SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK - PowerPoint PPT Presentation

abra-weaver
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
130 Views
Download Presentation

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

 2. Kertas PELAPORAN mesyuarat ksppd bil 2/2012 di HOTEL SELESA, PASIR GUDANG

 3. TUJUAN Cadangan Tuan Pengarah Pelajaran Johor dalam Mesyuarat Ketua Sektor dan Pegawai Pelajaran Daerah (KSPPD) pada 26 Mac 2012, bertempat di Pejabat Pelajaran Daerah Kluang agar diadakan Satu Sekolah Satu Inovasi bagi negeri Johor.

 4. TUJUAN • Selaras dengan pelan strategik jabatan dan juga menyahut seruan kerajaan di mana tahun 2012 adalah merupakan tahun inovasi.

 5. TUJUAN • Inovasi yang dihasilkan perlu menekankan idea atau amalan yang menunjukkan penambahbaikan daripada amalan yang lepas. • Perubahan ini boleh dalam bentuk pengenalan teknologi baru, perubahan prosedur yang boleh menjimatkan tenaga, masa dan kos, seterusnya dapat meningkatkan mutu hasil kerja individu atau organisasi.

 6. MATLAMAT Membudayakan Inovasi guru dalam Pembelajaran dan Pengajaran

 7. OBJEKTIF • Untuk menjana idea, amalan atau bahan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. • Memperkenalkan inovasi atau idea baru dalam usaha untuk menghasilkan pengajaran berkualiti.

 8. OBJEKTIF • Menjanaamalanterbaikdalampelaksanaanpengajarandanpembelajaranberkesan. • Menggalakkan guru untukmenyertaipertandingan di peringkat yang lebihtinggi.

 9. ASPEK PENILAIAN • KreativitidanInovasi • BentukInovasi • Impak • Kesan • KomponenICT ( UntukKategori ICT sahaja ) • KesanPemangkin

 10. SYARAT PENYERTAAN • Penyertaan adalah secara individu atau secara kumpulan tidak melebihi 3 orang. • Inovasi yang dikemukakan hendaklah hasil asal rekaan sendiri. • Inovasi yang dihasilkan berkaitan dengan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah • Melengkapkan maklumat seperti dalam Lampiran A bagi setiap penyertaan. • Setiap inovasi hendaklah disahkan oleh Pengetua / Guru Besar sebelum dihantar ke PPD. • Penghantaran lewat tidak akan diterima.

 11. SASARAN • Guru Cemerlang • Guru Matapelajaran

 12. JANGKA MASA • Jun - Oktober 2012

 13. PELAN TINDAKAN

 14. INSTRUMEN PENILAIAN

 15. AHLI JAWATANKUASA PROJEK/PROGRAM SATU SEKOLAH SATU INOVASISEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK , JPN JOHOR 2012 Penasihat : En Mohd Nor Bin A. Ghani ( Pengarah Pelajaran Johor ) Pengerusi : Hjh Sa’adiah Binti Said ( Ketua Sektor Pengurusan Akademik) Naib Pengerusi : Tn Hj Abd Jalil Bin Satari ( Timbalan Ketua Sektor Pengurusan Akademik) Setiausaha : En Sujak Bin Maskan (Ketua Penolong Pengarah Sains)

 16. AhliJawatankuasa: HjShahilon Bin AbdHalim (PegawaiCemerlangSains) En SahibulBahrin Bin Ahmad (PenolongPengarahTeknikdanVokasional) HjRozlan Bin Mohammad (PenyeliaKananBahasaInggeris)

 17. AHLI JAWATANKUASA PROJEK/PROGRAM SATU SEKOLAH SATU INOVASIPERINGKAT DAERAH Penasihat : ( PegawaiPelajaran Daerah ) Pengerusi : (TimbalanPegawaiPelajaran Daerah) NaibPengerusi : ( Ketua Unit Akademik) Setiausaha : (PenolongPegawaiPelajaran Daerah) AhliJawatankuasa; 1. 2. 3 4.

 18. FORMAT PENYEDIAAN LAPORAN 1. MAKLUMAT DIRI • Nama : • No Kad Pengenalan : • Alamat Sekolah : • Jantina : • Pengalaman Mengajar : • Jawatan : • Kelulusan :

 19. 2. MATAPELAJARAN DIAJAR 3 TAJUK INOVASI • PERNYATAAN MASALAH 5.TOPIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DIGUNAKAN 6. OBJEKTIF • TUNJUKKAN BAGAIMANA INOVASI INI MAMPU MENGATASI • MASALAH PEMBELAJARAN MURID 8. IMPAK 9. MANUAL PENGGUNAAN

 20. PERAKUAN PESERTA  Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar dan inovasi ini merupakan inovasi asal rekaan saya. Tandatangan  Tarikh : …………………… ………………………………….. ( ) Pengesahan Oleh Ketua Jabatan Sepanjang pengetahuan saya, semua maklumat yang diberikan adalah benar.   Tandatangan   Tarikh : …………………… ………….…………………….. ( )

 21. TERIMA KASIH