1 / 14

Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник. «Серед рівних розумом - за однакових умов – переважає той, хто знає геометрію». Блез Паскаль. Центром вписаного у трикутник кола є точка перетину його бісектрис. Центр вписаного кола знаходиться всередині трикутника.

abe
Download Presentation

Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник «Серед рівних розумом - за однакових умов – переважає той, хто знає геометрію» Блез Паскаль

 2. Центром вписаного у трикутник кола є точка перетину його бісектрис. Центр вписаного кола знаходиться всередині трикутника. Центром описаного навколо трикутника кола є точка перетину серединних перпендикулярів, проведених до його сторін. Гострокутний трикутник Тупокутний трикутник Прямокутний трикутник

 3. Для рівностороннього трикутника R a r R=2r Варіант 29. Завдання 2.6 Як відноситься сторона правильного трикутника, вписаного в коло, до сторони правильного трикутника, описаного навколо цього кола? Для  АВС коло є вписаним, а для  MNK коло є описаним NM : АВ = 1 : 2

 4. c b За властивістю дотичних, проведених до кола з однієї точки BM=BN, CM=CK=r, AK=AN AC + BC = AB + 2 r  a

 5. b a r c  a b R  c

 6. Перевірка діагностичного тесту

 7. В А В Г А В Б Г Б А Г Б

 8. Варіант 80. Завдання 2.6 Основа рівнобедреного тупокутного трикутника дорівнює 18 см, а радіус описаного навколо нього кола - 15 см. Знайдіть бічну сторону трикутника. Розв’язання. У трикутнику АВС АО=ВО=СО=15 см як радіуси описаного кола У рівнобедреному трикутнику АВС АС=ВС, основа АВ=18 см 3 9 9 Висота CD лежить на серединному перпендикулярі до основи АВ, тому AD=BD=0,5∙AB=0,5∙18cм=9см ? 12 15 15

 9. Варіант 37. Завдання 2.6 Радіус кола, описаного навколо трикутника АВС, дорівнює 6 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника АОС, де О – точка перетину бісектрис трикутника АВС, якщо АВС= 600 Розв’язання. У трикутнику АВС АС=2∙R∙sin600 У трикутнику АOС АС=2∙R1∙sinAOC Маємо А+С=1800- 600=1200 Маємо САО+АСО=1200: 2=600 АОС=1800- 600=1200 Так як sin600=sin1200, то R1=R=6см Відповідь: 6 см

 10. Варіант 18. Завдання 3.4. Вписане коло прямокутного трикутника АВС дотикається до гіпотенузи АВ у точці К. Знайдіть радіус вписаного кола, якщо АК= 4 см, ВК= 6 см.

 11. Варіант 9. Завдання 3.4 Бічна сторона рівнобедреного трикутника точкою дотику вписаного кола ділиться у відношенні 8 : 9, рахуючи від вершини кута при основі трикутника. Знайдіть площу трикутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює 16 см.

 12. Підсумок уроку. Домашнє завдання. Розглянути хід розв’язку виконаних на уроці задач. Розв’язати задачі 2.5 варіанту 36 та 3.4 варіанту 25.

More Related