Lokalny program rewitalizacji miejscowo ci mirzec na lata 2009 2015
Download
1 / 19

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowo?ci Mirzec na lata 2009 - 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015. projekt. Prezentacja na XXXV sesji Rady Gminy w Mircu Mirzec- październik 2009 r. Pojęcie rewitalizacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokalny Program Rewitalizacji miejscowo?ci Mirzec na lata 2009 - 2015' - abel-hammond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lokalny program rewitalizacji miejscowo ci mirzec na lata 2009 2015

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015

projekt

Prezentacja na XXXV sesji Rady Gminy w Mircu

Mirzec- październik 2009 r.


Poj cie rewitalizacji
Pojęcie rewitalizacji

 • Rewitalizacja jest procesem przemian społecznoekonomicznych mającym na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego na drogę rozwoju w kierunku poprawy warunków życia lokalnej wspólnoty. W dosłownym tłumaczeniu rewitalizacja to, ,,przywrócenie do życia” – terenów/obiektów.


Lokalny program rewitalizacji dla mirca
Lokalny Program Rewitalizacji dla Mirca

 • Jest zintegrowanym wieloletnim dokumentem inicjowanym przez samorząd lokalny do realizacji wszechstronnych działań w sferze przestrzennej, społecznej, ekonomicznej i ekologicznej, prowadząc w rezultacie do poprawy warunków życia osób zamieszkujących rewitalizowane tereny, w przypadku Mirca, promieniując na całą gminę


Kryteria wyboru obszar w kryzysowych
Kryteria wyboru obszarów kryzysowych

 • zniszczone otoczenie w szczególności na obszarach o wartościach kulturowych

 • wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków, w szczególności obiektów o wartościach historycznych

 • występowanie patologii społecznych

 • niski poziom aktywności gospodarczej zamieszkującej teren ludności,

 • zły stan techniczny obiektów publicznych

 • zła sytuacja w dziedzinie zaspokajania potrzeb kulturalnych, społecznych i gospodarczych

 • słaba infrastruktura turystyczna

 • degradacja infrastruktury technicznej

 • szczególnie zanieczyszczone środowisko


Nazwa i zasi g obszar w kryzysowych
Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych

I. STREFA A - Tereny (z przewagą) krajobrazu kulturowego jako tzw. ,,kulturowe”

1. Obszar rewitalizacji przestrzeni publicznej zielonych terenów otwartych

2. Obszar rewitalizacji terenów rekreacyjno - kulturalnych

3. Tereny Ośrodka Zdrowia

4. Obszar wypoczynku i rekreacji dziecięcej


C d nazwa i zasi g obszar w kryzysowych
C.d. Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych

II. STREFA B - Tereny (z przewagą) krajobrazu historycznego tj. o znaczeniu historycznym

1. Obszar za gimnazjum i szkołą podstawową

1.1. Teren tzw. stawu dla wędkarzy

2. Obszar kościelnych zabytków historycznych

 • Tereny przy cmentarzach

  3 Obszar przedwojennych obiektów usług publicznych wraz z figurką św. Jana Nepomucena.


C d nazwa i zasi g obszar w kryzysowych1
C.d. Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych

III. STREFA C - Specyficzne tereny centrum

1. Budynek dawnego przedszkola wraz z przyległym terenem

2. Obszar wokół pętli autobusowej

3. Tereny GS ,,Samopomoc Chłopska” przy drodze do Skarżyska

4. Przyrodnicze tereny części ,,Starej Wsi”


Strefy te w najwi kszym stopniu zosta y obci one nast puj cymi kryteriami rewitalizacyjnymi
Strefy te w największym stopniu zostały obciążone następującymi kryteriami „rewitalizacyjnymi”:

 • 1. Niszczenie otoczenia w szczególności na obszarach o wartościach kulturowych

 • 2. Zły stan techniczny obiektów infrastrukturalnych w szczególności o wartościach historycznych

 • 3. Wysoki wskaźnik dysfunkcji społecznych jak ubóstwo, przestępczość, ukryte bezrobocie w tym niestabilne trendy demograficzne

 • 4. Degradacja i niska funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej

 • 5. Zła sytuacja w dziedzinie zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych,

 • 6. Słaba sieć sportowo- rekreacyjna z elementami turystyki

 • 7. Niski poziom aktywności gospodarczej zamieszkującej teren ludności

 • 8. Brak estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

 • 9. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego


Uzasadnienie wyboru obszar w do rewitalizacji
Uzasadnienie wyboru obszarów do rewitalizacji następującymi kryteriami „rewitalizacyjnymi”:

 • W oparciu o kryteria KE określono tereny kryzysowe miejscowości Mirzec, które miały swoje odzwierciedlenie w diagnozie i analizie SWOT sołectw Mirzec I i Mirzec II oraz w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z zainteresowanymi mieszkańcami. Kryteria zastosowane do Mirca, są zbieżne z założeniami wskazywanymi w dokumentach programowych funduszy europejskich odnośnie problemowych obszarów miejscowości w kierunku zrównoważonego rozwoju.


Misja rewitalizacji mirca
Misja rewitalizacji Mirca następującymi kryteriami „rewitalizacyjnymi”:

 • kompleksowa odnowa zabudowy przestrzennej w kierunku rozwoju obszarów kryzysowych w obszary rozwojowe, przy wzroście estetyki przestrzeni publicznej prowadząc do polepszenia standardu życia mieszkańców, zachowując zasadę rozwoju miejscowości w kontekście całej gminy. W rezultacie Mirzec stanie się atrakcyjną miejscowością dla mieszkańców i turystów kompleksowo rozwinięty społecznie i gospodarczo z pełną estetyką przestrzeni publicznej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, przy dbałości o środowisko przyrodnicze.


Cele rewitalizacji mirca
Cele rewitalizacji Mirca następującymi kryteriami „rewitalizacyjnymi”:

 • Ożywienie pustych przestrzeni poprzez nadanie im nowych funkcji w harmonii z otoczeniem i środowiskiem przyrodniczym

 • Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej

 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości m.in. poprzez zwiększenie placów rekreacji i wypoczynku na terenach ogólnodostępnych jak też poszerzenie infrastruktury kultury

 • Włączenie społeczne w procesy rozwojowe możliwie jak największej liczby mieszkańców w tym aktywizacja ludzi młodych i marginalizowanych grup społecznych

 • Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenach poddanych rewitalizacji

 • Tworzenie nowych miejsc pracy

 • Tworzenie warunków do rozwoju sektora usług w tym agroturystyki


Wdra anie rewitalizacji
Wdrażanie rewitalizacji następującymi kryteriami „rewitalizacyjnymi”:


Proponowane przedsi wzi cia miniprojekty z rewitalizacji mirca do 2015r
Proponowane przedsięwzięcia( miniprojekty) z rewitalizacji Mirca do 2015r.

 • Zagospodarowanie i ożywienie terenów otwartych na funkcje kulturalne, sportowe i rekreacyjne

 • Powstanie miniparku kulturowego

 • Termo renowacja ośrodka zdrowia w Mircu wraz z przyległym terenem

 • Budowa strefy rekreacji i wypoczynku

 • Rewaloryzacja zabytkowego kościoła pw. Św. Leonarda w Mircu wraz odnową przyległego terenu

 • Termomodernizacja, i poprawa infrastruktury komunalnej starych budynków użyteczności publicznej w centrum Mirca

 • Poprawa funkcjonalności terenów przy cmentarnych i miejsc pamięci historycznej


C d proponowane przedsi wzi cia miniprojekty z rewitalizacji mirca do 2015r
C.d. Proponowane przedsięwzięcia( miniprojekty) z rewitalizacji Mirca do 2015r

 • Renowacja zabytkowej figurki św. Nepomucena wraz z zagospodarowaniem terenu

 • Wzniesienie wielofunkcyjnych obiektów sportowo- rekreacyjnych na zdegradowanym terenie za jednostkami oświatowymi w Mircu

 • Odnowa i zagospodarowanie istniejącego stawu w Mircu

 • Zmiana sposobu użytkowania i odnowa starego budynku przedszkola w Mircu, przy zharmonizowaniu z krajobrazem architektonicznym

 • Przywrócenie do życia centralnych obszarów w Mircu

 • Wzrost atrakcyjności i estetyki terenów pod działalność inwestycyjną

 • Odnowa unikalnych terenów zielonych oraz poprawa stanu środowiska na terenach rewitalizowanych

 • Budowa systemu monitoringu wizyjnego jako zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w niebezpiecznych terenach poddanych rewitalizacji


Kolejno realizacji przedsi wzi b dzie zale e od
Kolejność realizacji przedsięwzięć będzie zależeć od:

 • mnogości rezultatów planowanych działań rewitalizacyjnych,

 • kompleksowości podjętych działań (sfera społeczna, przestrzenna, ekonomiczna i ekologiczna),

 • aspektu społecznego (partycypacja społeczna w postaci zgłaszania własnych pomysłów, ponadto realizacji inwestycji w sposób jak najmniej uciążliwy dla społeczeństwa (np. zapewniając niekolizyjną organizację ruchu),

 • względów formalno – prawnych (dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na wykonywanie robót, dostęp do infrastruktury technicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci),

 • względów ekonomicznych (zdolność finansowa beneficjenta oraz możliwości, czas i wielkość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych).


Podokresy programowania
Podokresy programowania od:

Podokresy programowania wszystkich działań rewitalizacyjnych obejmują lata:

 • 2010 – 2011

 • 2012 – 2013

 • 2014 – 2015


Nazwa kompleksowego projektu rewitalizacji miejscowo ci mirzec
Nazwa kompleksowego projektu rewitalizacji miejscowości Mirzec

 • ,,Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca”

  Tego typu zintegrowany projekt, pozwala uzyskać maksymalne efekty w poszczególnych sferach mianowicie:

  - społecznej – przeciwdziałanie nierównościom społecznym, tworzenie miejsc pracy, działalność kulturalna, budowa infrastruktury publicznej na rzecz funkcji turystyczno- rekreacyjnych i sportowych oraz poszanowanie tradycji historycznych.

  - ekonomicznej – działalność gospodarcza na terenach rewitalizowanych, (w tym agroturystyką), zagospodarowanie terenów pod działalność inwestycyjną

  - ekologicznej – dbałość o florystykę obszarów, restauracja miniparków, zwiększenie zieleni na terenach otwartych oraz estetyki miejscowości z ukierunkowaniem na środowisko naturalne.

  - przestrzennej – przebudowa tzw. ,,starej tkanki” urbanistycznej, przestrzeni publicznej, jezdni, chodników, przejść dla pieszych, wprowadzenie nowych elementów małej architektury.

  Wstępny koszt projektu ponad 3 mln zł


Dlaczego akurat mirzec
Dlaczego akurat Mirzec? Mirzec

 • Jest centrum gminy, a tylko centra gmin wiejskich mogą uzyskać pomoc unijną na rewitalizację

 • Posiada bogate tradycje dziedzictwa kulturowego

 • Ma bogate tradycje historyczne (od XII w. wieś duchowna, potem młyńska, następnie wieś folwarczna etc.)

 • Występują w Mircu zdegradowane tereny i niedostateczne do potrzeb i potencjału przestrzenie terenów otwartych

 • Bo, jest najważniejszym skupiskiem usług użyteczności publicznej, które wymagają wsparcia.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę Mirzec

Paweł Lewkowicz

Pełnomocnik Gminy ds. rewitalizacji