THai Crypto

,

จุดแข็งของ Bitcoin คือ การไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดเป็นอิสระ ทำให้มีการกระจายอำนาจที่โปร่งใส อัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ ไม่ขึ้นกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง ไม่ขึ้นกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศด้วย มีการป้องกันการโจรกรรม ID เมื่อคุณทำธุรกรรมออนไลน์มันจะได้รับการยืนยันโดยลายเซ็นดิจิทัลเฉพาะตัว เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่อาจรั่วไหลไปที่ไหนได้

Public Presentations

No presentation created yet...