dcu - PowerPoint PPT Presentation

Pere
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dcu PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
dcu
356 Views
Download Presentation

dcu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Esquema Conceptual del Disseny Web Centrat en l’Usuari (DCU) Etapes Principals Fase Tasques Clau Comentaris Planificació “Identificació d’objectius” · Objectius del Lloc Fase clau que és quan s’estableixen els objectius a partir del que demana el proveïdor, necessitats de l’usuari i càlcul de recursos del dissenyador. · Necessitats Conceptual · Requeriments · Audiència potencial • Disseny • “Presa de decisions” · Diss. Conceptual · Diss. Visual i Estil · Diss. Continguts Fase de desenvolupament on es prenen les decisions clau de com Dissenyar o Redissenyar el lloc i on es visualitzen els problemes d’usabilitat durant les etapes de construcció de Protoptipus i fases d’Avaluació Prototipus “Elaboració de models” · Prot. Horitz. ó Vert. Producció · Prot. Alta o Baixa Fidel. • Avaluació • “Avaluació de l’usabilitat” · Aval. Heurística · Aval. Test amb Usuaris Es recomanable usar Estàndards de programació per fer-ho compatible amb tots els navegadors, un eficient Control de Qualitat i aplicar tècniques promocionals de Màrketing Implementació i Llançament · Ús estàndards: htm, CSS,.. · Control de Qualitat Llançament · Campanyes i Promocions “Funcionament real” · Redissenys i Millores Manteniment i Seguiment Els Redissenys, tan per motius promocionals, les Millores d’errors o Feedbacks d’usuari, han de ser el més subtils possibles · Mètodes Detecció Errors Consolidació · Anàlisi comport. usuari “Feedbacks”