Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad - PowerPoint PPT Presentation

Olivia
fra god id til gjennomf rbart prosjekt skrive prosjekts knad l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad
207 Views
Download Presentation

Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fra god idé til gjennomførbart prosjekt- å skrive prosjektsøknad Faglig innlegg på medlemsmøte i NETF 27.02.09 Cathrine Arntzen PhD, forsker og ergoterapispesialist i eldres helse

 2. Jeg skal snakke om: • Hva gjør vi med de gode ideene? • Ideer satt i system - å skrive prosjektsøknad. • Hvor søke midler?

 3. Å forfølge gode ideer • Klinisk erfaring leder til mange gode ideer og mange faglige utfordringer • Hva som gjøres med dem representerer en grunnholdning til deg som kliniker og preges av praksiskulturen du er en del av • Fra flere hold øker presset på ergoterapeutene til å dokumentere praksis og gi gode begrunnelser for faglige valg.

 4. En måte å møte utfordringen er å: • Å få fagutvikling til å bli en praksiskultur • et lederansvar • et individuelt ansvar. • Lage strategier for fagutviklingsarbeid: • Definere fagutviklingsbehov (Hva er vi gode på? Hva trenger vi mer kunnskap om?, hva strever vi med å få til?) • Konkretiser mål, ansvarliggjør, tidsavgrensning. Formidling viktig. • Kan det en arbeider med ha overføringsverdi? Være nyttig for andre? kan det bli et prosjekt?

 5. Hva er et fagutviklingsprosjekt? • Med fagutviklingsprosjekt mener vi tiltak som er avgrenset i tid og som har til hensikt å utvikle eller implementere ny kunnskap eller ny praksis. (hjemmesiden til Helse Nord HF)

 6. Hva er forskning? • Forskning er virksomhet av original karakter som utføres systematisk ut fra bestemte forskningsmetoder og etiske standarder • Virksomheten omfatter: • Grunnforskning • Anvendt Forskning

 7. Hva trenger vi for å drive fagutviklingsarbeid? • Tid • Kunnskap

 8. Noen generelle regler for skriving av prosjektsøknader: • Hvem stiles søknaden til? • Les veiledning nøye før du går i gang. Dette kan spare deg for mye arbeid senere • Vurder om formål og målgruppe er til stede. • Husk at de som skal lese søknaden din helt sikkert har lest 100 andre før de leser din. Kom derfor raskt til poenget og skriv så kort som mulig, men allikevel nok.

 9. Fors… • Ting som kan være selvfølgeligheter for deg, er mest sannsynlig helt ukjent for leseren. Ta utgangspunkt i dette når du skal skrive • Vær klar over søknadsfristen!

 10. Hva er viktig å få frem i søknaden? • Tydeliggjør hva det er du vil finne ut av/se på/dokumentere • Lar det seg utforske? • Hvordan metode/ fremgangsmåte bidrar til å gi svar på problemstillinga?

 11. Fors… • Er det andre som har dokumentert noe innenfor dette feltet? • Gjennomførbarhet- kunnskap, tid, ressurser? • Hva regner du med å finne? • Forskningsetiske aspekt

 12. Hva skal med i en prosjektbeskrivelse? • Innledning/formål • Bakgrunn • Problemstilling • Material og Metode • Teoretiske perspektiver • Fremdriftsplan • Etiske vurderinger • Publisering • Budsjett • Litteraturhenvisninger

 13. Tema/problemstilling • Velg noe interessant! - ”lysten driver verket” • Men det må knyttes an til klinikken/ til et forskningsfelt • Konkretiser hva du egentlig vil gjennom problemstillingen (avgrensing) • ”fri-skriving” kan hjelpe for å få frem ideer

 14. Metodevalg • Fremgangsmåten må være egnet til å svare på problemstillinga. • Hvis spørsmålet er hva fenomener betyr, erfares som, faktisk praksis - må en snakke med folk eller observere praksis/samhandling (kvalitativ metode). • Hvis en skal si noe om utbredelse, årsaksforhold, effekt av tiltak, validering av tester, må en bruke kvantitativ design.

 15. NETFs støtte til fagutvikling og forskning (hentet fra hjemmesiden) • Midlene skal bidra til ergoterapirelatert forsknings- og utviklingsarbeid som utføres av ergoterapeuter. Støtten kan gis i form av arbeidsstipend, dekning av prosjektkostnader eller reisestipend. Ingen prosjekter blir fullfinansiert av disse midlene. Kriterier for tildeling og prioritering fastsettes av sentralstyret.

 16. Forts.. • Midler per utdeling: kr. 120.000,-Søknadsfristen er 1. september 2009Søknader som ikke er skrevet på NETFs skjema, eller som er poststemplet etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.

 17. NETFs kriterier: • Søkere må ha vært medlem i NETF de siste tre årene. • Det bør dokumenteres at søkere som ikke har forskerkompetanse samarbeider med eller får veiledning av fagperson med kompetanse innen forskning og fagutvikling.

 18. Forts.. • Ved søknad om arbeidsstipend/frikjøp, må arbeidsgiveravgift og feriepenger inkluderes i søknadssummen. Midler til dekning av reelle utgifter er oppgavepliktig, men ikke skattepliktig forutsatt at utgiftene kan dokumenteres. Arbeidsstipend er skattepliktig.

 19. Mottakere av midler til forsknings- og utviklingsarbeid er forpliktet til å sende NETF et eksemplar av rapporten snarest etter avsluttet arbeid samt skrive et sammendrag av prosjektet eller artikkel til Ergoterapeuten. • Ubenyttede midler skal betales tilbake.

 20. NETFs støtte til fagligutvikling og forskning 2009: • Prosjekter som gis støtte må ha klar relevans for andre ergoterapeuter og ha aktuelle helse- og sosialpolitiske problemstillinger knyttet til ergoterapi. Kunnskapsbasert fagutvikling og forskning i ergoterapi relatert til menneskelig funksjon, aktivitet og deltagelse.

 21. ”FRIE PROSJEKTMIDLER” FRAUNDERVISNINGSSYKE-HJEMMET I TROMSØ • Økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis • Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet for den gamle.

 22. Hvem kan søke midler? • Helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke) • Samarbeidspartene skal primært gjennomføre sine prosjekt i Kroken sykehjem og/eller i omsorgstjenesten Jadeveien.

 23. Prioriteringen av prosjekter • Ha betydning for økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet til den gamle. • Fagutviklingsprosjekter som kan vise til mangelfull eller manglende kunnskap på det området en vil satse på. • Slike prosjekter vil prioriteres fremfor prosjekter hvor det allerede eksisterer et godt kunnskaps-grunnlag.

 24. Forts.. • En godt gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse som kan vise til den faglige nytten av prosjektet både for egen institusjon og evt. overføringsverdi til andre tilsvarende settinger

 25. Forts.. • At prosjektet er praktisk gjennomførbart både innenfor de økonomiske rammene og innen den tid en har til rådighet. • Nytenkning. • Hvordan resultatene av prosjektet er tenkt presentert.

 26. Andre finansieringskilder: • Helse Nord HF (søkeren må ha doktorgrad, altså det må være et forskningsprosjekt) • Helse og Rehabilitering (TV spillet Extra) • Legathåndboka er verdt å investere i!

 27. Helse og rehabilitering • Fra TV-spillet Extra • Fordeler midler til den frivillige helse og rehabiliteringsrelaterte virksomheten i Norge (611 prosjekter i 2008) • Gir støtte til: • Rehabilitering • Forebyggende arbeid • Forskning innenfor disse formålene

 28. Forts.. • Kvalitetskrav til søknadene: • Faglig kompetanse i styring av prosjektene • Klare mål og forventede resultater • Gjennomførbarhet • Tidsplan • Budsjett

 29. Forts.. • Fordelingskriterier • At midlene stimulerer til ny virksomhet innen de definerte formål • At midlene bidrar til å løse uløste helse- og rehabiliteringsoppgaver i samfunnet • Omfanget av helseproblemet i samfunnet, og at mange er eller kan bli rammet • Helseproblemets alvorlighetsgrad og kompleksitet • Tiltak for barn, unge og eldre • Prosjekter med brukermedvirkning og brukerstyring • Prosjekter som stimulerer til samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og mellom frivillige organisasjoner og ulike fagmiljøer