Voorlichtingsbijeenkomsten gemeenten en kinderopvangorganisaties
Download
1 / 50

4e/5e ronde: november – december 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Voorlichtingsbijeenkomsten gemeenten en kinderopvangorganisaties . 4e/5e ronde: november – december 2004. Programma. 14.00 uur - Actualiteit - Wat nog meer? - Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht - diversen 15.00 – 15.30 uur Pauze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4e/5e ronde: november – december 2004' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Voorlichtingsbijeenkomsten gemeenten en kinderopvangorganisaties l.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten

gemeenten en kinderopvangorganisaties

4e/5e ronde: november – december 2004


Programma l.jpg
Programma

14.00 uur - Actualiteit

- Wat nog meer?

- Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht

- diversen

 • 15.00 – 15.30 uur Pauze

 • 15.30 – 16.30 uur De praktijk: van melding tot toezicht


Actuele stand wetgeving l.jpg
Actuele stand wetgeving

 • Besluit tegemoetkoming kosten

 • Staatsblad 28 oktober

 • Besluit inwerkingtreding Wet kinderopvang

 • Staatsblad 28 oktober

 • Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

 • Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang

 • Beide in Staatscourant 17 november


Wat komt er nog l.jpg
Wat komt er nog?

 • AMvB Innovatieve kinderopvang, planning 1 februari van kracht

 • Regeling administratieve voorschriften werkgevers

 • Handhavingmodel VNG, planning 1 januari

 • Model jaarverslag gemeenten aan Minister SZW, opgesteld door IWI, planning 1 januari


Slide5 l.jpg
SMI

 • 2005: eigen beleid van gemeenten

 • Middelen: toegevoegd aan gemeente fonds

 • VNG: ouderbijdrage tabel

 • ‘plusopvang’ : opvang van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben

 • Extra kosten: eigen middelen gemeente op basis van eigen beleid


Werkgeversbijdrage l.jpg
werkgeversbijdrage

 • Kinderopvang uit spaarloonregeling

 • Oproep werkgeversbijdrage


Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht l.jpg
Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht

 • Wettelijk stelsel

 • Convenant

 • Beleidsregels

 • Handhaving


Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht8 l.jpg
Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht

 • Het wettelijk stelsel bestaat uit:

 • Wet kinderopvang

 • ( Convenant kwaliteit: kinderopvang geen

 • wettelijk stelsel )

 • Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

 • Beleidsregels werkwijze toezichthouder , inclusief

 • toetsingskaders


Kwaliteit in de wet l.jpg
Kwaliteit in de wet

 • Verantwoorde kinderopvang (kindercentra) en verantwoorde uitvoering (goo)

 • Definitie

 • Houder is verantwoordelijk

 • Concrete kwaliteitseisen in wet

 • Uitwerking verantwoorde kinderopvang in Beleidsregels kwaliteit kinderopvang


Convenant afspraken ondernemers ouders l.jpg
Convenant:afspraken ondernemers - ouders

 • Concrete (minimale) kwaliteitseisen:

 • Pedagogisch beleidsplan

 • Leidster-kind ratio

 • Groepsgrootte

 • Huisvesting

 • Medezeggenschap

 • Veiligheid en gezondheid

 • Personeel

 • Gastouderopvang

 • (Kleinschalige opvang cf wet geen erkende vorm)


Status convenant l.jpg
Status convenant

 • Heeft geen wettelijke status

 • Bindend voor leden Branchevereniging

 • Advies aan leden MOgroep

 • Geen status voor niet leden


Beleidsregels kwaliteit kinderopvang l.jpg
Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

 • Gebaseerd op de wet, het convenant en de CAO:

 • Pedagogisch beleidsplan

 • Leidster-kind ratio

 • Groepsgrootte

 • Huisvesting

 • Veiligheid en gezondheid ( RI G en V )

 • Personeel

 • Gastouderopvang

 • Overgangsbepalingen


Status beleidsregels kwaliteit l.jpg
Status beleidsregels kwaliteit

 • Afwijken kan en mag, mits onderbouwd en met een vergelijkbaar alternatief.

 • Er moet aangetoond worden dat er verantwoorde kinderopvang wordt aangeboden (kindercentra) of dat de uitvoering van de werkzaamheden verantwoord is (goo).


Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang l.jpg
Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang

 • Beoordelen van de kwaliteit:

  • Eisen in de Wet kinderopvang

  • Voorschriften van de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

   Op basis van toetsingskaders: hele dagopvang,

   buitenschoolse opvang en gastouderopvang


Handhaving l.jpg
Handhaving

 • GGD inspecteur:

 • Aanwijzing, schriftelijk bevel aan houder

 • Rapportage met advies voor te nemen maatregelen aan gemeente

 • beschrijven overtredingen, inclusief hersteltermijnen

 • Gemeente:

 • Maatregelen op basis van advies inspecteur


Model vng l.jpg
Model VNG

 • Processtappen

 • Sancties

  • Dwangsom

  • Bestuurlijk boete

  • Bestuursdwang

  • Stopzetten exploitatie

 • Verwijderen uit register


 • Tweedelijns toezicht iwi l.jpg
  Tweedelijns toezicht IWI

  • Toezicht op gemeenten

  • Signalerend van aard

  • Gevraagd en ongevraagd bevindingen/advies aan

  • de minister

  • Ook op individueel gemeentelijk niveau


  Diversen l.jpg
  diversen

  • Geschillencommissie

  • Model reglement oudercommissie


  Geschillencommissie l.jpg
  Geschillencommissie

  • Algemene voorwaarden

  • Geschillencommissie: Stichting landelijke

  • Geschillencommissie

  • Geschillen: afgenomen dienst en bijhorende

  • leveringsvoorwaarden

   • Eerst intern

   • Klachtbedrag per klacht

   • Bindende uitspraak, daarna rechter

   • Nakomingsgarantie


  Niet leden l.jpg
  Niet leden

  • zelfstandig registreren tegen betaling, vanaf 1 jan

  • voorwaarde: zelfde Algemene Voorwaarden

   • Zonder logo’s

   • Geen wijzigingen

   • Vermelden geen lid

 • Bankgarantie ipv nakomingsgarantie

  (besluit SER, 25 nov: zie site SER )


 • Wet klachtrecht cli nten zorgsector l.jpg
  Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector

  • klachten: bejegening

  • Kan meteen naar de Externe klachtencommissie

  • Model beschikbaar bij MOgroep en Branchevereniging


  Modelreglement oudercommissies l.jpg
  Modelreglement oudercommissies

  • Houder stelt het reglement vast

  • Modelreglement oudercommissie

  • Modelreglement centrale oudercommissie

  • Via: www.wetkinderopvang.nl

  • Voor GOB later  Kwaliteit en toezicht de praktijk l.jpg
  Kwaliteit en toezicht de praktijk

  • Melding en registratie

  • Administratie gegevens

  • Medezeggenschap ouders

  • Kwaliteit

  • GGD inspectie

  • Handhaving


  Melding formulier gemeente l.jpg
  Melding: formulier gemeente

  • houder: NAW, tel nummer

  • Nr KvK

  • Kindercentrum: Maximum capaciteit

  • Start opvang

  • NAW kindercentrum

  • (of meerdere tegelijk)

  • Na melding: opgenomen in het register

  • Niet melden: economisch delict


  Registratie l.jpg
  registratie

  • GGD inspectie binnen 8 weken na melding

  • 2e inspectie binnen 3 mnd aanvang exploitatie

  • Uittreksel tegen betaling: ingeschreven in register

  • Wijzigen: houder of door gemeente

  • (college B&W)

  • Verwijderen: houder, gemeente

  • publicatie in lokale bladen


  Kwaliteit l.jpg
  Kwaliteit

  • Eisen Wet kinderopvang

  • Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

  • Andere wet- en regelgeving:

   • Bouwbesluit

   • Vergunning brandweer

   • Wcpv

   • Arbeidsomstandighedenwet

   • Diverse wettelijke regelingen: bv attractiebesluit

   • Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen

    en

    -CAO


  Beleidsregels kwaliteit kinderopvang28 l.jpg
  Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

  • definities: groep en stamgroep


  Pedagogisch beleidsplan kindercentra l.jpg
  Pedagogisch beleidsplan( kindercentra )

  • overleg met oudercommissie

  • emotionele veiligheid, ontwikkelen persoonlijke- en sociale competenties, overdracht normen en waarden

  • werkwijze, maximum groepsgrootte en leeftijdsopbouw stamgroep

  • 6 maanden na melding


  Pedagogisch beleidsplan gastouderopvang l.jpg
  Pedagogisch beleidsplan( gastouderopvang )

  • Overleg met oudercommissie

  • Pedagogische visie GOB

  • Samenstelling en aantal kind per GO

  • Eisen GO

  • Eisen woning ( 1x per jaar huisbezoek)

  • 6 maanden na melding


  Personeel l.jpg
  Personeel

  • groepsgrootte en leidster-kind-ratio

  • 30 bso kinderen: 2 ldst + andere volwassene

  • indien 1 leidster cf l-kr aanwezig: achterwacht

  • geregeld

  • beroepskwalificatie CAO, inzet BBL-er

  • VOG: houder, medewerkers, uitzendkrachten,

  • gastouders


  Accommodatie l.jpg
  Accommodatie

  • Vaste groepsruimte per stamgroep

  • Open-deuren-beleid mogelijk

  • inrichting in overeenstemming met aantal knd +

  • leeftijd

  • 3,5 m2 bruto vloeropp/kind binnen

  • aparte slaapruimten knd tot 1 ½ jr

  • 3 m2 per kind buiten

   • kdv: aangrenzend

   • bso: toegankelijk en veilig bereikbaar


  Slide33 l.jpg
  RI

  • Beschrijving risico’s

  • Plan van aanpak

  • Lijst van ongevallen

   • Aard en plaats

   • Leeftijd kind

   • Datum

   • Overzicht maatregelen

 • Werknemers kennis nemen

 • 1x per jaar of meer bv bij verbouwing

 • GO: woning


 • Overgangsbepalingen l.jpg
  Overgangsbepalingen

  • 1 juli: pedagogisch beleidsplan

   • Kinderopvang en gastouderopvang

 • 1 juli: RI gastouderopvang


 • Ggd inspectie 2005 l.jpg
  GGD inspectie 2005

  • Doel inspectie:

  • zorgvuldig en afgewogen oordeel geven over de kwaliteit van de opvang

  • Kosten: gemeente

  • Frequentie:

  • 1x per jaar

  • of vaker als daar aanleiding voor is


  Type inspectie kindercentrum gastouderbureau l.jpg
  Type inspectie kindercentrum/gastouderbureau

  • Bestaand of nieuw

  • Gemeld of niet-gemeld

  • Aangekondigd of niet aangekondigd

  • Volledig onderzoek of op beperkt aantal

  • kwaliteitsaspecten


  Inhoud inspectie 1 l.jpg
  Inhoud inspectie (1)

  • 7 domeinen:

  • ouders

  • oudercommissie: aanwezigheid, reglement, samenstelling, werkwijze, adviesrecht

  • informatie:

  • inhoud, relatie tussen informatie en

  • praktijk

  • personeel:

  • VOG

  • Beroepskwalificatie

  • Inzet BBL-ers

  • Voertaal


  Inhoud inspectie 2 l.jpg
  Inhoud inspectie (2)

  • Veiligheid en gezondheid

  • RI V en G

  • Beleid V en G

  • Uitvoering

  • Accommodatie en inrichting

  • slaapruimte

  • binnenspeelruimte

  • buitenruimte


  Inhoud inspectie 3 l.jpg
  Inhoud inspectie (3)

  • groepsgrootte en leidster-kind-ratio

  • stamgroepen

  • leidster-kind-ratio

  • afwijking

  • pedagogisch beleid en praktijk

  • beleidsplan

  • relatie met praktijk

  • sociaal-emotionele veiligheid

  • persoonlijke competentie

  • sociale competentie

  • overdracht normen en waarden


  Inhoud inspectie 4 l.jpg
  Inhoud inspectie (4)

  • klachten: Wet klachtrecht


  Uitvoering inspectie 1 l.jpg
  Uitvoering inspectie (1)

  • documenten onderzoek:

  • reglement oudercommissie

  • overzicht personeel: beroepskwalificaties, VOG

  • RI V en G, ongevallen registratie

  • Inzet van leidster en BBL-ers: roosters

  • Pedagogisch beleidsplan

  • Klachtenreglement


  Uitvoering inspectie 2 l.jpg
  Uitvoering inspectie (2)

  • Gesprekken: toetsing met de praktijk

  • Lid oudercommissie

  • Leidsters (bemiddelings medew GOB)

  • Leidinggevende van het kindercentrum (hoofd GOB)


  Uitvoering inspectie 3 l.jpg
  Uitvoering inspectie (3)

  • Pedagogisch beleidsplan in praktijk:

  • Bezoek aan een/meerdere groepen:

  • Sociaal emotionele veiligheid

  • Persoonlijke competentie

  • Sociale competentie

  • Overdracht normen en waarden


  Beoordeling volgens toetsingskaders l.jpg
  Beoordeling volgens Toetsingskaders

  • Betreffende artikelen van de wet

  • Normen Beleidsregels kwaliteit kinderopvang: gelden als richtlijn = minimum

  • Afwijken mag met een onderbouwing en een gelijkwaardig alternatief

  • Waardering: voldoende, onvoldoende, slecht


  Rapportage procedure l.jpg
  Rapportage: procedure

  • Procedure:

  • Ontwerprapport

  • Ontwerp rapport naar houder: binnen 6 weken

  • Overleg over ontwerprapport: binnen 2 weken

  • Indien geen overeenstemming: binnen 2 weken schriftelijke reactie


  Rapportage inhoud l.jpg
  Rapportage: inhoud

  • onderzoeksresultaten en conclusies

  • afspraken + hersteltermijnen met houder

  • advies + voorstellen voor maatregelen aan

  • gemeente


  Handhaving gemeente l.jpg
  Handhaving gemeente

  • Op basis van het advies van de GGD besluit het

  • college van B&W tot maatregelen

  • VNG komt met een model handhaving

  • Tegen maatregelen is bezwaar en beroep mogelijk


  Rapportage gemeente l.jpg
  Rapportage gemeente

  • 1 juli 2006 verslag (model in ontwikkeling): werkzaamheden toezicht en handhaving 2005 aan gemeenteraad en minister

  • -aantal onderzoeken na melding

  • -aantal jaarlijks onderzoeken

  • -aantal incidentele onderzoeken

   incidenten: de aanleiding, welke aspecten

  • -wijze van onderzoeken door GGD

  • -bevindingen en resultaten

  • -ingezette handhaving


  Tweedelijns toezicht l.jpg
  Tweedelijns toezicht

  • 2005: uitvoering monitoren en onderzoek naar een aantal thema’s


  Informatie 2005 l.jpg
  Informatie 2005

  • websites

  • www.minszw.nl

  • www.belastingdienst.nl

  • www.wetkinderopvang.nl tot 1 mei 2005

  • Nieuwsbrief, samen met min SZW

  • Ministerie SZW brochure ouders en werkgevers

  • Programmabureau brochure kwaliteit


  ad