manuduksjoner i obligasjonsrett for 3 avdeling h sten 2005 sondre dyrland og herman bruserud l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005 Sondre Dyrland og Herman Bruserud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005 Sondre Dyrland og Herman Bruserud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005 Sondre Dyrland og Herman Bruserud - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005 Sondre Dyrland og Herman Bruserud. Revisjon og omlegging . Hva er revisjon og omlegging? Hvilken betydning får revisjon og omlegging for partenes forpliktelser og rettigheter? Mulige alminnelige grunnlag for revisjon og omlegging

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005 Sondre Dyrland og Herman Bruserud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
manuduksjoner i obligasjonsrett for 3 avdeling h sten 2005 sondre dyrland og herman bruserud
Manuduksjoner i obligasjonsrettfor 3. avdeling høsten 2005Sondre Dyrland og Herman Bruserud
revisjon og omlegging
Revisjon og omlegging
 • Hva er revisjon og omlegging?
 • Hvilken betydning får revisjon og omlegging for partenes forpliktelser og rettigheter?
 • Mulige alminnelige grunnlag for revisjon og omlegging
  • Avtl. § 36
  • Forutsetningslæren
  • Mulige alminnelige prinsipper om konsekvensene av force majeure-hendelser?
revisjon og omlegging3
Revisjon og omlegging

Tilblivelse

Innholdet i forpliktelsene

Opphør og endring av forpliktelser

Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd

Hvor er vi nå?

Kontraktsbrudds-sanksjoner

revisjon og omlegging4
Revisjon og omlegging
 • Hvilken betydning kan forhold inntrådt etter avtaleslutningen få?
  • Omlegging av partenes rettigheter og forpliktelser
  • ”Beskjæring” av misligholdssanksjonene
   • Adgangen til å kreve naturaloppfyllelse
    • Misforholdsbegrensning
   • Adgangen til å kreve avhjelp (retting/omlevering)
    • Misforholdsbegrensning
   • Adgangen til å kreve erstatning
    • Kontrollansvar
    • Culpaansvar
revisjon og omlegging5
Revisjon og omlegging
 • Forutsetningslæren
  • Innledning
   • Forutsetningers betydning i ulike sammenhenger
    • For spørsmålet om det er inngått avtale
    • Hvor de er uriktige, kan de være grunnlag for en avtales ugyldighet
     • Kun via avtl. §33 og lojalitetsprinsipper?
    • For fastleggelsen av avtaleinnholdet – tolking og utfylling
    • Som grunnlag for bortfall eller justering av rettigheter og forpliktelser - forutsetningslæren
   • Forutsetningslæren – konseptet
   • Mulige virkninger
    • Bortfall av forpliktelser og rettigheter
    • Justering av rettigheter og forpliktelser
revisjon og omlegging6
Revisjon og omlegging
 • De tradisjonelt oppstilte vilkårene
  • Forutsetning for løftegiver
   • Både forhold løftegiver har hatt et bevisst og ubevisst forhold til
  • Kausal/motiverende forutsetning for løftegiver
   • Må ha vært en vesentlig forutsetning for løftegiver
  • Forutsetningen og dens kausalitetet/motiverende virkning for løftegiver, må være synbar for løftemottaker
   • Skillet mellom individuelle forutsetninger og typeforutsetninger
    • Typeforutsetninger og deres kausalitet/motiverende virkning anses for å være synbare ved en type kontrakt uten individuell tilkjennegivelse
    • Individuelle forutsetninger krever individuell tilkjennegivelse
revisjon og omlegging7
Revisjon og omlegging
  • Relevans – risikokriteriet
   • Objektiv vurdering av risikospørsmålet – hvem skal bære byrden ved at risikoen materialiserer seg
 • Nyere tendenser
  • Høyesteretts argumentasjon mer objektivt orientert, Rt 1999, s. 922 (Salhusbrudommen)
 • Typetilfeller for forutsetningslærens anvendelsesområde
  • Fysisk mer farlig å oppfylle?
   • Kan utgjøre en relevant forutsetningsbrist hvor fareøkningen er vesentlig
  • Økonomisk mer byrdefullt å oppfylle?
   • Vil kanskje unntaksvis kunne tenkes, men vil trolig i større grad vurderes etter avtl. §36 i dag
revisjon og omlegging8
Revisjon og omlegging
 • Rettslige eller fysiske hindre for normal gjennomføring av kontraktsforholdet?
  • Risikofordelingen må normalt skje etter misligholdsreglene
  • Størst relevans hvor hindringen inntrer etter levering for løpende ytelser – hindrer fortsatt gjennomføring av avtalen
 • Svikt i partenes interesse i kontraktsforholdet?
  • Kan tenkes relevant i enkelte tilfeller, men normalt må hver part bære risikoen for egne forutsetninger knyttet til interessen av kontraktsforholdet
revisjon og omlegging9
Revisjon og omlegging
 • Avtl. §36
  • Bestemmelsens ulike funksjoner
   • Ugyldighetsregel for innholdsmangler
   • Opphørs- og lempingsregel for urimelighet som følge av forhold inntrådt etter avtaleslutningen
   • Hvor det foreligger kombinasjon av momenter med tilknytning til avtaleslutningen og forhold inntrådt etter avtaleslutningen
   • Grensegangen mellom tolking og rimelighetssensur – bestemmelsen som styrende element i tolkingsprosessen
revisjon og omlegging10
Revisjon og omlegging
 • Kriteriet ”urimelig å gjøre [avtalen] gjeldende”
  • Innledende om utgangspunkter for fastleggelsen av urimelighetsterskelen
   • Konkret rimelighetsvurdering
   • Relativt restriktiv tendens i rettspraksis ved anvendelsen av bestemmelsen som revisjonsklausul
  • Bestemmelsens orientering til oppfyllelsesstadiet
   • Urimeligheten kan oppstå etter avtaleslutningen
   • Opprinnelig urimelighet kan avdempes ved etterfølgende endring i oppfyllelsesrelevante omstendigheter
revisjon og omlegging11
Revisjon og omlegging
  • Momentene i bestemmelsens andre ledd
   • Avtalens innhold
   • Partenes stilling
   • Forholdene ved avtalens inngåelse
   • Senere inntrådte forhold
   • Omstendighetene for øvrig
 • Konsekvensene av at en avtale finnes å være i strid med bestemmelsen
  • Hel eller delvis tilsidesettelse
  • Endring
revisjon og omlegging12
Revisjon og omlegging
 • Forholdet mellom avtl. § 36 og forutsetningslæren

”La oss håpe at Høyesterett gir oss et klarere svar å bygge på i fremtiden!” (Stud.jur nr. 5/2005, side 56)

  • Uklarhet i forholdet mellom avtl. §36 og forutsetningslæren
   • Etter en alminnelig tolking av begge grunnlag vil man få overlapping – men overlappingen er neppe fullstendig
    • Forutsetningslæren har ofte en mer individualisert vinkling enn avtl. §36
     • Tilknytningen til de partstilknyttede berettigede forventningene
     • Ikke gitt at urimelighetskriteriet i avtl. §36 vil slå til i disse tilfeller
revisjon og omlegging13
Revisjon og omlegging
 • Et forslag fra teorien til avgrensning mellom avtl.§36 og forutsetningslæren
  • Forutsetningslæren mindre betydning for typeforutsetningene, men fortsatt betydning for de individuelle forutsetninger
  • Men Rt. 1999 s. 922 (Salhus Flytebru) – mulig forklaring
  • Forutsetningslæren – mer karakter av å være en forlengelse av tolkingslæren?
 • Siste ord er neppe sagt!
revisjon og omlegging14
Revisjon og omlegging
 • Kort om force majeure
  • Force majeure-begrepet
   • Grunnleggende trekk
   • Betydningen i dag?
  • Avtaleregulerte virkninger av inntrådt force majeure
   • Suspensjons- og bortfallsvirkninger
   • Unntak fra erstatningsplikt ved kontraktsbrudd
  • Er det grunnlag for å oppstille alminnelige prinsipper om virkningene av inntrådt force majeure?