disseny centrat a l'usuari (dcu) - PowerPoint PPT Presentation

Pere
esquema conceptual del disseny web centrat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
disseny centrat a l'usuari (dcu) PowerPoint Presentation
Download Presentation
disseny centrat a l'usuari (dcu)

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
disseny centrat a l'usuari (dcu)
1162 Views
Download Presentation

disseny centrat a l'usuari (dcu)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Esquema Conceptual del Disseny Web Centrat en l’Usuari (DCU) PAC 1 (Març’2010) Assignatura: Arquitectura de la Informació Nom i cognoms: Pere Sadurní Picola Fonts documentals: · Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la InformaciónAutor: Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & GhzalaIazza · Hassan Montero, Y. Martín Fernández, F.J . (2003b). Que es la Accesibilidad Web . Disponible en: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/accesibilidad.htm · Floría Cortés, A. (2000). Recopilación de Métodos de Usabilidad . SIDAR. Disponible en: http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/Herramientas.htm

  2. Esquema Conceptual del Disseny Web Centrat en l’Usuari (DCU) Etapes Principals Fase Tasques Clau Comentaris Planificació “Identificació d’objectius” · Objectius del Lloc • Fase clau que és quan s’estableixen els objectius a partir del que demana el proveïdor, necessitats de l’usuari i càlcul de recursos del dissenyador. · Necessitats Conceptual · Requeriments · Audiència potencial • Disseny • “Presa de decisions” · Diss. Conceptual · Diss. Visual i Estil · Diss. Continguts • Fase de desenvolupament on es prenen les decisions clau de com Dissenyar o Redissenyar el lloc i on es visualitzen els problemes d’usabilitat durant les etapes de construcció de Pro toptipus i fases d’Avaluació. • ·Accessibilitat, claretat, navegabilitat, etc. Prototipus “Elaboració de models” · Prot. Horitz. ó Vert. Producció · Prot. Alta o Baixa Fidel. • Avaluació • “Avaluació de l’usabilitat” · Aval. Heurística · Aval. Test amb Usuaris • Es recomanable usar Estàndards de programació per fer-ho compatible amb tots els navegadors, un eficient Control de Qualitat i aplicar tècniques promocionals de Màrketing Implementació i Llançament · Ús estàndards: htm, CSS,.. · Control de Qualitat Llançament · Campanyes i Promocions “Funcionament real” · Redissenys i Millores Manteniment i Seguiment • Els Redissenys, tan per motius promocionals, les Millores d’errors o Feedbacks d’usuari, han de ser el més subtils possibles · Mètodes Detecció Errors Consolidació · Anàlisi comport. usuari “Feedbacks”