1 / 9

Nola ikusi ETB 3 Nafarroan

Beren euskara hobetuko dute

Download Presentation

Nola ikusi ETB 3 Nafarroan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nola ikusi ETB 3

  2. Behar dituzu:Telebista bat, HDMI sarrera duenaHDMI kable batOrdenagailu bat, HDMI sarrera eta ADSL dituena

  3. Telebista eta ordenagailua konektatu ondoren...

  4. Ordenagailuan, sartu EITBren webgunean, eta klikatu “Hiru” esaten duen lekuan, goian eskuinetara.

  5. Hor, klikatu “Marrazki bizidunak” dioen lekuan, eta gero, esaterako, “Abeltxoroak” dioen lekuan

  6. Hor zaudela, aukeratu nahi duzun kapitulua (adibidez, lehenbizikoa)

  7. Horren ondoren, aukeratu “bideoa handitu”. Eta egina!

  8. - Laguntzarik behar baduzu, eskatu zure inguruan. Baten batek jakinen du.- Jarri haurrei ETB 3, euskarazko DVDak, euskarazko diskoak... Beren euskara hobetuko dute!

More Related