podlaskie wojew dztwem odstaj cym n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podlaskie województwem odstającym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podlaskie województwem odstającym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Podlaskie województwem odstającym - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Podlaskie województwem odstającym. Inwestycje zagraniczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podlaskie województwem odstającym' - abram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Skandynawowie mają zamiar zainwestować w gminie Orla w najbliższych dwóch-trzech latach 340 mln euro i stworzyć kompleks fabryk wraz z tartakiem – jeden z największych na świecie, jeśli chodzi o ten koncern.(z informacji o wbudowaniu kamienia węgielnego w lipcu 2010 roku)

slide3

W kategorii dynamiki napływu BIZ do województw na głowę mieszkańca pozytywnie zaskakuje województwo podlaskie z dynamiką średnioroczną 119% i lubelskie z dynamiką 94,3%. Oba te województwa w kategorii bezwzględnego napływu BIZ zajmują odległe pozycje, ale wysoka dynamika napływu BIZ świadczy o nadrabianiu dystansu w stosunku do innych województw. Najniższą dynamikę napływu BIZ na głowę mieszkańca odnotowano w województwach: dolnośląskim, lubuskim oraz małopolskim (odpowiednio: 73,1%; 79% i 80,9%).

slide4

Pozytywnym zaskoczeniem jest, że dynamika średnioroczna w opisywanym okresie dla województwa podlaskiego jest najwyższa w kraju i wynosi blisko 119%. Jednocześnie jest to jedyne województwo, które może pochwalić się ponad 100% dynamiką. Pozostałe województwa uzyskały malejące przyrosty BIZ (poniżej 100%). Na drugim miejscu pod względem dynamiki BIZ uplasowało się województwo lubelskie, a na trzecim wielkopolskie. Ostatnie trzy pozycje w tej kategorii zajęły województwa: lubuskie, małopolskie i zachodniopomorskie.

slide5

W latach 2007–2010 największym beneficjentem napływu BIZ do Polski było województwo mazowieckie. Jego udział w całości napływu BIZ do Polski wyniósł w ujęciu średniorocznym 42,1 %. Udział następnych w kolejności województw śląskiego i dolnośląskiego wyniósł odpowiednio 9,2% oraz 9%. Najmniejszy udział w napływie BIZ do Polski w pobliżu 1 % odnotowały województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie.

slide6

Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Polski i województw w milionach euro w latach 2007–2010

slide7

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województw – średniorocznie w okresie 2007–2010

slide8

Czy zmienia się udział woj. podlaskiego w produkcie krajowym brutto?

Szacunek produktu krajowego brutto według województw w mln zł w roku 2010. Jak widać w Polsce Wschodniej jesteśmy na ostatnim miejscu.

Podobnie jak w poprzednich latach, tempo rozwoju regionów było zróżnicowane.

W układzie terytorialnym najwyższy poziom produktu krajowego brutto osiągało województwo

mazowieckie - 311,4 mld zł w 2010 r.18, najniższy - woj. opolskie na poziomie 31,4 mld zł.

slide9

Pięć województw wytworzyło produkt o wartości nieprzekraczającej 3% wartości krajowego produktu brutto każde. Sytuacja ta nie uległa zmianie w analizowanym okresie lat 2007–2010.

  • Są to województwa: opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.
  • Zgodnie z szacunkami wytworzyły one łącznie 12.3% krajowego PKB w 2009 r. oraz 12.2% krajowego PKB w 2010 roku.
  • Zbliżone wartości uzyskały te województwa w latach 2007-2008.
  • Pytanie: czy rośnie PKB na jednego mieszkańca województwa i w jakim tempie?
slide10

Procentowy przyrost wartości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2010 r. w stosunku do 2007 r. = 100

Najwyższą dynamikę produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2010 r. w stosunku do 2007 r. odnotowano w woj. świętokrzyskim – 126% wobec 120% średnio dla kraju.

Jak widać podlaskie jest poniżej tej średniej.

slide11

Biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu PKB per capita w województwach z lat 2007-2010 oraz relację PKB per capitado średniej krajowej, rysują się cztery grupy województw:

liderzy - województwa o najwyższej dynamice wzrostu, z PKB per capita powyżej średniej krajowej (mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie);

regiony doganiające – o dynamice wzrostu powyżej średniej krajowej oraz niższym od średniej krajowej poziomie PKB per capita (świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie i opolskie);

grupa województw odstających(kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, podkarpackie oraz z wyraźnie niższą dynamiką wzrostu – zachodniopomorskie i lubuskie);

oraz czwarta grupa - województw tracących, do której zaliczyć należy woj. śląskie – o wyższym PKB per capita w stosunku do średniej krajowej i niższej od przeciętnej dla kraju dynamice wzrostu.

slide12

Udział województw w tworzeniu PKB w latach 2007–2010(dane liczbowe na wykresie dotyczą 2010 r.)

Cztery województwa o największym potencjale gospodarczym: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie wytwarzały w 2010 r. 52,5% krajowego PKB tj. o 0,3 pkt. proc. więcej niż w 2007 r. Niewielkiemu zmniejszeniu w stosunku do 2007 r. uległ udział w PKB Polski ogółem pięciu województw o najmniejszym potencjale gospodarczym tj. województw opolskiego, lubuskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (ich łączny udział wynosił w 2010 r. 12,2 %) oraz województw Polski Wschodniej (15,2% w 2010 r.). Tym samym nie został uzyskany zakładany w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 udział Polski Wschodniej na poziomie 18% krajowego PKB.

slide13

W latach 2009-2010 jedynie województwo mazowieckie przekroczyło 75% średniej wartości PKB na mieszkańca dla krajów UE-27. Sześć województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie i warmińsko-mazurskie) nie przekroczyło pod tym względem 50% średniej unijnej.

  • Zjawisko zwiększania się zróżnicowań pomiędzy regionami danego kraju w zakresie poziomu rozwoju ekonomicznego jest charakterystyczne dla tzw. „gospodarek doganiających” i nastąpiło we wszystkich nowych państwach członkowskich, na ogół w silniejszym wymiarze niż w Polsce.
  • Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony został przygotowany na mocy zapisów art. 35b Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., które nakładają na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obowiązek opracowywania, co 3 lata, raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym.