k miai biztons g omkt 1 2011 12 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÉMIAI BIZTONSÁG OMKT – 1 2011/12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KÉMIAI BIZTONSÁG OMKT – 1 2011/12

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

KÉMIAI BIZTONSÁG OMKT – 1 2011/12 - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

KÉMIAI BIZTONSÁG OMKT – 1 2011/12. 1. KÉMIAI BIZTONSÁG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KÉMIAI BIZTONSÁG OMKT – 1 2011/12' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k miai biztons g
KÉMIAI BIZTONSÁG

Fogalom: A kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége , amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődésfenntarthatóságának szükségességét.

Kb tv. 1. § a) pont.

2

tartalom
TARTALOM
 • VEGYI ANYAG SZABÁLYZÁS ÉS

VÁLTOZÁSAI, REACH, CLP/GHS,

KOCKÁZATBECSLÉS

 • KÉMIAI FOLYAMATOK, VEGYIPARI

ELJÁRÁSOK

 • SEVESO, IPARI KATASZTRÓFÁK

3

slide5
2000. évi XXV. tv. a kémiai

biztonságról

Hatály: minden vegyi anyag, kivéve

gyógyszerek,

élelmiszerek, takarmányok,

kozmetikai termékek,

radioaktív anyagok,

növényvédő szerek,

pszichotróp anyagok, kábítószerek,

veszélyes hulladékok.

a vegyi anyag oszt lyoz si szempontjai
A vegyi anyag osztályozási szempontjai

Anyagveszélyesség fajtái

(44/2000. (XII. 22.) EüM rendelet)

- tűz- és robbanásveszélyesség

- toxikus veszély

- környezeti veszély

vesz lyszimb lumok s jelek
Veszélyszimbólumokésjelek

E

O

F+

F

C

robbanás-

veszélyes

égést tápláló,

oxidáló

fokozottan

tűzveszélyes

tűzveszélyes

maró

T+

T

Xn

Xi

N

nagyon

mérgező

mérgező

ártalmas

irritatív

környezeti

veszély

m reger ss g szerinti oszt lyoz s
Méregerősség szerinti osztályozás

Különösen veszélyes anyagok: rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító, teratogén, embriótoxikus anyagok, stb.

r sz mok s mondatok
R- számok és mondatok
 • Veszélyre utaló R-mondatok: 1-től 64-ig

R1-R19: tűz- és robbanásveszély

R20-R49: toxicitás

R50-59: környezeti veszély

R59- vegyes

R40: Rákkeltő hatás korlátozott mértékben

bizonyított

R45: Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)

R46: Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)

R49: Belélegezve rákot okozhat

s sz mok s mondatok
S-számok és mondatok
 • A biztonságos kezelés mondatai S 1-től jelenleg S 64-ig

S 1 Elzárva tartandó

S 15 Hőhatástól távol tartandó

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni

S 24 Bőrrel való érintkezés kerülendő

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

10

biztons gi adatlap
Biztonsági adatlap
 • Veszélyes anyag jellemzőinek bemutatása 16 pontban (anyag személyazonossági)
 • gyártó vagy importáló biztosítja
 • tartalma: az anyag vagy készítmény azonosítása, CAS szám, EINECS vagy ELINCS szám, összetétel, veszélyek azonosítása, veszélyjelek, R és S mondatok, elsősegélynyújtás, tűzveszélyesség, óvintézkedés baleset esetén, kezelés és tárolás, személyi védelem, fizikai-kémiai tulajdonságok, stabilitás, toxikológiai információk, ökológiai információk, ártalmatlanítás,, szállítási előírások (ADR, IATA, IMDG), címkézés jogszabályok, stb.)
j anyag r gi anyag fogalma
Új anyag, régi anyag fogalma
 • EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi (vegyi) Anyagok Európai Jegyzéke
 • ELINCS: a fenti dátumot követően törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.
 • Új anyag: az EINECS-ben nem szereplő anyag.
bejelent si k telezetts g
Bejelentési kötelezettség
 • ÁNTSZ-nek a tevékenységről
 • OKBI-nek, ha nem szerepel a veszélyes anyag jegyzékben.
 • A tevékenységhez a korábbi engedély szükséges, és érvényes.
t rzsk nyvez s notifik ci
Törzskönyvezés, notifikáció
 • Új anyag esetén, ha nincs EINECS vagy ELINCS száma
 • Műszaki dosszié
 • Mennyiségi határok szerinti vizsgálati rend
 • 100 kg/év felett gyakorlatilag minden új vegyi anyag törzskönyvezendő
 • 1-10 t/év, 10-100 t/év, 100-1000 t/év és 1000 t/év felett
tiltott anyagok jegyz ke 1
Tiltott anyagok jegyzéke-1
 • PIC eljárás:8/2004 (XII.1.) EüM-FVM-KvVM-GKM együttes rendelet egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével ill. behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól.
 • Rotterdami Egyezmény értelmében PIC eljáráshoz kötött vegyi anyagok jegyzéke: betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyszerek, növényvédő szerek:

export bejelentés, import engedély, jelentés az anyagok éves exportált/importált mennyiségéről

pl. szén-tetraklorid, kloroform, benzol, paration, ólom-tetraetil, azbeszt szálak (lakossági felhasználásuk betiltott, szigorúan korlátozott anyagok).

tiltott anyagok jegyz ke 2
Tiltott anyagok jegyzéke-2
 • Korlátozások:41/2000 (XII.20.) EüM-KöM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.
 • Pl. ólomvegyületek, halogénezett szénhidrogének nem használhatók üzemanyagok adalékaként.
 • Polibrómozott bifenilek nem használhatók bőrrel közvetlenül érintkező textíliákban.
 • Kadmium és vegyületei polimer végtermékek színezésére nem használhatók fel, stb.
vesz lyes anyag k sz tm ny nyilv ntart sa
Veszélyes anyag,- készítmény nyilvántartása
 • ETTSZ: Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Levélcím: 1450 Budapest, Pf. 36.

Tel: 06-80-201-199 (24 órás zöld szám)

(06-1)-476-6464, (06-1)-476-1138.

 • OKBI: Országos Kémiai Biztonsági

Intézet

slide18
Tárcaközi Bizottság

negyedévente ülésezik, állandó tagokkal

feladata a kémiai biztonsági törvénnyel kapcsolatos problémák előzetes véleményezése a Miniszter részére

módosítások előkészítése

 • Kémiai terhelési bírság

jogszabályban előírtak teljesítésének elmaradása esetén alkalmazandó

pl. bejelentés elmaradása, biztonsági adatlap hiánya, kockázatbecslés elmaradása stb.

slide19

Ellenőrző kérdések

 • Az alapjogszabály száma és neve?
 • Milyen tulajdonságaitól válik veszélyessé a vegyi
 • anyag
 • Miből áll a veszélyes anyag jelölés?
 • Mit jelentenek az R és az S számok?
 • Mi a Tárcaközi bizottság feladata ?
 • Hogyan határozza meg adott vegyi anyag
 • veszélyességét?

19

vi sszefo glal s
VI. Összefoglalás
 • A magyar szabályzás 2000-től kezdődően kezdte meg a felzárkózást az EU szabályzásához.
 • A magyar szabályzás szigorúbbra sikeredett, mint az EU szabályzása, amelynek részleges feloldása szükségszerűen megkezdődött.
 • A REACH hatálybalépése átírta az eddigi tempót, amely némileg gyorsult. A CLP/GHS önálló beléptetése a magyar jogrendbe ez ideig még nem történt meg.
 • Jogtechnikai szempontból a változtatások/felzárkózások során a magyar szabályzás súlyát, joganyagát indokolt csökkenteni átadva a helyet az EU szabályzásának, elkerülendő a jelenlegi kettős szabályzást, és helyenként a kettős ellenőrzés lehetőségét.

20

tartalom1
Tartalom
 • Joganyag a REACH előtt
 • A REACH bemutatása
 • További uniós változások a CLP(GHS) bevezetésével

IV. Joganyag változásai a REACH-CLP(GHS) hatályba- lépésével (2007 – 2010. május)

V. Rákkeltő/mutagén szabályzás módosulása

VI. Összefoglalás

22

i joganyag a reach el tt 2001 2007 j nius
I. Joganyag a REACH előtt (2001-2007. június)

2000.évi XXV. tv. a kémiai biztonságról

- Jelölési és besorolási szabályok - 44/2000. EüM r.

- Munkahelyek kémiai biztonsága - 25/2000.EüM-SZCSM r.

- Rákkeltő, mutagén anyagok - 26/2000.EüM r.

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos egyes tevékenységek

korlátozása - 41/2000. EüM-FVM-KvVM-GKM r.-

- Veszélyes anyagok kivitele, behozatala – PIC eljárás

- 18/2004. EüM-FVM-KvVM-GKM r.

- Azbeszttel kapcsolatos kockázatok

– 12/2006.EüM r.

23

i joganyag a reach el tt 2
I. Joganyag a REACH előtt - 2

- A helyes laboratóriumi gyakorlatról

- 9/2001.EüM-FVM r.

 • Kémiai terhelési bírság szabályai

- 189/2000.Kormány r.

 • Veszélyes anyagok vizsgálati módszerei
 • Vegyi anyagok kockázatának becslése, a kockázat csökkentése

- 12/2001.KöM – EüM r.

- 56/2005.EüM-KvVM-BM r.

 • Tárcaközi bizottság működtetése

- 188/2000.Kormány r.

24

ii a reach bemutat sa
II. A REACH bemutatása

A REACH az EU 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok

regisztrálásáról, értékeléséről,engedélyezéséről,

korlátozásáról, az Európai Vegyianyag-ügynökség

létrehozásáról, valamint néhány korábbi EK,

EGK tanácsi vagy bizottsági irányelv módosításáról,

hatályon kívüli helyezéséről.

Hatályos: 2007. június

Előregisztráció: 2008. november 30-ig történt.

A szabályzás szószerint és teljeskörüen alkalmazandó

az Unió minden tagállamában, amely szükségszerűen

vezet a meglévő szabályzás módosításához.

25

j vegyi anyag politika reach
Új vegyi anyag politika = REACH
 • Registration (bejelentés)
 • Evaluation (kiértékelés)
 • Authorization (engedélyezés)

of Chemicals (vegyi anyagok)

26

a reach id rendje

REACH

Hatályba

lépése

A REACH időrendje

1000 t/év ,

R50/53 ( 100 t/é) , és CMR

1+2 ( 1 t/év)

Reg.

Bevezetett anyagok

vége

Értékelés

Regisztráció

 100 t/év

Elő-Regisztráció

Értékelés

Regisztráció

 1 t/év

Avizsgálati javaslatok kiértékelése

Engedélyezés

Nem bevezetett (“új”) anyagok

27

2008

2007

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

a reach c mei fejezetei
I. Általános kérdések

II. Anyagok regisztrálása

III. Adatok megosztása ésszükségtelenvizsgálatok elkerülése

IV. Tájékoztatás a szállítói láncban

V. A továbbfelhasználók

VI. Értékelés

VII. Engedélyezés

VIII. Egyes veszélyes anyagok és készítmények gyártásával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások

IX. Díjak

X. Az Ügynökség

XI. Osztályozási és címkézési jegyzék

XII. Információk

XIII. Illetékes hatóságok

XIV. Végrehajtás

XV. Átmeneti és záró rendelkezések

Továbbá 17 melléklet

Összesen 280 oldal többnyire 3-4

hasáb oldalanként

A REACH címei (fejezetei)

28

ii a reach bemutat sa 2
II. A REACH bemutatása - 2

A szabályzás fontosabb elemei:

- gyártói, importálói felelősség érvényesítése,

- felhasználók bevonása az információs láncba

- veszélyesség és mennyiség szerinti előírások,

- teljesítési határidők hozzáigazítása,

- veszélyesség szerinti anyaglisták kiadása

több különféle szempont alapján,

- vizsgálati módszerek rögzítése,

29

iii tov bbi uni s v ltoz sok a clp ghs hat lyba l p s vel
III. További uniós változások a CLP/GHS/ hatályba lépésével

A CLP/GHS/ az EU 1272/2008/EK számú rendelete, amely az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról tartalmaz előírásokat. Felváltja a 67/548EGK irányelvet.

Hatályba lépett: 2009.január

A szabályzás szószerint és teljeskörüen alkalmazandó az Unió minden tagállamában, amely szükségszerűen vezet a meglévő szabályzás módosításához.

A szabályzás Magyarországon még nincs kihirdetve, de hatályos.

- 2010. december tiszta anyagok átsorolandók,

- 2015. júniusáig keverék anyagok átsorolandók.

30

iii tov bbi uni s v ltoz sok a clp ghs hat lyba l p s vel 2
III.További uniós változások a CLP/GHS/ hatályba lépésével - 2
 • A szabályzás az ADR vegyianyag jelölési rendszeréhez hasonlít némi változtatással. A GHS rendszerrel azonban nem teljesen azonos, bár úgy indult, hogy azt veszi át az EU, de a változtatások miatt nemkaphatta a GHS megnevezést.
 • Az elnevezés az osztályozás, címkézés, éscsomagolás angol szavainak kezdőbetűiből alkotott mozaik szó.
 • Bevezetését követően a vegyianyag jelölés egységes lesz a világon.

31

iv joganyag v ltoz sai a reach clp ghs hat lyba l p s vel 2007 2010 m jus
IV. Joganyag változásai a REACH – CLP/GHS/ hatályba lépésével (2007 – 2010. május)

- 2000.évi XXV. tv. a kémiai biztonságról

Kiegészült a REACH vonatkozó előírásaival – ld. a 2008.évi XXVIII. törvényt.

- Jelölési és besorolási szabályok - 44/2000. EüM r.

Módosítandó a CLP/GHS/ előírásaival

- Munkahelyek kémiai biztonsága - 25/2000.EüM-SZCSM r.-Ellenőrző hatóságok közötti hatásköri problémák tisztázandók /13.§ (1)/

- Rákkeltő, mutagén anyagok - 26/2000.EüM r.

A rendelet mellékletét rákkeltő anyagokra vonatkozóan a REACH XVII. mell. 1.és 2. függeléke, mutagén anyagokra vonatkozóan a 3. és 4. függelék vette át.

32

iv joganyag v ltoz sai a reach clp ghs hat lyba l p s vel 2
IV. Joganyag változásai a REACH –CLP/GHS hatályba lépésével - 2

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos egyes tevékenységek

korlátozása - 41/2000. EüM-FVM-KvVM-GKM r. Módosítva

 • Veszélyes anyagokkal kapcsolatos kivitel és behozatal – PIC eljárás - 8/2004. EüM-FVM-KvVM-GKM r.- Módosítva 2009-ben jelentős kiegészítéssel.
 • Azbeszttel kapcsolatos kockázatok - 12/2006. EüM r. Betiltott anyag minden változatában.

- Vegyi anyagok kockázatának becslése, a kockázat csökkentése - 12/2001.KöM – EüM r.

Hatálytalanítva 2008-ban.

33

iv joganyag v ltoz sai a reach clp ghs hat lyba l p s vel 3
IV. Joganyag változásai a REACH – CLP/GHS/ hatályba lépésével - 3
 • A helyes laboratóriumi gyakorlatról - 9/2001.EüM-FVM r. Változatlan.
 • Kémiai terhelési bírság szabály - 224/2008.Kormány r. A REACH bevezetésével a felső határ megemelkedett.

A legutóbbi módosítás - 145/2010. Korm. r. a felső határttovább emelte.

- Veszélyes anyagok vizsgálati módszerei - 56/2005.EüM-KvVM-BMr. - Hatálytalanítva 2008-ban

 • Tárcaközi bizottság működtetése - 188/2000.Kormány r.

Működését a REACH –CLP/GHS/ nem befolyásolja

34

v r kkelt mutag n szab lyz s m dosul sa
V.Rákkeltő/mutagén szabályzás módosulása
 • Magyar alaprendelet: 26/2000.EüM r.(MK 2009/189.sz.-46095 oldal)

Hét módosítása volt, a legutóbbi hozza be a REACH-et.

Átveszi a REACH-ből az anyag deffiniciókat és a XVII. mell. 1,2,3,4. függelékeit.

A XVII. Melléklet címe: Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások

A jelenlegi helyzet átmeneti, mert még nem teljes a XIV. melléklet, az engedélyköteles anyagok REACH listája. Engedélyköteles anyagok listája - XIV. melléklet

  • PBT anyagok (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)

perzisztens = nehezen lebomló – DDT,aldrin,HCH, PAH-ok,stb.

35

v r kkelt mutag n szab lyz s m dosul sa 2
V.Rákkeltő/mutagén szabályzás módosulása - 2
 • PBT-hez, vPvB-hez hasonló tulajdonságokkal bíró anyagok,
  • pl. endokrin rendszert károsító(ED)
 • vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)
 • 1, 2 kategória CMR (rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító) anyagok.

Ezen anyagok használata egy adott időpont után tilos, kivéve, ha a felhasználó engedélyt kért (18 hónappal korábban), és kapott az EU Bizottságtól.

36

v r kkelt mutag n szab lyz s m dosul sa 3
V.Rákkeltő/mutagén szabályzás módosulása - 3
 • Az engedély megadásának feltétele:
  • Általános szabály: a kockázat hatékonyan ellenőrzött.
  • Küszöbértékkel nem rendelkező 1,2 kat. CMR és ED anyagok, valamint PBT, vPvB anyagok esetében: a társadalmi, gazdasági előnyök jelentősebbek, mint a kockázat, és nincs alkalmas helyettesítő anyag.
  • Kis mértékben módosult az OMMF bejelentő nyomtatvány.
  • Változatlanul probléma az expozició mértéke, mert a magyar szabályzás nem tesz különbséget pl. a laboratóriumi egyszeri és az üzemi rendszeresexpozíciós mérték között.
  • Akkreditált mérési kötelezettség, 2 évenkénti kockázatbecslés, stb. változatlan.

37

vi sszefo glal s1
VI. Összefoglalás
 • A magyar szabályzás 2000-től kezdődően kezdte meg a felzárkózást az EU szabályzásához.
 • A magyar szabályzás szigorúbbra sikeredett, mint az EU szabályzása, amelynek részleges feloldása szükségszerűen megkezdődött.
 • A REACH hatálybalépése átírta az eddigi tempót, amely némileg gyorsult. A CLP/GHS önálló beléptetése a magyar jogrendbe ez ideig még nem történt meg.
 • Jogtechnikai szempontból a változtatások/felzárkózások során a magyar szabályzás súlyát, joganyagát indokolt csökkenteni átadva a helyet az EU szabályzásának, elkerülendő a jelenlegi kettős szabályzást, és helyenként a kettős ellenőrzés lehetőségét.

38

ellen rz k rd sek
Ellenőrző kérdések
 • Mire vonatkozik a 25/2000-es, valamint a 26/2000-es számú EüM.rendelet?
 • Mit jelent a REACH szó?
 • Engedélyezett Magyarországon az azbeszt használata?
 • A radioaktív anyagok a REACH hatálya alá tartoznak?
 • Mit jelent a CMR rövidítés a vegyi anyagoknál?

39

a ghs t rt nete
A GHS története

GHS - Globally Harmonized Systems of Classification and Labelling of Chemicals – az ENSZ által készített osztályozási és címkézési rendszer.

1992 – Az ENSZ konferencián meghatározzák egy új vegyi anyag osztályozási és címkézési rendszer szükségességét (UNCED, Rio de Janeiro, 1992, AGENDA 21 Chapter 19):

- globálisan egységes veszélyes anyag osztályozás,

- jól érthető veszélykommunikáció: címkézés és biztonsági adatlapok,

- USA, Kanada, Japán és az ADR előírásait vizsgálták,

- elfogadás 2002-ben

41

a clp ghs bevezet se
A CLP/GHS/ bevezetése

CLP: A GHS Európai Uniós változata

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A rendelet hatályba lépett: 2009. január 20-án!

42

slide43

CLP/GHS

EU

A CLP/GHS/-ben alkalmazásra kerülő piktogramok.1. Akut mérgezés; 2. maró; 3. gyúlékony; 4. környezeti (vízi) veszély! 5. heveny szem-, bőr-irritáció, szenzibilizál; 6. nyomás alatt levő gázok; 7. robbanásveszély, önreaktív, szerves peroxidok; 8. égést tápláló oxidáIó; 9. rákkeltő, reprodukció-károsító, speciális szervkárosító.

43

a clp ghs szerinti oszt lyoz s
A CLP/GHS/ szerinti osztályozás

Veszélyt jelző piktogramok

CLP 01

CLP 02

CLP 03

CLP 04

CLP 05

CLP 06

CLP 07

CLP 08

CLP 09

46

a clp ghs szerinti oszt lyoz s elemei
A CLP/GHS szerinti osztályozás elemei

Besorolás

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai (H200-413)

Cimkézés

Veszélyt jelző piktogramok (GHS01-09)

Címkézési kódok: Veszély! (Danger) Figyelem! (Warning)

Figyelmeztető mondatok (H200-413)

Kiegészítő figyelmeztető mondatok (EUH001-EUH071)

Egyedi koncentráció határértékek és M-tényezők

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P101-501)

50

m rgez si kateg ri k v ltoz sa

< 25; T+

nagyon mérgező

> 25-200; T

mérgező

> 200-2000; Xn

ártalmas

> 2000; nem besorolható

2000-5000 mg/kg

EU nem vette át

Változás!!

200-300 mg/kg

< 5

1. kat.

> 5-50

2. kategória

> 50-300

3. kategória

> 300-2000

4. kategória

> 2000-5000

5. kategória

Mérgezési kategóriák változása

Akut orális toxicitás – LD50 (mg/kg)

67/548/EGK

CLP/GHS

51

clp ghs szerinti c mke

Piktogramok

Figyelmeztetés

Óvintézkedésre vonatkozó P (Precautionary) mondatok

Figyelmeztető H (Hazard) mondatok

EUH mondatok

pl. EUH014 Vízzel hevesen reagál

CLP/GHS szerinti címke

55

sszefoglal s
Összefoglalás

2009. január 20-tól már találkozhatunk az új CLP/GHS/ besorolással és címkékkel.

2010. december 1-től a CLP/GHS/ a tisztaanyagokra kötelező:

- biztonsági adatlapokon a régi és új besorolás is lesz

- új címkézés az új csomagolásokon

2015. június 1-ig a keverékeket is át kell sorolni, ezután egyedül a CLP/GHS/ lesz érvényben.

56

ellen rz k rd sek1
Ellenőrző kérdések
 • Mit jelent a CLP rövidítés?
 • Írja le a CLP vegyi anyag piktogramjainak

megjelenési formáját!

 • Az anyagkeverékek átsorolása mikorra végzendő el?
 • Mennyi az átmeneti időszak, amely alatt mindkét fajta jelöléssel találkozhatunk?

57

kock zatbecsl s
Kockázatbecslés
 • Végzését a 2000. évi XXV. tv. írja elő
 • Részei:

veszély azonosítása,

expozíció-hatás összefüggés elemzése,

expozíció becslése,

kockázat mennyiségi ill. minőségi

jellemzése.

58

kock zatbecsl s 2
Kockázatbecslés-2
 • Determinisztikus és sztochasztikus hatású vegyi anyagok.
 • Expozíció meghatározásának módjai.
 • Akkreditált mérések.
 • Munkahelyi légtérkoncentráció-25/2000. EüM
 • Rákkeltő, mutagén hatású anyagok.
 • Foglalkozási betegségek, stb. retrospektív információk.

59

kock zatbecsl s 3
Kockázatbecslés-3
 • Helyszín, tevékenységek, veszélyes anyagok bemutatása, adatlapok
 • Veszélyes anyag felhasználás-expozíció
 • Expozíció mértékének meghatározása
 • Engedélyezett expozició-25/2000. EüM r.
 • Kockázat értékelése, minősítése, kezelése.
 • Kockázatcsökkentő intézkedések, védő-

intézkedések, -felszerelések.

60

ellen rz k rd sek2
Ellenőrző kérdések
 • Mi a kockázat? (Mvt. 87.§ 1/F szerint)
 • Melyek a determinisztikus és sztochasztikus hatású vegyi anyagok?
 • Mit jelent az expozició szó?
 • Rákkeltő, mutagén anyagok használata esetén melyek a külön előírások?
 • Hol keresi a rákkeltő, mutagén hatású vegyi anyagokat?

61