1 / 4

Schoolsport

Berekenen van aantal leerlingen per sport bij grafiek in %

Ray2000
Download Presentation

Schoolsport

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. In de cirkeldiagram is de favoriete sport weergegeven van een school. Hockey is met 252 leerlingen het meest favoriet. Van hoeveel leerlingen is handbal de favoriete sport?

  2. Hoe los ik deze opgave op? In de cirkeldiagram is de favoriete sport Weergegeven van een school. Hockey is met 252 leerlingen het meest favoriet. Van hoeveel leerlingen is handbal de favoriete sport? Stap 1. Wat is het einddoel van de opgave? Aantal leerlingen dat graag handbal speelt bepalen.

  3. In de cirkeldiagram is de favoriete sport Weergegeven van een school. Hockey is met 252 leerlingen het meest favoriet. Van hoeveel leerlingen is handbal de favoriete sport? Stap 2.Hoeveel leerlingen is 1%? 252 leerlingen spelen hockey. Dit is 28%. 1% = 252 : 28 = 9 leerlingen.

  4. In de cirkeldiagram is de favoriete sport Weergegeven van een school. Hockey is met 252 leerlingen het meest favoriet. Van hoeveel leerlingen is handbal de favoriete sport? Stap 3. 9% van de leerlingen speelt handbal. 1% is 9 leerlingen. 9% is dus: 9 x 9 = 81 leerlingen.

More Related