slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
משרד החינוך מחוז דרום האגף לחינוך מיוחד PowerPoint Presentation
Download Presentation
משרד החינוך מחוז דרום האגף לחינוך מיוחד

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

משרד החינוך מחוז דרום האגף לחינוך מיוחד - PowerPoint PPT Presentation

abner
282 Views
Download Presentation

משרד החינוך מחוז דרום האגף לחינוך מיוחד

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. משרד החינוך מחוז דרום האגף לחינוך מיוחד מתי"א קרית גת קרית גת קרית מלאכי לכיש יואב באר טוביה מפקחת המתי"א: גב' נורית אלעזרי מפקחת ממ"ד: גב' יוכי חג'בי מנהלת :גב' נאוה רוטנברג אתר : http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matiakg מייל : matyakg-r@bezeqint.net

  2. מתי"א - מרכז תמיכה יישובי אזורי • (בהתבסס על: חוזר מנכ"ל ס"ח 3/ד' נובמבר 2007 ובהתאם למדיניות האגף לחינוך מיוחד) • מסגרת חינוכית מקצועית ארגונית, האחראית לריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. • ניהול עובדי הוראה מומחי תחום כתומכי למידה ושילוב. • מתן מענה למסגרות חינוך רגילות ומיוחדות, שבהן לומדים תלמידים עם צרכים מיוחדים.

  3. פיתוח מקצועי של צוותים חינוכיים וטיפוליים,העוסקים בשיפור תפקוד התלמיד. • קיום ועדות שילוב עפ"י חוק. • הדרכה בבנייה תח"י ותל"א והערכתן. • המתי"א מהווה גם כתובת להורים - מלווה, מייעץ ותומך בהורים לתלמידים • עם צרכים מיוחדים.

  4. אני מאמין • מטרת העשייה החינוכית לקדם ולשפר תפקודו של כל תלמיד בעל צרכים מיוחדים, ולהביאו להישגים ולאיכות חיים מיטבית אנו מאמינים, • עלינו להוביל את הצוותים החינוכיים למתן מענה חינוכי-לימודי הולם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, המתקשים להסתגל מבחינה לימודית ו/או חברתית לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל. • עבודת צוות חיונית ומשמעותית לקידומו של הפרט. • יש להכיר במוקדי הכוח והמוקדים לחיזוק של כל תלמיד. • יש להתאים שיטות הוראה וטיפול לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד. • הערכה הינה חלק בלתי נפרד בעשייה החינוכית. • התלמיד והוריו מעורבים ושותפים בתהליך החינוכי.

  5. בנימה אישית אני רואה את תפקידי כמנהיגת ארגון, מאמינה במקצועיותו של הצוות ושואפת ומקדמת את פיתוחו המקצועי. המטרה שאותה אני רואה לנגד עיני, היא קידום הישגי התלמידים, תוך אמונה ביכולותיהם וכישוריהם.

  6. מבנה ארגוני מפקחת ממ"דהגב' יוכי חג'בי מפקחת המתי"אהגב' נורית אלעזרי מנהלת המתי"אהגב' נאוה רוטנברג רכזות ומומחיות תחום 10 מורות בכיתות חינוך מיוחד31 מורות שילוב 61 גננות בגני חינוך מיוחד 19 מורים תומכים לקויי שמיעה 4 מטפלים בהבעה ויצירה30 מטפלים פארא-רפואיים12 גננות שילוב12 קשר עם גורמים מקצועיים נוספים: שרות פסיכולוגי, מחלקות חינוך, מנהלי בתי ספר, יועצים, קב"סים, עו"ס, פסיכיאטרים, שרותי רפואה במסגרות חנ"מ, פסג"ה.