slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protect your cattle. Dari. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protect your cattle. Dari.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Protect your cattle. Dari. - PowerPoint PPT Presentation

PEEEEE
413 Views
Download Presentation

Protect your cattle. Dari.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. چگونه خود را برای محافظت از گوسفندان و بز در برابر حیوانات وحشی مانند ببر ، گرگ ها ، و پوما است چگونه می تواند ما را متوقف ببر شکار از ما؟

  2. ببر قادر به پریدن نیستند بنابراین هیه. ما را نجات دهد. ما به آرامی به عقب.

  3. استرس توسط گاو تولید شیر کمتر است. هستند بسیاری از چیزهای خارجی وجود دارد که تولید ، رشد و تولید مثل کاهش دام. همه عوارض جسمی باعث استرس است. عفونت ها ، پاها فقیر ، که خطر کمین است. آنفولانزا ، عفونت ها ، مزارع فقیر ، متجاوزان به عنف و غیره در اینجا کاهش یافته است کوتاه نمونه ای از استرس های ناشی از شکارچیان می تواند باشد. Dari. Stress Stress Stress