1 / 23

texnologia ypologiston kefalaio1

texnologia ypologiston kefalaio1

Download Presentation

texnologia ypologiston kefalaio1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ª · ı ‹ Ì · Ù · 1.1 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 1.2 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ›˜: ñ ¡· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂȘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Ô‡ÌÂÓ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Internet ·fi ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi.

 2. ª¿ıËÌ· 1.1 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 1.1.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 1.1.2 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 1.1.3 πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿- ÙˆÓ 1.1.4 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ›˜: ñ ¡· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂȘ ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ Ù· ‚·ÛÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ñ ¡· ÂÍËÁ›˜ ÙÈ Â›Ó·È ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ñ ¡· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ›˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÙÌ‹Ì· ÂÂ- ÍÂÚÁ·Û›·˜, ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÂÍfi‰Ô˘ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘. ñ ¡· ÂÍËÁ›˜ ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ Î·È Ó· ÂÍËÁ›˜ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙË- Ì¿ÙˆÓ. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. 1.1.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, fiˆ˜ Ù· „ËÊȷο Ú·‰ÈÔ- ηÛÂÙfiʈӷ, Ë „ËÊȷ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹, ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞ÎfiÌ· ÔÈ ÔÙÈÎÔ› ·- Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ù·Ì›Â˜ Û ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ô ÊÔ‡Ú- ÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈ- ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Ó·˜ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È Ô ÂÎÙ˘ˆ- Ù‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆ÔÓ fiÚÔ «˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·» Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∆¤ÙÔÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ- Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ٷ˘ÙfiÛËÌË ¤ÓÓÔÈ·. 10

 3. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.1 1.1.2 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ŒÓ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ΢ڛˆ˜ ÙÌ‹Ì·Ù·: ÙÔ ˘ÏÈÎfi (hardware), ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi software), Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ (data). E›Û˘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚË- ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ. (™¯‹Ì· 1.1.1) O fiÚÔ˜ ˘ÏÈÎfi ˘ÔÏfiÁÈÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ∞ӷʤÚÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÂ Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÔÓÙ›ÎÈ, ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, ÔıfiÓË Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ (ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜, Û·ÚˆÙ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· ÎÏ). ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ϤÌ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÂ- TÈ Â›Ó·È ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ∆Ô ˘ÏÈÎfi YÏÈÎfi §ÔÁÈÛÌÈÎfi ¢Â‰Ô̤ӷ/¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ YÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· EÓÙÔϤ˜ OÚı‹˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Õ ÕÓ Óı ıÚ Úˆ ˆ Ô ÔÈ È ™¯‹Ì· 1.1.1 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 11

 4. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN MÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ TÌ‹Ì· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ MÔÓ¿‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÔÓÙ›ÎÈ ÔıfiÓË ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ K‡ÚÈ· ÌÓ‹ÌË Û¯Â‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ video modem MÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰ÈÛΤٷ Ô‰ËÁfi˜ zip cd scanner ™¯‹Ì· 1.1.2 ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘, ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. (™¯‹Ì· 1.1.2) OÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÂΛӘ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÓÙÔϤ˜, Î·È ÚÔÁÚ¿Ì- Ì·Ù· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈ- Ûfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ÔÈ ÔıfiÓ˜ ·Ê‹˜, ÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ·˜ (scaner), ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (joystick), ÔÈ ÁÚ·Ê›‰Â˜ (light pen), ÔÈ „ËÊÈÔÔÈËÙ¤˜ (digitizing tablets), ÎÏ. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹- Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È fiÏ· ÂΛӷ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰¤¯Ô- ÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú- Á›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. OÈ ‚·- ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Î·È Ë Î‡ÚÈ· ÌÓ‹ÌË. OÈ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Intel, Ô ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ K7 Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Cyrix Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Motorola fiˆ˜ Ë ÛÂÈ- Ú¿ 68000 Î·È Ô Power PC. OÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÂΛӘ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹- 12

 5. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.1 ÚˆÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. OÈ ÈÔ Û˘- ¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜, Ë ÔıfiÓË, Ô Û¯Â‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ (plotter), Û˘Û΢¤˜ ÌÂÁ·ÊÒÓÔ˘, ÎÏ. OÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Â›Ó·È ÂΛӘ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÂÓÙÔϤ˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. OÈ ÈÔ Û˘- ¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÛÎÏË- ÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘, ÙˆÓ ‰ÈÛÎÂÙÒÓ, ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÙÈÎÒÓ ‹ Ì·- ÁÓËÙÔÔÙÈÎÒÓ ‰›ÛΈÓ. ∆ÔÓ fiÚÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÚÈ- ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·) Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ‹ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·- Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ¶.¯. ∆· Windows 95, Windows 98, Windows NT, ÙÔ Unix, Linux, Novell Â›Ó·È ÏÔÁÈÛÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·), ÂÓÒ ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ı· ÁÚ¿„ÂȘ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· «¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜», ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡- ÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô (‰ÔṲ̂ÓÔ˘˜) ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙ÂȘ ÛÙÔÓ ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÔ˘, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜, ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂȘ Î·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ Internet, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ̛· ÂÙ·È- Ú›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÎÏ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ŸÏÔ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ò- ÏËÛ˘ ÁÈ· Ó· Îfi‚Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›- Ó·È ¤ÙÛÈ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹- ÏÔ˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ·Ú¯Â›· ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ‚Á¿˙ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ¤Ó· ˘ÏÈÎfi, Î·È ÁÂÓÈο ϤÌ fiÙÈ «·- Ú·ÎÔÏÔ˘ı›» ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· T· ‰Â‰Ô̤ӷ 13

 6. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ¶.¯. Â›Ó·È ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜, Ô Ù‡Ô˜, Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·Ôı‹Î˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÍ·Ú- ÙËÌ¿ÙˆÓ. E›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÏ, Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ÂÈÛ¿ÁÔ- ÓÙ·È ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔ- ÓÙ· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OÈ ¿Ó- ıÚˆÔÈ – ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ Û ¤Ó· OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ¯Ú‹Û˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ı· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·˘Ù¿, ·fi ÙÔ ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ŒÓ· ÛˆÛÙ¿ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·ÍÈÔÔÈ› Ì ÙÔÓ Î·ÏÏ›ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ŒÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ¯Ú‹Û˘ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜, ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÒÛÙ ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ‰›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂›Û˘ Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·Ófi- ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OÈ «ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ¯Ú‹Û˘», ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ϤÌ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ¯Ú‹Û˘ ‹ Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ·Ó·ÊÔÚÒÓ (documentation manuals, reference manuals) Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÓÙÔϤ˜, η- ÓfiÓ˜, Ô‰ËÁ›Â˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ŒÓ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ‹ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› fiÚÔ˘˜ (ÛÎÏËÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi TÌ‹Ì· ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜, Û·ÚˆÙ¤˜ ÎÏ). A˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆ- ÓÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ª¤ÚË ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙÒÓ (οÚÙ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘), ‹ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (modem), ÎÏ. 14

 7. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.1 §ÔÁÈÛÌÈÎfi ¢Â‰Ô̤ӷ/¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ YÏÈÎfi YÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· EÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢Â‰Ô̤ӷ/¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ §ÔÁÈÛÌÈÎfi YÏÈÎfi YÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ™¯‹Ì· 1.1.3 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì· 1.1.3 πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 3000 .Ã. O ¿‚·Î·˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›- ÙÔ ÁÈ· ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. 200 .Ã. ™ÙËÓ ∫›Ó· ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̛· ÔÏfiÎÏËÚË Ì˯·ÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. 1642 Ì.Ã. ∫·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ Pascal Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ÚÔÛı¤ÛÂȘ. 1832 ∫·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ Babbage. O ÚÒÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. 1890 ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÙÚËÙ˜ οÚÙ˜ (›‰Ô˜ ÌfiÓÈÌ˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ) 1930 £ÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È Ë ÁÂÓÈ΋ ıˆڛ· ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ- ÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. 1945 ª·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ıˆÚËÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙÒÓ ·fi ÙÔÓ Von Neumann. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘, ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ¤˜ Ù‡Ô˘ Von Neumann. 1946 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ (1946-1953). ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ÁÔ‡Ó Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜. O ÚÒÙÔ˜ ËÏÂÎ- ÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). OÈ ˘ÔÏÔ- O ENIAC Ì ·ÚÈı- ÌÔ‡˜ 17,500 §˘¯Ó›Â˜ 175∫W ËÏÂÎÙ. πÛ¯‡Ô˜ 1,500 ËÏÂÎÙÚÔÓfi- ÌÔÈ 70,000 ·ÓÙÈ- ÛÙ¿ÛÂȘ, 10,000 ˘ÎÓˆÙ¤˜ 30 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜, 3 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜, 30 ÙfiÓÔÈ ‚¿ÚÔ˜ 15

 8. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN ÁÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ·¢ı›·˜ Û ̛· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ÁÏÒÛÛ· ÚÔ- ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙË ÁÏÒÛÛ· Ì˯·Ó‹˜. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÔÈ ‰Â ÌӋ̘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ̤ÁÂıÔ˜ fiÛÔ Â- Ú›Ô˘ Ì›· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ ̤ÁÂıÔ˜, Ë ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ Îfi- ÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ï·ÙÈ¿ ¯Ú‹ÛË. 1952 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ (1952-1962) ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔÙÚÈfi‰ˆÓ (Transistors). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· Ù˘ˆÌ¤Ó· ΢ÎÏÒÌ·Ù·, ÔÈ ÌӋ̘ Ì·ÁÓË- ÙÈÎÒÓ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ, ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ fiˆ˜ Ë FORTRAN, Î·È Ë COBOL, ‹Ù·Ó Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜. 1962 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ (1962-1975) ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ù· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÌÈÎÚ‹˜ Î·È Ì¤Û˘ Îϛ̷η˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ªÓ‹Ì˜ ÛÙÂÚ¿˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ì ¤Í˘ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·- ÊÚ·ÛÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∆Ô 1971 ηٷÛ΢- ¿˙ÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¯ÚËÛÈ- ÌÔÔÈÂ›Ù·È ‰ÈÛΤٷ ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘ ηٷÛ΢- ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÒÙË ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹ ¯ÂÈÚfi˜ (calculator). ∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ì›ÓÈ-˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. 1975 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ٤ٷÚÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ (1975 - Û‹ÌÂÚ·) ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ù· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ôχ ÌÂ- Á¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ (VLSI - Very Large Scale Integration). ∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÂÚ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (Supercomputers – ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡) Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ¸Ô- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹ ÔÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∆Ô 1977 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Apple II, Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. To 1981 Ë IBM ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (P.C.). ∆Ô 1982 ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∆Ô 1984 ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ laser ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜. ∆Ô 1993 ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ (- multimedia). ¢ËÏ·‰‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔ- ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹¯Ô Î·È ÂÈÎfiÓ·. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÙËωȷÛΤ„ÂȘ ı· ·ÓÙÈ- ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ù·Í›‰È·, Ë ‰Â ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ı· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Û ÁÚ·Ê›·. 16

 9. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.1 ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ: ∆· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤ÌÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÚÁ¿˙Ô- ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·. ™ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÚԂϤÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÂ- ¯ÓËÙ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘. 1.1.4 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜, Ù· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜ (™¯‹Ì· 1.1.3) : ñ OÈ ˘ÂÚ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (supercomputers). ªÔÚÔ‡Ó Î·È ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ∂›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù·¯‡- ÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÌÂÙˆÚÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Û ·ÂÚÔÓ·˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÏ. ªÂ ¤Ó·Ó ˘ÂÚ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÙÔ  (=3,14) Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· 480 ÂηÙÔÌÌ˘- Ú›ˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ!! ÀÔÏÔÁ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÂÎÙ‡ˆÛË ı· ¤Êı·Ó ٷ 1000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó ÙÔ ¤Ó· „ËÊ›Ô ÂÎÙ˘ˆÓfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. notebook notebook Ì CD ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·Ï¿Ì˘ ™Ù·ıÌfi˜ EÚÁ·Û›·˜ E͢ËÚÂÙËÙ‹˜ ™¯‹Ì· 1.1.4 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 17

 10. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN ñ OÈ Î‡ÚÈÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (mainframes). ∂›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ªÔÚÔ‡Ó Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯Ú‹- ÛÙ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∆Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÚ¿Â˙˜, ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·È- Ú›˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÏ. ∂›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤- ıÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Ì ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›- ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∆ËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÙËÓ ·›Ú- ÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹ ‰›ÎÙ˘· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ñ OÈ ™Ù·ıÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜ (work stations). ∂›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∂›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂ- ÓÔÈ Ì ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÏÈÌ·ÙÈ- ˙fiÌÂÓÔ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∆Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ªÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›Ù ÛÙË ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ‹ ‰›Ï· Û ¤Ó· ÁÚ·Ê›Ô. ñ OÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (PC - Personal Computers) ‹ ÌÈÎÚÔ¸Ô- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ (microcomputer). OÈ ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ë ÊıËÓfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ™˘- Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ (palmtops, notebook, desktop, tower). (™¯‹Ì· 1.1.4). To ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÔÈ ÔÏÏ·- Ϥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â- Í¿ψۋ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Û οı ›- ‰Ô˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. EÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË (ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·) Î·È ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆ- Ó›· ̤ۈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (Internet). ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹- ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÚˆÛÔÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘. ªÈ· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ·fi„ˆ˜ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛˆÈ- ÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ Â͢ËÚÂÙËÙ¤˜ (servers). OÈ Â͢ËÚÂÙËÙ¤˜ ·Ó Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔ- Ó¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ϤÁÂÙ·È ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ (microprocessor). OÈ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔÈ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ 80486, Pentium, Pentium Pro. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. 18

 11. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.1 ™Ù·ıÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜ ÀÂÚ- ∫‡ÚÈÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ∫‡ÚÈ· ªÓ‹ÌË (RAM) Û MB * 128 – 512 Mµ 512 – 2.048 ªµ 256 – 1024 ªµ 64 – 256 ªB πηÓfiÙËÙ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Û GB** 8 –64 GB ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚÈÔ 64 GB Î·È ¿Óˆ 4 – 16 GB ∆·¯‡ÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Û MIPS *** 200–1000 ªIPS 5000 MIPS Î·È ¿Óˆ 1000 MIPS Î·È ¿Óˆ 50 – 500 MIPS ÃÚ‹ÛË ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÂȉÈο ۯ‰ȷÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂ȉÈΤ˜ ªÂÁ¿Ï· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ΤÓÙÚ· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÏÔÁÈ- ÛÙÈο ʇÏÏ·, ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ∫fiÛÙÔ˜ (1999) Û ‰Ú·¯Ì¤˜ 1.000.000- 5.000.000 >50.000.000 >10.000.000 200.000 – 2.000.000 * MB – Mega Byte (220ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Byte) ** GB – Giga Byte (230ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Byte) *** MπPS – Million of Instructions per second (ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÓÙÔÏÒÓ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ) ¶›Ó·Î·˜ 1.1.1 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ O P O § O ° I A ñ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ñ ˘ÏÈÎfi-hardware, ÏÔÁÈÛÌÈÎfi-software (Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ), ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ¯Ú‹Û˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ñ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÂÍfi‰Ô˘, ÙÌ‹Ì· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘. ñ ˘ÂÚ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜-supercomputers, ·ÚÈÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜-mainframes, ÛÙ·ı- ÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜- work stations ñ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜-personal computers, ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜- microcomputers, ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜-microprocessors, Â͢ËÚÂÙË- Ù¤˜-servers 19

 12. T I E M A £ E ™ ñ ŒÓ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ΢ڛˆ˜ ÙÌ‹Ì·- Ù·: ÙÔ ˘ÏÈÎfi (hardware), ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi (software), Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ (data). E›Û˘ ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›·˜, Î·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. ñ ∆Ô ˘ÏÈÎfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘. ñ ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·- ÙÔÔÈËı› Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ . ñ OÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ¯Ú‹Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ¯Ú‹Û˘ ‹ ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ (documentation manuals, reference manuals) Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÓÙÔϤ˜, ηÓfiÓ˜, Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ñ ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜, Ù· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÂ: ˘ÂÚ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (supercomputers), ·ÚÈÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (mainframes), ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂÚÁ·- Û›·˜ (workstations), ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (personal computers) ‹ ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (microcomputer). E § E ° X O ™ ° N ø ™ E ø N 1. ¶ÔÈ· Ù· ·ÚÈ· ̤ÚË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; 2. ∆È ÂÓÓÔԇ̠̠ÙÔÓ fiÚÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÈ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi; 3. ∆È ÂÓÓÔԇ̠̠ÙÔÓ fiÚÔ «ÂÓÙÔϤ˜ ÔÚı‹˜ ¯Ú‹Û˘» Î·È ÙÈ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÂÈ- ÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÌ‹Ì·; 4. ∆È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi; 5. ∆È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÚÔÛˆÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜»; 6. ∞ӷʤڷÙ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÙȘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. 7. ∞ӷʤڷÙ ÔʤÏË Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. 20

 13. EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ª¿ıËÌ· 1.2 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 1.2.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 1.2.2 OÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË 1.2.3 ¢È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ 1.2.4 ªÈ· ·ÎfiÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡: Internet 1.2.5 ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ̤۷ ·fi ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û ̛· Ù˘È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ›˜: ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙ· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÏËÚÔ- ÊÔÚÈ΋. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ·fi ¤Ó· ËÏÂÎ- ÙÚÔÓÈÎfi. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Internet ·fi ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Internet ÛÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. 21

 14. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN 1.2.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∂›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÛÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÛÙȘ ÂÈÛً̘, ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ. ∏ ÚÒÙË ÂÓ¤Ú- ÁÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û‹Ì· ÛÙÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁηÙÂÛÙË- ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ¿ÏÈ Ì ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Î·È Î¿ıÂÙ·È ÛÙo ·Ó··˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ οıÈÛÌ·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ‚‚·›· fiÙÈ ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· fiˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÂÏÂÁ̤ÓÔ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘Ú- ÁÔ‡Ó Â›Ù Û ÌÔÚÊ‹ ÚÔÌfi٠›Ù Û ÌÔÚÊ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ƒ›- ¯ÓÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÏÈ- Ì·ÙÈÛÙÈÎfi, Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙË Ì˯·Ó‹ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÒÛÙÂ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ: ÛÙ¿ıÌË Ï·‰ÈÒÓ, ηٿ- ÛÙ·ÛË ÊÚ¤ÓˆÓ, ÛÙ¿ıÌË ˘ÁÚÒÓ ÛÙÔ „˘Á›Ô, Â¿ÚÎÂÈ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÎÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ·fiÙÔÌ· ÙfiÙ ı· ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈ-ÌÏÔηڛÛÌ·ÙÔ˜ ÙÚÔ¯ÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. (™Â ¤Ó· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈ-ÌÏÔηڛÛÌ·ÙÔ˜ ÙÚÔ- ¯ÒÓ, ¤Ó·˜ ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÙËÓ Î·- Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ∂ϤÁ¯ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÁÔ˜, Ï¿‰È·, ¯ÒÌ·Ù·, ÛÙÂÁÓ‹ ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰‡Ó·ÌË ¤‰ËÛ˘). ∆¤ÏÔ˜, Û ̛· ÈÛ¯˘Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, ÔÈ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹, ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ› ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ Î·È Ë Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˘ ¤ÓÙ·Û˘- Û˘ÁÎÚ¿ÙË- Û˘ ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜, ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿- ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∞fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·ıËÌÂ- ÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ fï˜ ̤ÏÏÔÓ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Âȉ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Û ÂÊËÌÂÚ›- ‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘, ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ñ ™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.nh.gr/CHIN/ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓË- 22

 15. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.2 ÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ∆ËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜. (RAM Ù. 126 6/99). ñ µÂÏÁÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó¤Ù˘Í ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È Û‡ÓıÂÛ˘ ÔÌÈ- Ï›·˜ ÈηÓfi Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ı· ÌÔ- Úԇ̠ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏÂʈÓÈο ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Microsoft Î·È Intel ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡- ÓË ÙÔ˘˜, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ 90.000.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∆· ÙËÏÂʈÓÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ̤Ï- ÏÔÓÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÏÂʈӋÙÚȘ Û … ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. (Quarq Ù. 19 6,7/99). ñ OÈ ·˘ÙfiÌ·Ù˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ·Ó·Ï‹„ÂȘ ‹ ηٷı¤ÛÂȘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ fiÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ı· ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi PIN ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì·˜. ∂Ù·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ›Úȉ· ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ Ì·˜ (Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÔÓ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ) ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ ·fi ÙȘ ·˘ÙfiÌ·Ù˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·- Â˙ÒÓ (Quarq t.19 6,7/99). ñ ∆Ô ·Ó··˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Ô‡ÙÛÈ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÛfiÏ· Ì ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì·ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ· ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ˘ÁÚfi. ŒÓ·˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÊÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘ ·Ô˘- ÙÛÈÔ‡ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ›ÂÛ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ Ì·ÍÈÏ·ÚÈÒÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ‹ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ fi‰È. (µ∏ª∞ 23/5/99). ñ ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ̷¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Ó· ÂÈ- ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÌÔÈÚ·›Â˜ ‚Ï¿‚˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ NASA. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›- ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi «Ó¢ÚÈÎfi» ‰›ÎÙ˘Ô, ÈηÓfi Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ÈÏÔÙ¿ÚÂÈ ¤Ó· ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·Ù˘- ¯ı› ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. (µ∏ª∞ 16/5/99). ñ ∂Ù·ÈÚ›˜ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ‚ÈÔÓÈο ÙÛÈ. £· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ DNA ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛı› ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·ÓÙÈÚÔ- Ûˆ¢ÙÈο ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘. ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÔ- Ú¿Ì ¤Ó· ‚Ú·¯ÈÔÏ¿ÎÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÓÈÎfi Ì·˜ ÙÛÈ. ∞Ûı¤ÓÂȘ ı· ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù·, ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ (·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜, ‚ÈÔ¯ËÌÈΤ˜ ÎÏ) ı· Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ. (µ∏ª∞ 16/5/99). ñ ŸÚÁ·Ó· ÂÓۈ̷و̤ӷ ÛÙ· ÂÏ·ÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿- ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜, Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·¤Ú· ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ·Ó·- ÌÂÙ·‰fiÙË ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. (¶ÂÚÈÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Ù227 4/99). 23

 16. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN ñ π·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó¤- Ù˘Í ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ÂÍ¿Ú- ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È Game Boy, Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ sonar (Ú·ÓÙ¿Ú ˘ÂÚ‹¯ˆÓ) ¯ÂÈÚfi˜. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¯·Ú·ÎÙË- ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ Î·È Ù· ÎÔ¿‰È· „·ÚÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ‚¿- ıÔ˘˜ 20 ̤ÙÚˆÓ. (Quarq Ù.16 1/99). ñ ™Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂ- Ó· ¯ÚfiÓÈ· Ê·ÎÔ› Â·Ê‹˜ ™¯‹Ì· 1.2.1 ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ Internet Á›ÓÂÙ·È Ì ̛· ÛÂÏ›‰· Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó (fi¯È Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ) ÙËÓ fiÚ·ÛË Ì·˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·- Û΢‹˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ê·ÎÒÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰ËÁ› Ì›· ‰¤ÛÌË Laser. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì›· ‰¤ÛÌË ·ÎÙÈÓÒÓ Laser ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÂÚ·ÙÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ∞Ó·ÎÏ¿Ù·È ·’ ·˘ÙfiÓ Î·È Êı¿ÓÂÈ Û ¤Ó· ÂÓÂÚÁfi οÙÔÙÚÔ Ô˘ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙȘ ·Ù¤ÏÂȘ Ù˘ ‰È·Ê·- ÓÔ‡˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÔÂȉ‹ Ê·Îfi ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡. OÈ ·Ù¤ÏÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Î·È Î·ÙfiÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ «Î·ÏÔ‡È» ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ê·ÎÔ‡ Â·Ê‹˜ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ fiÚ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡. (µ∏ª∞ 24/1/99). 1.2.2 OÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË °È· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û ̛· ÂÈ- ¯Â›ÚËÛË ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË Û ̛· ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ηٷ- Û΢¿˙ÂÈ Î·È Ô˘Ï¿ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Ë «∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ §‡ÛÂȘ ∞.∂.» Ë ÔÔ›· ‰Ú‡ÂÈ Û ¤Ó· ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ··Û¯ÔÏ› 45 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∫¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Û ¤Ó· ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰Â- ‰Ô̤ӷ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÍÔÏÈÛÌfi). ŸÏÔÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Internet ̤ۈ ÂÓfi˜ Â͢ËÚÂÙËÙ‹. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ Internet. 24

 17. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.2 ∆ Ì ‹ Ì · ˘  Ô ‰ Ô ¯ ‹ ˜ . À¿Ú¯ÂÈ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi „ËÊÈ·Îfi ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηٿÏÏËÏ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢- ËÚÂÙËı› ·fi ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ë ÙËÏÂʈӋÙÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∆ Ì ‹ Ì · ‰ È Â Î  Â Ú · › ˆ Û Ë ˜  ˆ Ï ‹ Û Â ˆ Ó . ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·: ·˘Ùfi Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·- ¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (™¯‹Ì· 1.2.2), Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔ ÊÔÚËÙfi ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ηٷÁÚ·Ê‹ (‚¿ÛË) Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ˘ÏÈο Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Internet, Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÙÈ̤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ™¯‹Ì· 1.2.2 O ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ fiÙ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î·È fiÛÔ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ. 25

 18. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN ™¯‹Ì· 1.2.3 ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË CAD (Computer Aid Design) ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™¯‹Ì· 1.2.4 ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎ- ÙÚÔÓÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË. 26

 19. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.2 ∆ Ì ‹ Ì ·  Ú Ô Ò ı Ë Û Ë ˜  ˆ Ï ‹ Û Â ˆ Ó ∆Ô ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂΉ›‰ÂÈ Î·Ï·›ÛıËÙ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Û˘Óԉ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÂÏ΢ÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Î·È ÎÔ˘ÙÈ¿ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈ- Îfi Î·È ˘ÏÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∫ · Ù · Û Î Â ˘ · Û Ù È Î fi Ù Ì ‹ Ì · ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì·, ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ›, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿- ÙˆÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘, ‹ ۯ‰ȷÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ CAD (Computer Aided Design - ۯ‰›·ÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ·, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ϷΤÙ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó˙Ô˘Ó Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. (™¯‹Ì· 1.2.3, 1.2.4) § Ô Á È Û Ù ‹ Ú È Ô ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ÎÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ οı ˘ÏÈÎÔ‡, Îfi‚ÔÓÙ·È ÙÈÌÔ- ÏfiÁÈ· Î·È ‰ÂÏÙ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ë ·Ôı‹ÎË, ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·- Ú·ÁÁÂϛ˜, ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÎÏ. 1.2.3 ¢È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. – §ÔÁÈÛÌÈÎfi ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ. ™Â Ì›· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Âȯ›ÚËÛË, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏË- Û˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘: ∏ ¯Ú‹ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô- ı‹Î˘, ÂÏ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, οÓÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ô‰ÔÙÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Ì ÔÏ˘Ì¤Û· ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ (multimedia) ‰›ÓÂÈ Û ̛· ÂÙ·ÈÚ›· ÛËÌ›· ˘ÂÚÔ¯‹˜. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙËωȷÛΤ„ÂȘ, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ- 27

 20. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN ™¯‹Ì· 1.2.5 ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ National Semiconductor ÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ̤Ú˜ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘˜. 1.2.4 ªÈ· ·ÎfiÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡: Internet OÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Internet Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- ÛÂÈ ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: E-mail - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. ∆Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈ- ÎÔÈÓˆÓ› Ì ÂÏ¿Ù˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ˘ÏÈο, ÙÈ̤˜, Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ,Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ˜ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÙ‹- ÚÈÔ, ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË ‹ Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. File Transfer Protocol (ftp) – ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú¯Â›ˆÓ. ∆Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·- ÙfiÙËÙ· Ó· ·›ÚÓÂÈ ·Ú¯Â›·, ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ¯Ú‹Û˘, ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈο ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ·fi ÙȘ ηٷÛ΢¿- ÛÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Web Browser – Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ¤˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ. ∆Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ӥ˜ ÙÈ̤˜, Ó¤· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∆Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· 28

 21. EI™A°ø°IKE™ ENNOIE™ ™TOY™ Y¶O§O°I™TE™ KAI TI™ EºAPMO°E™ TOY™ MA£. 1.2 ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË – ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Internet Ì ¯Ú‹ÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ. (Û¯‹Ì· 1.2.5.) 1.2.5 ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ̤۷ ·fi ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔ- ÚÈ΋˜ Û ÌÈ· Ù˘È΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, ηٿÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Internet ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎfi˜, ÁÓÒÛÙ˘ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÌÔÚ› Ó· ··Û¯ÔÏËı› ñ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ¯Ú‹ÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ñ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì ¯Ú‹ÛË Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ï·ÎÂÙÒÓ ñ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ‹ Â¤ÎÙ·ÛË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ñ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ñ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÎÂÈ- ̤ÓÔ˘, ñ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙÈÌÒÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÎÏ Û ÙÔÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ Û ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û CD-ROM, Î·È ÂÚÈ- Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ñ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ Internet, ñ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ñ ÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 1.2.6 OÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ›‰·Ì ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÔÈ ˘- ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ˙ˆ- ‹˜ fiˆ˜: ™ÙÔ ∂ÌfiÚÈÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÙ·ÈÚ›·- ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ·Ó·Ù˘Á̤ӷ ÎÚ¿- ÙË- Ô˘ Ó· ÌËÓ ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. OÈ ˆÏ‹ÛÂȘ, Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·, ÔÈ ·Ôı‹Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌ· ÙÔ̤·˜, ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ú·- Á‰·›· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ˆÏÔ‡Ó ·Á·ı¿ ̤ۈ Internet. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ‚È‚Ï›· ̤ۈ Internet: 29

 22. KEº. 1 TEXNO§O°IA Y¶O§O°I™TøN KAI ¶EPIºEPEIAKøN http://www.livanis.gr, http://www.papasotiriou.gr/pbs/central.htm, http://www.books.gr, www.startpoint.gr, www.books-in-greek.gr, www.bookstore.gr, www.amazon.com. ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∏ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÏÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, ·Ú·- ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ C.I.M. ( Computer Integrated Manufacturing – OÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹), ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿. ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ ‹ ÂÈ- ΛӉ˘Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÚÔÌfiÙ ÂÏÂÁ¯fiÌÂ- Ó· ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË. ŸÏ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì˯·ÓÔÁÚ·- ÊËı›. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ΋˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ (E.D.I Electronic Data Interchange) ÒÛÙ ӷ ÌÂȈ- ı› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ŸÏ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ù· ˘Ô˘Ú- Á›· ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ Internet, ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ‰È·ı¤- ÙÔ˘Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜: ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. www.ekdd.gr, ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ http://www.ypepth.gr, °Ú·ÊÂ›Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ http://www.pminister.gr, µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ http://www.parliament.gr/, ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ŒÚ¢- Ó·˜-www.kee.gr, O∆∂-http://www.ote.gr/, EOT-http://users.otenet.gr/ ~gntopatra/. ™ÙËÓ ˘Á›·. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·Óˆ- ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. Œ¯Ô˘Ó Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊËı› ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯Â›· ·ÛıÂÓÒÓ, ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, ‰ÔÙÒÓ Î·È ÏËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ê·Ú- ̷ηÔıËÎÒÓ. π·ÙÚÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› ‹ ηٷÛ΢·Ûı› Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ˘Á›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙ¿- ‰ÈÔ Ù˘ ÚfiÏ˄˘ fiÛÔ Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ∞ÍÔÓÈÎÔ› ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ì·ÁÓËÙÈÎÔ› ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ηډÈÔÁÚ·ÊËÌ¿- ÙˆÓ, ÂÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜, Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹- ÁÔÚ·. ∂Á¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì Laser, ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ fiÚ·Û˘, ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ‹- ÛÂȘ, ÂÈÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÎÏ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË È·ÙÚÈ- ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È È· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ «∫¤ÓÙÚ· ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘» ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È· ‚›Ô˘ ηٿÚÙÈÛË ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ¿ÚıÚˆÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ ̤ۈ Internet Â›Ó·È Ì›· ··Ú·›ÙËÙË È· ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. 30

 23. O P O § O ° I A ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ñ E-mail, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô, ñ Web Browser, Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ñ FTP, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú¯Â›ˆÓ ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ T I E M A £ E ™ ñ ªÈ· Âȯ›ÚËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÚËÛÈ- ÌÔÔÈ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ñ ŒÓ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘, ۯ‰›·- Û˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Î˘Îψ̿وÓ. ñ ŒÓ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈ- ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ Internet. E § E ° X O ™ ° N ø ™ E ø N 1. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. 2. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Internet 3. ∞ӷʤڷÙ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ service ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. 4. ∞ӷʤڷÙ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. 31

More Related