krzysztof jurek statystyka spotkanie 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krzysztof Jurek Statystyka Spotkanie 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krzysztof Jurek Statystyka Spotkanie 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Krzysztof Jurek Statystyka Spotkanie 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Krzysztof Jurek Statystyka Spotkanie 1. Podstawowe pojęcia i definicje. Plan prezentacji:. Czym jest statystyka, jakie są jej działy Cel, zadania statystyki Pojęcia statystyczne Etapy procedury badawczej Rodzaje badań Pomiar Tworzenie indeksów Zadanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krzysztof Jurek Statystyka Spotkanie 1' - abdul-gaines


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krzysztof jurek statystyka spotkanie 1

Krzysztof JurekStatystykaSpotkanie 1

Podstawowe pojęcia i definicje

plan prezentacji
Plan prezentacji:
 • Czym jest statystyka, jakie są jej działy
 • Cel, zadania statystyki
 • Pojęcia statystyczne
 • Etapy procedury badawczej
 • Rodzaje badań
 • Pomiar
 • Tworzenie indeksów
 • Zadanie
statystyka to nauka o metodach prowadzenia bada statystycznych
Statystyka to nauka o metodach prowadzenia badań statystycznych

Statystyka to:

 • to dane liczbowe, zestawienia liczbowe, informacje liczbowe
 • to czynność zbierania i opracowywania danych liczbowych (np. dane Głównego Urzędu Statystycznego)
 • to miary, mierniki, charakterystyki, które wyliczamy z próby badawczej
 • to metody służące analizie zjawisk, prawidłowości rządzących zjawiskami masowymi
statystyka dzieli si na
Statystyka dzieli się na:

Statystykę opisową, która zajmuje się projektowaniem badań, procedurą i sposobami gromadzenia informacji, opracowania danych ilościowych, ich prezentacją i sumarycznym opisem.

Statystkę indukcyjną, która zajmuje się regułami wnioskowania o właściwościach populacji, opierając się na własnościach wylosowanej z niej próby.

slide5

Socjologię najbardziej interesują zjawiska masowe, a statystyka pozwala uporządkować te zjawiska, wychwycić pewne prawidłowości, które określamy mianem prawidłowości statystycznych. Prawidłowości te są wypadkową oddziaływania na zjawisko masowe przyczyn głównychi przyczyn ubocznych.

Przyczyny uboczne i główne oddziałują na dające się zmierzyć zjawiska masowe przy czym:

Przyczyny główne oddziałują na zjawisko trwale i jednolicie oraz podobnie lub tak samo na elementy składowe badanej zbiorowości.

Przyczyny uboczne są wynikiem oddziaływania czynników indywidualnych, losowych.

Innymi słowy: gdyby były tylko przyczyny główne to wszystko dałoby się przewidzieć, zaś gdyby były tylko przyczyny uboczne to nic nie dałoby się przewidzieć.

slide6

Podstawowym zadaniem statystyki jest dostarczanie wiarygodnych informacji, niezbędnych do podejmowania różnego rodzaju decyzji, dlatego zadaniem statystyki jest:

 • ujawnienie prawidłowości rządzących zjawiskami;
 • służenie do opisu ilościowego tych zjawisk;
 • określenie na ile uzyskane wyniki można uogólniać
slide7

PODSTAWOWE POJĘCIA

 • ZBIOROWOŚĆ STATYSTYCZNA:
 • (socjologowie) to skończony lub nieskończony zbiór jednostek w stosunku do których będziemy formułować wnioski w badaniu pełnym.
 • PRÓBA:
 • Jest częścią populacji, wybrana na podstawie pewnych kryteriów, zbieramy dane w próbie, ale wnioski odnosimy do całej populacji.
 • JEDNOSTKA STATYSTYCZNA:
 • Element zbiorowości statystycznej np. osoba, gospodarstwo domowe, student
 • CECHA STATYSTYCZNA:
 • Właściwości jednostek zbiorowości
slide8

Cechy jakościowe

Warianty (odmiany) cech mogą być opisane słownie i wtedy mówimy o cechach jakościowych np. wykształcenie podstawowe, kolor oczu niebieski

Cechy ilościowe

To cechy, które występują z różnymi natężeniami i te można je zmierzyć np.: wzrost 178 cm, waga 65kg

slide9

Wśród cech ilościowych możemy wyróżnić:

SKOKOWE: wartości cechy zmieniają się co „skok” np.: wiek (19, 20, 21, 22) , zbiór licz całkowitych

CIĄGŁE: mogą przyjmować każdą wartość z określonego przedziału liczbowego – czyli mogą być mierzone z różną dokładnością np.: wiek (19, 19 i 3 mieś, 19 i 5 mieś), zbior liczb rzeczywistych

Wyróżnia się także cechy QUASI ILOŚCIOWE: można je przedstawić za pomocą liczb, ale nie znaczy to, że dokonano precyzyjnego pomiaru np.: oceny w szkole (1,2,3,4,5,6) można je też opisać słownie

Zaobserwowane w badaniach cechy przyjmują określony rozkład, który może być zaprezentowany w postaci np. tabel.

slide10

ZMIENNE – to zjawiska, które się zmieniają i przyjmują różne wartości np. poparcie polityczne dla partii, wiek, płeć.

To co badamy to JEDNOSTKA ANALIZY, to nie jest zmienna ale obiekt, który zmienną charakteryzuje np. osoba, obszar, instytucja

HIPOTEZA – wymienia dwie zmienne, które pozostają w związku i określa ten związek np. Im wyższe wykształcenie tym większe zarobki respondenta

ZMIENNA NIEZALEŻNA – to tą zmienną uważamy za przyczynę zjawiska, to zmienna wyjaśniająca

ZMIENNA ZALEŻNA – to tą zmienną uważamy za skutek zjawiska, to zmienna wyjaśniana

etapy procesu badawczego1
ETAPY PROCESU BADAWCZEGO

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO – ustalić przedmiot , cel, metodę, populację, jednostkę statystyczną. Określić cechy – czyli zmienne określające badanie

ZBIERANIE DANYCH – otrzymuje się w ten sposób MATERIAŁ STATYSTYCZNY, który powie nam wszystko o jednostkach statystycznych.

OPRACOWANIE I PREZENTACJA MATERIAŁU STATYSTYCZNEGO grupowanie jednostek badawczych w szersze jednostki

zliczanie – liczenie ile osób znajdzie się w poszczególnych grupach, kategoriach, grupowanie typologiczne – wyodrębnienie na podstawie pewnych typów

OPIS i WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE - wnioskowanie statystyczne pomaga formułować wnioski na podstawie obserwacji, z reguły wnioski oparte są na badaniach na próbie, wnioskowanie oparte jest na metodach statystyki indukcyjnej Opis statystyczny to analiza rozkładu cechy za pomocą określonych procedur statystycznych których efektem są pewne charakterystyki liczbowe np. średnia arytmetyczna jako właściwości badanej zbiorowości

rodzaje bada
RODZAJE BADAŃ
 • CIĄGŁE – prowadzone ciągle np.: ewidencja urodzeń
 • OKRESOWE – prowadzone w odstępach czasu np.: spisy ludności
 • DORAŹNE (ad hoc) – podejmowane wtedy, gdy są potrzebne np.: spisywanie strat po powodzi
 • PEŁNE - spis, rejestracja bieżąca, sprawozdawczość
 • CZĘŚCIOWE – reprezentacyjne (celowy/losowy dobór próby); monograficzne; ankietowe;

O tym czy badanie jest pełne czy nie decyduje temat badania, a nie liczba przebadanych.

 • SZACUNEK STATYSTCZNY – w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zarówno badania pełnego, jak i częściowego – liczebność zbiorowości ustalana jest na podstawie informacji o innej zbiorowości logicznie powiązanej z badaną

- interpolacja- szacowanie nieznanej wartości na podstawie znajomości wcześniejszych i późniejszych realizacji

- ekstrapolacja- ustalanie nieznanych wartości znajdujących się poza przedziałem wartości znanych.

pomiar
Pomiar

Badaniu statystycznemu podlegają cechy zmienne – różnicujące jednostki statystyczne. Wielkość, nasilenie badanej cechy określana jest w procesie POMIARU

POMIAR: to przyporządkowanie cechom statystycznym określonych symboli.

W naukach społecznych wyróżnia się różne poziomy pomiarów, którym odpowiadają określone SKALE POMIAROWE.

slide15

SKALA NOMINALNA: A=B, A≠B

Można wykonać jeden rodzaj operacji, wskazać, że jeden element jest taki sam jak drugi, albo różny od drugiego np.: PŁEĆ: kobieta i mężczyzna, ZAWÓD: kategorie zawodów,

Dotyczy zazwyczaj cech jakościowych wyrażone w postaci opisowej lub liczbowej

Pomiar nominalny to zbiór nazw lub określeń cech. W kategorii zmiennej nominalnej możemy o 2 osobach powiedzieć tylko tyle, że są takie same lub różne. Uzyskujemy informacje, które umożliwiają podstawowe rozróżnienia i podział obiektów ze względu na odmiany, warianty a następnie przypisanie ich do określonych kategorii.

wyczerpywalno i roz czno kategoryzacji
Wyczerpywalność i rozłączność kategoryzacji

Gdy weźmiemy pod uwagę zmienną płeć sprawa jest oczywista, zmienna ta ma dwie kategorie: kobieta i mężczyzna

Weźmy na przykład zmienna religia. Sprawa nie jest już taka oczywista. Przykłady:

Religia:

1. prawosławie 2. katolicyzm 3. protestantyzm

Ale można inaczej:

1. Hinduizm 2. Islam 3. Dżinizm 4. Buddyzm 5. Chrześcijaństwo

Wszystko zależy od tego gdzie prowadzimy badania, druga kafeteria jest adekwatna dla badań na przykład w Indiach

slide17

SKALA PORZĄDKOWA- A<BA>B

Wzbogacona o kategorię większości i mniejszości - dzięki czemu można porządkować elementy np.: pytania o opinie, postawy – uporządkowane

Jest to uporządkowanie, które nie pozwala określić „o ile” cos jest większe/mniejsze.

W kategoriach zmiennej porządkowej można nie tylko określić nie tylko czy dwie osoby są takie same , czy też różne, lecz również stwierdzić , że jedna z nich jest „bardziej” /”mniej” niż druga np. bardziej zadowolona

slide18

SKALA INTERWAŁOWA - A-B

Pozwala na wskazanie różnic między elementami - zaczyna się operowanie liczbami, możemy wykonywać operacje matematyczne. Możemy ocenić odległość między poszczególnymi wariantami poszczególnej cechy.

Ważnym wyróżnikiem w tej skali jest to, że nie ma tutaj zera bezwzględnego np.: skala temperatury Celsjusza- 0 – krzepniecie wody

Punkt zerowy można umieścić w dowolnym punkcie. Nie można więc powiedzieć, że coś jest „dwa razy bardziej...”, można tylko powiedzieć, że coś jest „o 2....” np: skala dystansu społecznego Bogardusa – nie ma zera bezwzględnego

Mierniki konstruowane sztucznie- takie jak mniej lub bardziej akceptowane standaryzowane testy na inteligencję to niemal jedyne mierniki interwałowe stosowane w naukach społecznych.

Np.: jeśli ktoś ma IQ 150, a ktoś inny 100 NIE możemy powiedzieć, że ktoś jest o 50% inteligentny.

slide19

SKALA ILORAZOWA - A•B A/B A-B A+B

Pomiar oparty na prawdziwym punkcie zerowy (zero bezwzględne). Można wykonywać wszelkie operacje matematyczne – mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie np. dochody, waga itd.

skala likerta
Skala Likerta

Pozwala na poznanie opinii respondenta na dany temat, ma charakter porządkowy – zdecydowanie to więcej niż raczej, opinia naturalna w środku

 • To jest poziom porządkowy:

1. zdecydowanie tak

2. raczej tak

3. trudno powiedzieć

4. raczej nie

5. zdecydowanie nie

 • To nie jest poziom porządkowy:

1. zdecydowanie tak

2. raczej tak

3. raczej nie

4. zdecydowanie nie

5. trudno powiedzieć

slide21

ZASADA KUMULATYWNOŚCI

Każda kolejna skala ma wszystkie własności skal poprzednich

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SKAL POMIARU: pojawia się przede wszystkim na etapie analizy danych, ale należy je przewidywać na etapie tworzenia struktury projektu badawczego.

Jeśli zmienna ma być używana na wiele sposobów wymagających różnych poziomów pomiaru badanie powinno być zaprojektowane tak, aby pozwoliło na osiągniecie najwyższego wymaganego poziomu. Np. wiek

 • Wiek – podać: 3,4,5,5,2,6 – skala ilorazowa
 • Wiek – określić: 2-3, 3-4, 5-6 – skala przedziałowa
slide22

Nie można przekształcić zmiennej na niższym poziomie pomiaru w zmienną na poziomie wyższym.

ograniczenia statystyki
OGRANICZENIA STATYSTYKI
 • - badacz musi dysponować danymi statystycznymi ilościowymi;
 • - metody statystyczne zawsze prowadzą do standaryzacji, eliminują zjawiska nietypowe (które mogą być najbardziej interesujące);
 • - dosyć łatwo o błędne wnioski, które wynikają z różnych źródeł, niewynikające z osoby badacza
indeksy
Indeksy
 • Wyobraźmy sobie że chcemy zbadać postawę konserwatywną. Możemy spytać wprost o poglądy ale wydaje się że najlepiej postawę tą oddadzą odpowiedzi na kilka pytań:
 • Czy aborcja powinna być zakazana?
 • Czy pornografia powinna być zakazana?
 • Czy kara śmierci powinna być przywrócona?
slide25

Wyobraźmy sobie że możemy udzielić następujących odpowiedzi:

1. zdecydowanie tak

2. raczej tak

3. trudno powiedzieć

4. raczej nie

5. zdecydowanie nie

Każda odpowiedź ma swoją punktację: i tak kolejno:

1. zdecydowanie tak - 20

2. raczej tak - 15

3. trudno powiedzieć - 10

4. raczej nie - 5

5. zdecydowanie nie – 0

Respondent najbardziej konserwatywny udzieli odpowiedzi „zdecydowanie tak”, wartość indeksu na 3 pytania wyniesie 20+20+20=60 Umiarkowanie konserwatywnej = 15+15+15=45

Dla osoby skrajnie liberalnej wyniesie 0

slide26

Wartości indeksu społecznego konserwatyzmu są traktowane jako interwałowy poziom pomiaru.

Uwaga: W badaniach „rzeczywistych” indeks tworzy zazwyczaj 5 i więcej pytań!!!

Trafność indeksu – mierzy to co chcemy zbadać

Rzetelność – jest spójny i stabilny w czasie (powtarzalność wyników)

zadanie
Zadanie
 • Jak zbadasz szczęście?