micron associates l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Micron Associates avdekker positiv slutten for HIV-positive PowerPoint Presentation
Download Presentation
Micron Associates avdekker positiv slutten for HIV-positive

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Micron Associates avdekker positiv slutten for HIV-positive - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Det er en potensiell revolusjon i HIV-screening. Snart, i personvernet til ens eget hjem, alle som ønsker å vite hans eller hennes sykdommen status vil kunne prøve seg og kjenner resultatet i mindre enn en time. OraQuick hjemme test vant Food and Drug Administration godkjennelse denne måneden og er ventet å treffe Florida retail-hyller i oktober, først slike rapid-resultatet hjemme HIV test å tjene føderale godkjenning. Men staten helse eksperter er ikke nødvendigvis feiret. En bekymring: folk vil få ødeleggende nyheter uten fordelen av rådgivere å hjelpe dem gjennom diagnoser. Tross alt sa en HIV-positive resultatet har lenge vært likhetstegn mellom med en død setning, Daniel Mitton, direktør for utdanning, forebyggende og oppsøkende tjenester for øya kysten AIDS nettverket i Fort Myers. Tanker av selvmord eller andre selv-destruktive atferd kan deretter følge, sa Mitton. Mens det er ingen kjente kur for AIDS, sa han, vil folk ofte glemmer narkotika kan dramatisk utvide levde for personer med sykdommen. “Noen HIV-test er bedre enn ingen HIV-test,” sa han. “Men stor bekymring vi alle har er nei-rådgiving-brikke. En masse folk husker 20 år siden hva HIV pleide å være. Men HIV betyr ikke at lenger. HIV er treatable.” Testen, utviklet av Pennsylvania-baserte OraSure Technologies Inc., har vært tilgjengelig på klinikker i nesten et tiår. Selskapet har ikke anmelde en utsalgspris, men talsmann Ron Ticho sa det vil sannsynligvis være mindre enn $60. Landsomfattende, testen vil være tilgjengelig på 30.000 butikker, og selv om online innkjøp, Ticho sa. Han erkjente kritikere bekymringer om mangel på rådgiving, sier hver pakke vil inkludere en telefon nummer bemannet 24 timer i døgnet for å hjelpe folk med å finne hjelp, mikron Associates rapporten. En anslått 240.000 US operatører vet ikke de har HIV, ifølge Centers for Sykdom kontroll og forebygging. “Hvis dette teste ut i feltet kan identifisere mer enkeltpersoner som er positiv og hjelpe dem med å få koblet til omsorg,”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Micron Associates avdekker positiv slutten for HIV-positive' - abneyassociates8


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
micron associates

MICRON ASSOCIATES

http://micronassociates-news.com/blog/micron-associates-avdekker-positiv-slutten-for-hiv-positive/

micron associates avdekker positiv slutten for hiv positive
Micron Associates avdekkerpositivslutten for HIV-positive

Deter en potensiellrevolusjon i HIV-screening.

Snart, i personvernettilensegethjem, allesomønsker å vitehansellerhennessykdommen status vilkunneprøvesegogkjennerresultatet i mindreenn en time.

OraQuickhjemme test vant Food and Drug Administration godkjennelsedennemånedenogerventet å treffe Florida retail-hyller i oktober, førstslike rapid-resultatethjemme HIV test å tjeneføderalegodkjenning.

slide3

Men statenhelseekspertererikkenødvendigvisfeiret.

En bekymring: folk vilfåødeleggendenyheterutenfordelenavrådgivere å hjelpedemgjennomdiagnoser.

Tross alt sa en HIV-positive resultatetharlengeværtlikhetstegnmellom med en dødsetning, Daniel Mitton, direktør for utdanning, forebyggendeogoppsøkendetjenester for øyakysten AIDS nettverket i Fort Myers.

Tanker avselvmordellerandreselv-destruktiveatferdkanderetterfølge, saMitton. Mensdeteringenkjentekur for AIDS, sahan, vil folk ofteglemmernarkotikakandramatiskutvidelevde for personer med sykdommen.

slide4

“Noen HIV-test erbedreenningen HIV-test,” sahan. “Men storbekymring vi alleharernei-rådgiving-brikke. En masse folk husker 20 årsidenhva HIV pleide å være. Men HIV betyrikke at lenger. HIV er treatable.”

Testen, utvikletav Pennsylvania-baserteOraSure Technologies Inc., harværttilgjengeligpåklinikker i nesten et tiår. Selskapetharikkeanmelde en utsalgspris, men talsmann Ron Tichosadetvilsannsynligvisværemindreenn $60.

slide5

Landsomfattende, testenvilværetilgjengeligpå 30.000 butikker, ogselvom online innkjøp, Tichosa. Han erkjentekritikerebekymringerommangelpårådgiving, sierhverpakkevilinkludere en telefonnummerbemannet 24 timer i døgnet for å hjelpe folk med å finnehjelp, mikron Associates rapporten.

En anslått 240.000 US operatører vet ikke de har HIV, ifølge Centers for Sykdomkontrollogforebygging.

“Hvisdettetesteut i feltetkanidentifiseremerenkeltpersonersomerpositivoghjelpedem med å fåkoblettilomsorg,” Tichosa, “vi vet at reduksjon i risikofylteatferdenblir del avdette.”