slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
พันเอก นุ กูล โล่ห์ ประเสริฐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

พันเอก นุ กูล โล่ห์ ประเสริฐ - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

พันเอก นุ กูล โล่ห์ ประเสริฐ. นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารบก. ผู้อำนวยการส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. ตท. 25 – จปร. 36. รร.สธ. ทบ. ชุดที่ 76. โทร. 83305, 02-2414074. stategy. people. structure. reward. process.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'พันเอก นุ กูล โล่ห์ ประเสริฐ' - abena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
พันเอก นุกูลโล่ห์ประเสริฐ

นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารบก

ผู้อำนวยการส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ

สำนักบริหารงานบุคคล

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตท.25 – จปร.36

รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 76

โทร. 83305, 02-2414074

slide2
stategy

people

structure

reward

process

slide3
กำหนดไว้ใน ผนวก ง ประกอบ

คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 ลง 30 ต.ค.49

เรื่อง การจัดตั้ง กอ.รมน.

ปัจจุบันได้โอนมาอยู่ในบทเฉพาะกาล มาตรา 25

แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

slide4
บทเฉพาะกาล

...ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และอัตรา ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2549 มาเป็นของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ ...

มาตรา 25

slide5
อัตรากำลัง กอ.รมน.

กำลังพลหลัก

แผนงานประจำปี

กอ.รมน.ภาค 1-4

977

ศปป.1-6 ฯ

200

777

กอ.รมน.จว. 76 จว.

(ชรก.)

(ประจำ)

หน่วยตามสถานการณ์

(มติ ครม. 23 มิ.ย.52)

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

slide6
สรุปสิทธิ ตามคำสั่ง

1. การได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

2. มีสิทธิขอเหรียญชายแดน

3. ได้รับการพิจารณาบำเหน็จ 2 ขั้น

(นอกเหนือโควตาปกติ)

4. ได้รับการพิจารณาสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช.

5. ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน

205/2549

slide7
สิทธิการได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

ให้ถือว่าการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เป็นการทำหน้าที่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ไปทำในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือ สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคำสั่งเป็นทวีคูณตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494มาตรา 24

slide8
สิทธิการได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

1. โครงสร้างเดิม (แผนงานปราบปราม ผกค.)

เริ่มรับรองตั้งแต่ 17 ธ.ค.08 – 1 เม.ย.43 (ใช้แบบ 5306)

2. กอ.สสส.จชต. – ประกาศกฎอัยการศึก ตั้งแต่ 5 ม.ค.47 ถึง 20 ก.ค.48

หน.ส่วนราชการระดับอธิบดี หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้รับรอง (ใช้แบบ 5302)

3. กอ.สสส.จชต. – ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 3 จชต.+ 4 อำเภอ จว.ส.ข.

รับรองตั้งแต่ 20 ก.ค.48 (ใช้แบบ 5304)

4. ภารกิจปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.49 เป็นต้นไป

slide10
ลำดับขั้นตอนและแนวทางขอรับรองวันทวีคูณ

พิมพ์แบบ 5304 ก 4 ฉบับ/คน (รับรอง 1,ว่าง 3)

แนบสำเนาคำสั่ง ปบ.หน้าที่และพ้นหน้าที่

(ถ่ายฉบับจริง 1 ชุด/คน)

อย่าพิมพ์สำเนารวบยอดมาใน 1 แผ่น

เสนอผ่าน กอ.รมน.ภาค

slide11
ความสำคัญของเวลาราชการเป็นทวีคูณ

ไม่เป็นสมาชิก กบข. นำไปรวมคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามปกติ

เป็นสมาชิก กบข.

ขอรับบำเหน็จรวมคำนวณปกติ

ขอรับบำนาญ (ได้รับไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย) หากเวลาราชการจริง น้อยกว่า 35 ปี เวลาทวีคูณมีผล

slide12
มีสิทธิขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของ

ระเบียบว่าด้วย การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ พ.ศ.2511

เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณา

ผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนกำหนด เช่น

slide13
เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการชายแดนจาก ผอ.รมน. หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก ผอ.รมน.

ต้องมีสำนักงาน และต้องปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ อำเภอชายแดนที่กำหนดไว้ในทำเนียบจังหวัด และอำเภอชายแดน พ.ศ.2543 ของ มท. หรือ

4 จชต. และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา

slide14
ให้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2 ขั้น

( นอกเหนือโควตาปกติ ) ในอัตราร้อยละ 15 ของ

จำนวนผู้ที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน.

3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข.

มติ ครม. 7 ม.ย.52 ให้ได้รับตลอดไปจนกว่าจะยกเลิกพื้นที่ในย่านอันตราย

slide15
บำเหน็จความชอบ

ค่าทดแทน

การช่วยเหลือ

x 25

x 30

9+1

slide16
บำเหน็จความชอบ ได้แก่ การปูนบำเหน็จ

- การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(เสียชีวิต, ทุพพลภาพ ไม่เกิน 9+1)

( ทหารปูน ฯ โดยใช้ข้อบังคับ กห.ฯ 2529 )

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)

(ปบ.งานด้วยความเรียบร้อย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ขั้น

ปะทะต่อสู้ไม่เกิน 4 ขั้น)

slide17
ค่าทดแทน ได้แก่ เงินทดแทน

เสียชีวิต

( 25 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง)

ทุพพลภาพ

(30 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง)

slide18
การช่วยเหลือ ได้แก่

เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน (รักษาตัว

ใน รพ. และพักฟื้นตามคำสั่งแพทย์)

เงินค่าจัดการศพขั้นต้น (20,000 บาท)

เงินช่วยเหลือดำรงชีพผู้พิการทุพพลภาพ

เงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล

slide19
เน้นย้ำ

การเสนอขอ พ.ส.ร., ค่าทดแทนเงินชดเชยการเจ็บป่วย

หน่วยต้นสังกัดรายงานผ่านสาย กอ.รมน. หรือ ปกติก็ได้ (เว้น พ.ส.ร.ตามระยะเวลา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ดำเนินการให้)

เข้าเกณฑ์ พ.ส.ร.ขอโดยเร็ว ตั้งแต่วันต้นปีงบประมาณ ถัดจากปี ปบ.หน้าที่

ก.บ.ท.ช. กำชับ ขอสิทธิภายใน 1 ปี

slide21
เงินตอบแทนพิเศษให้กับกำลังพล

ที่มาช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน.

slide22
สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ

ของ จว.ส.ข. 2,500 บาท/คน/เดือน (ค่าเสี่ยงภัย)

slide23
สิทธิของกำลังพล กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานใน จชต.

ระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วย บำเหน็จความชอบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ.2550

(ระเบียบ บ.จ.ต.)

slide24
สิทธิของกำลังพล กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานใน จชต.

มติ ครม. 1 ธ.ค.52

การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต.

(เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ)

500,000 บาท

(ตั้งแต่ 1 ต.ค.52)

การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต.

(เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ)

500,000 บาท

(ตั้งแต่ 1 ต.ค.52)

slide25
สิทธิกำลังพลอื่นๆ

1.ช่วยเหลือเยียวยา จากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.

2.ช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี และเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

3.การรับรองทวีคูณก่อน 1 เม.ย.43

4.ขอบำนาญพิเศษอดีตราษฎรอาสาสมัครต่าง ๆ

(มติ ครม. 26 ม.ค.53) ตั้งเรื่องจากหน่วยต้นสังกัด

ตั้งเรื่องจากหน่วยต้นสังกัด

slide26
เงินช่วยเหลือเยียวยา

การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต.

(เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ)

500,000 บาท

(ตั้งแต่ 1 ต.ค.52)

slide27
เงินยังชีพรายเดือน

การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต.

(เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ)

500,000 บาท

(ตั้งแต่ 1 ต.ค.52)

slide29
บำนาญพิเศษอดีตราษฎรอาสาสมัคร

ทส.ปช., ชขส., รอส., พลนำทาง และแหล่งข่าว

ได้รับบำนาญพิเศษตาม ม.37

ผอ.รมน.จว.เป็น หน.ส่วนราชการจัดทำ

แล้วเสนอเรื่องไป กรมบัญชีกลาง

ผอ.สปง.ฯ เป็นผู้กำหนดส่วนบำนาญพิเศษ

ad