Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Нека не забравяме! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Нека не забравяме!

Нека не забравяме!

588 Views Download Presentation
Download Presentation

Нека не забравяме!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Нека не забравяме! Математика ІV клас

 2. Да си припомним нещо интересно и забавно

 3. Събиране и изваждане на естествени числа Събираемо Събираемо Сбор 120 061 + = 71 325 48 736 Сбор

 4. Умаляемо Умалител Разлика 147 106 - = 345 723 198 617 Разлика

 5. Намиране на неизвестно събираемо • Неизвестно събираемо се намира, като от сбора се извади известното събираемо. х + 432 742 = 859 227 х = 859 227 – 432 742 х = 426 485 138 000 + а = 742 305 а = 742 305 – 138 000 а = 604 305

 6. Ред на действие а + 135 005 = 438 182 + 391 233 а + 135 005 = 829 415 а = 829 415 – 135 005 а = 694 410 309 000 + у = 963 000 – 234 552 309 000 + у = 728 448 у = 728 448 – 309 000 у = 419 448

 7. Намиране на неизвестно умаляемо • Неизвестно умаляемо се намира като се съберат разликата и умалителят. х – 459 109 = 108 304 х = 108 304 + 459 109 х = 567 413 в – 145 322 = 135 +(449 – 238) в – 145 322 = 135 + 211 в – 145 322 = 346 в = 346 + 145 322 в = 145 668

 8. Намиране на неизвестен умалител • Неизвестен умалител се намира като от умаляемото се извади разликата. 768 034 – х = 524 704 х = 768 034 – 524 704 х = 243 330

 9. Умножение и деление на естествените числа с едноцифрено число • Числата, които умножаваме се наричат множители, а умножението – произведение. • Числото, което делим се нарича делимо. Числото, с което делим се нарича делител. Резултатът от делението се нарича частно.

 10. Намиране на неизвестен множител • Неизвестен множител се намира , като се раздели произведението с известния множител. х . 6 = 2 352 х = 2 352 : 6 х = 392 (7.6) . а = 378 42. а = 378 а = 378 : 42 а = 9

 11. Намиране на неизвестно делимо • Неизвестно делимо се намира, като се умножат частното и делителят. у : 8 = 6 305 у = 6 305 . 8 у = 50 440 х : (7.9) = 415 х : 63 = 415 х = 415 . 63 х = 23 240

 12. Ред на действие, роля на скобите, пресмятане на числени изрази • Най-напред се извършва действието в скобите. След това се извършват действията умножение и деление, а накрая – действията събиране и изваждане. 10 000 – ( 2 325 + 6 378): 3 + 42.5= = 10 000 – 9 063:3 + 210 = = 10 000 – 3 021 + 210 = = 6 979 + 210 = = 7 189

 13. Решаване на текстови задачи • За да се реши вярно всяка текстова задача, е необходимо най-напред да се състави съкратен запис (чертеж). В него се посочват обектите, които носят количествени характеристики. С помощта на стрелки се поставят отношенията “повече” , “по-малко”, “ пъти повече”, “пъти по-малко”. Обмисля се начинът на решение. Някои задачи се решават с едно пресмятане, други – с две или повече. След записване на решението, задължително “именуваме” отговорите.

 14. Мерни единици за време • Мерните единици за време са : секунда, минута, час, денонощие, седмица, месец, година, век. • 1 сек <1 мин < 1 час < 1 денонощие < 1 седмица <1 година < 1 век

 15. Мерни единици за маса • С мерните единици за маса се означава колко тежи дадено тяло. Най-популярни са грам, килограм, тон.Грамът е най-малката единица за маса, а тонът – най-голямата. • г < кг < т

 16. Мерни единици за дължина • Мерните единици за дължина са милиметър (мм), сантиметър (см), дециметър (дм), метър (м), километър (км). • Зависимостта между тях е: • мм < см< дм < м < км • 10 мм = 1 см • 10 см = 1 дм • 10 дм = 1 м • 1000 м = 1 км

 17. Мерни единици за лице • Мерните единици за лице са квадратен милиметър (кв.мм), квадратен сантиметър (кв.см), квадратен дециметър (кв.дм), квадратен метър (кв.м), квадратен километър (кв.км), декар • 1 кв.см = 100 кв.мм • 1 кв.дм = 100 кв.см • 1 кв.м = 100 км.дм • 1 декар = 1 000 кв.м

 18. Геометрични фигури • Изучаваните геометрични фигури са: точка, права линия, крива линия, лъч, ъгъл, отсечка, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност, кръг. Ъгъл ВОМ – остър Ъгъл ВОК – прав Ъгъл ВОТ - тъп . А К Т М О В

 19. Видове триъгълници • Триъгълникът е геометрична фигура, която има три страни и три ъгъла. • Според страните триъгълниците са: равностранен, равнобедрен и разностранен. • Според ъглите триъгълниците са: остроъгълен, правоъгълен и тъпоъгълен.

 20. Обиколка на триъгълник • Обиколка на равностранен триъгълник Р = а + а + а Р = 3.а • Обиколка на равнобедрен триъгълник Р = а + а + в Р = 2.а + в • Обиколка на разностранен триъгълник Р = а + в + с

 21. Правоъгълник • Правоъгълникът е четириъгълник, на който срещуположните страни са равни и успоредни, а ъглите са прави. • Квадратът е четириъгълник, на който всички страни са равни.

 22. Обиколка на правоъгълник • Обиколка на правоъгълник Р = 2.а + 2.в • Обиколка на квадрат Р = 4.а

 23. Лице на правоъгълник • Лице на правоъгълник S = a. b • Лице на квадрат S = a.a

 24. Движение • Път, скорост, време S = V . t

 25. Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов”-Димитровград Използвани са материали от сборника на Марияна Ачева “Подготовка за националните изпити в 4 клас”