ochrana utajovan ch skuto nost v podmienkach obvodn ho radu ro ava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrana utajovaných skutočností v podmienkach Obvodného úradu Rožňava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrana utajovaných skutočností v podmienkach Obvodného úradu Rožňava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Ochrana utajovaných skutočností v podmienkach Obvodného úradu Rožňava - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Ochrana utajovaných skutočností v podmienkach Obvodného úradu Rožňava. 2012. Ochrana utajovaných skutočností v zmysle zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ochrana utajovaných skutočností v podmienkach Obvodného úradu Rožňava' - abbott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ochrana utajovaných skutočnostív zmysle zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na:

Utajované skutočnosti I. stupňa - „Vyhradené“

II. stupňa - „Dôverné“

III. stupňa - „Tajné“

IV. stupňa - „Prísne tajné“

V podmienkach Obvodného úradu Rožňava sa používa len I. stupeň utajenia „Vyhradené“. Stupňom utajenia „Vyhradené“ sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

slide3

Oboznamovanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami môžu vykonávať len oprávnené osoby, t.j. právnické, alebo fyzické osoby, ktoré sú určené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a majú

platnú previerku, alebo ktorým oprávnenie na oboznamovanie

sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.

V zmysle § 9 vedúci na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z predpisov vydaných na jeho vykonanie v stanovenom rozsahu písomne poveril bezpečnostného zamestnanca Obvodného úradu Rožňava a zriadil osobitné pracovisko, chránený priestor CHP1, kancelária č. 319a, kde sa smú evidovať, vytvárať a spracovávať utajované písomnosti.

Bezpečnostné previerky vykonávaa) vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa, b) úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa.

slide4

Predpoklady na vznik oprávnenia

 • Oprávnenie na oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami môže vzniknúť iba ak navrhovaná osoba je :
 • občanom Slovenskej republiky,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • dovŕšila ustanovený vek (PT-21r. T, D,V-18 r.),
 • súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými

skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky,

 • je bezúhonná,
 • svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných

skutočností,

 • je bezpečnostne spoľahlivá,
 • má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať

utajovanými skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné,

 • je na to určená,
 • podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti.
 • Navrhovaná osoba musí spĺňať uvedené predpoklady po celú dobu platnosti osvedčenia alebo určenia.
bez honnos navrhovanej osoby
Bezúhonnosť navrhovanej osoby
 • za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselnýtrestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený (zákon č. 668/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Aj keď sa na navrhovanú osobu hľadí, akoby nebola odsúdená, nepovažuje sa na tento účel za bezúhonnú osoba, ktorá bola právoplatne odsúdenáa) pre obzvlášť závažný zločin alebob) preúmyselný trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti a trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti
 • navrhovaná osoba preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov pre stupeň utajenia Vyhradené, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
slide6

Bezpečnostne nespoľahlivá osoba je tá

 • - ktorá uviedla nepravdivé údaje v osobnom dotazníku, v bezpečnostnom dotazníku alebo pri bezpečnostnom pohovore,
 • ktorá bola pracovne zaradená a aktívne vykonávala činnosť v ustanovených štruktúrach bývalej Štátnej bezpečnosti podľa prílohy zákona alebo bývalej spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády do 31. decembra 1989 (s výnimkou osoby, ktorá vykonávala v týchto štruktúrach len obslužné alebo len zabezpečovacie činnosti), alebo vedome spolupracovala s týmito štruktúrami, alebo
 • u ktorej bolo zistené bezpečnostné riziko.
slide7

Bezpečnostné riziko

 • činnosť proti záujmom Slovenskej republiky

v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, ekonomických záujmov štátu, činnosti štátneho orgánu alebo proti záujmom, ktoré sa Slovenská republika zaviazala chrániť podľa medzinárodných zmlúv,

 • úmyselné porušenie právnych predpisov,

v dôsledku ktorého by mohlo nastať ohrozenie záujmov Slovenskej republiky,

spr vanie navrhovanej osoby

Správanie navrhovanej osoby

za osobu, ktorá svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, sa nepovažuje osoba, a) ktorá podľa záverov lekárskeho vyšetrenia je závislá od požívania alkoholických nápojov alebo

od požívania iných návykových látok,

b) ktorej bola v posledných piatich rokoch opakovane uložená sankcia za priestupok na úseku ochrany utajovaných skutočností podľa § 78 zákona o OUS

slide9

Oprávnená osoba je v zmysle § 38 cit. zákona povinná :a) zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou

mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich utajované

skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, a to aj po zániku

oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,

b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu

utajovaných skutočností,

c) oznámiť neodkladne vedúcemu neoprávnenú manipuláciu

s utajovanými skutočnosťami a záujem nepovolaných osôb o utajované

skutočnosti a spolupracovať s úradom na objasnení príčin

neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami; oprávnené

osoby s osobitným postavením oznamujú neoprávnenú manipuláciu

s utajovanými skutočnosťami a záujem nepovolaných osôb o utajované

skutočnosti úradu

hl senie osobn ch zmien
Hlásenie osobných zmien
 • Ak u osoby oprávnenej oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami došlo k osobným zmenám, tak táto osoba alebo osoba, ktorá sa o tejto zmene dozvedela, je povinná do piatich dní odo dňa kedy došlo k týmto zmenám podať hlásenie vedúcemu (riaditeľovi), alebo bezpečnostnému zamestnancovi na osobitnom tlačive (je v prílohe nového nariadenia) 
 • Osoba, ktorá hlási zmenu priloží odpisy alebo kópie dokumentov, ktorými preukazuje osobnú zmenu. Vedúci (riaditeľ) overí údaje a po schválení svojim podpisom, pri stupňoch utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné, odošle hlásenie NBÚ, prostredníctvom OOUS SITB MV SR.
slide11

Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti

Ak má osoba vypovedať v konaní pred štátnym orgánom, môže ju

oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí.

(2) O oslobodení osoby od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach sa vyhotovuje písomnosť s určením účelu, rozsahu

a lehoty platnosti oslobodenia. Jeden výtlačok tejto písomnosti vedúci neodkladne zasiela úradu; to sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva.

(3) Po zániku ústredného orgánu štátnej správy môže oslobodiť osobu

od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci jeho právneho nástupcu; ak taký nie je, môže osobu oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riaditeľ úradu.

slide12

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Obvodného úradu Rožňava je uložený v kancelárii bezpečnostného zamestnanca a tiež zverejnený na internetovej stránke Obvodného úradu Rožňava www.vs.sk.

S utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ sa v pôsobnosti Obvodného úradu Rožňava môžu oboznamovať len osoby oprávnené, uvedené v Zozname a evidencii oprávnených osôb pre stupeň utajenia „Vyhradené“ , pod č. 1/2012/00454-1, ktorý je uložený v kancelárii bezpečnostného zamestnanca.

Utajované písomnosti Obvodného úradu Rožňava smú spracovávať len osoby oprávnené oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v pôsobnosti obvodného úradu a len na počítači certifikovanom Národným bezpečnostným úradom, ktorý je umiestnený v chránenom pracovisku obvodného úradu CHP1, v kancelárii č. 319a na III. poschodí v budove ObÚ.

Stupeň utajenia písomnosti určuje spracovateľ, označovanie, náležitosti a manipulácia s US sa vykonáva v zmysle vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z.z. o administratívnej bezpečnosti.

slide13

Stupeň utajenia „Vyhradené“ sa na utajovanej písomnosti označuje slovom „Vyhradené“ napísanými červenou farbou, alebo odtlačkom pečiatky červenej farby na prvej strane utajovanej písomnosti v pravej hornej časti.

V pravom hornom rohu sa v riadkoch pod sebou uvádza :

-         stupeň utajenia,

-         číslo výtlačku,

-         počet listov utajovanej písomnosti,

-         počet príloh pevne nespojených s utajovanou písomnosťou,

lomený počtom listov jej príloh.

Listy utajovanej písomnosti sa číslujú priebežne a musia byť pevne spojené tak, aby sa zabránilo možnosti výmeny listov.

Prevzatie utajovanej písomnosti sa doručiteľovi potvrdzuje podpisom, dátumom a odtlačkom úradnej pečiatky príjemcu do doručovacieho zošita, alebo na doručenku.

Utajované písomnosti Obvodného úradu Rožňava sa smú uschovávať len v chránenom pracovisku CHP1.

slide14

Utajovaná písomnosť sa v rámci jedného uzatvoreného objektu prenáša v zalepenej obálke, alebo v uzavretom obale označenom pečiatkou Obvodného úradu a stupňom utajenia prenášanej písomnosti.

Utajovanú písomnosť možno prepravovať :

-         kuriérom,

-         poštou,

-    technickými prostriedkami a prostriedkami šifrovej ochrany

informácií podľa osobitného predpisu.

Utajovaná písomnosť sa prepravuje v dvoch nepriehľadných obálkach. Na vnútornej obálke sa vyznačuje v ľavej hornej časti číslo utajovanej písomnosti a odosielateľ, v pravej hornej časti stupeň utajenia a v dolnej časti adresa príjemcu. Spojené miesta obálky sa po celej dĺžke prelepujú lepiacou páskou a označujú úradnou pečiatkou a podpisom spracovateľa tak, aby presahovali lepiacu pásku. K utajovanej písomnosti sa do vnútornej obálky priloží návratka,

na ktorej adresát potvrdí prevzatie utajovanej písomnosti pečiatkou a podpisom.

Na vonkajšej obálke sa uvádzajú všetky náležitosti ako na vnútornej obálke okrem stupňa utajenia a skratky stupňa utajenia v čísle.

slide15

Určujúce podmienky ochrany priestorov a pohybu osôb, ako aj spracovávanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami podrobnejšie upravujú predpisy vypracované v zmysle vyhlášky NBÚ č. 315/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti :

-         Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej

bezpečnosti

-         Režimové opatrenia,

-       Pokyn pre manipuláciu s písomnosťami obsahujúcimi

utajované skutočnosti v podmienkach ObÚ,

-       Pokyn pre rozmnožovanie písomností obsahujúcich utajované

skutočnosti v podmienkach ObÚ,

a ostatná dokumentácia ako Bezpečnostný projekt na technický prostriedok TP1 a s ním súvisiace smernice, ktoré sú uložené v kancelárii bezpečnostného zamestnanca č. 319 Obvodného úradu Rožňava.