pravideln m s n jedn n s oo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravidelné měsíční jednání s OO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravidelné měsíční jednání s OO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Pravidelné měsíční jednání s OO - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Pravidelné měsíční jednání s OO. 18. 7. 2013. Obsah. Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje. Jednání představenstva a dozorčí rady. 12. zasedání představenstva 17. 6. 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pravidelné měsíční jednání s OO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Jednání představenstva a dozorčí rady
 • Provozní informace
 • Finanční sumář
 • Lidské zdroje
12 zased n p edstavenstva 17 6 2013
12. zasedání představenstva 17. 6. 2013
 • Návrh na snížení základního jmění společnosti Pražská strojírna a.s. – představenstvo na základě schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 usnesením valné hromady č. 13/2012/1 ze dne 31. července 2012, kdy bylo schváleno vypořádat hospodářský výsledek roku 2011 snížením základního kapitálu, rozhodlo z titulu jediného akcionáře o snížení základního kapitálu o 28.907.770,- Kč tj. z 186.501.770,- Kč na 157.594.000,- Kč
 • Stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T ForCity – představenstvu vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a pan technický ředitel předložili zprávu o současném stavu projektu, ve které byly zahrnuty informace o nákladech na technické dovybavení vozoven, souhrn vad a komentář Škody Transportation a.s.
 • Informace o průběhu povodní z června 2013 – vedoucí odboru Kancelář společnosti předložila představenstvu předběžnou zprávu o průběhu červnových povodní, která obsahoval zejména popis všech dopravních opatření, které DP v době povodní realizoval či informace o komunikaci s veřejností a předběžný odhad škod

13. a 14. mimořádné zasedání představenstva 25. 6. a 28. 6. 2013

 • Mimořádné zasedání– byla svolána za účelem schválení návrhu a následné schválení uzavření smlouvy o směnečném programu
9 zased n dozor rady 26 6 2013
Smlouva o směnečném programu– prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. se dozorčí rada seznámila s detailním popisem předloženého návrhu smlouvy o směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, udělila představenstvu společnosti souhlas k uzavření a plnění smlouvy o směnečném programu do výše 8 mld. Kč, která má být uzavřena mezi DP jako výstavcem, na straně jedné,a Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. jako aranžéry, obchodníky a administrátory a ČS jako agentem, na straně druhé

Provozní rozpočet na rok 2013– dozorčí rada vzala na vědomí informace o provozním rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za první čtvrtletí 2013– dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za první čtvrtletí 2013, zejména pak informaci, že DP rozepsal pro 1. Q 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 51 834 tis. Kč. Tato ztráta byla plánována v souladu s objednávkou dopravních výkonů v ročním objemu 166 593 tis. voz. km, z toho 42 802 tis. voz. km na 1. Q 2013

Čerpání dotací z evropských fondů– vedoucí odboru Strategický a investiční rozvoj informoval dozorčí radu o aktuálním čerpání dotací z operačních programů OPPK, OPD a Středočeského regionálního operačního programu; dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí

9. zasedání dozorčí rady 26. 6. 2013
15 zased n p edstavenstva 1 7 2013
15. zasedání představenstva 1. 7. 2013
 • Plán Interního auditu na II. pololetí 2013–plán předložený představenstvu společnosti se skládá ze dvou částí. První část plánu obsahuje přehled auditních zakázek a druhá část navrhovaného plánu obsahuje přehled aktivit, které jsou neauditního charakteru
 • Strategie odboru Interní audit– Strategie interního auditu navazuje na Koncepci interního auditu schválenou představenstvem dne 29. 10. 2012. Hlavním cílem Strategie je nastavení výkonu činnosti Interního auditu ve společnosti v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu. Strategie se zabývá rolí Interního auditu, jeho zdroji a postupy. Představenstvo předloženou Strategii odboru Interní audit schválilo
 • Koncepce obnovy vozového parku autobusů –technický ředitel a vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů předložili představenstvu koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020. Představenstvo následně vzalo na vědomí předloženou zprávu, schválilo koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020 a uložilo technickému řediteli předložit koncepci péče o autobusy v jednotce Správa vozidel a Autobusů
informace o zm n ch a v luk ch povrchov dopravy
Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy
 • Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013
 • Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do října
 • Krátkodobé výluky TRAM
 • Výluka TRAM Komunardů jih (Vltavská – Dělnická) 29. 6. – 13. 7. 2013
 • Výluka BUS Vršovice - Kodaňská
 • Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy – do konce srpna
 • Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – srpen 2013, od 20. 7. další etapa
 • Výluka BUS Újezd: 14. 5. – říjen 2013
provozn informace autobusy
Provozní informace – autobusy

*včetně náhradní dopravy

slide12

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec- prázdninový JŘ

slide13

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec 2013- prázdninový JŘ

240000 jednotka dopravn cesta metro
240000 – jednotka Dopravní cesta Metro
 • K 1. červenci 2013 změna vedoucího služby 241000 – Elektrotechnika

(místo Ing. Františka Kučery nově Ing. Karel Mandok)

 • O svátečním víkendu ve dnech 5. – 7. 7. 2013 byla uskutečněna další sanace dvou výhybek ve stanici Kačerov
 • 20. – 27. 7. 2013 úplná výluka depa Zličín: výměna 4 výhybek a dvojité kolejové spojky vč. všech dřevěných pražců
 • Stanice Háje – dvojice výluk: pro sanaci výhybek č. 1 a 2:
  • 26. – 28. 10. 2013 úplná výměna výhybky č. 2
  • 1. 11. (cca od 19:00 hod.) do 3. 11. 2013 úplná výměna výhybky č. 1
 • Velikonoce 2014: úplné uzavření trati A – rekonstrukce tří výhybek:
  • stanice Náměstí Míru, výhybky č. 3 a 4
  • ve stanici Dejvická,výhybka č. 1
finan n sum

Finanční sumář

za 1– 5/2013

v sledek hospoda en za obdob 1 5 2013
Výsledek hospodaření za období 1-5/2013
 • Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 73 473 tis. Kč, tj. o 72 395 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 1 078 tis. Kč
 • Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -7 660 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 64 735 tis. Kč
 • Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpisna sledované období 4 418 035 tis. Kč
p ehled tr eb pid za 1 5 2012 a 2013
Přehled tržeb PID za 1-5/2012 a 2013

v tis. Kč

Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

financov n
Financování
 • Na začátku května měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 1 277 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 4 956 mil. Kč. Podstatnou část krátkodobých závazků tvoří směnky ve výši 4 mld. Kč. Směnky jsou splatné 30. 8. 2013
 • Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc březen ve výši 182,6 mil. Kč
 • Z investičních dotací obdržel DP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém a 2,5 mil. Kč bylo vráceno na RTT Myslíkova (dotace EU a SR)
 • Na konci května měl DP na hlavním účtu 1 446 mil. Kč, tzn., že v květnu byly výdaje DP o cca 169 mil. Kč menší než příjmy. Důvodem bylo poměrně velké vrácení nadměrného odpočtu DPH (182,6 mil. Kč) a také nízké čerpání vlastních zdrojů
p edpokl dan v voj
Předpokládaný vývoj
 • V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP
 • Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů. Usnesením č. 28/3 ze dne 20. 6. 2013 přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DP v rámci nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu (30. 8. 2013). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014
 • Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září
 • Směnky by se měly začít splácet v roce 2015 a splácely by se po dobu deseti let. Dopravnímu podniku se tím výrazně zvýší zadlužení
500030 odd organizace p ehled p evod neobsazen ch pm mezi tvary za obdob duben a erven 2013
500030 – odd. OrganizacePřehled převodů neobsazených PM mezi útvaryza období duben až červen 2013

Za sledované období nebyl realizován převod neobsazených PM mezi útvary.

fluktuace zam stnanc v jednotliv ch kategori ch za 1 6 2013
Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-6/2013

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,16 %

pln n ks bod 7 3 ks 2 7 p lohy ke ks
Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS
 • Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c)
 • Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)
 • Počet smluvních mezd podle kategorií k 30. 6. 2013

celkem: 252

z toho TH 242

POP 10

bod 5 4 1 p lohy mzdov p edpis pravidla
Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla
 • bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře
 • a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP
 • b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích
 • c) za výkon funkce mentora
 • d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“
 • e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi
 • f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce
 • g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ