Anafylaxi och föda - PowerPoint PPT Presentation

Pat_Xavi
anafylaxi och f da n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anafylaxi och föda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anafylaxi och föda

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Presentation Description
241 Views
Download Presentation

Anafylaxi och föda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anafylaxi och föda • Födoämnesutlöst anafylaxi utgör ca 30-50% av anafylaxifallen på akutmottagningarna i Nordamerika, Europa och Australien Sampson H. J Pediatr 2000; 137: 741-3 Ulf Bengtsson 2006

 2. Definition av anafylaxiJohansson SGO et al. Läkartidningen 2006; 6: 379-383 • Anafylaxi är en allvarlig, spridd eller systemisk överkänslighetsreaktion som kan bli livshotande • Allergisk anafylaxi-immunlogiska mekanismer, ex IgE, IgG el immunkomplexmedierad allergisk anafylaxi • Icke-allergisk anafylaxi- icke immunologisk orsak Ulf Bengtsson 2006

 3. Definitioner • Med anafylaktisk reaktion avses en snabb IgE-förmedlad överkänslighetsreaktion med symtom från flera organsystem - huden, mag-tarmkanalen, luftvägarna, hjärta-kärl eller nervsystemet • En fullt utvecklad reaktion med blodtrycks-fall kallas anafylaktisk chock. Ulf Bengtsson 2006

 4. Anafylaxi p.g.a.födoämnesallergi -epidemiologi i USA • Incidens: 7,6 fall per 100.000 personer • USA: 29.000 episoder av födoämnes- anafylaxi per år, 2000 inläggningar på sjukhus, 150 dödsfall Yocum MW et al. Epidemiology of anaphylaxis in Olmsted County: a population-based study. J Allergy Clin Immunol 1999; 104:452-6. Ulf Bengtsson 2006

 5. Fatal anafylaxi 1992-99 i EnglandPumphrey RSH. Lessons from studies of fatal anaphylaxix cases. Clin Exp Allergy 2000; 30 1144-50 • 20 dödsfall p.g.a. anafylaxi/år • 50%- mediciner, 25%-föda, 25% bi/g • Föda - alltid obstruktion, mediciner, bi/g-ofta hypotension • Flera dödsfall berodde på överdos av adrenalin • Feldiagnos:Hyperventilation, panikreaktion • Adrenalin saknades ofta eller tillfördes felaktigt Ulf Bengtsson 2006


 6. Anafylaxi av föda i Sverige 1993-1996(Rapport Tony Foucard, LT 051114) • 60 patienter rapporterade • 5 dödsfall och 11 livshotande reaktioner • 70% av reaktionerna orsakades av jordnötter, soja nötter, mandel • I samtliga 3 dödsfall där orsaken kunde fastställas med rimlig säkerhet och i 10 av de 11 livshotande fallen var jordnöt inblandat i 5 fall, soja 6 och nöt 2. Ulf Bengtsson 2006

 7. Anafylaxi av föda i Sverige 1997-2003(Rapport Tony Foucard, LT 051114) • 36 patienter rapporterade • 6 dödsfall och 7 livshotande reaktioner • F.a. barn och ungdom, flest under skolåren • Övervikt pojkar • I samtliga 5 letala fall där tidsförloppet var känt märktes inga el lätta symtom initialt, efter 15-45 min utvecklades svåra andningsbesvär som inom 30 min gav hjärtstillestånd Ulf Bengtsson 2006

 8. Dödsfall av födoämnesallergi i Sverige – 10 årsperiod • 12 fall registerades med dödlig utgång • Alla 12 var barn och ungdomar (6-22år) • Alla 12 led av astma (mild – medelsvår) • Bidragande faktorer: fysisk aktivitet, intag av kall dryck • Endast 2 av 12 hade Epipen! Ingrid Malmheden Yman, Livsmedelverket 2003 Ulf Bengtsson 2006

 9. Bifasiskt förlopp av anafylaxiJohnson RF, Stokes Peebles R. Anaphylactic shock: Pathophysiology , recognition and treatment. Semin Respir Crit Care Med 2004; 25: 695-703 • Bifasisk el senreaktion i 20% av fallen • 90% av av de bifasiska reaktionerna kommer inom 4 timmar • Vid allvarliga fall bör pat observeras i ca 10-24 timmar • Bifasiska reaktioner kan vara förrädiska eftersom de oftast uppstår sedan de första symtomen försvunnit helt. Ulf Bengtsson 2006

 10. Ansträngningsutlöst födoämnes- beroende anafylaxi • Kombinationen av sensibilisering för ett visst födoämne + fysisk ansträngning kan leda till anafylaxi • Beskrivet för födoämnen såsom selleri, skaldjur, vete och soja Ulf Bengtsson 2006

 11. Samspel mellan ASA, födoämnes- allergen och ansträngning ASA uppreglerar det typ I-allergiska svaret för födoämnen hos patienter med födoämnes- beroende (ansträngningsutlöst) anafylaxi Harada S et al. Aspirin enhances the induction of type 1 allergic symptoms when combined with foods and exercise in patients with food-dependent exercise-induced anaphylaxis. Br J Dermatol 2001; 145: 336-9 Ulf Bengtsson 2006

 12. Kroppsställningen kan vara viktig för utgången av anafylaktisk chockPumphrey R. Fatal posture in anaphylactic shock.JACI 2003: 112 • 10 dödsfall av anafylaktisk shock (2 föda, 6 bi/g, 2 antibiotika) • Snabb försämring när patientens position förändrades från liggande till sittande/stående • Orsak: v. Cava töms på några sekunder, leder till myocardischemi • Slutsats: Pat skall ligga ner om de ej har andningssvårigheter Ulf Bengtsson 2006