This project is funded by EU
Download
1 / 14

EU CARDS Environmental Public Awareness Pro gram Projekt ja ? anja svijesti o - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

This project is funded by EU. EU CARDS Environmental Public Awareness Pro gram Projekt ja č anja svijesti o o kolišu/ ž ivotnoj sredini PREZENTACIJA PROJEKTA. Consultant:. Sub-Consultant:. Sveobuhvatni cilj projekta P ružanje doprinosa stvaranju uslova za održivi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU CARDS Environmental Public Awareness Pro gram Projekt ja ? anja svijesti o' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eu cards environmental public awareness pro gram projekt ja anja svijesti o

This project is funded by EU

EU CARDS

Environmental Public

Awareness Program

Projekt jačanja svijesti o

okolišu/životnoj sredini

PREZENTACIJA

PROJEKTA

Consultant:

Sub-Consultant:


Eu cards environmental public awareness pro gram projekt ja anja svijesti o

Sveobuhvatni cilj projekta

Pružanje doprinosastvaranju uslovaza održivi

razvoj Bosne i Hercegovine.

Specifični ciljevi projekta

Jačanje uloge civilnog društva putem podizanja javne

svijesti i podrške lokalnim inicijativama u sektoru

okoliša, što bi trebalo rezultirati pridruživanjem BiH

Aarhuskoj konvenciji.


Eu cards environmental public awareness pro gram projekt ja anja svijesti o

Ciljane grupe

Na osnovu procjene potencijalnog uticaja na

javnu svijest i sposobnosti civilnog društva

odabrane su sljedeće ciljne grupe projekta:

 • Obrazovni sistem – od osnovnog obrazovanja do univerziteta,

 • Mediji

 • Nevladine organizacije.


Projektne aktivnosti
Projektne aktivnosti

 • Podrška razvoju obrazovne, medijske i NVO platforme,

 • Podrška platformi medija u procesu jačanja okolišne svijesti - ciljna grupa mediji,

 • Podrška obrazovnoj platformi u procesu jačanja svijesti o okolišu - ciljna grupa obrazovanje i

 • Podrška NVO platformi u procesu jačanja svijesti o okolišu - ciljna grupanevladine organizacije.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 2005
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.

PODRŠKA RAZVOJU OBRAZOVNE, MEDIJSKE I NVO

PLATFORME

 • Urađene baze podataka NVO-a, medija i obrazovanja,

 • Obrađeni upitnici za obrazovni sektor putem kojeg su anketirane škole u FBiH i RS o aktivnostima na polju zaštite okoliša

 • Održane prezentacije projekta:

  - Tuzla 14.09.2005.

  - Mostar 26.09.2005. i

  - Banja Luka 29.09.2005.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20051
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.

PODRŠKA RAZVOJU OBRAZOVNE, MEDIJSKE I NVO

PLATFORME

 • Procjena potreba za sve ciljne grupe - cilj zadatka je identifikacija budućih aktivnosti na jačanju svijesti koje će se provoditi nakon što financiranje ovog projekta prestane. U tom cilju će se rezultati analize u formi izvještaja, tj, potencijalni projekti predstaviti na donatorskoj konferenciji.

  Za svaku ciljnu grupu analizira se sljedeće:

  • Sadašnji interes i polje djelovanja, te tekuće aktivnosti,

  • Dosadašnji donatori,

  • Ambicije i buduće akcije,

  • Potencijalna lista projekata u vezi sa Aarhuskom konvencijom i dosadašnji utjecaj ovih projekata

 • U svrhu analize pripremljeni su upitnici, urađena je analiza referentne dokumentacije (LEAP-i, NEAP, PRSP, Razvoje strategije EU RED i sl.) i obavljen niz sastanaka sa potencijalnim donatorima.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20052
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.

PLATFORMA MEDIJA

Diseminacija informacija

 • Uspostavljena suradnja sa medijima u BiH - za članove medijske platforme se pripremaju prigodni tekstovi za realizaciju emisija i članci u novinama, brojna gostovanja članova projektnog tima na radio i TV stanicama širom BiH

 • Otvaraju se redovne eko-rubrike u dječijim časopisima “Palčić” i “5plus” gdje će se objavljivati informacije o uspješno provedenim aktivnostima iz škola i prigodni tekstovi,

 • Otvorena pod-sekcija “Okoliš/životna sredina” na web portalu Mediacentra NetNovinar (www.netnovinar.org). Sadržaj stranice: legislativa, pojmovnik, publikacije, trening materijali, direktorij stručnjaka, aktualno,

 • 11.10.2005. organizirana konferencija za novinare u povodu početka implementacije EU projekata za jačanje uloge civilnog društva u zaštiti okoliša.

  Treninzi

 • Trening "Mediji, okolis i siromastvo" u suradnji sa Mediacentrom, Sarajevo 19.-21.09.2005.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20053
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005:

OBRAZOVNA PLATFORMA

 • Predstavljen projekt nastavnicima osnovnih i srednjih

  škola Kantona Sarajevo,

 • Predstavljen projekat i održana prezentacija na

  temu “Kako razvijati svijest učenika o okolišu”, Neum “Festival znanja”- takmičenje za učenike osnovnih škola u BiH, 07.06.2005.

 • Održana predavanja za aktive matematičara, historičara, informatičara, vjeroučitelja škola Kantona Sarajevo o okolišu u njihovim predmetima, august 2005.

 • Dogovorena suradnja na polju razvoja programa za školu u prirodi

 • Učešće u obrazovnim programima Univerziteta Sarajevo


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20054
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.:

NVO PLATFORMA

 • Predstavljen projekt NVO-ima doline rijeke Neretve,

 • Održana prezentacija projekta ciljnim grupama regije Tuzla, 14.09.2005.

 • U suradnji sa ICVA-om pripremljeno obraćanje predstavnicima Parlamenta BiH, sa ciljem zagovaranja rješavanja institucionalnih i pravnih problema u sektoru okoliša i usvajanja zakona o okolišu BiH (zajedno sa NVO-ima: OAZA, EKO-NERETVA i REC BiH), 15.09.2005.

 • Pružen doprinos obilježavanju 22. septembra Međunarodnog dana bez automobila u Kantonu Sarajevo učešćem u organizaciji okruglog stola i pripremom prezentacije “Kvaliteta zraka, transport i zdravlje”


Aktivnosti koje slijede
Aktivnosti koje slijede

Podrška razvoju obrazovne, medijske

i NVO platforme

- Procjena potreba za sve ciljne grupe

Radionice:

 • Za obrazovni sistem, januar 2006.

 • Za ministarstva, medije i NVO-e,januar 2006.

 • Donatorska konferencija, mart 2006.


Podr ka platformi medija u procesu ja anja okoli ne svijesti ciljn a grup a mediji
Podrška platformi medija u procesu jačanja okolišne svijesti - ciljna grupa mediji

Planirane aktivnosti u periodu novembar 2005 – februar 2006

 • Diseminacija informacija

  - uvođenje redovne rubrike u dnevnim novinama

  - priprema članaka u dječijim novinama i

  specijaliziranim časopisima na temu okoliša

  - priprema sadržaja za web site NetNovinar - sekcija

  Okoliš/Životna sredina

  - doprinos u pripremi radio i TV emisija

 • Trening program

  - treninzi o okolišnom izvještavanju za buduće novinare u suradnji sa Unverzitetima u BiH, februar 2006.


Podr ka obrazovnoj platformi u procesu ja anj a svijesti o okoli u ciljn a grup a obrazovanje
Podrška obrazovnoj platformi u procesu jačanj svijestia svijesti o okolišu - ciljna grupa obrazovanje

Planirane aktivnosti u periodu novembar 2005

– februar 2006

 • Školska mreža

  - Projektni tim će nastaviti u radu sa školama na integraciji okolišnog curriculum-a u nastavni proces

 • Obrazovni materijal

  - Priprema obrazovnog materijala za djecu je predviđena za februar 2006. Sadržaj materijala će biti pregledan sa članovima Savjetodavne radne grupe u martu 2006.

 • Trening program

  - Treninzi za učitelje i nastavnike, mart 2006.

 • Eko-škola

  - Projektni tim će u novembru odabrati školu za program

  EKO-škole koji će započeti u januaru 2006.


Podr ka nvo platformi u procesu ja anj a svijesti o okoli u ciljn a grup a nevladine organizacije
Podrška svijestiNVO platformi u procesu jačanja svijesti o okolišu - ciljna grupanevladine organizacije

Planirane aktivnosti u periodu novembar 2005 – februar 2006

 • Trening program

  - Trening za NVO-e predviđen je za decembar 2005.

  - Nakon treninga predviđen je početak rada Savjetodavnog

  centra


Hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI svijesti

Projektni tim :

*Azra Jaganjac, vođa projekta

*Sanda Midžić, expert za NVO-e

*Aleksandra Hasečić, expert za medije

Više o projektu može se naći na web stranici

www.coor.ba