацията на децата към новия образователен етап и специфичните задачи на възрастта • подпомагане на децата в тяхното съзряване и оформяне като личности чрез подобряване на комуникацията между класните ръководители и родителите на петокласници и прилагане на практически методи за позитивно възпитание

 4. Целеви групи Класните ръководители и родителите на петокласниците от 7-те училища в Столичен район Красно село: • 19 СОУ "ЕлинПелин"; • 25 ОУ "Д-р ПетърБерон"; • 34 ОУ "СтоюШишков"; • 36 СОУ "МаксимГорки"; • 51 СОУ "ЕлисаветаБагряна"; • 132 СОУ "ВаняВойнова" • 142 ОУ с РЧО "ВеселинХанчев";

 5. Защо 5 клас? • преходът от начален към прогимназиален етап и • навлизането в пубертета ни дават основание да смятаме 5 клас за ключов за развитието на връзката между училището и семейството с цел подобряване на взаимодействието и улесняване на адаптацията на децата, изграждане на споделени ценности за възпитанието на можещи и успешни млади хора

 6. Какво ви предлагаме? • Еднодневно обучение на класните ръководители на 5 клас за подобряване на взаимодействието семейство-училище: • Информация за работещи методи • Обмен на добри практики между учителите в училищата на район Красно село • Гъвкава методика за водене на мотивираща родителска среща • Индивидуална подкрепа на всеки класен ръководител за провеждане на мотивираща родителска среща • Разработен и отпечатан инструмент за комуникация „Родителски бележник“ • „Наръчник за родители на петокласници“

 7. Дейности и срокове • Изработваненаметодологиязапровежданенаобучения с класниръководители и родителинапетокласници – юли и август; • Изработване и отпечатване на книжка „Родителски Бележник“ с основна информация за родителите и място за попълване на важната за училището и класа информация с тираж 1000 броя; юли - началото на септември

 8. Дейности и срокове • Обучение на класните ръководители на 5 клас от 7-те училища по проекта Кога: началото на 09 месец – дата? Къде: Община Красно село – зала? или в офиса на Асоциация Родители Присъствие – всички класни ръководители на паралелки 5 клас за учебната 2014/2015г. Всички класни ръководители ще получат Родителски бележник, Наръчника на Асоциация Родители „Добре дошли в 5-и клас!“ и материали за характерните за възрастта особености.

 9. Дейности и срокове • Подготовка на мотивираща родителска среща по паралелки, индивидуални срещи с класните ръководители и разговори с педагогическите екипи • Провежданенасрещи с родителинавсичкипаралелкипетокласнициот 7-те училища в СтоличенрайонКрасноселоподформатанаеднапо-различнародителскасреща, задаващамоделнауспешнаевропейскапрактиказаобщуванемеждуродителската и училищнатаобщност Кога – първа родителска среща - септември Класнитеръководителищебъдат активни водещинасрещите с родителите с подкрепата на екипа от Асоциация Родители. Всички родители ще получат Родителски бележник, Наръчника на Асоциация Родители „ Добре дошли в 5-и клас!“ и материали за характерните за възрастта особености.

 10. Дейности и срокове • Провеждане на кръгла маса “Добре дошли в 5 клас родители!” с обобщена информация относно темите, които поставят учителите и родителите на петокласници, както и относно актуалната нормативна база, регламентираща отношенията между семейството и училището. • Асоциация Родители ще представи доклад с анализ и оценка на наличните начини на взаимодействие между семействата и училищата в района и ще изготви препоръки относно подобряване на взаимодействието и насърчаване на родителите активно да участват в училищния живот на децата и да прилагат методи за позитивно възпитание. • Участници в кръглата маса ще бъдат представители на Столичен район Красно село и на 7-те училищни общности в района. Кога – началото на ноември Къде – район Красно село

 11. Екип по проекта и контакти • Мариета Радулова – ръководител на проекта Тел. 0878 130 058 • Ива Живарова – координатор на проекта Тел.0879 207 281 За нас е удоволствие да работим заедно с вас 